Obiekt

Tytuł: Szpital żydowski w Warszawie. (Opracował i artykułem wstępnym [Poetka patrzy na szpital. O chorowaniu i żydowskości w warszawskim tekście Marii Konopnickiej] opatrzył Dawid Maria Osiński)

Twórca:

Konopnicka, Maria ; Osiński, Dawid Maria. Oprac.

Data wydania/powstania:

2015

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Wiek XIX, Rok VIII (L) 2015

Wydawca:

Zarząd Główny Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza ; Instytut Badań Literackich

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

24 cm ; Tekst pol., streszcz. ang. ; Zadanie finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Działalność upowszechniająca naukę 2016-2018: "Wiek XIX. Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza" – zwiększenie potencjału naukowego, poziomu umiędzynarodowienia i stopnia oddziaływania pisma przez efektywne upowszechnianie w Internecie".

Bibliografia:

1. Dante Alighieri, La Divina Commedia, ed. G.H. Scartazzini, Firenze 1889, pieśń III, w. 9.-
2. K. Beylin, Dni powszednie Warszawy w latach 1880–1900, Warszawa 1967, s. 196–217 (rozdz. Rok 1887).
3. B. Bobrowska, „Wilno i Werki” – czyli Konopnickiej wędrówka po ziemi i niebie, w: Miejsca Konopnickiej. Przeżycia – pejzaż – pamięć, pod red. T. Budrewicza i M. Zięby, Kraków 2002, s. 101.
4. P. Bordzoł, Odwrócone decorum. „Obrazki więzienne” i „Za kratą” Marii Konopnickiej, w: Etnos i psyche w twórczości Marii Konopnickiej i Elizy Orzeszkowej, red. G. Marchwiński, D.M. Osiński, Warszawa 2012, s. 77–96.
5. A. Brodzka, O nowelach Marii Konopnickiej, Warszawa 1958, s. 347.
6. A. Brodzka, Rok 1905 w twórczości Marii Konopnickiej, „Pamiętnik Literacki” 1955, z. 3, s. 1–53.
7. T. Budrewicz, Fizjonomie więźniów w obrazkach więziennych Konopnickiej, w: Ludzie – rzeczy – obrazy. Studia i szkice o epoce Marii Konopnickiej, pod red. T. Budrewicza i Z. Fałtynowicza, Suwałki 2004, s. 73.
8. B. Burdziej, Izrael i krzyż. Tematy żydowskie w literaturze polskiej XIX wieku, Toruń 2014, s. 232–234 [(rozdz. „Więcej Żyda niż jakiegoś tam Hamleta”. „Temat […] ohydnie trudny” w opowiadaniu „Oko za oko” (1892) Stefana Żeromskiego)].
9. S. Burkot, W kręgu drezdeńskiego samotnika (Konopnicka – Kraszewski), w: Konopnicka i współczesny jej świat literacki. Szkice historycznoliterackie, wstęp J. Cieślikowski, Warszawa 1969, s. 37.
10. A. Cała, Asymilacja Żydów w Królestwie Polskim (1864–1897). Postawy. Konflikty. Stereotypy, Warszawa 1989, s. 244 [rozdz. Pozytywizm i pozytywiści]).
11. W. Ebel, Heines und Schopenhauers ästhetische Anschauungen. Eine Parallele, w: Zweites Jahrbuch der Schopenhauer-Gesellschaft, Kiel 1913, s. 28–50.
12. M. Fuks, Prasa żydowska w Warszawie 1823–1939, Warszawa 1979, s. 92.
13. M. Fuks, Żydzi w Warszawie. Życie codzienne, wydarzenia, ludzie, Poznań 2010, s. 178.
14. J. Goldszmit, Henryk Heine i stosunek jego do judaizmu, „Izraelita” 1880, nr 22, s. 178; nr 23, s. 185–186.
15. H. Heine, Börne, Auerbach i judaizm, „Izraelita” 1882, nr 13, s. 100–101.
16. [H. Heine], Intermezzo. Przekłady z „Księgi pieśni”i Heinego [przeł. A. Kraushar], Warszawa 1873, s. XIX, 159.
17. H. Heine, Księga Pieśni, przeł. A. Mieleszko-Maliszkiewicz, Warszawa 1880.
18. H. Heine, Melodie hebrajskie, przekł. A. Mieleszko-Maliszkiewicz, Warszawa 1882.
19. H. Heine, Obrazy z podróży, przeł. A. Mieleszko-Maliszkiewicz, t. 3–4, Warszawa 1879.
20. H. Heine, Obrazy z podróży, przeł. L. Kaczyńska, t. 1–2, Warszawa 1879.
21. H. Heine, Pamiętniki, przeł. I. Matuszewski, Warszawa 1885.
22. H. Heine, I. Poezje, wstęp A. Kraushar, Warszawa 1889, s. 1–32.
23. H. Heine, Sämtliche Werke, hrsg. von E. Elster, 1–7 Bde., Leipzig 1877–1890.
24. „Izraelita” 1866–1915. Wybór źródeł, oprac. A. Jagodzińska i M. Wodziński, Kraków–Budapeszt 2015.
25. „Izraelita” 1886, nr 14, s. 108–109 (rubryka „Z prasy”).
26. C. Jellenta, Poezja w obronie Żydów, „Izraelita” 1887, nr 13, s. 101.
27. S. Kieniewicz, Powstanie styczniowe, Warszawa 1972, s. 737.
28. Z. Kołodziejska, „Izraelita” (1866–1915) – znaczenie kulturowe i literackie czasopisma, Kraków 2014.
29. Konopnicka Maria Stanisława (1842–1910), w: Bibliografia Literatury Polskiej „Nowy Korbut”. Literatura pozytywizmu i Młodej Polski, oprac. zespół pod kier. Z. Szweykowskiego i J. Maciejewskiego, t. 14: Hasła osobowe G–Ł, Warszawa 1973, s. 330–452.
30. M. Konopnicka, Korespondencja, kom. red.: K. Górski, S. Burkot, E. Jankowski, J. Nowakowski, J. Leo, t. 1: Do pisarzy: J.I. Kraszewskiego, S. Krzemińskiego, T. Lenartowicza, E. Schwaba-Polabskiego, J. Vrchlickiego, E. Krásnohorskiej, F. Kvapila, Wrocław 1971, s. 155.
31. M. Konopnicka, Korespondencja, kom. red.: K. Górski, S. Burkot, E. Jankowski, J. Nowakowski, J. Leo, t. 3: Korespondencja w sprawach redakcyjnych i wydawniczych oraz listy do pisarzy: Władysława Mickiewicza, Czesława Jankowskiego, Michała Radziwiłła, Maryli Wolskiej, Henryka Sienkiewicza), Wrocław 1973, s. 64.
32. M. Konopnicka, Listy do Ignacego Wasiłowskiego, oprac. wstęp i przyp. J. Nowak, Warszawa 2005, s. 194–195.
33. M. Konopnicka, Listy do synów i córek, oprac., wstęp i przyp. L. Magnone, Warszawa 2010, s. 781.
34. M. Konopnicka, Mendel Gdański. Obrazek, „Przegląd Literacki” 1890, dodatek do „Kraju” 1890, nr 16–19.
35. M. Konopnicka, Mojżesz, „Kłosy” 1880, nr 800, s. 284.
36. M. Konopnicka, Nad mogiłą. Pamięci J.I. Kraszewskiego, „Kłosy” 1887, nr 1137, s. 230.
37. M. Konopnicka, Nad mogiłą. Pamięci J.I. Kraszewskiego, Kraków 1887.
38. M.K. [M. Konopnicka], Szpital dziecięcy, „Świt” 1886, nr 99, s. 29–30.
39. M. Konopnicka, Z wędrówek po więzieniach, fortach i nędzy warszawskiej [Notatki spisane zimą 1906], „Ekspres Wieczorny” 1960, nr 105.
40. M. Konopnicka, Żydóweczka, w: tejże, Opowiadania, wstęp A. Brodzka, Warszawa 1955, s. 371.
41. Kronika medycyny, oprac. całości: zespół pod kier. M.B. Michalika, oprac. merytoryczne tekstów: zespół tłumaczy i redaktorów pod kierunkiem T. Płusy, Warszawa 1994, s. 208.
42. „Kurier Warszawski” 1885, nr 261, s. 3.
43. W. Kuttenkeuler, Heinrich Heine. Theorie und Kritik der Literatur, Stuttgart–Berlin–Köln–Mainz 1972, s. 101.
44. G. Legutko, „Rotszyldówna” Orzeszkowej i „Żydóweczka” Konopnickiej – czyli portret młodej Semitki z lat różnych, w: Dwie drogi, dwie gwiazdy, pod red. E. Ihnatowicz, E. Paczoskiej, Warszawa 2011, s. 69–91.
45. A.Z. Makowiecki, Czym żyła Warszawa w 1887 roku?, w: Nowe stulecie trójcy powieściopisarzy, pod red. A.Z. Makowieckiego, Warszawa 1992, s. 41–47.
46. B.K. Obsulewicz-Niewińska, „Nieobałamucona wrażliwość”. Pisarze okresu pozytywizmu o filantropii i miłosierdziu, Lublin 2008, s. 203–208.
47. E. Orzeszkowa, Daj kwiatek! Obrazek, „Izraelita” 1877, nr 23–28.
48. J. Prusinowski, Henryk Hejne (ur. 1800 † 1856), „Tygodnik Mód i Powieści” 1865, nr 45, s. 4–7; 1865, nr 46, s. 5–8.
49. „Przegląd Literacki”, dodatek do „Kraju” 1887, nr 15.
50. Rkps Muzeum Narodowego w Krakowie, sygn. 11265.
51. J. Sawa [Maria Konopnicka], O Berku Pułkowniku, w: tejże, Śpiewnik historyczny 1767–1863, Lwów 1905, s. 85.
52. A. Schopenhauer, Świat jako wola i przedstawienie, przeł., wstępem i komentarzem opatrzył J. Garewicz, Warszawa 2012, t. 1, s. 415, 491–492.
53. J. Sztachelska, „Reporteryje” i reportaże. Dokumentarne tradycje polskiej prozy w 2. poł. XIX i na początku XX wieku (Prus – Konopnicka – Dygasiński – Reymont), Białystok 1997.
54. J. Tuczyński, Schopenhauer a Młoda Polska, Gdańsk 1969.
55. W. Zagórski, Pogadanki sobotnie VIII, „Słowo” 1887, nr 195.
56. G. Zapolska, Listy paryskie II [Bal wariatek w Salpêtrière], „Przegląd Tygodniowy” 1892, nr 16; przedruk w: tejże, Dzieła wybrane Gabrieli Zapolskiej, pod red. E. Korzeniewskiej, t. 1: Publicystyka, cz. 2, oprac. J. Czachowska i E. Korzeniewska, Wrocław 1959, s. 71–83.
57. Z judaiki Henryka Heinego, „Izraelita” 1886, nr 47, s. 380; nr 48, s. 391–392; nr 49, s. 396–397; nr 50, s. 404–405; nr 51, s. 414–415, z podtytułem Wyznania (Geständnisse); 1887, nr 1, s. 5–6; nr 2, s. 13–14.
58. Z „Perpetuum mobile” Pani Elizy Orzeszkowej, „Izraelita” 1882, nr 48, s. 392–394; nr 49, s. 401– –402; nr 50, s. 408–409.

Zeszyt:

8

Strona pocz.:

525

Strona końc.:

569

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł - inny cytowalny

Format:

application/octet-stream

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:68793 ; 2080-0851 ; 10.18318/wiekxix.2015.31

Źródło:

IBL PAN, sygn. P.I.1269 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Dofinansowane ze środków:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ; Działalność upowszechniająca naukę (DUN)

Dostęp:

Otwarty

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2020-10-02

Data dodania obiektu:

2019-02-26

Liczba wyświetleń treści obiektu:

183

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://rcin.org.pl/publication/83390

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji