Obiekt

Tytuł: Prasa Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Zachodniej Białorusi (KC KPZB) wydawana w języku rosyjskim

Twórca:

Suławka, Adam Radosław

Data wydania/powstania:

2015

Typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Inny tytuł:

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej T. 50 z. 2 (2015)

Współtwórca:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk ; Polskie Towarzystwo Historyczne

Wydawca:

Wydawnictwo Naukowe "Semper"

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

s. 55-76 ; Streszcz. ang, ros.

Abstrakt:

Niniejszy artykuł przedstawia historię nielegalnych wydawnictw prasowych Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Zachodniej Białorusi (KC KPZB) wydawanych częściowo bądź całkowicie w języku rosyjskim. We wstępie scharakteryzowano sieć podziemnych drukarni KPZB oraz redakcji, a także nazwiska i pseudonimy działających w nich członków partii. W dalszej części opisano historię grupy rozłamowej (zwanej secesją) oraz wydawanych przez nią organów prasowych, a także historię rozprawienia się z tą grupą przez KC KPZB. Następnie opisano historię kolejnych organów prasowych KC KPZB wydawanych w języku rosyjskim, skład osobowy redakcji, okres wydawania gazet, sposób redagowania, poruszaną na ich łamach tematykę, skalę ich popularności wśród członków partii oraz ocenę ich poziomu merytorycznego przez Komitet Centralny partii.

Bibliografia:

Bergman A., Sprawy białoruskie w II Rzeczypospolitej, Państwowe Wydawnictwa Naukowe, Warszawa 1984. ; Cimek H., Białorusini w ruchu rewolucyjnym w II Rzeczypospolitej, [w:] Kwestia narodowościowa w Polsce i we Włoszech w XX wieku. Wybrane problemy, red. idem, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego Rzeszów 2011, s. 11‑34. ; Cimek H., Komuniści‑Polska‑Stalin, Krajowa Agencja Wydawnicza, Białystok 1990. ; Cimek H., Mniejszości narodowe w ruchu rewolucyjnym w II Rzeczypospolitej, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszow 2011. ; Cimek H., Sojusz robotniczo‑chłopski w Polsce 1918‑1939, Książka i Wiedza, Warszawa 1989. ; Gomółka K., Białorusini w II Rzeczypospolitej, [w:] „Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej” 495, Ekonomia XXXI, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 1992. ; Januszewska‑Jurkiewicz J., Stosunki narodowościowe na Wileńszczyźnie w latach 1920‑1939, Wydawnictwo UŚ, Katowice 2010. ; Łukasiewicz S., Zdrada stanu. Działalność Komunistycznej Partii Zachodniej Białorusi w Wilnie w latach 1930‑1935, „Ogrody nauk i sztuk”, nr 2, 2012, s. 75‑86. ; Mironowicz E., Białorusini i Ukraińcy w polityce obozu piłsudczykowskiego, Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana, Białystok 2007. ; Mironowicz E., Prasa białoruska pod okiem rosyjskiej i polskiej cenzury, „Białoruskie Zeszyty Historyczne”, nr 1(5), 1996. ; Pacuk J., Kształtowanie się stosunku KPP i KPZB do powstania zbrojnego (1924‑1925), [w:] „Zeszyty Naukowe Instytutu Nauk Politycznych”, t. II, 1975, s. 161‑179. ; Rudnicki Sz., Nieznany dokument w sprawie Sylwestra Wojewódzkiego, „Przegląd Historyczny”, t. 47, 1976, z. 1, s. 71‑84. ; Słownik biograficzny działaczy polskiego ruchu robotniczego, red. Tych F., t. 2, wyd. Książka i Wiedza, Warszawa 1987. ; Suławka A. R., Prasa rosyjskojęzyczna Niezależnej Partii Chłopskiej (NPCh) w latach 1924‑1927, „Białoruskie Zeszyty Historyczne”, nr 41, 2014, s. 107‑125. ; Śleszyński W., Bezpieczeństwo wewnętrzne w polityce państwa polskiego na ziemiach północno‑wschodnich II Rzeczypospolitej, wyd. Rytm, Białystok 2007. ; Śleszyński W., Walka instytucji państwowych z białoruską działalnością dywersyjną na ziemiach północno‑wschodnich II Rzeczypospolitej, [w:] W. Śleszyński, Walka instytucji państwowych z białoruską działalnością dywersyjną 1920‑1925, Wydawnictwo Prymat, Białystok 2005. ; Tomaszewski J., Ojczyzna nie tylko Polaków. Mniejszości narodowe w Polsce w latach 1918‑1939, Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1985. ; Traczuk J., Prasa białoruska w II Rzeczypospolitej (1918‑1939), [w:] „Studia polono‑slavica orientalia. Acta litteraria”, t. XIII, 1992, s. 185‑342. ; Zachariasz S., Jozef Łohinowicz (Paweł Korczyk), „Z Pola Walki”, nr 3(15), 1961, s. 212‑237. ; Zielińska N., Zieliński K., Prasowe inicjatywy wydawnicze Towarzystwa Straży Kresowej w latach 1918‑1922, [w:] „Studia Bibliologiczne Akademii Świętokrzyskiej”, t. VII, 2003, s. 63‑79. ; Булацки Р. В., Сачанка И. И., Говин С. В.; Гисторыя беларускай журналистыки, Выдавецтва БДУ имя У. И. Леніна, Mińsk 1979. ; Воткович Г. Б., КПЗБ в борьбе за интернационалное единство трудящихся (1929‑1933 гг.), Выдавецтва БДУ имя У. И. Леніна, Mińsk 1975. ; Глинская Т., КПЗБ – руководитель освободительной борьбы трудящихся Западной Белоруссии 1924‑1928 гг., Издательство Беларусь, Mińsk 1965. ; Зелинский П. И., Ракевич Н. А., Печать КПЗБ в борьбе за свободу, Выдавецтва БДУ имя У. И. Леніна, Mińsk 1977. ; Ладысев В. Ф., КПЗБ – арганизатар барацьбы працоўных за демакратычныя правы и сва‑боды (1934‑1938 гг.), Выдавецтва БДУ имя У. И. Леніна, Mińsk 1976. ; Ладысев В. Ф., В борьбе за демократические права и свободы, Издательство Беларусь, Mińsk 1988. ; Лугачиова Т. А., Международная Организация Помощи Революционерам (МОПР) в Западной Белоруссии (1923‑1939 г.), ГрГУ, Grodno 2001. ; Лугачиова Т. А., Печать МОПРа Западной Белоруссии как источник изучения деятельности организации в 20‑30‑є гг. XX в., [w:] Актуалныя праблемы крыницазнаўства айчыннай гисторыи, red. Дулаў А. М., wyd. ВДУ імя П.М. Машэрава Witebsk 2011. ; Революционный путь Компартии Западной Белоруссии, red. Мацко А., Самутин В., Государственное Издательство БССР, Mińsk 1966. ; Полуян В. А., Революционно‑демократическое движение в Западной Белоруссии, Наука и техника, Mińsk 1978.

Czasopismo/Seria/cykl:

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej

Tom:

50

Zeszyt:

2

Strona pocz.:

55

Strona końc.:

76

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:57821 ; p-ISSN 1230-5057 ; e-ISSN 2353-6403

Źródło:

IH PAN, sygn. A.453/50/2 Podr. ; IH PAN, sygn. A.454/50/2 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng ; rus

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Historii PAN

Dofinansowane ze środków:

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji