Object

Title: Narodowa Demokracja wobec nurtów socjalistycznych oraz radykalizmu społecznego na przełomie XIX i XX w. oraz w trakcie pierwszej rewolucji rosyjskiej w Królestwie Polskim

Subtitle:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] R. 46 z. 4 (2014)

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Wydawnictwo DiG

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Summary in English. ; p. 31-53

References:

Arendt H., O rewolucji, Warszawa 2003. ; Ascher A., The Revolution of 1905. A Short History, Stanford 2004. ; Blobaum R.E., Rewolucja. Russian Poland, 1904–1907, Ithaca–London 1995. ; Bułhak W., Dmowski — Rosja a kwestia polska. U źródeł orientacji rosyjskiej obozu narodowego 1886–1908, Warszawa 2000. ; Cartwright D., Doprowadzenie do zmiany w ludziach: niektóre zastosowania teorii dynamiki grupy [w:] Zachowanie człowieka w organizacji, red. W. E. Scott jr., L. L. Cummings, Warszawa 1983. ; Coster L.A., Continuities in the study of social conflict, New York 1967. ; Garlicki A., Relacja Romana Dmowskiego o Lidze Narodowej, „Przegląd Historyczny” 1966, t. LVII, z. 3. ; Giełżyński W., Budowanie niepodległej, Paryż 1985. ; Grott B., Zygmunt Balicki. Ideolog Narodowej Demokracji, Kraków 1995. ; Hołyst B., Terroryzm, Warszawa 2011. ; Huntington S.P., Civil Violence and the Process of Development, London 1971. ; Jakubowska B., Ruch ludowy wobec przeszłości narodowej (do 1939 r.), Warszawa 1995. ; Janczak J.K., Struktura społeczna ludności Łodzi w latach 1820–1918 [w:] Polacy–Niemcy–Żydzi w Łodzi w XIX–XX w. Sąsiedzi dalecy i bliscy, red. P. Samuś, Łódź 1997. ; Kaczyńska E., Partie polityczne a masowy ruch robotniczy w Królestwie Polskim na przełomie XIX i XX wieku. Badania historyczne — ich krytyka i propozycje, ,,Przegląd Historyczny” 1990, t. LXXXII, z. 1–2. ; Kaczyńska E., Tłum a władza. Anatomia masowych ruchów społecznych w Królestwie Polskim na przełomie XIX i XX wieku [w:] Przemoc zbiorowa. Ruch masowy. Rewolucja, red. E. Kaczyńska, Z. W. Rykowski, Warszawa 1990. ; Kaczyńska E., Tłum i margines społeczny w wydarzeniach rewolucyjnych (Królestwo Polskie 1904–1907), ,,Dzieje Najnowsze” 1983, r. XIV, nr 1–2. ; Kalabiński S., Antynarodowa działalność endecji w okresie rewolucji 1905–1907, Warszawa 1955. ; Karwacki W.L., Łódź w latach rewolucji 1905–1907, Łódź 1975. ; Karwacki W.L., Znaki i symbole w rewolucji lat 1905–1907, ,,Dzieje Najnowsze” 1975, r. VII, nr 3. ; Kawalec K., Narodowa Demokracja wobec kryzysu państwowości rosyjskiej w latach 1905–1907. Koncepcje, plany, rzeczywistość [w:] Dziedzictwo rewolucji 1905–1907, red. A. Żarnowska, A. Kołodziejczyk, A. Stawarz, P. Tusiński, Warszawa–Radom 2007. ; Kawalec K., Roman Dmowski 1864–1939 — pasja i zasługa [w:] Myśl polityczna Romana Dmowskiego, red. nauk. J. Engelgard, Warszawa 2009. ; Kmiecik Z., Oblicze społeczno–polityczne ,,Głosu” (1886–1899), ,,Przegląd Humanistyczny” 1981, r. XXV, nr 10–12 (193–195). ; Kmiecik Z., Udział chłopów w tajnym ruchu oświatowym w Królestwie Polskim na przełomie XIX i XX wieku, ,,Przegląd Historyczno–Oświatowy” 1973, r. XVI, nr 2 (60). ; Kopczyńska-Jaworska B., Swój czy obcy — rodzaje dystansu kulturowego [w:] Polacy–Niemcy–Żydzi w Łodzi w XIX–XX w. Sąsiedzi dalecy i bliscy, red. P. Samuś, Łódź 1997. ; Korzec P., Walki rewolucyjne w Łodzi i okręgu łódzkim w latach 1905–1907, Warszawa 1956. ; Kozicki S., Historia Ligi Narodowej (okres 1887–1907), Londyn 1964. ; Kruszyński M., Migawka z życia półświatka na Lubelszczyźnie — kroniki kryminalne lubelskich gazet z 1907 roku [w:] Na straży ładu i bezpieczeństwa. Formacje milicyjno–policyjne ziem polskich od czasów najdawniejszych do współczesności, studia pod red. A. Duszyka i K. Latawca, Radom 2009. ; Krzywiec G., Szowinizm po polsku. Przypadek Romana Dmowskiego (1886–1905), Warszawa 2009. ; Kulak T., Jan Ludwik Popławski — biografia polityczna, Wrocław–Warszawa 1994. ; Łagoda M., Dmowski, naród i państwo. Doktryna polityczna ,,Przeglądu Wszechpolskiego” (1895–1905), Poznań 2002. ; Łętocha R., Problem niepodległości w myśli Jana Ludwika Popławskiego [w:] Piłsudczycy i narodowcy a niepodległość Polski, red. B. Grott, Oświęcim 2009. ; Micińska M., Zdrada córka nocy. Pojęcie zdrady narodowej w świadomości Polaków w latach 1861–1914, Warszawa 1998. ; Micińska M.,,,Wieść z dna polskiego piekła”. Problem oskarżeń o zdradę narodową w okresie rewolucji 1905–1907 roku [w:] Rewolucja 1905–1907 w Królestwie Polskim i w Rosji, red. M. Przeniosło, S. Wiech, Kielce 2005. ; Molenda J., Chłopi. Naród. Niepodległość. Kształtowanie się postaw narodowych i obywatelskich chłopów w Galicji i Królestwie Polskim w przededniu odrodzenia Polski, Warszawa 1999. ; Molenda J., Piłsudczycy a Narodowi Demokraci 1908–1918, Warszawa 1980. ; Molenda J., Rola partii politycznych w integracji ogólnonarodowej od schyłku XIX w. do 1914 r. [w:] Drogi integracji społeczeństwa w Polsce XIX–XX w., red. H. Zieliński, Wrocław–Warszawa–Kraków 1976. ; Monasterska T., Narodowy Związek Robotniczy 1905–1920, Warszawa 1973. ; Myśliński J., Polska prasa socjalistyczna w okresie zaborów, Warszawa 1982. ; Nałęcz T., Irredenta polska, Warszawa 1992. ; Pająk J., Organizacje bojowe partii politycznych w Królestwie Polskim: 1904–1911, Warszawa 1985. ; Pawlak W., Na łódzkim bruku, Łódź 1986. ; Piskozub A., Myśl polityczna Władysława Studnickiego (część I), ,,Athenaeum” 2002, nr 9. ; Płoski J., Dzieje obozu narodowego do 1914 roku, Londyn 1953. ; Próchnik A., Stanowisko Narodowej Demokracji wobec wojny japońsko–rosyjskiej, ,,Kwartalnik Historyczny” 1957, r. LXIV, nr 3. ; Samuś P., Dzieje SDKPiL w Łodzi, 1893–1918, Łódź 1984. ; Samuś P., Łódź — mała ojczyzna Polaków, Niemców, Żydów [w:] Polacy–Niemcy–Żydzi w Łodzi w XIX–XX w. Sąsiedzi dalecy i bliscy, red. P. Samuś, Łódź 1997. ; Samuś P., Socjaliści wobec przemian modernizacyjnych w społeczeństwie Królestwa Polskiego w latach rewolucji 1905–1907 [w:] Dziedzictwo rewolucji 1905–1907, red. A. Żarnowska, A. Kołodziejczyk, A. Stawarz, P. Tusiński, Warszawa–Radom 2007. ; Stawarz A., Mazowsze w latach 1905–1914. Rozwój aktywności społeczno–kulturalnej a idea niepodległości [w:] Warszawa i Mazowsze w walce o niepodległość kraju w latach 1794–1920, red. A. Koseski, A. Stawarz, Warszawa 2001. ; Sugar P.F., I. J. Lederer, Nationalism in Eastern Europe, Seattle–London 1971. ; Suleja W., Józef Piłsudski, Wrocław–Warszawa–Kraków 2004. ; Terej J., Idee, mity, realia. Szkice do dziejów Narodowej Demokracji, Warszawa 1971. ; Toruńczyk B., Narodowa Demokracja. Antologia myśli politycznej „Przeglądu Wszechpolskiego” (1895–1905), Londyn 1983. ; Tych F., Czwarte powstanie czy pierwsza rewolucja. Lata 1905–1907 na ziemiach polskich, Warszawa 1969. ; Wandycz P., O Lidze Narodowej, ,,Zeszyty Historyczne” 1965, z. 8. ; Wapiński R., „Przegląd Wszechpolski” (1895–1905, 1922–1926) [w:] Polska myśl polityczna XIX i XX wieku, red. H. Zieliński, t. II, Wrocław 1980. ; Wapiński R., Doświadczenia rewolucji w polskiej kulturze politycznej pierwszych trzech dziesięcioleci XX wieku [w:] Społeczeństwo i polityka — dorastanie do demokracji. Kultura polityczna w Królestwie Polskim na początku XX wieku, red. A. Żarnowska, T. Wolsza, Warszawa 1993. ; Wapiński R., Elita endecka, „Acta Universitatis Wratislaviensis”, nr 543, Historia XXXVI, Wrocław 1981. ; Wapiński R., Narodowa Demokracja 1893–1939. Ze studiów nad dziejami myśli nacjonalistycznej, Wrocław–Warszawa 1980. ; Wapiński R., Pokolenia Drugiej Rzeczypospolitej, Wrocław–Warszawa–Kraków 1991. ; Wapiński R., Roman Dmowski, Lublin 1988. ; Wątor A., Narodowa Demokracja w Galicji do 1918 roku, Szczecin 2002. ; Wieczorkiewicz P.P., Próby modelowania nowych postaw politycznych wobec Rosji w dobie rewolucji 1905–1907 (Narodowa Demokracja i Stronnictwo Polityki Realnej) [w:] Społeczeństwo i polityka — dorastanie do demokracji. Kultura polityczna w Królestwie Polskim na początku XX wieku, red. A. Żarnowska, T. Wolsza, Warszawa 1993. ; Wojtasik J., Idea walki zbrojnej o niepodległość Polski 1864–1907. Koncepcje i próby ich realizacji, Warszawa 1987. ; Wolsza T., Narodowa Demokracja wobec chłopów w latach 1887–1914. Programy, polityka, działalność, Warszawa 1992. ; Wolsza T., Rewolucja a kształtowanie się kultury politycznej chłopów — wzorce propagowane (narodowi demokraci, ludowcy, socjaliści) [w:] Społeczeństwo i polityka — dorastanie do demokracji. Kultura polityczna w Królestwie Polskim na początku XX wieku, red. A. Żarnowska, T. Wolsza, Warszawa 1993. ; Wolsza T., Stowarzyszenie ,,Łączność” (1888–1893). U źródeł Ligi Narodowej, ,,Dzieje Najnowsze” 1987, r. XIX, nr 2. ; Wrzesińska K., Kultura i cywilizacja w myśli Narodowej Demokracji (1893–1918), Warszawa 2012. ; Żarnowska A., Rewolucja 1905–1907 a kultura polityczna społeczeństwa Królestwa Polskiego [w:] Społeczeństwo i polityka — dorastanie do demokracji. Kultura polityczna w Królestwie Polskim na początku XX wieku, red. A. Żarnowska, T. Wolsza, Warszawa 1993. ; Żurawicka J., Lud w ideologii ,,Głosu” (1886–1894), ,,Kwartalnik Historyczny” 1956, r. LXIII, nr 4–5. ; Корелина А.П., С. В. Тютюкина, Первая революция в России. Взгляд через столетие, Москва 2005. ; Пазин М.С., „Кровавое Воскресенье”. За кулисами трагедии, Москва 2009.

Relation:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku]

Volume:

46

Issue:

4

Start page:

31

End page:

53

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:50809 ; oai:rcin.org.pl:50809 ; 0419-8824 ; 0419-8824

Source:

IH PAN, sygn. A.507/46/4 Podr. ; IH PAN, sygn. A.508/46/4 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

Objects

Similar
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information