Object

Title: Złota culture graves at site 1 in Samborzec, Sandomierz District = Groby kultury złockiej ze stanowiska 1 w Samborcu, pow. sandomierski

Creator:

Burchard, Barbara ; Włodarczak, Piotr

Date issued/created:

2012

Resource Type:

Article

Subtitle:

Sprawozdania Archeologiczne 64 (2012)

Publisher:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Kraków

Description:

ill. ; 25 cm

Abstract:

In 1963, during excavations at site 1 in Samborzec two graves of the Złota culture were discovered. This paper presents the discoveries, which have previously been published several times, in full. The features comprised collective graves with secondary fragmentation of the bodies evident. One of the burials was likely to a niche construction. Another burial (No. 12) had a particularly interesting and rich set of grave goods, including copper objects among other artefacts of ceramic and flint finds typical of the Złota culture. Radiocarbon determinations of the graves dated them to the first half of the third millennium BC

References:

Beran J. 1997. Bemerkungen zum A-Horizont in Mitteleuropa. In P. Siemen (ed.), Early Corded Ware Culture. The A-horizon — fiction or fact? International Symposium in Jutland 2nd-7th May 1994 (=Arkćologiske Rapporter 2). Esbjerg, 31–42 ; Borkowski W. 1987. Neolithic and Early Bronze Age heart-shaped arrow-heads from the Little Poland Upland. In J. K. Kozłowski and S. K. Kozłowski (eds.), New in Stone Age Archeology (=Archeologia Interregionalis 8). Warszawa, 147–181 ; Budziszewski J.and Tunia K. 2000. A Grave of the Corded Ware Culture Arrowheads Producer in Koniusza, Southern Poland. Revisited. In S. Kadrow (ed.), A Turning of Ages. Jubilee Book Dedicated to Professor Jan Machnik on His 70th Anniversary. Kraków, 101–135 ; Budziszewski J. and Włodarczak P. 2009. Kultura pucharów dzwonowatych na Wyżynie Małopolskiej. Kraków ; Burchard B. 1970. On the knowledge of copper in the population of Złota culture. Archaeologia Polona 12, 247–257 ; Florek M. and Zakościelna A. 2005. Cmentarzysko ze schyłku neolitu i początków epoki brązu w Wilczycach, pow. Sandomierz. Archeologia Polski Środkowowschodniej 7, 42–54 ; Furholt M. 2003. Die absolutchronologische Datierung der Schnurkeramik in Mitteleuropa und Südskandinavien (= Universitätsforschungen zur Prähistorischen Archäologie 101). Bonn ; Furholt M. 2008. Die Złota-Gruppe in Kleinpolen: Ein Beispiel für die Transformation eines Zeichensystem. Germania 86(1), 1–28 ; Jarosz P. and Włodarczak P. 2007. Chronologia bezwzględna kultury ceramiki sznurowej w Polsce południowo-wschodniej oraz na Ukrainie. Przegląd Archeologiczny 55, 71–108 ; Kadrow S., Machnikowie A. and J. 1992. Iwanowice. Stanowisko Babia Góra, część II. Cmentarzysko z wczesnego okresu epoki brązu. Kraków ; Kamieńska J. 1965. Sprawozdanie z badań archeologicznych w Samborcu, pow. Sandomierz, w 1963 roku. Sprawozdania Archeologiczne 17, 76–82 ; Kamieńska J. 1964. Osady kultur wstęgowych w Samborcu, pow. Sandomierz. In Nosek S. (ed.), Studia i materiały do badań nad neolitem Małopolski. Wrocław, 77–189 ; Kamieńska J. and Kulczycka-Leciejewiczowa. 1970. The Neolithic and Early Bronze Age Settlement at Samborzec in the Sandomierz District. Archaeologia Polona 12, 223–246 ; Kempisty A. 1982. Problem metalurgii miedzi w kulturze ceramiki sznurowej i w kulturach episznurowych na północ od Karpat. Pamiętnik Muzeum Miedzi 1. Legnica, 67–77 ; Kempisty A. and Włodarczak P. 2000. Cemetery of the Corded Ware Culture in Żerniki Górne (=Światowid Supplement Series P: Prehistory and Middle Ages 5). Warszawa ; Kowalewska-Marszałek H. 2000. Das neolitische Gräberfeld von Kichary Nowe in Kleinpolen. das Phänomen der Kontinuität und die Frage des Kulturwandels. In Beier H.-J. (ed.), Varia Neolithica I (=Beiträge zur Ur- und Frühgeschichte Mitteleuropas 22). Weissbach, 133–141 ; Klejn L. S. 1964. Obecność elementów południowo-wschodnich w późnoneolitycznych kulturach Małopolski. Archeologia Polski 9(2), 371–399 ; Krzak Z. 1958. Cmentarzysko kultury złockiej na stanowisku „Grodzisko II” we wsi Złota, pow. Sandomierz. Archeologia Polski 2(2), 329–388 ; Krzak Z. 1961. Materiały do znajomości kultury złockiej. Wrocław ; Krzak Z. 1970. Cmentarzysko kultury złockiej „Nad Wawrem” w Złotej. Wrocław-Warszawa-Kraków ; Krzak Z. 1976. The Złota culture. Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk ; Krzak Z. 1989. Złota Culture. In: Zespoły datowane metodą 14C. Przegląd Archeologiczny 36, 255–269 ; Kulczycka-Leciejewiczowa A. 2008. Samborzec. Studium przemian kultury ceramiki wstęgowej rytej. Wrocław ; Machnik J. 1966. Studia nad kulturą ceramiki sznurowej w Małopolsce. Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk ; Marciniak J. 1960. Dwa groby kultury złockiej z Samborca, pow. Sandomierz. Materiały Archeologiczne 2, 73–78 ; Ścibior J. 1993. Badania na wzgórzu Salve Regina w 1988 roku. In S. Tabaczyński (ed.), Sandomierz: badania 1969–1973. Tom 1. Warszawa, 318–322 ; Ścibior J. and Ścibior J.M. 1990. Sandomierz 78 — wielokulturowe stanowisko z przełomu neolitu i epoki brązu. Badania ratownicze w 1984 roku. Sprawozdania Archeologiczne 37, 157–199 ; Ścibior J. and Ścibior J. M. 1992. Grób kultury ceramiki sznurowej (KCS) na stanowisku 59 w Złotej. Sprawozdania Archeologiczne 44, 99–108 ; Tunia K. and Włodarczak P. 2002. Radiocarbon Results for the Corded Ware Culture from southern Poland. Przegląd Archeologiczny 50, 45–55 ; Uzarowiczowa A. 1970. Groby kultury ceramiki sznurowej z cmentarzyska wielokulturowego w Mierzanowicach, pow. Opatów. Wiadomości Archeologiczne 35(2), 201–234 ; Valde-Nowak P. 2000. Flammförmige Messer der Schnurkeramikkultur. In S. Kadrow (ed.), A Turning of Ages. Im Wandel der Zeiten. Jubilee Book Dedicated to Professor Jan Machnik on His 70th Anniversary. Kraków, 467–479 ; Wilk S. 2006. Grób niszowy (nr 2) kultury złockiej ze stan. 2 w Książnicach, pow. Busko Zdrój. Śląskie Sprawozdania Archeologiczne 48, 109–134 ; Wilk S., Haduch E., Szczepanek A., Koszowska E. and Trąbska J. 2011. Groby z nadpalonymi szkieletami z cmentarzyska kultury złockiej w Książnicach, woj. świętokrzyskie. In A. Jaszewska and A. Michalak (eds.), Ogień — żywioł ujarzmiony i nieujarzmiony. VI Polsko-Niemieckie Spotkania Archeologiczne. Garbicz, 5–6 czerwca 2008. Zielona Góra, 23–54 ; Wiślański T. 1969. Podstawy gospodarcze plemion neolitycznych w Polsce północno-zachodniej. Wrocław ; Włodarczak P. 1999. Cmentarzysko w Samborcu, woj. świętokrzyskie na tle innych znalezisk kultury ceramiki sznurowej z Wyżyny Sandomierskiej. Sprawozdania Archeologiczne 51, 119–144 ; Włodarczak P. 2006. Kultura ceramiki sznurowej na Wyżynie Małopolskiej. Kraków ; Włodarczak P. 2007. Problem chronologii radiowęglowej kultury ceramiki sznurowej w świetle dendrochronologicznych datowań późnoneolitycznych osad palafitowych ze Szwajcarii. Archeologia Polski 52, 35–80 ; Włodarczak P. 2008. Kultura złocka i problem genezy kultury ceramiki sznurowej w Małopolsce. In Bednarczyk J., Czebreszuk J., Makarowicz P. and Szmyt M. (eds.), N pograniczu światów. Studia z pradziejów międzymorza bałtycko-pontyjskiego ofiarowane Profesorowi Aleksandrowi Kośko w 60. rocznicę urodzin. Poznań, 555–576 ; Włodarczak P. 2009. Radiocarbon and dendrochronological dates of the Corded Ware culture. Radiocarbon 51(2), 737–749 ; Włodarczak P. 2011. Kurhany i kultura ceramiki sznurowej nad dolną Nidą. In H. Kowalewska-Marszałek and P. Włodarczak (eds.), Kurhany i obrządek pogrzebowy w IV–II tysiącleciu p.n.e. Kraków, 211–229

Relation:

Sprawozdania Archeologiczne

Volume:

64

Start page:

269

End page:

310

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:54726 ; 0081-3834

Source:

IAiE PAN, call no. P 244 ; IAiE PAN, call no. P 243 ; IAiE PAN, call no. P 245 ; click here to follow the link

Language:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by:

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information