Obiekt

Tytuł: Listy Leopolda Méyeta do Zygmunta Sarneckiego z lat 1887–1892

Twórca:

Bordzoł, Piotr. Oprac.

Data wydania/powstania:

2013

Typ zasobu:

Źródło lub tekst źródłowy

Inny tytuł:

Wiek XIX, Rok VI (XLVIII) 2013

Wydawca:

Zarząd Główny Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza ; Instytut Badań Literackich

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

24 cm ; Tekst pol., streszcz. ang. ; Zadanie finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Działalność upowszechniająca naukę 2016-2018: "Wiek XIX. Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza" – zwiększenie potencjału naukowego, poziomu umiędzynarodowienia i stopnia oddziaływania pisma przez efektywne upowszechnianie w Internecie".

Bibliografia:

1. Alkar, (Aleksaner Kraushar), Pamiętnik literacki z bruku warszawskiego (1870–1880), „Świat” 1892, nry: 12, s. 288–290; 13, s. 303–307; 14; 331–334; 15, s. 346–348; 16, s. 383–386; 17, s. 397–399; 20, s. 469–470.
2. Archiwum Elizy Orzeszkowej IBL PAN, sygn. 403.
3. S. Dickstein, Mickiewicz i Wroński, „Świat” 1890, nr 13, s. 318–319.
4. Z. S. Feliński, Trzej wieszczowie nasi wobec Kościoła. List otwarty do pana Mariana Zdziechowskiego, „Świat” 1888, s. 381–384.
5. S. Fita, Nieznane listy Władysława Bełzy do Juliana Ochorowicza, 1883–1897 (ze zbiorów Igora Strojeckiego), „Wiek XIX. Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza” 2010, s. 159–175.
6. Historia literatury rosyjskiej, red. M. Jakóbiec, t. 1, Warszawa 1976, s. 518.
7. F. Hoesick, Wilno i Krzemieniec. Wrażenia z dwóch wycieczek literackich pod znakiem Słowackiego, Kraków 1933, s. 94–98.
8. J. Jarowiecki, Studia nad prasą polską XIX i XX wieku, t. 2, Kraków 2006, s. 30–31.
9. W. Kalinowska, Kapliński Leon, w: Polski Słownik Biograficzny, t. 11, Wrocław–Warszawa–Kraków 1964–1965, s. 635–637.
10. A. Kłossowski, Mickiewicz Władysław Józef, w: Polski Słownik Biograficzny, t. 20, Wrocław–Warszawa–Kraków 1975, s. 713–715.
11. Korespondencja Władysława Mickiewicza, t. 30: Listy Leopolda Méyeta; depozyt Biblioteki Polskiej w Paryżu przechowywany w Dziale Rękopisów Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie, nr 34e.
12. E. Korzeniewska, „Świat” 1888–1895, w: Obraz literatury polskiej XIX i XX wieku, seria 5: Literatura okresu Młodej Polski, t. 1, red. K. Wyka, A. Hutnikiewicz, M. Puchalska, Warszawa 1968, s. 221–232.
13. J. Kostecki, Trudny proces przenikania. Carska cenzura zagraniczna wobec importu publikacji w języku polskim w latach 1865–1904, Warszawa 2011, s. 85–94.
14. L. Kotarbińska, Wkoło teatru, Warszawa 1930.
15. L. Kotarbińska, Zza kulis teatru, Warszawa 1933.
16. s. [Stanisław Krzemiński], Méyet Leopold, w: Ilustrowana Encyklopedia Trzaski, Everta i Michalskiego, oprac. pod red. S. Lama, t. 3, Warszawa 1933, s. 473.
17. Ł. Krzywka, Sztukmistrz polski Leon Kapliński (1826–1873), Wrocław 1994.
18. K. Kulpińska, Szata graficzna młodopolskich czasopism literacko-artystycznych, Warszawa 2005, s. 258.
19. Listy Juliusza Słowackiego z autografów poety wydał po raz pierwszy Leopold Méyet, t. 1–2, Lwów 1899.
20. Listy Leopolda Méyeta do Lucyny do Kotarbińskiej z lat 1897–1909 – Biblioteka Narodowa, rkps 7042; listy Kotarbińskiej do Méyeta z 1911 – Biblioteka Narodowa, rkps 7043.
21. Listy Leopolda Méyeta do Wilhelminy Zyndram-Kościałkowskiej z lat 1877–1911. Autografy. Litewskie Państwowe Archiwum historyczne w Wilnie, F 1135, ap. 13, nr 507.
22. R. Łyczywek, Adwokat – literat – bibliofil. Leopold Méyet (1850–1912), „Palestra. Organ Naczelnej Rady Adwokackiej” 1966, nr 9, s. 69–74.
23. M., Zapiski Ksenofonta Aleksejewicza Polewoja. („Istoriczeskij Wiestnik”. Petersburg, 1887, t. XXVII i XXX), „Pamiętnik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza” 1888, s. 310–311.
24. A. McCauley, Caricature and Photography in Second Empire Paris, „Art Journal” 1983, t. 43, nr 4, s. 355–360.
25. L. Méyet, Dar Niemcewicza, „Świat” 1890, nr 9, s. 200.
26. L. Méyet, Do nieznajomej. Nowele. Z rękopisu znalezionego przepisał Leopold Méyet, Wilno 1882.
27. L. Méyet, Listy do Władysława Bełzy, oprac. S. Fita, Warszawa 1983.
28. L. Méyet, Liście. Fragmenty i szkice, Kraków 1895.
29. L. Méyet, Nieznany wizerunek Adama Mickiewicza, „Świat” 1889, nr 13, s. 299-302.
30. L. Méyet, Nieznane wizerunki Adama Mickiewicza, „Tygodnik Ilustrowany” 1896, nr 50, s. 982; „Tygodnik Ilustrowany” 1897, nr 48, s. 946–948; „Tygodnik Ilustrowany” 1898, nr 52, s. 1023–1026.
31. L. Méyet, Pieśń bez słów. Kartka z pamiętnika (opatrzoną dedykacją: „Pani Lili O…”), „Świat” 1894, nr 10, s. 221–226 [przedruk w: tegoż, Fragmenty i szkice, s. 183–211].
32. L. Méyet, Poeta w karykaturze, „Świat” w 1892, nr 3, s. 58 [por. „Wędrowiec” 1892, nr 19].
33. L. Méyet, Słowacki i Stattler. Dwa zapomniane listy poety, „Kwartalnik Litewski” 1910, t. 1, s. 65.
34. L. Méyet, Wizerunki nieznane Adama Mickiewicza, „Tygodnik Ilustrowany” 1895, nr 4, s. 53–54; „Tygodnik Ilustrowany” 1896, nr 14, s. 266-267.
35. L. Méyet, Wizerunki Adama Mickiewicza, „Znicz”. Kalendarz informacyjny z działem literackim na rok zwyczajny 1905, Moskwa 1905, s. 1–5.
36. L. Méyet, Z pobytu w Wejmarze, „Świat” 1890, nr 14, s. 331 i Na grobowym pomniku, „Świat” 1890, nr 17, s. 426–427.
37. L. Méyet, Rachunki księgarskie Juliusza Słowackiego, „Świat” 1893, nr 20, s. 484.
38. L. Méyet, Rosyjskie wizerunki Mickiewicza, „Świat” 1890, nr 13, s. 300–302.
39. J. Michalik, Pawlikowski Tadeusz Henryk, w: Polski Słownik Biograficzny, t. 25, Wrocław–Warszawa–Kraków 1980, s. 465–469.
40. W. Mickiewicz, Żywot Adama Mickiewicza, t. 1, Poznań 1890, s. 340.
41. J. Myśliński, Prasa polska w Galicji w dobie autonomicznej (1867–1918), w: Prasa polska w latach 1864–1918, pod. red. J. Łojka, Warszawa 1976, s. 132.
42. Ol., „Muzeum naszej epoki romantycznej”. Zbiory p. L. Méyeta, „Życie i Sztuka” (dod. do „Kraju”) 1905, nr 1.
43. B. Olszewicz, Lista strat kultury polskiej (1.IX.1939–1.III.1946), Warszawa 1947, s. 12.
44. E. Orzeszkowa, Listy zebrane, do druku przygotował i komentarzem opatrzył E. Jankowski, t. 2: Do Leopolda Méyeta, Warszawa 1955, s. 317 i in.
45. E. Orzeszkowa, Listy zebrane, t. 4: Do literatów i ludzi nauki: Józefy Sawickiej (Ostoi), Wilhelminy Zyndram Kościałowskiej, Jadwigi Łuszczewskiej (Deotymy), Ignacego Baranowskiego, Józefa Kotarbińskiego, Kazimierza Zdziechowskiego, Aurelego Drogoszewskiego, Eugenii Żmijewskiej, Marii Czesławy Przewóskiej, Mariana Dubienieckiego, Wrocław 1958, s. 286
46. R. Pilat, Karpeles Gustav, „Goethe in Polen” [rec.], „Pamiętnik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza” 1888, s. 294–296.
47. H. Rollet, Die Goethe-Bildnisse, Wiedeń 1883.
48. E. Rostand, Daleka księżniczka, 1900.
49. E. Rostworowski, Pusłowski Zygmunt, w: Polski Słownik Biograficzny, t. 29, Wrocław–Kraków 1986, s. 427–429.
50. N.M. Shawcross, Nadar, w: Encyclopedia of Nineteenth-Century Photography, vol. 2, ed. by J. Hannavy, Nowy Jork–Londyn 2008, s. 971–974.
51. Słownik pseudonimów pisarzy polskich XV w.–1970 r., t. 4, oprac. zespół pod red. E. Jankowskiego, Wrocław 1996, s. 442.
52. Słownik synonimów i kryptonimów pisarzy polskich pisarzy polskich oraz Polski dotyczących, oprac. A. Bar, T. Wisłocki, T. Godłowski, t. 3, Kraków 1938, s. 74.
53. „Świat” 1889, nr 3, s. 48.
54. „Świat” 1890, nr 13 (4 VII 1890); nr 14, s. 331.
55. „Świat” 1891, nr 9, s. 199–205; 223–229.
56. „Świat” 1892, nr 20.
57. M. Szeliga, Cmentarz w Montmorency, „Świat” 1890, nr 13, s. 326.
58. M. Szukiewicz, Od wydawcy, w: Pamiętnik Wojciecha K. Stattlera. Studia malarskie w Krakowie i Rzymie przed 100 laty, wyd. M. Szukiewicz, Kraków 1916, s. 13–16.
59. H. Tchórzewska-Kabata, Pod znakiem światła. Biblioteka Ordynacji Krasińskich 1844–1944, Warszawa 2010, s. 170–171.
60. M. Treter, Przyjaciel Słowackiego Wojciech Korneli Stattler, w: Cieniom Juliusza Słowackiego, rycerza napowietrznej walki, która się o narodowość naszą toczy, Lwów 1909, s. 232.
61. W. Weintraub, Profecja i profesura. Mickiewicz, Michelet i Quinet, Warszawa 1975.
62. W.T. Wisłocki, Bełza Stanisław, w: Polski Słownik Biograficzny, t. 2, Kraków 1936, s. 413.
63. I. Wiśniewska, Kalendarium życia i twórczości Elizy Orzeszkowej (1841–1910), komputeropis rozprawy doktorskiej, Archiwum Elizy Orzeszkowej przy Instytucie Badań Literackich PAN.
64. M. Wodzyńska, Adam Mickiewicz i romantyczna filozofia historii w Collège de France, Warszawa 1976.
65. I. Wojsz, Gebethner i Wolff – największa polska firma księgarsko-wydawnicza drugiej połowy XIX i pierwszej XX w., w: Warszawscy wydawcy, red. R. Nowoszewski, Warszawa 2003, s. 7–19.
66. I. Wyczańska, Marrené 1. v. Morzkowska z Malletskich Waleria, w: Polski Słownik Biograficzny, t. 20, Wrocław–Warszawa–Kraków 1975, s. 60–62.
67. A. Zyga, „Świat” (1888–1895), w: tegoż, Krakowskie czasopisma literackie drugiej połowy XIX wieku (1860–1895), Kraków 1983, s. 162–269.

Zeszyt:

6

Strona pocz.:

501

Strona końc.:

522

Format:

application/octet-stream

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:69611 ; 2080-0851 ; 10.18318/wiekxix.2013.25

Źródło:

IBL PAN, sygn. P.I.1269 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Dofinansowane ze środków:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ; Działalność upowszechniająca naukę (DUN)

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2019-03-20

Data dodania obiektu:

2019-03-20

Liczba wyświetleń treści obiektu:

27

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://rcin.org.pl/publication/81384

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

Obiekty

Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji