Object

Title: Z kroniki do sylwy. Wokół problemów rękopisu i druku w początkach XVII wieku. Część 2: Wiersz Macieja Stryjkowskiego w lwowskim rękopisie Ossolineum

Creator:

Oszczęda, Aleksandra

Date issued/created:

2013

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 3 (2013)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. P. Buchwald-Pelcowa, Pogłosy średniowiecza w książce polskiej XVII wieku. W: Historia literatury i historia książki. Studia nad książką i literaturą od średniowiecza po wiek XVII. Kraków 2005. ; 2. W. Budka, Gwagnin Aleksander. Hasło w: Polski słownik biograficzny, t. 9 (1960–1961), s. 203. ; 3. Corpus inscriptionum Poloniae. T. 1, z. 3. Wyd., wstęp, komentarz U. Zgorzelska. Kielce 1980, nr 211. ; 4. S. Dahl, Dzieje książki. Red. B. Kocowski. Przeł. E. Garbacik, T. Zapiór, H. Devechy. Wrocław 1965. ; 5. Dawni pisarze polscy. Od początków piśmiennictwa do Młodej Polski. Przewodnik biograficzny i bibliograficzny. Red. R. Loth. Red. działu T. Witczak. T. 4. Warszawa 2003. ; 6. Drukarze dawnej Polski. Od XV do XVIII wieku. T. 4: Pomorze. Oprac. A. Kawecka-Gryczowa, K. Korotajowa. Wrocław 1962, s. 304. ; 7. A. Dziuba, Wczesnorenesansowa historiografia polsko-łacińska. Lublin 2000. ; 8. Encyklopedia wiedzy o książce. Red. A. Birkenmajer, B. Kocowski, J. Trzynadlowski. Wrocław 1971, szp. 2393–2394. ; 9. S. Estreicher, Bibliografia polska. T. 29. Kraków 1933, s. 350–357. ; 10. P. Giovio (Jovius), Libellus de legatione Basilii, magni principis Moschoviae, ad Clementem VII. Romae 1525. ; 11. K. Janicki, Carmina. Dzieła wszystkie. Wyd., wstęp J. Krókowski. Przeł. E. Jędrkiewicz. Oprac. J. Mosdorf. Wrocław 1966. ; 12. Katalog rękopisów Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. [T. 41:] Sygnatury 2631–2906. Oprac. Z. Jabłoński, A. Preissner, B. Schnaydrowa. Wrocław 1969, s. 61. ; 13. Katalog rękopisów Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Wyd. W. Kętrzyński. T. 1. Lwów 1881, s. 303. ; 14. H. Kowalska, J. Wiśniewski, Olelkowicz Jerzy. Hasło w: Polski słownik biograficzny, t. 23 (1978), s. 744. ; 15. W. Kowalski, „Ad perpetuam rei memoriam...” Kopiariusz parafii Dobrowoda i jego autor Wojciech Chotelski. W zb.: „Mundus hominis” – cywilizacja, kultura, natura. Wokół interdyscyplinarności badań historycznych. Red. S. Rosik, P. Wiszewski. Wrocław 2006. ; 16. R. Krzywy, Renesansowe poematy autobiograficzne Klemensa Janicjusza i Macieja Stryjkowskiego wobec wzorca owidiańskiego („Tristia” IV 10). W zb.: Owidiusz. Twórczość – recepcja – legenda. Red. nauk. B. Milewska-Waźbińska, przy współudz. J. Domańskiego. Warszawa 2006, s. 229–239. ; 17. W. Kuczborski, Na lament Jeremiasza proroka. Wyd. J. K. Żupański. Poznań 1843. ; 18. M. Kuran, Marcin Paszkowski – poeta okolicznościowy i moralista z pierwszej połowy XVII wieku. Łódź 2012. ; 19. J. Malicki, Przemiany gatunkowe renesansowych icones. W: Legat wieku rycerskiego. Studia staropolskie. Wrocław 1989. ; 20. M. Malinowski, Wiadomość o życiu i pismach Macieja Stryjkowskiego. W: M. Stryjkowski, Kronika polska, litewska, żmudzka i wszystkiej Rusi. T. 1. Warszawa 1846, s. 19–30. ; 21. T. Mikulski, Ród zoilów. Rzecz z dziejów staropolskiej krytyki literackiej. W: Rzeczy staropolskie. Wstęp W. Weintraub. Wrocław 1964. ; 22. Monumenta Poloniae historica. Wyd. A. Bielowski. T. 3. Lwów 1878. ; 23. J. Okoń, Dwie renesansowe wizje Grunwaldu. Jan Kochanowski a Maciej Stryjkowski. „Senoji lietuvos literatūra” t. 31 (2011), s. 93. ; 24. J. Partyka, Rękopisy dworu szlacheckiego doby staropolskiej. Warszawa 1995. ; 25. K. Pomian, Przeszłość jako przedmiot wiedzy. Warszawa 1992. ; 26. S. Ptaszycki, Wiadomość bibliograficzna o rękopisie nieświeskim „Kroniki” M. Stryjkowskiego. „Pamiętnik Literacki” 1903, s. 220-246. ; 27. J. Radziszewska, Maciej Stryjkowski. Historyk-poeta z epoki odrodzenia. Katowice 1978. ; 28. M. Rej, Dzieła wszystkie. T. 7: Wizerunk własny żywota człowieka poczciwego. Cz. 1: Fototypia i transkrypcja tekstu. Oprac. W. Kuraszkiewicz. Wrocław 1971, s. 37. BPP, B 19. ; 29. A. Rothe, Der literarische Titel. Funktione, Formen, Geschichte. Frankfurt am Main 1986. ; 30. A. Sajkowski, Czytając Stryjkowskiego. „Pamiętnik Literacki” 1969, z. 4, s. 239–251. ; 31. Sz. Starowolski, Scriptorum Polonicorum hekatontas seu centum illustrium Poloniae scriptorum elogia et vitae. Venetiis 1627. ; 32. M. Stryjkowski, Kronika polska, litewska, żmudzka i wszystkiej Rusi [...]. Królewiec 1582. ; 33. M. Stryjkowski, Matysa Strykowiusa o królach polskich i wywodzie sławnego narodu sarmackiego. W: Goniec Cnoty do prawych szlachciców [...]. Kraków 1574. ; 34. M. Stryjkowski, O początkach, wywodach, dzielnościach, sprawach rycerskich i domowych sławnego narodu litewskiego, żemojdzkiego i ruskiego [...]. Opublikowała J. Radziszewska. Warszawa 1978. ; 35. M. Stryjkowski, O wolności Korony Polskiej i Wielkiego Księstwa Litewskiego a o srogim zniewoleniu inszych królestw pod tyrańskim jarzmem tureckim [...]. Kraków 1575. ; 36. L. Szczerbicka-Ślęk, W kręgu Klio i Kaliope. Staropolska epika historyczna. Wrocław 1973. ; 37. L. Ślękowa, Formy przekazu a formy odbioru poezji w czasach renesansu i baroku. W zb.: Wiedza o literaturze ; 38. i edukacja. Księga referatów Zjazdu Polonistów, Warszawa 1995. Red. T. Michałowska, Z. Goliński, ; 39. Z. Jarosiński. Warszawa 1996. ; 40. J. Tazbir, Książka rękopiśmienna w Polsce i Rosji (XVI – XVII wiek). „Przegląd Historyczny” 1986, z. 4. ; 41. I. Teresińska, Stryjkowski Maciej. Hasło w: Dawni pisarze polscy, t. 4. ; 42. W. Urban, Płaza Tomasz. Hasło w: Polski słownik biograficzny, t. 26 (1981). ; 43. Z. Wojtkowiak, Humanista na wojennych rubieżach. Oprawa erudycyjna „Gońca Cnoty” Macieja Stryjkowskiego. W zb.: „Młodsza Europa” od średniowiecza do współczesności. Prace ofiarowane Profesor Marii Barbarze Piechowiak-Topolskiej w siedemdziesiątą rocznicę urodzin. Red. nauk. J. Jurkiewicz, R. M. Józefiak, W. Strzyżewski. Zielona Góra 2008. ; 44. Z. Wojtkowiak, Maciej Stryjkowski – dziejopis Wielkiego Księstwa Litewskiego. Kalendarium życia i działalności. Poznań 1990. ; 45. Z. Wojtkowiak, Odnaleziony tekst Macieja Stryjkowskiego o bitwie z Moskwą 1564 roku i inne rewelacje w zbiorach rosyjskich i nie tylko. Poznań 2010.

Issue:

3

Start page:

231

End page:

248

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:64014 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Object collections:

Last modified:

Dec 11, 2018

In our library since:

Dec 13, 2017

Number of object content hits:

124

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/82213

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

This page uses 'cookies'. More information