Obiekt

Extreme flood events and climate change in the late Holocene – observations of cultural layers in archaeological sites and lake sediments of the Middle Obra (the central Wielkopolska region, Poland)
Ta publikacja jest chroniona prawem autorskim. Dostęp do jej cyfrowej wersji jest możliwy z określonej puli adresów ip.
Ta publikacja jest chroniona prawem autorskim. Dostęp do jej cyfrowej wersji jest możliwy z określonej puli adresów ip.

Tytuł: Extreme flood events and climate change in the late Holocene – observations of cultural layers in archaeological sites and lake sediments of the Middle Obra (the central Wielkopolska region, Poland)

Twórca:

Hildebrandt-Radke, Iwona

Data wydania/powstania:

2013

Typ zasobu:

Text

Inny tytuł:

Archaeologia Polona Vol. 49 (2011-2013)

Wydawca:

Institute of Archaeology and Ethnology Polish Academy of Sciences

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

il. ; 24 cm

Abstrakt:

The aim of this study was to locate and date extreme flood events and climate change using diverse evidence from the Middle Obra region. The study includes the results of archaeological and geoarchaeological research of the archeological sites from different periods of prehistory and historic times, using different methods. These results were compared with the earlier spatial analyses of prehistoric and historic settlements with regard to hydromorphometrical characteristics of the study area, as well as with multiproxy analyses of deposits from Lake Wonieść, the largest water body of the region

Bibliografia:

Baranowski, T. and Ziąbka, L. 2008. Gród w Kaliszu. In H. Machajewski (ed.), Wielkopolska w dziejach, Archeologia o regionie, 185–190. Poznań ; Diers, S. 2010. Feinstratigrafie und Chronologie: Archäologische und palynologische Analysen. Eine Fall¬studie zum Fundplatz Bruszczewo 5 in Großpolen. In J. Müller, J. Czebreszuk and J. Kneisel (eds), Bruszczewo II. Ausgrabungen und Forschungen in einer prähistorischen Siedlungskammer Großpolens. Studien zur Archäologie in Ostmitteleuropa 6: 334–468. Bonn ; Dörfler, W., Hildebrandt-Radke, I., Lutyńska, M. and Spychalski, W. 2009. Osady jeziora Wonieść jako źródło informacji o regionalnym użytkowaniu terenu w pradziejach i czasach historycznych w dorzeczu środkowej Obry. In I. Hildebrandt-Radke, J. Jasiewicz and M. Lutyńska (eds), Zapis działalności człowieka w środowisku przyrodniczym, 147–150. Poznań ; Gilli, A., Anselmetti, F.S., Glur, L. and Wirth, S.B. 2013. Lake Sediments as Archives of Recurrence Rates and Intensities of Past Flood Events. In M. Schneuwly-Bollschweiler, M. Stoffel and F. Rudolf-Miklau (eds), Dating Torrential Processes on Fans and Cones. Advances in Global Change Research 47: 225–242. Dordrecht. DOI 10.1007/978-94-007-4336-6_15 ; Haas, J. N. and Wahlmüller, N. W. 2004. Pollenanalytische Untersuchungen im Bereich der bronzezeitlichen Seeuferstation „Bruszczewo“. Badania palinologiczne na stanowisku z epoki brązu w Bruszczewie. In J. Czebreszuk and J. Müller (eds), Bruszczewo. Ausgrabungen und Forschungen in einer prähistorischen Siedlungskammer Großpolens/Badania mikroregionu z terenu Wielkopolski I.Forschungsstand – Erste Ergebnisse – Das östliche Feuchtbodenareal/Stan badań – Pierwsze wyniki– Wschodnia, torfowa część stanowiska. Studia nad Pradziejami Europy Środkowej, 273–280. Poznań– Kiel–Rahden (Westf.) ; Haas, J. N. and Wahlmüller, N. W. 2010. Floren, Vegetations- und Milieuveränderungen im Zuge der bronzezeitlichen Besiedlung von Bruszczewo (Polen) und der landwirtschaftlichen Nutzung der umliegenden Gebiete. Przemiany środowiska, wegetacji i flory w ramach osadnictwa epoki brązu w Bruszczewie oraz gospodarcze użytkowanie otoczenia osady. In J. Czebreszuk and J. Müller (eds), Bruszczewo. Ausgrabungen und Forschungen in einer prähistorischen Siedlungskammer Großpolens/Badania mikroregionu z terenu Wielkopolski II. Studien zur Archäologie in Ostmitteleuropa. Studia nad Pradziejami Europy Środkowej 6 (1): 50–81. Bonn ; Heußner, K.-U. and Ważny, T. 2010. Synchronisation der Dendrodaten für Bruszczewo nach der östdeutschen Kurve, Synchronizacja dat dendrochronologicznych z krzywą wschodnioniemiecką. In J. Czebreszuk and J. Müller (eds), Bruszczewo. Ausgrabungen und Forschungen in einer prähistorischen Siedlungskammer Großpolens/Badania mikroregionu z terenu Wielkopolski II. Studien zur Archäologie in Ostmitteleuropa. Studia nad Pradziejami Europy Środkowej 6 (1): 244–249, Bonn ; Hilczerówna, Z. 1967. Dorzecze górnej i środkowej Obry od VI do początków XI wieku. Wrocław–Warszawa–Kraków ; Hilczerówna, Z. 2004. Die geomorphologische Landschaftsgliederung. Zarys charakterystyki geomorfologicznej otoczenia osady. In J. Czebreszuk and J. Müller (eds), Bruszczewo. Ausgrabungen und Forschungen in einer prähistorischen Siedlungskammer Großpolens/Badania mikroregionu z terenu Wielkopolski I. Forschungsstand – Erste Ergebnisse – Das östliche Feuchtbodenareal/Stan badań – Pierwsze wyniki – Wschodnia, torfowa część stanowiska. Studien zur Archäologie in Ostmitteleuropa. Studia nad Pradziejami Europy Środkowej, 45–52. Poznań–Kiel–Rahden (Westf.) ; Hilczerówna, Z. 2009. Zastosowanie metod litologicznych i geochemicznych do rozpoznania struktury funkcjonalnej stanowiska archeologicznego na przykładzie grodziska w Bonikowie. In T. Kalicki, J.B. Szmańda and K. Zawada (eds), Metody badań w geomorfologii (Konferencja Geomorfologów Polskich), 74–77. Kielce ; Hilczerówna, Z. 2010. Wiek i główne fazy procesów denudacji i akumulacji w świetle uwarunkowań topograficznych stanowiska archeologicznego w Bruszczewie. Das geologische Alter und die Hauptphasen der Denudations- und Akkumulationsprozesse vor dem Hintergrund topografischer Verhältnisse des archäologischen Fundplatzes Bruszczewo. In J. Czebreszuk and J. Müller (eds), Bruszczewo. Aus¬grabungen und Forschungen in einer prähistorischen Siedlungskammer Großpolens/Badania mikrore¬gionu z terenu Wielkopolski II. Studien zur Archäologie in Ostmitteleuropa. Studia nad Pradziejami Europy Środkowej 6 (1): 16–37. Bonn ; Hildebrandt-Radke, I. and Jasiewicz, J. 2008. The influence of the morphometric features on changes of the settlement pattern of the Kościan Plain from the Late Neolithic to the Late Bronze/Early Iron Age. In J. Czebreszuk, J. Müller, W. Dörfler and I. Hildebrandt-Radke (eds), Field Workshop: Anthropogenic Pressure in the Neolithic and Bronze-Age in the Central-European Lowlands, 28–31 August 2008, 32–34. Śmigiel ; Hildebrandt-Radke, I., Janczak-Kostecka, B. and Spychalski, W. 2011. Zapis procesów prehistorycznej antropopresji w otoczeniu stanowiska archeologicznego w Bruszczewie (centralna Wielkopolska) na podstawie badań osadów rynny glacjalnej Samicy. In M. Mazurek and Z. Zwoliński (eds), Georóżnorodność rzeźby Wielkopolski. Landform Analysis 16: 87–91 ; Hildebrandt-Radke, I., Spychalski, W. and Lutyńska, M. 2011. Regionalna wymowa procesów antropogenizacji regionu środkowej Obry na podstawie badań osadów jeziora Wonieść. In M. Mazurek and Z. Zwoliński (eds), Georóżnorodność rzeźby Wielkopolski. Landform Analysis 16: 92–98 ; Hołowińska, Z. 1956. Wczesnośredniowieczne grodzisko w Bonikowie w powiecie kościańskim. Wyniki badań z lat 1951–1953. Poznań ; Jasiewicz, J. and Hildebrandt-Radke, I. 2008. Zastosowanie oprogramowania OPEN SOURCE GIS do oszacowania wpływu parametrów morfometrycznych terenu na rozwój osadnictwa pradzie¬jowego na przykładzie Równiny Kościańskiej. In A. Kostrzewski (ed.), Geneza, litologia i stratygrafia utworów czwartorzędowych, V Seminarium, 20–21 listopada 2008, 45–48. Poznań ; Jasiewicz, J. and Hildebrandt-Radke, I. 2009. Using multivariate statistics and fuzzy logic system to analyse settlement preferences in lowland areas of the temperate zone: an example from the Polish Lowlands. Journal of Archaeological Science 36: 2096–20107 ; Kalis, A. J., Herkt, J. and Wunderlich, J. 2003. Environmental changes during the Holocene climaticoptimum in central Europe – human impact and natural causes. Quaternary Science Reviews 22: 33–79 ; Kara, M. 2009. Najstarsze państwo Piastów – rezultat przełomu czy kontynuacji? Studium Archeologiczne. Poznań ; Kneisel, J. 2010. Die Grabungskampagnen Bruszczewo 2004–2006. Badania wykopaliskowe w Bruszczewie w sezonach 2004–2006. In J. Czebreszuk and J. Müller (eds), Bruszczewo. Ausgrabungen und Forschungen in einer prähistorischen Siedlungskammer Großpolens/Badania mikroregionu z terenu Wielkopolski II. Studien zur Archäologie in Ostmitteleuropa. Studia nad Pradziejami Europy Środkowej 6 (1): 99–165. Bonn ; Kondracki, J. 2002. Geografia regionalna Polski. Warszawa ; Kurnatowska, Z. 2008. Początki i rozwój państwa. In M. Kobusiewicz (ed.), Pradzieje Wielkopolski, Od epoki kamienia do średniowiecza, 297–396. Poznań ; Kurnatowska, Z. 2009. Wielkopolska południowa we wczesnym średniowieczu. In I. Hildebrandt-Radke, J. Jasiewicz and M. Lutyńska (eds), Zapis działalności człowieka w środowisku przyrodniczym, VII Warsztaty Terenowe, IV Sympozjum Archeologii Środowiskowej, 20–22 maja, 85–87. Kórnik ; Müller, J. 2004. Die östlichen Feuchtbodenareale: Stratigraphien und Architektur. Strefa torfowa stanowiska: stratygrafia i architektura. In J. Czebreszuk and J. Müller (eds), Bruszczewo: Ausgrabungen und Forschungen in einer prähistorischen Siedlungskammer Großpolens. Forschungstand – Erste Ergebnisse - Das östliche Feuchtbodenareal/Bruszczewo I. Studien zur Archäologie in Ostmitteleuropa. Studia nad Pradziejami Europy Środkowej, 99–136. Poznań–Kiel–Rahden (Westf.) ; Niewiarowski, W., Noryśkiewicz, B., Piotrowski, W. and Sinkiewicz, M. 1995. An outline of natural and anthropogenic changes of geographical environment in the Biskupin area during the last 7000 years. Quaternary Studies in Poland 13: 77–88 ; Oldfield, F. and Dearing, J.A. 2003. The Role of Human Activities in Past Environmental Change. In K.D. Alverson, R.S. Bradley and T.F. Pedersen (eds), Palaeoclimate, global change, and the future, 143–162, Berlin ; Starkel, L. 2011. Present-day events and the evaluation of Holocene palaeoclimatic proxy data. Quaternary International 229: 2–7 ; Ważny, T. 2010. Bericht zur dendrochronologischen Datierung von Bruszczewo, Grabungen 2004–2005. Informacje na temat datowań dendrochronologicznych z Bruszczewa: sezon 2004–2005. In J. Czebreszuk and J. Müller (eds), Bruszczewo. Ausgrabungen und Forschungen in einer prähistorischen Siedlungskammer Großpolens/Badania mikroregionu z terenu Wielkopolski II. Studien zur Archäologie in Ostmitteleuropa. Studia nad Pradziejami Europy Środkowej 6 (1): 232–237. Bonn

Czasopismo/Seria/cykl:

Archaeologia Polona

Tom:

49

Strona pocz.:

55

Strona końc.:

70

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:61747 ; 0066-5924

Źródło:

IAiE PAN, sygn. P 357 ; IAiE PAN, sygn. P 358 ; IAiE PAN, sygn. P 356 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp ograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone wyłącznie na terminalach Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Archeologii i Etnologii PAN

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji