Object

Title: Knyszyńskie testamenty składane ustnie wobec władz miejskich na przełomie XVII i XVIII wieku : teksty autorstwa umierających, czy też pisarzy miejskich? = Oral last wills made in the presence of municipal officials in Knyszyn at the turn of the 18th c. : texts authored by testators or by clerks?

Creator:

Gołaszewski, Łukasz

Date issued/created:

2014

Resource Type:

Article

Subtitle:

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej R. 62. Nr 3 (2014)

Publisher:

Instytut Archeolgoii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm

References:

Adamska A. 2013. „Stąd do wieczności”. Testament w perspektywie piśmienności pragmatycznej na przełomie średniowiecza i epoki nowożytnej, „Kw.HKM”, R. LXI, nr 2, 185–200 ; Akty izdavaemye Vilenskoű Arheografičeskoű Kommissieű dlâ razbora drevnih aktov, t. 39, Akty Mogilevskogo magistrata XVI v. (1578–1580 gg.), Vil‘na 1915 ; Anužytė L. 2001. Maro meto (1602) Merkinės miestiečių testamentai. In A. Dubonis (ed.), Lietuvos miestų istorijos šaltiniai, t. 3. Vilnius, 102, 104–105, 112 (abstrakt) ; Anužytė L., Žemaitijos bajorų testamentai…, 129–131, 141–142, abstrakt ; Augustyniak U. 1990. Wizerunek Krzysztofa II Radziwiłła jako magnata-ewangelika w świetle jego testamentów,„Przegl. Hist.”, t. 81, z. 3–4, 461–477 ; Bukowska K. 1967. Orzecznictwo krakowskich sądów wyższych w sporach o nieruchomości miejskie (XVI– XVIII w.). Studium z historii prawa rzymskiego w Polsce. Warszawa, 93–94 ; Cui contingit nasci, restat mori. Wybór testamentów staropolskich z województwa sandomierskiego, oprac. M. Lubczyński, J. Pielas, H. Suchojad. Warszawa 2005 ; Frick D. 2013. Kith, Kin, and Neighbours. Communities and Confessions in Seventeenth- Century Wilno. Ithaca–London, 359–364 ; Gołaszewski Ł., Przepisy prawa miejskiego a wybory władz w Knyszynie (XVI–pocz. XVIII w.) ; Groicki B. 1954. Artykuły prawa majdeburskiego. Postępek sądów około karania na gardle. Ustawa płacej u sądów. wyd. K. Koranyi. Biblioteka Dawnych Polskich Pisarzy-Prawników, t. 2. Warszawa, 151–152 ; Groicki B. 1953. Porządek sądów albo spraw miejskich prawa majdeburskiego w Koronie Polskiej, wyd. K. Koranyi, Biblioteka Dawnych Polskich Pisarzy-Prawników, t. 1. Warszawa, 40, 80 ; Groicki B. 1954. Tytuły prawa majdeburskiego, wyd. K. Koranyi, Biblioteka Dawnych Polskich Pisarzy Prawników, t. 3. Warszawa, 190–192 ; Jawor G. 1981. Stałe formuły w testamentach polskich, Rozprawy Komisji Językowej. WrocławskieTowarzystwo Naukowe, R. 12, 217–233 ; Justyniarska-Chojak K. 2010. Testamenty i inwentarze pośmiertne z ksiąg miejskich województwa sandomierskiego (XVI–XVIII wiek). Kielce, 25–82 ; Justyniarska K. 2002. Testamenty mieszkańców Krzyżanowic z XVI–XVIII wieku. In B. Wojciechowska and L. Michalska-Bracha (eds.), Między Wisłą a Pilicą. Studia i materiały historyczne, t. 3. Kielce, 327–340 ; Karalius L. 2011. Testamenty. In Kultura Wielkiego Księstwa Litewskiego. Analizy i obrazy, oprac. V. Ališauskaset al, przeł. P. Bukowiec et al. Kraków, 772–783 ; Karpiński A. 1989. Zapisy „pobożne” i postawy religijne mieszczanek polskich w świetle testamentów z drugiej połowy XVI i XVII w.. In M. Bogucka (ed.), Tryumfy i porażki. Studia z dziejów kultury polskiej XVI–XVIII w. Warszawa, 204–218, 232–233 ; Krochmal J. 1989. Przemyskie testamenty staropolskie, „Rocznik Historyczno-Archiwalny”, t. 6, 133–160 ; Lietuvos magdeburginių miestų privilegijos ir aktai, t. 4, Alytus, wyd. A. Tyla, Vilnius 2006, nr 49, 183–185; nr 60, 200–201 i nr 105, 257–260 ; Lietuvos magdeburginių miestų privilegijos ir aktai, t. 4, Alytus, wyd. A. Tyla, Vilnius 2006, nr 138, 303–305 ; Lietuvos magdeburginių miestų privilegijos ir aktai, t. 5, Merkinė, Vilnius 2007 oraz t. 7, Merkinės miesto aktai (1598–1627), wyd. A. Baliulis, Vilnius 2010. W mojej analizie uwzględniam testamenty zeznane wobec przedstawicieli władz miejskich. 100, 101, 102, 104, w t. 7 Lietuvos magdeburginių miestų privilegijos ir aktai,206–210; T. 7, nr 105, 106, 210–213; nr 138, 244; t. 7 nr 95, 97, 99 i 107 na 201–206, 213–214 ; Lietuvos magdeburginių miestų privilegijos ir aktai, t. 6, Trakai, wyd. A. Baliulis, Vilnius 2008, nr 185, 377–380 ; Lietuvos magdeburginių miestų privilegijos ir aktai, t. 7, Merkinės miesto aktai (1598–1627), oprac. A. Baliulis, Vilnius 2010, nr 284, 451–452, oraz nr 285, 454; nr 296–298, 469–471 ; Malesińska A. 2007. Knyszyn w XVIII w. — życie codzienne małego miasta, Biblioteka Gońca Knyszyńskiego, nr17. Knyszyn, 51–52 ; Mikuła M. 2007. Obraz Boga w testamentach szlacheckich doby nowożytnej. In W. Szymborski and P. F. Nowakowski (eds.), Religijność. Wymiar prywatny i publiczny. Kraków, 223–244 ; Popiołek B. 2009. Woli mojej ostatniej testament ten… Testamenty staropolskie jako źródło do historii mentalności XVII i XVIII wieku. Kraków, 13–103 ; Sowina U. 1991. Najstarsze sieradzkie testamenty mieszczańskie z początku XVI w. Analiza źródłoznawcza, „Kw.HKM”, R. XXXIX, nr 1, 3–25 ; Testamenty mieszczan wojnickich 1599–1809, wyd. P. Dymmel, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wojnickiej, Biblioteczka Historyczna, t. 14, Wojnicz 1997 ; Tymiakin L. 1990. O formułach w XVII-wiecznym testamencie przemyskim, „Rocznik Przemyski”, R. 27, 141–145 ; Varsackytė R., Laikysena mirties aki- vaizdoje: kauniečių testamentai XVII–XVIII a., „Kauno istorijos metraštis”, t. 8, 85, 95 (abstrakt) ; Wyczański A. 1998. Recenzja książki „Testamenty szlachty krakowskiej XVII–XVIII wieku”, wyd. A. Falniowska-Gradowska, „Kwart. Hist.”, R. 105, nr 2, 144–146 ; Zakrzewski A.B., rec. z: Małgorzata Borkowska OSB, Dekret w niebieskim ferowany parlamencie. Wybór testamentów z XVII–XVIII wieku, Kraków 1984, „Li- tuano-Slavica Posnaniensia. Studia Historica”, t. 4, 1990,259 ; „Dług śmiertelności wypłacić potrzeba”. Wybór testamentów mieszczan krakowskich z XVII–XVIII wieku, oprac.E. Danowska, Rozprawy Wydziału Historyczno-Filozoficznego Polskiej Akademii Umiejętności, t. 112, Kraków 2011. Recenzja: Ł. Gołaszewski, „Czasopismo Prawno-Historyczne”, t. 65, 2013, z. 1, 546 ; „Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa”, t. 6 (2013), nr 2, 109–132 ; Кочеркевич Я.О. 2010. Побожні формули у заповітах міщан м. Львова другої половини XVI–XVII століть: дипломатичний аналіз, „Архіви України”, t. 5 (270), 45–61

Relation:

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej

Volume:

62

Issue:

3

Start page:

345

End page:

366

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:54970 ; 0023-5881

Source:

IAiE PAN, call no. P 329 ; IAiE PAN, call no. P 331 ; IAiE PAN, call no. P 330 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information