Object

This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.
This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.

Title: Za tu sumu jeden kámen hrobník mramorovej... : zlecenia kamieniarza Vincenta Strašryby z Wrocławiaz drugiej połowy XVI wieku = Za tu sumu jeden kámen hrobník mramorove…: the commissions of the stonemason Vincent Strašryba of Breslau in the second half of the 16th century

Creator:

Hrubá, Michaela

Date issued/created:

2014

Resource Type:

Article

Subtitle:

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej R. 62. Nr 3 (2014)

Publisher:

Instytut Archeolgoii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

ill. ; 24 cm

References:

Dvorský F. 1895. Sněmy české 8. Praha, 139–206 ; Harasimowicz J. 1992. Mors janua vitae. Śląskie epitafia i nagrobki wieku reformacji. Wrocław, 96–97 ; Hojda Z. 1996. Reprezentační výdaje na smrt, barokní „pompa funebris”, Documenta Pragensia 12, 117–126 ; Honys V. 2013. P. Hrubý, Šlechtické sepulkrální památky Lounska, Acta univerzitatis Purkynianae, Studia Historica, 13, Ústí nad Labem ; Hrubá M. 2000, Jiří Popel z Lobkovic a prostředky rekatolizace na sklonku 16. století (Příspěvek k dějinám rekatolizace v severozápadních Čechách), „Ústecký sborník historický”, 132–144 ; Hrubá M. 2000. Bratrstva a cechy z pohledu měšťanských testamentů královských měst severozápadních Čech v předbělohorské době. In Od středověkých bratrstev k moderním spolkům, Documenta Pragensia 18, 27–49 ; Hrubá M. 2001. Pozůstalostní agenda královských měst severozápadních Čech jako pramen k poznání renesančního sochařství a malířství. In M. Hrubá and P. Hrubý (eds.), Renesanční sochařství a malířství v severozápadních Čechách. Ústí nad Labem, 53–87 ; Hrubá M. 2002. Nedávej statku žádnému, dokud duše v těle. Pozůstalostní agenda a praxe královských měst severozápadních Čech v předbělohorské době, Acta Universitatis Purkynianae LXXXIII, Philosophia et Histo- rica V, Studia Historica V. — Monographia V, Ústí nad Labem ; Hrubý P. 2010. Šlechtické sepulkrální památky Litoměřicka do počátku 18. století jako historický pramen, Actauniverzitatis Purkynianae, Studia Historica, 10, Ústí nad Labem ; Jabubec O. 2013. Renesanční epitafy v průsečíku historických disciplín, „Český časopis historický”, 111, 2013/1, 67–100 ; Jabubec O. (ed.) 2007. Ku večné památce: Malované renesanční epitafy v českých zemích. Olomouc. Jahr- buch der kunsthistorischen Sammlungen des Allerhöchsten Kaiserhauses XII/2, 1891, nr 8212 ; Janáček J. 1977. Ženy české renesance. Praha, 61–81, 137–156 ; Janáček J. 1987. Rudolf II. a jeho doba. Praha ; Kořán I. 1988, Sochařství (Umění renesance a manýrismu). In Praha na úsvitu nových dějin. Praha, 160 ; Kořán I. 1988. Renesanční sochařství v Čechách a na Moravě. In Praha na úsvitu nových dějin. Praha, 126 ; Krčálová J. 1994. Renesance. In A. Merhautová (ed.), Katedrála sv. Víta v Praze. Praha ; Kybalová L. 1996. Dějiny odívání. Renesance. Praha ; Malý T., Komemorativní kultura v českých zemích raného novověku. In O. Jabubec (ed.), Ku večné památce: Malované renesanční epitafy v českých zemích. Olomouc 2007, 36–43 ; Mojžíš J. and B. Lůžek (ed.) 1970. letopisy města Luna. Praha, 144 ; Petráň J. et al. 1996. Dějiny hmotné kultury, t. II, cz. 1. Praha, 172–174 ; Roedl B. 1992. Stavební podnikání města Loun před Bílou horou, Sborník Okresního archivu Louny, 5, 37 ; Svátek J. 1885. Žalářování Jiřího Popela z Lobkovic, „Sborník historický”, 3, 321–328 ; Svoboda J. 1968. Materiálie k životu a dílu kameníka Vincence Strašryby, „Umění”, 16, 627–629 ; Tomek V. V. 1853. Spiknutí Jiřího z Lobkovic, „Časopis Českého muzea”, 27, 216–245 ; Winter Z. 1890. Kulturní obraz českých měst I. Praha, 532–533 ; Winter Z. 1909. Řemeslnictvo a živnosti XVI. věku v Čechách (1526–1620). Praha, 115 ; Winter Z. 1922. Jak drahá byla smrt?. In Z rodiny a domácnosti staročeské. Praga, 321–346

Relation:

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej

Volume:

62

Issue:

3

Start page:

321

End page:

328

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:54965 ; 0023-5881

Source:

IAiE PAN, call no. P 329 ; IAiE PAN, call no. P 331 ; IAiE PAN, call no. P 330 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Restricted Access

Terms of use:

Copyright-protected material. Access only on terminals at the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences, may be used within the limits of statutory user freedoms.

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

This page uses 'cookies'. More information