RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Gospodarstwa sadownicze jako zasób lokalny rozwoju wsi w powiecie grójeckim = Orchard holdings as a local potential for rural development in Grójec county

Creator:

Traczyk, Anna

Date issued/created:

2017

Resource type:

Text

Subtitle:

Studia Obszarów Wiejskich = Rural Studies, t. 47

Publisher:

PAN IGiPZ ; PTG

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm

Type of object:

Journal/Article

Abstract:

Orchard holdings play an important role in rural development in the Grójec county. Since the beginning of the 21st century, the number of holdings specialising in fruit production in this area has been steadily increasing. With the increase in the number of holdings, significant changes are taking place also in terms of their functioning. These changes are caused by technological progress, as well as imposed European Union policy demanding adaptation of the holdings and their production systems to the norms and standards of the EU Member States. Since Poland has joined the European Union, the level of holdings development is steadily improving. The level of equipment of holding with durable means of production is improving and thanks to that holdings have the opportunity to archive better production results and higher income from production. The increase in holdings income contributes to the improvement of the economic situation of the villages. Technological development is accompanied by intellectual development (an increase in the level of educational attainment), which manifests as the increase in the quality of human capital in the villages. The functioning of the fruit farms entails the implementation of the number of investments in rural areas, which contributes to their development. In the holdings are created modern facilities for storing fruit. In the rural areas arises the number of entities serving orchard holdings, for example the purchases of fruit, fruit processing plants and distribution points of protection products, fertilizers and machinery. In this article the orchard holdings operating in Grójec county are characterised in terms of their land resources, human resources and durable means of production. The description of orchard holdings was based on the results of the own research and study, conducted in 2015, as well as on the results of the Agricultural Census in 1996 and 2010.

References:

1. Atlas produkcja rolnicza na obszarach wiejskich województwa mazowieckiego, 2013, Urząd Statystyczny, Warszawa.
2. Bański J., Stola W., 2002, Przemiany struktury przestrzennej i funkcjonalnej obszarów wiejskich w Polsce, Studia Obszarów Wiejskich, 3, Warszawa.
3. Bański J., 2016, Identyfikacja i wykorzystanie zasobów lokalnych w budowaniu przewagi konkurencyjnej - przykład regionu lubelskiego, Studia Obszarów Wiejskich, 44, s. 7–19.
-
4. Cianciara Z., 1997, Prognozy rozwoju mechanizacji sadownictwa, XXXVI Ogólnopolski Zjazd Sadowników: Skierniewice 27–28 sierpnia 1997 r., Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa, Skierniewice, s. 34–39.
5. Czapiewska G., 2016, Zasoby lokalne regionu pomorskiego i przykłady ich wykorzystania dla wzmocnienia rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich, Studia Obszarów Wiejskich, 44, s. 93–107.
-
6. Czapiewski K., Janc K., 2009, Przestrzenne zróżnicowanie poziomu wykształcenia rolników. Europa-Polska-Mazowsze, Studia Obszarów Wiejskich, 17, s. 21–32.
7. Dudek M., 2008, Rola czynnika ludzkiego w rolnictwie indywidualnym na przykładzie gospodarstw emerytów i młodych rolników, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa.
8. Falkowski J., 2016, Klasyfikacja zasobów, walorów i czynników rozwoju lokalnego na przykładzie wybranych gmin województwa kujawsko-pomorskiego, Studia Obszarów Wiejskich, 44, s. 55–74.
-
9. Fereniec J., 1999, Ekonomika i organizacja rolnictwa, Wydawnictwo Key Text, Warszawa.
10. Kacprzak E., 2002, Zmiany przestrzenno-organizacyjne sadownictwa w Polsce, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
11. Kierczyńska S., 2013, Zmiany struktury obszarowej upraw sadowniczych w Polsce oraz koncentracji gruntów pod sadami na przestrzeni lat 2002–2010, Journal of Agribusiness and Rural Development, 1 (27), s. 95–105.
12. Kołodziejczak A., 2016, Rolnictwo czy węgiel brunatny- utylitarność zasobów w rozwoju lokalnym gminy Krobi, Studia Obszarów Wiejskich, 44, s. 125–136.
-
13. Kozera M., 2010, Zasoby kapitału ludzkiego i intelektualnego gospodarstw rolnych – aspekt teoretyczny oraz wybrane implikacje praktyczne, Zeszyty Naukowe SGGW, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 84, s. 5–12.
14. Kulikowski R., 2007, Ogrodnictwo w Polsce. Rozmieszczenie, struktura upraw i rola w produkcji rolniczej, Przegląd Geograficzny, 79, 1, s. 79–98.
15. Kulikowski R., 2013, Produkcja i towarowość rolnictwa w Polsce. Przemiany i zróżnicowanie przestrzenne po II wojnie światowej, Prace Geograficzne, 241, IGiPZ PAN, Warszawa.
16. Kunasz M., 2006, Zasoby przedsiębiorstwa w teorii ekonomii, Gospodarka Narodowa, 10, s. 33–48.
17. Lange E., 1996, Chłodnie owoców w nowoczesnych gospodarstwach sadowniczych, I Ogólnopolskie Spotkanie Sadowników w Grójcu: Grójec 30–31 stycznia 1996 r., Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa, Skierniewice, s. 65–69.
18. Macias J., 2008, Nowe koncepcje przewagi konkurencyjnej współczesnych przedsiębiorstw, Przegląd Organizacji, 9, s. 11–14.
19. Manteuffel R., 1981, Ekonomika i organizacja gospodarstwa rolniczego, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa.
20. Mazurkiewicz-Pizło A., 2012, Innowacyjność działań gospodarstw sadowniczych w regionie Grójca i Warki w aspekcie konkurencyjności regionu, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, 12, s. 127–137.
21. Pieniążek S., 1965, Sadownictwo: podręcznik dla studentów akademii rolniczych, Wydanie IV poprawione i uzupełnione, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa.
22. Powszechny Spis Rolny 1996, 2010.
23. Skórnicki H., 1998, Restrukturyzacja produkcji sadowniczej w regionie grójecko-wareckim, III Ogólnopolskie Spotkanie Sadowników w Grójcu: Grójec 21–22 stycznia 1998 r., Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa, Skierniewice, s. 96–101.
24. Sokołowicz M.E., 2015, Rozwój terytorialny w świetle dorobku ekonomii instytucjonalnej. Przestrzeń – bliskość – instytucje, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
-
25. Stanny M., 2013, Przestrzenne zróżnicowanie rozwoju obszarów wiejskich w Polsce, IRWiR PAN, Warszawa.
26. Stefanowicz B., 2013, Informacja. Wiedza. Mądrość, 66, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa, s. 35.
27. Strzelecki Z., 2008, Polityka regionalna, [w:] Z. Strzelecki (red.), Gospodarka regionalna i lokalna, WN PWN, Warszawa, s. 78–120.
28. Wicki L., 2005, Dynamika i efekty ukierunkowania gospodarstw rolniczych, [w:] M. Kłodziński, W. Dzun (red.), Rolnictwo a rozwój obszarów wiejskich, IRWiR PAN, Warszawa, s. 82–92.
29. Wójcik M., 2012, Geografia wsi w Polsce. Studium zmiany podstaw teoretyczno-metodologicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
30. Zgliński W., 1994, Kształtowanie się strefy żywicielskiej aglomeracji warszawskiej, Prace Geograficzne, 162, IGiPZ PAN, Wrocław-Warszawa-Kraków.
31. Ziętara W., 2009, Miary wielkości gospodarstw i przedsiębiorstw rolniczych, Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 96, 4, s. 267–277.

Relation:

Studia Obszarów Wiejskich

Volume:

47

Start page:

99

End page:

111

Detailed Resource Type:

Article

Format:

File size 2,9 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:64589 ; 1642-4689 ; 10.7163/SOW.47.6

Source:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, call no. Cz.4488 ; CBGiOŚ. IGiPZ PAN, call no. Cz.4489 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

Objects Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information