Obiekt

Tytuł: Twórczość Franciszka Dionizego Kniaźnina w kontekście komparatystycznym. Pomysły i kwestie otwarte

Twórca:

Fieguth, Rolf

Data wydania/powstania:

2015

Typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Inny tytuł:

Wiek XIX, Rok VIII (L) 2015

Wydawca:

Zarząd Główny Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza ; Instytut Badań Literackich

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

24 cm ; Tekst pol., streszcz. ang. ; Zadanie finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Działalność upowszechniająca naukę 2016-2018: "Wiek XIX. Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza" – zwiększenie potencjału naukowego, poziomu umiędzynarodowienia i stopnia oddziaływania pisma przez efektywne upowszechnianie w Internecie".

Bibliografia:

1. Angelo Maria Durini [online], Wikipedia [dostęp: 2015-11-12]: https://pl.wikipedia.org/wiki/Angelo_Maria_Durini ; 2. Angelo Maria Durini Cardinale umanista nel secondo centenario della morte 1796–1996. Atti del Convegno, Lenno 15 maggio 1996, Lenno 1996. ; 3. A. Aleksandrowicz, Izabela Czartoryska. Polskość i europejskość, Lublin 1998. ; 4. A. Aleksandrowicz, Z problemów preromantyzmu i romantyzmu. Studia i szkice, Lublin 1991. ; 5. Arkadia (akademia) [online], Wikipedia [dostęp: 2015-11-12] http://it.wikipedia.org/wiki/Accademia_dell%27Arcadia ; 6. Bajka II, w: F.D. Kniaźnin, Bajki, Warszawa 1776, s. 6 ; 7. T. Chachulski, Opóźnione pokolenie. Studia o recepcji „głębokiej” Jana Kochanowskiego w poezji polskiej XVIII wieku, Warszawa 2006. ; 8. M. Cieński, O czasie we mgle dalekim. „Wiek złoty, z Gresseta”. Wstęp do lektury, w: Czytanie Kniaźnina, red. B. Mazurkowa, T. Chachulski, Warszawa 2010, s. 177–191. ; 9. E. Duni, M.J. Sedaine, Thémire, pastorale, en un acte; représéntée devant Sa Majesté à Fontainebleau, le samedi 20 octobre 1770, [Paris] 1770. ; 10. R. Fieguth, Echa petrarkizmu i Petrarki w „Erotykach” (1779) oraz w „Żalach Orfeusza” (1783) Franciszka Dionizego Kniaźnina, w: Petrarka a jedność kultury europejskiej. Materiały międzynarodowego zjazdu; Warszawa, 27–29 V 2004, red. M. Febbo, P. Salwa, Warszawa 2005; s. 495–507. ; 11. R. Fieguth, „Nie udźwignął Eurydyki”. „Żale Orfeusza” Franciszka Dionizego Kniaźnina na tle starszych tradycji, „Wiek Oświecenia” 2014, t. 30: Bliskie z daleka, s. 77–100. ; 12. R. Fieguth, Venusdienst und Melancholie. Zur Konstruktion des poetischen Subjekts in Franciszek Dionizy Kniaźnins Gedichtzyklus «Erotyki» (1779), „Welt der Slaven” 2003, s. 81–100. ; 13. Franciszek Dionizy Kniaźnin [online], Wikipedia [dostęp: 2015-11-12]: http://pl.wikipedia.org/wiki/Franciszek_Dionizy_Kniaźnin ; 14. Franciszek Zabłocki [online], Wikipedia [dostęp: 2015-11-12]: https://pl.wikipedia.org/wiki/Franciszek_Zablocki ; 15. E.J. Głębicka, Łacińska poezja Franciszka Dionizego Kniaźnina, Wrocław 1993. ; 16. S. Graciotti, Dwa drobiazgi ze stosunków literackich włosko-polskich epoki Oświecenia, przeł. T. Ulewicz, w: tegoż, Od Renesansu do Oświecenia, t. 2, Warszawa 1991, s. 122–133. ; 17. A.K. Guzek, Franciszek Dionizy Kniaźnin, w: Pisarze polskiego oświecenia, t. 1, Warszawa 1992, s. 567–609. ; 18. Homeri Ilias Latinis versibus expressa a Raymundo Cunichio, przekład Raymundus Cunichio, Romae 1776. ; 19. W. Kaliszewski, Rozprawa Kniaźnina z panegirystami. „Do Józefa Szymanowskiego”, w: Czytanie Kniaźnina, red. B. Mazurkowa, T. Chachulski, Warszawa 2010, s. 231. ; 20. F.D. Kniaźnin, Carmina, Warszawa 1781. ; 21. F.D. Kniaźnin, Erotyki, cz. 1–2, Warszawa 1779. ; 22. F.D. Kniaźnin, Poezje. Edycja zupełna, t. 1, Warszawa 1787. ; 23. F.D. Kniaźnin, Poezje. Edycja zupełna, t. 2, Warszawa 1787, s. 75. ; 24. F.D. Kniaźnin, Poezje, ręką własną pisane, t. 1, [1796], rkps Biblioteki Czartoryskich w Krakowie, sygn. 2223. ; 25. F.D. Kniaźnin, Wiersze, Warszawa 1783. ; 26. T. Kostkiewiczowa, Klasycyzm, sentymentalizm, rokoko. Szkice o prądach literackich polskiego Oświecenia, Warszawa 1975. ; 27. P. Krzyżanowski, Dwie tradycje łacińskich wierszy Franciszka Dionizego Kniaźnina, w: Antyk oświeconych. Studia i rozprawy o miejscu starożytności w kulturze polskiej XVIII wieku, pod red. T. Chachulskiego, Warszawa 2012, s. 703–717. ; 28. B. Kuczera-Chachulska, Między poetyckim „programem” a liryczną teologią (o „wspólnych miejscach poetów). „Do Boga” („Od Ciebie moja niech zabrzmi lira...”), w: Czytanie Kniaźnina, red. B. Mazurkowa, T. Chachulski, Warszawa 2010, s. 117–128. ; 29. J. Lyszczyna, Kniaźnin pre-romantyczny? „Do Boga” („Jak samotny na ugorze...”), w: Czytanie Kniaźnina, red. B. Mazurkowa, T. Chachulski, Warszawa 2010, s. 395–402. ; 30. J. Łukaszewska-Habertowa, Praktyczna nauka języków klasycznych w kolegiach jezuickich w Rzeczypospolitej w drugiej połowie XVI wieku, w: Retoryka Towarzystwa Jezusowego i jej konteksty, red. Ł. Cybulski, K. Koehler, Warszawa 2014, s. 13–28 (zwł. s. 27–28). ; 31. J. Maciejewski, Oświecenie polskie. Początek formacji, jej stratyfikacja i przebieg procesu historyczno- iterackiego, w: Problemy literatury polskiej okresu oświecenia, Seria 2, pod red. Z. Golińskiego, Wrocław 1977, s. 5–128, tu: 47–58. ; 32. B. Mazurkowa, Bóg, cnota i nadzieja w dziejowej burzy Rzeczypospolitej. „Na Rewolucją 1794”, w: Czytanie Kniaźnina, red. B. Mazurkowa, T. Chachulski, Warszawa 2010, s. 353–381. ; 33. B. Mazurkowa, Na ziemskich i niebieskich szlakach. Studia o poezji Franciszka Zabłockiego i Franciszka Dionizego Kniaźnina, Katowice 2008. ; 34. T. Mikulski, Kniaźnin w bibliotece Załuskich oraz Listy Kniaźnina, w: tegoż, Ze studiów nad Oświeceniem. Zagadnienia i fakty, Warszawa 1956, s. 231–256, 257–286. ; 35. T. Mikulski, Nad tekstami Kniaźnina, w: tegoż, W kręgu oświeconych. Studia. Szkice. Recenzje. Notatki, Warszawa 1960, s. 247–326. ; 36. Ch.L. de Secondat de Montesquieu, Le temple de Gnide, Paris 1725. ; 37. R. Montusiewicz, Kultura retoryczna kolegiów w XVII i połowie XVIII wieku. Rekonesans materiałowy, w: Retoryka a literatura, red. B. Otwinowska, Wrocław 1984, s. 193–210. ; 38. A. Naruszewicz, Dzieła, t. 1–4, Warszawa 1778 (wg Bibliografii literatury polskiej „Nowy Korbut”, t. 5: Oświecenie. Hasła osobowe I–O, oprac. E. Aleksandrowska z zespołem, Warszawa 1967, s. 375: ; 39. A. Nowicka-Jeżowa, Poezja jezuicka po Sarbiewskim. Zarysy dróg twórczych, w: Nauka z poezji Macieja Kazimierza Sarbiewskiego S.J., red. J. Bolewski S.J., J.Z. Lichański i P. Urbański, Warszawa 1995, s. 165–188. ; 40. L. Piechnik, Powstanie i rozwój jezuickiej „Ratio studiorum” (1548–1599), Kraków 2003. ; 41. Pieśni Anakreona, na trzy Xięgi podzielone oraz Anakreon. Krotofila w trzech Aktach. Na Imieniny X-żny Izab. Czartoryskiey, w: F.D. Kniaźnin, Poezje, ręką własną pisane, t. 2, [1796], rkps Biblioteki Czartoryskich w Krakowie, sygn. 2223. ; 42. E. Rabowicz, Rokoko, w: Słownik literatury polskiego oświecenia, red. T. Kostkiewiczowa, Wrocław 1991, s. 520–526. ; 43. A.E. Radke, Franciscus Dionysius Kniaznin, Carmina selecta. Edition mit einem Kommentar. Ein Blick in die Dichterwerkstatt eines polnischen Neulateiners, Frankfurt am Main 2007. ; 44. Ratio atque institutio studiorum SJ, czyli ustawa szkolna Towarzystwa Jezusowego (1599), wstęp i oprac. K. Bartnicka i T. Bieńkowski, Warszawa 2000. ; 45. Reallexikon der deutschen Literaturwissenschaft, Bd. 1–3, gemeinsam mit H. Fricke, K. Grubmüller und J.D. Müller, hrsg. von K. Weimar, Berlin 1997–2003. ; 46. Z. Rejman, Oświeceniowe lektury „Iliady”. „Hektor. Tragedia w pięciu aktach”, w: Czytanie Kniaźnina, red. B. Mazurkowa, T. Chachulski, Warszawa 2010s. 457–470. ; 47. J.J. Rousseau, Les Muses galantes. Ballet [1745], w: Collection complette des oeuvres de J.J. Rousseau, citoyen de Genève. Tome quinzième. Contenant les pièces de Théâtre et les Poésies, Deux-Ponts [Zweibrücken] 1782, s. 111–143. ; 48. I. Serman, Дер- жавин, Ленинград 1967. ; 49. Z. Sinko, Główne drogi i tendencje recepcji piśmiennictwa zachodnioeuropejskiego w literaturze Oświecenia polskiego, w: Problemy literatury polskiej okresu oświecenia, red. Z. Goliński, Wrocław 1973, s. 107–186. ; 50. Z. Sinko, Youngizm, w: Słownik literatury polskiego oświecenia, red. T. Kostkiewiczowa, Wrocław 1991, s. 685. ; 51. J. Sławiński, Synchronia i diachronia w procesie historycznoliterackim, w: Proces historyczny w literaturze i sztuce, red. M. Janion i A. Piorunowa, Warszawa 1967. ; 52. Słownik literatury polskiego oświecenia, red. T. Kostkiewiczowa, Wrocław 1991. ; 53. Souhaits d’une belle („Thémire a des traits ravissens [sic!]”), w: La Lire maçonne, ou Recueil de chansons des francs-maçons… par les frères de Vignoles et Du Bois, avec les airs notes…, La Haye [Haga] 1787, s. 379. ; 54. M. Ślusarska, Alegoria i historia. „Orzeł biały i trzy Orły czarne”, w: Czytanie Kniaźnina, red. B. Mazurkowa, T. Chachulski, Warszawa 2010, s. 18–28. ; 55. Świątynia Izis [online], Wikipedia [dostęp: 2015-11-12]: http://pl.wikipedia.org/wiki/Świątynia_Izis ; 56. J. Szymanowski, Świątynia Wenery w Knidos, Warszawa 1778. ; 57. The New Princeton Encyclopedia of Poetry and Poetics, ed. by A. Preminger and T.V.F. Brogan, Princeton 1993. ; 58. M. Toczyńska, „Na bohatyrów teatru”. „Temistokles. Tragedia w pięciu aktach, z opery Metastasia”, w: Czytanie Kniaźnina, Czytanie Kniaźnina, red. B. Mazurkowa, T. Chachulski, Warszawa 2010, s. 474–475, przyp. 15. ; 59. P. Urbański, Poezja Sarbiewskiego wobec duchowości ignacjańskiej, w: Nauka z poezji Macieja Kazimierza Sarbiewskiego S.J., red. J. Bolewski S.J., J.Z. Lichański i P. Urbański, Warszawa 1995, s. 112–124. ; 60. B.H. de Walef [Blaise Henri de Corte], Le siècle de Louis le Grand: Avec Themire, ou L’Actrice nouvelle sur le Theatre d’Athene, Liège 1731 ; 61. O. Walzel, Wechselseitige Erhellung der Künste. Ein Beitrag zur Würdigung kunstgeschichtlicher Begriffe, Berlin 1917. ; 62. R. Wellek, Concepts of Criticism, ed. and introd. by S.G. Nichols, Jr., New Haven 1963 ; 63. B. Wolska, Skarga porzuconej kobiety. „Pasterka” („Siedząc Halina nad brzegiem Wisły…”), w: Czytanie Kniaźnina, red. B. Mazurkowa, T. Chachulski, Warszawa 2010, s. 31–46. ; 64. M. Wrana, Angelo Maria Durini. Poeta i polityk w purpurze. Zarys działalności literackiej, kulturalnej i politycznej nuncjusza w Polsce (1776–1772), Kraków 2013. ; 65. P. Zając, Niepokoje nuncjusza o „depravazione del secolo” w Rzeczypospolitej, 1776–1783 „Wiek Oświecenia” 2014, s. 111–136. ; 66. Z dziejów szkolnictwa jezuickiego w Polsce. Wybór artykułów, red. J. Paszenda, Kraków 1994, s. 29–57.

Zeszyt:

8

Strona pocz.:

429

Strona końc.:

448

Format:

application/octet-stream

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:68787 ; 2080-0851 ; 10.18318/wiekxix.2015.25

Źródło:

IBL PAN, sygn. P.I.1269 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Dofinansowane ze środków:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ; Działalność upowszechniająca naukę (DUN)

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2019-02-26

Data dodania obiektu:

2019-02-26

Liczba wyświetleń treści obiektu:

509

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://rcin.org.pl/publication/83384

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji