Obiekt

Tytuł: Kwestia reformy rolnej i powojennych granic Polski w audycjach rozgłośni im. Tadeusza Kościuszki

Twórca:

Karolak, Adrian

Data wydania/powstania:

2016

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej T. 51 z. 2 (2016)

Współtwórca:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Wydawca:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

s. 85-114 ; Streszcz. ang, ros.

Typ obiektu:

Czasopismo/Artykuł

Abstrakt:

W latach 1941–1942 na terenie Związku Sowieckiego działała ogólna redakcja radiowa i 16 tajnych dla opinii międzynarodowej stacji językowych (narodowych), a wśród nich polskojęzyczna radiostacja im. Tadeusza Kościuszki. Rozpoczęła ona działalność w sierpniu 1941 r. i kontynuowała ją do 22 sierpnia 1944 r. Według radiostacji reforma rolna powinna polegać na rozparcelowaniu ziemi należącej do tzw. wielkiej własności i przekazaniu jej chłopom i robotnikom rolnym. W kwestii przyszłych granic Polski rozgłośnia prezentowała stanowisko swoich politycznych zwierzchników, według których wschodnie województwa Rzeczypospolitej powinny wejść w skład Ukraińskiej SRS, Białoruskiej SRS oraz Litewskiej SRS.

Bibliografia:

Cieślikowa A., Prasa okupowanego Lwowa, Warszawa 1997
Czop E., Obwód lwowski pod okupacją ZSRR w latach 1939–1941, Rzeszów 2004.
Deklaracja ideowa Związku Patriotów Polskich, opr. E. Syzdek, Lublin 1983
Dokumenty i materiały do historii stosunków polsko-sowieckich, t. 8, Warszawa 1974
Dokumenty programowe polskiego ruchu robotniczego 1878–1984, red. N. Kołomejczyk, B. Syzdek, Warszawa 1986
Eberhardt P., Polska granica wschodnia 1939–1945, Warszawa 1993
Gogol B.B, Czerwony Sztandar. Rzecz o sowietyzacji ziem Małopolski Wschodniej, wrzesień 1939–czerwiec 1941, Gdańsk 2000
Gontarczyk P., Polska Partia Robotnicza. Droga do władzy (1941–1944), Warszawa 2006
Góra W., PPR w walce o podział ziemi obszarniczej 1944–1945, Warszawa 1962
Historia dyplomacji polskiej, t. 5: 1939–1945, red. W. Michowicz, Warszawa 1999
Hryciuk G., Polacy we Lwowie 1939–1944. Życie codzienne, Warszawa 2000
Hryciuk G., Przemiany narodowościowe i ludnościowe w Galicji Wschodniej i na Wołyniu w latach 1931–1948, Toruń 2005.
Hryciuk G., Stoćkyj J., Studia nad demografią historyczną i sytuacja religijną Ukrainy, Lublin 2000
Hułas M., Memorandum Staff orda Crippsa z 22 października 1940 r. Polskie aspekty, „Dzieje Najnowsze” 1993, nr 4
Kersten K., Warianty polityki polskiej: rok 1944, „Polska 1944/1945–1989. Studia i materiały”, 1 (1995)
Kołomejczyk N., Paweł Finder, Warszawa 1977
Korab-Żebryk R., Operacja wileńska AK, Warszawa 1985
Kowalski J., Rozgłośnia im. Tadeusza Kościuszki (fragment wspomnienia), „Z Pola Walki” 1961, nr 4
Kształtowanie się podstaw programowych Polskiej Partii Robotniczej w latach 1942–1945. Wybór materiałów i dokumentów, Warszawa 1958
Lewandowska S., Losy wilnian: zapis rzeczywistości okupacyjnej: ludzie, fakty, wydarzenia 1939–1945, Warszawa 2004
Lewandowska S., Wilno 1944–1945: oczekiwania i nastroje, Warszawa 2007
Lewandowska S., Życie codzienne Wilna w latach II wojny światowej, Warszawa 1997
Łossowski P., Litwa a sprawy polskie 1939–1940, Warszawa 1985
Madajczyk Cz., Sprawa reformy rolnej w Polsce 1939–1944. Programy i taktyka, Warszawa 1961
Mały Rocznik Statystyczny, Warszawa 1939
Nadolski M., Komuniści wobec chłopów w Polsce 1941–1956: mity i rzeczywistość, Warszawa 1993
Nadolski M., Kwestia chłopska w polityce stronnictw robotniczych i ludowych w Polsce w latach 1941–1947, Warszawa 1990
Nazarewicz R., Komintern a lewica polska. Wybrane problemy, Warszawa 2008
Organizacja i działania bojowe Ludowego Wojska Polskiego w latach 1943–1945, t. 4: Działalność aparatu polityczno-wychowawczego, red. I. Blum, Warszawa 1963
Orzechowski M., Odra – Nysa Łużycka – Bałtyk w polskiej myśli politycznej okresu drugiej wojny światowej, Wrocław–Warszawa–Kraków 1969
Pobóg-Malinowski W., Najnowsza historia polityczna Polski 1864–1945, t. 3, Londyn 1960
Polska Partia Robotnicza. Dokumenty programowe 1942–1948, Warszawa 1984
Programy polskich partii politycznych i ugrupowań partyjnych lat wojny i okupacji hitlerowskiej, wybór i oprac. K. Przybysz, Warszawa 1987
Prus E., Problem ziem zachodnich w działalności Związku Patriotów Polskich w ZSRR, „Zaranie Śląskie” 1974, z. 3
Przygoński A., Z zagadnień strategii frontu narodowego PPR 1942–1945, Warszawa 1976
Ruchniewicz M., Stosunki narodowościowe w latach 1939–1948 na obszarze tzw. Zachodniej Białorusi, w: Przemiany narodowościowe na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej 1931–1948, red. S. Ciesielski, Toruń 2004
Słabek H., O społecznej historii Polski 1945–1989, Warszawa 2009
Sobczak K., Geneza Związku Patriotów Polskich w ZSRR i 1 Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki. Maj 1942–czerwiec 1943 r., „Wojskowy Przegląd Historyczny” 1963, nr 1
Sobczak K., Z genezy Armii Polskiej w ZSRR, „Wojskowy Przegląd Historyczny” 1973, nr 3
Sobór-Świderska A., Jakub Berman. Biografia komunisty, Warszawa 2009.
Sprawa polska w czasie drugiej wojny światowej na arenie międzynarodowej. Zbiór dokumentów, Warszawa 1965
Srebrakowski A., Zmiany składu narodowościowego w części Wileńszczyzny wcielonej do Litwy w okresie II wojny światowej, w: Przemiany narodowościowe na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej 1931–1948, red. S. Ciesielski, Toruń 2004
Syzdek E., Działalność Wandy Wasilewskiej w latach drugiej wojny światowej, Warszawa 1981
Szumiło M., I sekretarze Komitetów Wojewódzkich PPR (1944–1948) – portret zbiorowy, „Dzieje Najnowsze” 2013, nr 4
Szumiło M., Kadra kierownicza centralnego aparatu PPR w latach 1944–1948, „Res Historica” 2012, nr 34.
Szumiło M., Kierownictwo Polskiej Partii Robotniczej (1944–1948) – portret historyczno-socjologiczny, „Kwartalnik Historyczny” 2014, nr 2
Szumiło M., Roman Zambrowski 1909–1977. Studium z dziejów elity komunistycznej w Polsce, Warszawa 2014
Tebinka J., Polityka brytyjska wobec problemu granicy polsko-radzieckiej 1939–1945, Warszawa 1998
Zbiniewicz F., Armia polska w ZSRR. Studia nad problematyką pracy politycznej, Warszawa 1963.
Zbiniewicz F., Polska lewica demokratyczna w Związku Radzieckim i jej rola w organizacji ludowych regularnych sił zbrojnych w ZSRR, w: 20 lat ludowego Wojska Polskiego, Warszawa 1967
Адибэков Г., Шахназарова Э., Ширина К.К., Организационная структура Коминтерна 1919–1943, Москва 1997
Лебедева Н.С., Коминтерн и вторая мировая война (после 22 июня 1941 года), w: История коммунистичэского Интернационала 1919–1943. Документальные очэрки, ред. А.О. Чубарьян, Москва 2002

Czasopismo/Seria/cykl:

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej

Tom:

51

Zeszyt:

2

Strona pocz.:

85

Strona końc.:

114

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:61779 ; p-ISSN 1230-5057 ; e-ISSN 2353-6403 ; 10.12775/SDR.2016.2.04

Źródło:

IH PAN, sygn. A.453/51/2 Podr. ; IH PAN, sygn. A.454/51/2 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng ; rus

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-ND 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Historii PAN

Dofinansowane ze środków:

Dostęp:

Otwarty

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji