Object

Title: An Early Medieval cemetery Grodowice, in the Kazimierza Wielka district = Wczesnośredniowieczne cmentarzysko szkieletowe w Grodowicach, pow. kazimierski

Creator:

Kubica-Grygiel, Anna

Date issued/created:

2014

Resource Type:

Article

Subtitle:

Sprawozdania Archeologiczne 66 (2014)

Publisher:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Kraków

Description:

iill. ; 25 cm

Abstract:

In the years 2005–2008 a major part of an early medieval cemetery at site 1 at Grodowice, Świętokrzyskie province, was discovered. The Grodowice necropolis is an example of a flat cemetery with 35 graves arranged in rows, where most of the deceased were buried in rectangular burial pits with rounded corners. In the majority of the burial pits there was no evidence to suggest the use of additional constructions within the graves. The deceased were usually buried with their heads to the west, prone on their backs, with their hands stretched along the corpse. The results of anthropological analysis indicate that the deceased buried in the cemetery were of various sex and age. The marginally diversified forms of ornaments and elements of costume, such as temple rings, finger-rings, beads and coins, commonly known from cemeteries in western Slavdom, were the predominant grave goods found with the deceased.. The Grodowice necropolis was most probably in use between the second half or towards the end of the 10th century and 12th century. The cemetery probably ceased to function soon afterwards, as a result of the expansion of the parochial network that was recorded in the entire Wiślica provostry during the 12th century. It was accompanied by the construction of new churches whose surroundings started to be used for burying the dead

References:

Bronicka-Rauhut J. and Rauhut L. 1977. Wczesnośredniowieczne cmentarzysko szkieletowe w Starogrodzie, woj. Siedlce. Wiadomości Archeologiczne 42(1), 58–86 ; Duma P. 2010. Grób alienata. Pochówki dzieci nieochrzczonych, samobójców i skazańców w późnym średniowieczu i dobie nowożytnej. Kraków: Wydawnictwo Avalon ; Dzieńkowski T. and Gołub S. 2012. Zosin, woj. lubelskie. Wielokulturowe stanowisko nad Bugiem — osadnictwo pradziejowe i wczesnośredniowieczne cmentarzysko. In U. Kurzątkowska, A. Zakościelna and J. Libera (eds.), Badania archeologiczne w Polsce środkowowschodniej, zachodniej Białorusi i Ukrainie w roku 2011: streszczenia referatów XXVIII konferencji sprawozdawczej. Lublin: IA UMCS, 40–41 ; El Najjar M., Ryan D., Turner II Ch. and Loroff B. 1976. Etiology of porotic hyperostosis among the historic Anasazi Indians of South Western United States. American Journal of Physical Anthropology 44, 447–488 ; - ; Faccia K. J. and Williams R. C. 2008. Schmorl’s Nodes: Clinical Significance and Implications for the Bioarchaeological Record. International Journal of Osteoarchaeology 18, 28–44 ; - ; Fisher A. 1921. Zwyczaje pogrzebowe ludu polskiego. Lwów ; Gawlik A. and Godlewski P. 2009. Rescue excavations at site 1 in Witów, Proszowice district. Seasons 2004–2006. Recherches Archéologiquees. NS 1, 83–99 ; Gąssowski J. 1953. Wczesnośredniowieczne cmentarzysko szkieletowe w Złotej pod Sandomierzem. Wiadomości Archeologiczne 19, 80–92 ; Gąssowski J. 1969. Materiały do osadnictwa wczesnośredniowiecznej Sandomierszczyzny. Materiały Wczesnośredniowieczne 6, 303–473 ; Głowa W. 2010. Wczesnośredniowieczne cmentarzysko szkieletowe na Rynku Głównym w Krakowie. Krzysztofory 28(1), 129–144 ; Godlewski P. 2009. Rescue excavations at the multi-cultural site 1 in Grodowice, Kazimierza Wielka district, season 2005. Recherches Archéologiquees. NS 1, 37–47 ; Gumowski M. 1939. Corpus Nummorum Poloniae. Kraków ; Haduch E. 1997. Ludność kultury mierzanowickiej z Szarbi, woj. kieleckie na tle populacji środkowoeuropejskich z wczesnego okresu epoki brązu. Kraków: wydawnictwo PIT ; Informator Archeologiczny 2009. Badania za rok 1998. Warszawa ; Informator Archeologiczny 2010. Badania za rok 1997. Warszawa ; Kiersnowski R. 1958. O tzw. „luźnych” znaleziskach monet wczesnośredniowiecznych w Polsce. Wiadomości Archeologiczne 25, 181–196 ; Kočka-Krenz H. 1971. Esowate kabłączki skroniowe z terenu Polski północno-zachodniej. Fontes Archaeologici Posnanienses 22, 97–143 ; Kočka-Krenz H. 1993. Biżuteria północno-zachodnio-słowiańska we wczesnym średniowieczu. Poznań ; Kočka-Krenz H. 2007. Wczesnośredniowieczna biżuteria metalowa ze zbiorów Państwowego Muzeum Archeologicznego. In W. Brzeziński (ed.), Skarby wieków średnich. Katalog wystawy. Warszawa ; Koperski A. 1988. Komunikat z badań ratowniczych wczesnośredniowiecznego grobu szkieletowego w Przemyślu przy ul. Pstrowskiego. Rocznik Przemyski 26, 391–400 ; Koperski A. 1989. Sprawozdanie z badań archeologicznych na wczesnośredniowiecznym cmentarzysko szkieletowym w Przemyślu przy ulicy Grunwaldzkiej. Rocznik Przemyski 27, 401–410 ; Koperski A. and Kociuba J. 1994. Dwa wczesnośredniowieczne groby szkieletowe w Łowcach, gm. Chłopice, pow. Przemyśl. Rocznik Przemyski 29–30, 87–91 ; Kubica A. 2010. Cmentarzysko wczesnośredniowieczne na stanowisku 1 w Grodowicach, pow. kazimierski. Kraków (unpublished typescript stored in the Archives of the Institute of Archaeology, Jagiellonian University) ; Kubica A. 2012. Najnowsze odkrycia wczesnośredniowiecznych cmentarzysk szkieletowych z terenu Małopolski. Kraków (unpublished typescript stored in the Archives of the Institute of Archaeology, Jagiellonian University) ; Labudda A. 1983. Liturgia pogrzebu w Polsce: do wydania Rytuału piotrkowskiego (1631): studium historyczno-liturgiczne. Warszawa ; Lucacs I. R. 1989. Dental paleopathology: methods for reconstructing of dietary patterns. In M. Işcan and K. Kennedy (eds.), Reconstruction of life from skeleton, New York: A. R. Riss. Int., 261–286 ; Mann R.W. and Murphy S. P. 1990. Regional Atlas of Bone Disease. A Guide to Pathologic and Abnormal Variation in the Human Skeleton. Springfield, Illinois: Charles C Thomas, Publisher ; Marciniak J. 1960. Cmentarzysko szkieletowe z okresu wczesnośredniowiecznego w Strzemieszycach Wielkich, pow. Będzin. Materiały Wczesnośredniowieczne 5, 141–185 ; Markiewicz M. 2008. Biżuteria szklana z wczesnośredniowiecznych cmentarzysk strefy chełmińskodobrzyńskiej (=Mons Sancti Laurenti 4). Toruń ; Mazur A. and Mazur K. 2011. Wczesnośredniowieczne cmentarzysko przy trakcie sandomierskim w Wawrzeńczycach-bilans trzech sezonów badań. In S. Cygan, M. Glinianowicz and P. Kotowicz (eds.), In silvis campis… et urbe. Średniowieczny obrządek pogrzebowy na pograniczu polsko-ruskim (= Collectio Archaeologica Ressoviensis XIV). Rzeszów–Sanok, 421–431 ; Miechowicz Ł. 2006. Zjawisko „obola zmarłych” na przykładzie źródeł etnograficznych z obszaru Polski. In W. Dzieduszycki and J Wrzesiński (eds.), Środowisko pośmiertne człowieka (=Funeralia Lednickie 9). Poznań, 89–98 ; Miechowicz Ł. 2011. By pewniej i szybciej przeniósł się na tamtem świat… Pieniądz jako element praktyk pogrzebowych na Mazowszu, Podlasiu i w Małopolsce w średniowieczu i czasach nowożytnych. In S. Cygan, M. Glinianowicz and P. Kotowicz (eds.), In silvis campis…et urbe. Średniowieczny obrządek pogrzebowy na pograniczu polsko-ruskim (= Collectio Archaeologica Ressoviensis XIV). Rzeszów–Sanok, 331–355 ; Miśkiewicz M. 1967. Cmentarzysko wczesnośredniowieczne w Złotej pińczowskiej, pow. Pińczów. In W. Antoniewicz and P. Biegański (eds.), Metodyka naukowo-techniczna badań archeologicznych i antropologicznych (=Rozprawy Zespołu Badań nad Polskim Średniowieczem Uniwersytetu Warszawskiego i Politechniki Wrocławskiej 4). Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 95–139 ; Morawski W. and Zaitz E. 1977. Wczesnośredniowieczne cmentarzysko szkieletowe w Krakowie na Zakrzówku. Materiały Archeologiczne 17, 53–152 ; Musianowicz K. 1949. Kabłączki skroniowe — próba typologii i chronologii. Światowid 20, 115–232 ; Musianowicz K. 1960. Granica mazowiecko-drehowicka na Podlasiu we wczesnym średniowieczu. Materiały Wczesnośredniowieczne 5, 187–230 ; Olesiejczuk F. 2000. Zwyczaje i obrzędy ludu Międzyrzeczcyzny. Drelów ; Piontek J. 1992. Stres w populacjach pradziejowych: założenia, metody i wstępne wyniki badań. In F. Rożnowski (ed.), Biologia populacji ludzkich współczesnych i pradziejowych. Słupsk, 321–345 ; Rajewski Z. 1939. Wielkopolskie cmentarzyska rzędowe okresu wczesnodziejowego. Przegląd Archeologiczny 6, 28–85 ; Rodak T. 2002. Wyniki badań wykopaliskowych przeprowadzonych na stanowisku 4 w Lelowicach, gm. Radziemnice, woj. małopolskie. Materiały Archeologiczne 33, 123–132 ; Rogozińska-Goszczyńska R. 1966. Sprawozdanie z badań cmentarzyska wczesnośredniowiecznego w miejscowości Pałecznica, pow. Proszowice, w 1964 r. Sprawozdania Archeologiczne 18, 253–257 ; Rogozińska-Goszczyńska R. 1968. Sprawozdanie z badań w Pałecznicy, pow. Proszowice, 1965 r. Sprawozdania Archeologiczne 19, 416–423 ; Skinner M., Godmann A. H. 1992. Anthropological uses of developmental defects of enamel. In: Saunders S. R., Katzenberg M. A. (ed.) Skeletal biology of past people. Research. Methods. New York: Willey Liss. Int., 151–174 ; Smoroń W., Wrębiak A. and Pacocha K. 2008. Antropologiczny opis materiału szkieletowego z Grodowic (unpublished typescript stored in the Archives of the Institute of Archaeology, Jagiellonian University) ; Sosnowska E. 2010. Przemyśl wczesnośredniowieczny. Przemyśl ; Stanaszek Ł. M. 1998. Praktyki antywampiryczne w XI w. stosowane na terenie cmentarzyska szkieletowego na Wzgórzu Świętojakubskim w Sandomierzu. Biuletyn Antropologiczny 2, 18–31 ; Suchodolski S. 2012. Numizmatyka średniowieczna. Moneta źródłem archeologicznym, historycznym i ikonograficznym. Warszawa: Wydawnictwo TRIO ; Szczurek T. 1995. Obol zmarłych w późnym średniowieczu w Polsce północno-zachodniej. In M. Gącarzewicz (ed.), Pozaekonomiczne funkcje monet. X Ogólnopolska sesja numizmatyczna Poznań, 79–93 ; Sztyber A. 2010. Wczesnośredniowieczne cmentarzysko szkieletowe w Modlnicy, stan. 5, gm. Wielka Wieś. Kraków (unpublished typescript stored in the Archives of Krakowski Zespół do Badań Autostrad) ; Sztyber A. 2010. Wczesnośredniowieczne cmentarzysko szkieletowe w Modlniczce, stan. 9, gm. Wielka Wieś. Kraków (unpublished typescript stored in the Archives of Krakowski Zespół do Badań Autostrad) ; Szymański W. 1963. Badania archeologiczne w okolicy Wiślicy. Cmentarzysko wczesnośredniowieczne w Gorysławicach, pow. Busko (=Rozprawy Zespołu Badań nad Polskim Średniowieczem Uniwersytetu Warszawskiego i Politechniki Warszawskiej 2). Warszawa, 139–197 ; Tyniec-Kępińska A. 1997. Wczesne średniowiecze. In Tunia K. (ed.), Historia i stan badań zachodniomałopolskiej wyżyny lessowej. Kraków: IAE PAN, 383–407 ; Tyniec A. and Zoll-Adamikowa H. 1990. Stan i potrzeby badań nad wczesnośredniowiecznymi cmentarzyskami Małopolski. In Z. Kurnatowska (ed.), Stan i potrzeby badań nad wczesnym średniowieczem w Polsce. Poznań–Wrocław–Warszawa, 213–223 ; Walicka E. 1957. Wczesnośredniowieczne cmentarzysko w miejscowości Kobylin-Kuleszki, pow. Wysokie Mazowieckie. Wiadomości Archeologiczne 24, 371–374 ; Walker R. T., Bathurst R. R., Richman R., Gjerdrum T. and Andrushko A. V. 2009. The Causes of Porotic Hyperostosis and Cribra Orbitalia: A Reappraisal of the Iron Deficiency-Anemia Hypothesis. American Journal of Physical Anthropology 139(2), 109–25 ; - ; Wiśniowski E. 1965. Rozwój sieci parafialnej w prepozyturze wiślickiej w średniowieczu. Studium geograficzno-historyczne (=Rozprawy Zespołu Badań nad Polskim Średniowieczem UW i PW III). Warszawa ; Wójcik A. and Wójcik E. 1973. Cmentarzysko wczesnośredniowieczne w Lubieniu, pow. Piotrków Trybunalski. Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi. Seria archeologiczna 20, 163–177 ; Wójcik W. ks. 1958 Prawo cmentarne w Polsce do połowy XVI wieku. Polonia Sacra 10, 165–218 ; Zoll-Adamikowa H. 1966 Wczesnośredniowieczne cmentarzyska szkieletowe Małopolski. Cz. I. Źródła. Wrocław: Ossolineum ; Zoll-Adamikowa H. 1971. Wczesnośredniowieczne cmentarzyska szkieletowe Małopolski. Cz. II. Analiza. Wrocław: Ossolineum ; Zoll-Adamikowa H. 1990. Pochówki dostojników kościelnych i świeckich w Polsce wczesnopiastowskiej (na podstawie źródeł archeologicznych). Roczniki Historyczne 55–56, 33–70

Relation:

Sprawozdania Archeologiczne

Volume:

66

Start page:

359

End page:

384

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:54771 ; oai:rcin.org.pl:54771 ; 0081-3834

Source:

IAiE PAN, call no. P 244 ; IAiE PAN, call no. P 245 ; IAiE PAN, call no. P 243 ; click here to follow the link

Language:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information