Obiekt

Tytuł: New data regarding the question of interregional contacts in the Iron Age. Results of a surface survey in Czechy, Kraków district

Twórca:

Dulęba, Przemysław ; Wysocki, Piotr

Data wydania/powstania:

2016

Typ zasobu:

Artykuł

Inny tytuł:

Sprawozdania Archeologiczne 68 (2016)

Wydawca:

Instytut Archeolgoii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Kraków

Opis:

il. ; 25 cm

Abstrakt:

Surface surveys on a newly, accidentally discovered site in Czechy, Kraków district, yielded a large series of finds associated with the Przeworsk culture settlement. Its chronology ranged from the younger Pre-Roman Iron Age all the way to the early Migration Period. The detailed surface survey revealed numerous imports from the Celtic and Dacian settlement zones, as well as items of a provincial Roman origin. The finds presented in the paper indicate that the most intensive contacts with areas south of the Carpathians might be dated to the final stage of the La Tène period and the turn of the early and late Roman Iron Age

Bibliografia:

Andrzejowski J. 2001. Wschodnia strefa kultury przeworskiej – próba definicji. Wiadomości Archeologiczne 54 (1995-1998), 59-87
Beneš Z. 2015. Záchranný archeologický výzkum podhradí hradiště Kolo u Týnce nad Labem, okr. Kolín. Předběžná zpráva. Archeologie ve Střednich Čechách 19(1), 245-253
Bochnak T. 2014. Importy celtyckie w kulturze przeworskiej i oksywskiej na ziemiach polskich w młodszym okresie przedrzymskim. Zróżnicowanie – drogi napływu – kontekst kulturowy. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Bockius R. and Łuczkiewicz P. 2004. Kelten und Germanen im 2-1. Jahrhundert vor Christus. Archäologische Bausteine zu einer historischen Frage (=Monographien Römisch-Germanischen Zentralmuseums 58). Mainz: Verlag des Römisch-Germanischen Zentralmuseums
Böhme A. 1972. Die Fibeln der Kastelle Saalburg und Zugmantel, Saalburg Jahrbuch 29, 5-112
Bónis É. B. 1969. Die spätkeltische Siedlung Gellérthegy-Tabán in Budapest, (=Archaeologia Hungariae 47). Budapest: Académiai Kiadó
Bursche A., Kaczanowski P. and Rodzińska-Nowak J. 2000. Monety rzymskie z Jakuszowic. In R. Madyda-Legutko and T. Bochnak (eds.), Superiores Barbari. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Kazimierza Godłowskiego. Kraków: Instytut Archeologii UJ, 101-130
Byrska-Fudali M. and Przybyła M. M. 2012. Badania ratownicze na stanowisku 2 w Modlniczce, gm. Wielka Wieś. In S. Kadrow (ed.), Raport 2007-2008 1. Warszawa: Narodowy Instytut Dziedzictwa, 509-553
Čižmář M., Čižmářová J., Kejzlar M. and Kolniková E. 2009. Detektorová prospekce archeologických lokalit na Moravě v roce 2008. Přehled Výzkumů 50, 139-152
Cociş S. 2004. Fibulele din Dacia Romană / The Brooches from Roman Dacia (=Bibliotheca Ephemeris Napocensis 3). Cluj-Napoca: Editura Mega
Czarnecka K. 2007. Oblin. Ein Gräberfeld der Przeworsk-Kultur in Südmasowien (=Monumenta Archaeologica Barbarica 13). Warszawa: Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie
Dąbrowska T. 1988. Wczesne fazy kultury przeworskiej. Chronologia – zasięg – powiązania. Warszawa: Państwowe Muzeum Archeologiczne
Dąbrowska T. 1994. Późne odmiany fibul silnie profilowanych w Polsce. Wiadomości Archeologiczne 53(1), 3-34
Dąbrowska T. 1997. Kamieńczyk. Ein Gräberfeld der Przeworsk-Kultur in Ostmasowien (=Monumenta Archaeologica Barbarica 3). Kraków: Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie
Dobrzańska H. 1980. Zagadnienia datowania ceramiki toczonej w kulturze przeworskiej. Archeologia Polski 24, 87-152
Dobrzańska H. 2008. Zagadnienie dużych ośrodków produkcji ceramiki szarej w środkowoeuropejskim Barbaricum: przypadek Zofipola k. Krakowa. In A. Błażejewski (ed.), Ceramika warsztatowa w środkowoeuropejskim Barbaricum. Wrocław: Instytut Archeologii UWr, 175-203
Droberjar E. 2015. Markomannen und superiores barbari in Třebusice und Jevičko zur Zeit der Markomannenkriege. Zur Problematik der Übergangsstufe B2/C1 in Böhmen und Mähren. Přehled Výzkumů 56/2, 103-125
Dulęba P. 2009. Przemiany kulturowe w Zachodniej Małopolsce w okresie od III do I wieku przed Chr. Przyczynek do kontaktów między Celtami a Germanami. In M. Karwowski and E. Droberjar (eds.), Archeologia Barbarzyńców 2008. Powiązania i kontakty w świecie barbarzyńskim (= Collectio Archaeologica Ressoviensis 13). Rzeszów: Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego, 11-35
Dulęba P. 2014. Results of a surface survey carried out in Nieprowice, site 5, Pińczów district in 2007–2009. Sprawozdania Archeologiczne 66, 315–357
Dulęba P. and Wysocki P. (in print). New discovery of Celtic coin hoard from the western Lesser Poland
Dulkiewicz A. 2009. Szpile kościane i rogowe kultury przeworskiej na terenie Polski: typologia, chronologia i rozmieszczenie. Folia Praehistorica Posnaniensia 15, 209-235
Dymowski A. 2011. Znaleziska monet rzymskich z terenu Polski rejestrowane w pierwszych latach XXI wieku. Aspekty źródłoznawcze. Zielona Góra: Eternum
Eggers H. J. 1959. Einführung in die Vorgeschichte, München: Piper & Co Verlag
Endert van D. 1991. Die Bronzefunde aus dem oppidum von Manching (=Ausgrabungen in Manching 13). Stuttgart: Franz Steiner Verlag
Fischer F. 1988. Südwestdeutschland im letzten Jahrhundert vor Christi Geburt. Anmerkungen zum Forschungsstand der Spätlatènzeit. In D. Planck and A. Wais (eds.), Archäologie in Würtemberg. Stuttgart: Konrad Theiss, 235-250
Gebhard R. 1991. Die Fibeln aus dem Oppidum von Manching (=Ausgrabungen in Manching 14). Stuttgart: Franz Steiner Verlag
Godłowski K. 1970. The Chronology of the Late Roman and the Early Migration Periods in Central Europe (= Prace Archeologiczne 11). Kraków: Instytut Archeologii UJ
Godłowski K. 1977. Materiały do poznania kultury przeworskiej na Górnym Śląsku (część II). Materiały Starożytne i Wczesnośredniowieczne 4, 7-234
Godłowski K. 1985. Przemiany kulturowe i osadnicze w południowej i środkowej Polsce w młodszym okresie przedrzymskim i w okresie rzymskim (= Prace Komisji Archeologicznej 23). Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo PAN
Godłowski K. and Wichman T. 1998. Chmielów Piaskowy. Ein Gräberfeld der Przeworsk-Kultur im Świętokrzyskie-Gebirge (=Monumenta Archaeologica Barbarica 6). Kraków: Muzeum Archeologiczne w Krakowie
Grygiel M., Pikulski J. and Trojan M. 2009. The research on the multicultural site no. 1 in Zagórzyce, com. and distr. Kazmierza Wielka, Świętokrzyskie voiv. during the years 2003 to 2004. Recherches Archéologiques NS 1, 199-275
Jilek J. 2015. Doba řimská a doba stěhováni národů. In J. Jilek (ed.), Proti proudu času. Pardubicko v pravěku a raném střdověku. Pardubice: Východočeské muzeum w Pardubicich
Kaczanowski P. 1987. Drochlin. Ciałopalne cmentarzysko kultury przeworskiej z okresu wpływów rzymskich (= Prace Archeologiczne 40). Kraków: Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego
Kaczanowski P. and Poleski J. 1990. Materiały grobowe kultury przeworskiej z Marzęcina, woj. Kielce. Sprawozdania Archeologiczne 42, 281-292
Kaczanowski P. and Margos U. (eds.). Tabula Imperii Romani, M 34 – Kraków 2002. Kraków: Polska Akademia Umiejętności
Kossack G. 1962. Frühe römische Fibeln aus dem Alpenvorland und ihre chronologische Bedeutung für die Germanischen Kulturverhältnisse. In J. Werner (ed.), Aus Beyerns Frühzeit. Fridrich Wagner zum 75 Geburstag (= Schriftenreihe zur Bayerischen Landesgeschichte 62). Müchen, 125-137
Kostrzewski J. 1919. Die ostgermanische Kultur der Spätlatèneziet (= Mannus-Bibliothek 18). Leipzig – Würzburg: C. Kabitzsch
Kruk J. 1970. Badania poszukiwawcze i weryfikacyjne w górnym i środkowym dorzeczu Szreniawy. Sprawozdania Archeologiczne 22, 271-294
Liana T. 1970. Chronologia względna kultury przeworskiej we wczesnym okresie rzymskim. Wiadomości Archeologiczne 35, 429-491
Machajewski H. 1998. Die Fibeln der Gruppe V, Serie 8, im östlischen Teil Mitteleuropas. In: J. Kunow (ed.), 100 Jahre Fibelformen nach Oscar Almgren. Internationale Arbeitstagung 25.-28. Mai 1997 in Kleinmachnow, Land Brandenburg (= Forschungen zur Archäologie im Land Brandenburg 5). Wünsdorf: Brandenburgisches Landesamt für Denkmalpflege und Archäologisches Landesmuseum, 187-201
Madyda-Legutko R. 2011. Studia nad zróżnicowaniem metalowych części pasów w kulturze przeworskiej. Okucia końca pasa. Kraków: Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego
Mączyńska M. 1977. Paciorki z okresu rzymskiego i wczesnej fazy okresu wędrówek ludów na obszarze środkowoeuropejskiego Barbaricum. Archeologia 28, 61-91
Martin M. 1994. Fibel und Fibeltracht. K. Späte Völkervanderungszeit und Merowingerzeit auf dem Kontinent. In H. Beck et al. (eds.), Reallexikon der Germanischen Altertumskunde 8. Berlin – New York: Walter de Gruyter, 541-582
Megaw J. V. S. 1970. Art of the European Iron Age. A study of the elusive image. Bath: Adams & Dart
Meller H. 2012. Die Fibeln aus dem Reitia-Heiligtum von Este (Ausgrabungen 1880-1916). Studien zu den SpätlaTèneformen / Le fibule del santuario di Reitia a Este (Scavi 1880-1916). Studi sulle forme tardo-Lateniane (= Studien zu Vor- und Früggeschichtlischen Heiligtümer 1,2). Mainz: Nünnerich-Asmus Verlag & Media
Micyk P. 2007. Monety rzymskie na osadach i cmentarzyskach ludności kultury przeworskiej. Kraków (typescript of Master Thesis stored at the Archives of Institute of Archaeology of Jagiellonian University)
Naglik R. 2001. Sprawozdanie z badań ratowniczych prowadzonych w związku z budową autostrady A-4 na terenie b. woj. krakowskiego i b. woj. tarnowskiego w latach 1996-1999. In Z. Bukowski (ed.), Raport 96-99. Wstępne wyniki konserwatorskich badań archeologicznych w strefie budowy autostrad w Polsce za lata 1996-1999 (= Zeszyty Ośrodka Ochrony dziedzictwa Archeologicznego, seria B: Materiały Archeologiczne). Warszawa: Ośrodek Ochrony Dziedzictwa Archeologicznego, 308-352
Olędzki M. 1996. Naddunajska grupa kultury przeworskiej w świetle analizy materiałów archeologicznych. Acta Univesitatis Lodziensis – Folia Archaeologica 20, 49-67
Olędzki M. 1998. Rollenkappenfibeln der östlischen Hauptserie Almgren 37-41 und die Varianten Fig. 43-43. In J. Kunow (ed.), 100 Jahre Fibelformen nach Oscar Almgren. Internationale Arbeitstagung 25.-28. Mai 1997 in Kleinmachnow, Land Brandenburg (= Forschungen zur Archäologie im Land Brandenburg 5). Wünsdorf: Brandenburgisches Landesamt für Denkmalpflege und Archäologisches Landesmuseum, 67-84
Pieta K. 2008. Keltské osidlenie Slovenska. Mladšia doba laténska (= Archaeologica Slovaca Monographiae – Studia 11). Nitra: AÚ Slovenskej Akadémie Vied
Poleska P. 2006. Celtycki mikroregion osadniczy w rejonie podkrakowskim (=Biblioteka Muzeum Archeologicznego w Krakowie 2). Kraków: Muzeum Archeologiczne
Rudnicki M. 2006. Importy rzymskie z Pełczysk. In E. Droberjar and O. Chvojka (eds.), Archeologie barbarů 2006, Sborník príspevků z II. protohistorické konference. České Budějovice 21.–24.11.2006 (= Archeologické Výzkumy v Jizních Cechach, Supplementum 3/1). České Budějovice, 93–112
Rudnicki M. 2012. Finds and Context of Şimleul Silvaniei Type Bracelets North of the Carpathians and the Sudety. In S. Berecki (ed.), Iron Age Rites and Rituals in the Carpathian Basin. Proceedings of the international colloquium from Târgu Mureş 7-9 October 2011. Târgu Mureş: Editura MEGA
Rudnicki M. and Miłek S. 2011. New evidence on contacts between Pre-Roman Dacia and territory of Central Poland. Acta Archaeologica Carpathica 46, 117–143
Rustoiu A. 1991. Ein dakischer Bronzearmring im Norden Deutschlands, Thraco-Dacica 12, 143–147
Rustoiu A. 1992. O brăţară dacică de la Şimleul Silvaniei, Acta Musei Porolissensis 16, 139–142
Tejral J. 1992. Einige Bemerkungen zur Chronologie der späten römischen Kaiserzeit in Mitteleuropa. In K. Godłowski and R. Madyda-Legutko (eds.), Probleme der relativen und absoluten Chronologie ab LaTènezeit bis zum Frühmittelalter. Materialien des III. Internationalen Symposiums: Grundprobleme der frühgeschichtlichen Entwicklung im nördlichen Mitteldonaugebiet, Kraków-Karniowice 3.–7. Dezember 1990. Kraków: Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, 227-248
Tejral J. 2006. Die germanische Gießerwerkstatt in Pasohlávky (Bez. Břeclav). Ein Beitrag zur Frage der Fernhandels- und Kulturbeziehungen nach den Markomannenkriegen. Památky Archeologické 97, 133-170
Völling T. 1994. Studien zu Fibelformen der jüngeren vorrömischen Eisenzeit und ältesten römischen Kaiserzeit. Bericht der Römisch-Germanische Kommission 75, 147-282
Waldhauser J. 1983. Závěrečný horizont keltských oppid v Čechách. (Konfrontacje výkladů historických pramenů, numismatiky a archeologie). Slovenská Archeologia 31(2), 325-356
Woźniak Z. 1990. Osada grupy tynieckiej w Podłężu, woj. krakowskie. Wrocław – Warszawa – Kraków: Ossolineum
Zagórska-Telega J. 2000. Bogaty pochówek kobiecy na cmentarzysku kultury przeworskiej w Opatowie, stanowisko 1, woj. śląskie. In. R. Madyda-Legutko and T. Bochank (eds.), Superiores Barbari. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Kazimierza Godłowskiego. Kraków: Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, 313-326
Żygadło L., Kamyszek L., Marciniak M. and Suchan G. 2012. Osadnictwo kultury lateńskiej i kultury przeworskiej na stanowisku 10-12 w Domasławiu, gm. Kobierzyce, woj. dolnośląskie. In S. Kadrow (ed.), Raport 2007-2008 1. Warszawa: Narodowy Instytut Dziedzictwa, 483-508

Czasopismo/Seria/cykl:

Sprawozdania Archeologiczne

Tom:

68

Strona pocz.:

301

Strona końc.:

325

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:61224 ; 0081-3834 ; 10.23858/SA68.2016.014

Źródło:

IAiE PAN, sygn. P 244 ; IAiE PAN, sygn. P 245 ; IAiE PAN, sygn. P 243 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Archeologii i Etnologii PAN

Dofinansowane ze środków:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ; Działalność upowszechniająca naukę (DUN)

Obiekty

Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji