Obiekt

Tytuł: Gospodarstwa sadownicze jako zasób lokalny rozwoju wsi w powiecie grójeckim = Orchard holdings as a local potential for rural development in Grójec county

Twórca:

Traczyk, Anna

Data wydania/powstania:

2017

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Studia Obszarów Wiejskich = Rural Studies, t. 47

Wydawca:

PAN IGiPZ ; PTG

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

24 cm

Typ obiektu:

Czasopismo/Artykuł

Abstrakt:

Sadownictwo jest dynamicznie rozwijającą się gałęzią rolnictwa w powiecie grójeckim. Od początku XXI wieku liczba gospodarstw specjalizujących się w produkcji owoców na jego obszarze systematycznie zwiększa się. Wraz ze wzrostem liczby gospodarstw duże zmiany dokonują się także w zakresie ich funkcjonowania. Zmiany te wynikają z jednej strony z postępu technologicznego, z drugiej zaś z narzuconej polityki Unii Europejskiej, która wymusza dostosowanie się gospodarstw i stosowanego w nich systemu produkcji do norm i standardów obowiązujących w krajach członkowskich Unii Europejskiej. Gospodarstwa sadownicze odgrywają ważną rolę w rozwoju wsi w powiecie grójeckim. Są zasobem lokalnym determinującym tempo i kierunki rozwoju obszarów wiejskich w regionie. W artykule dokonano charakterystyki gospodarstw sadowniczych funkcjonujących w powiecie grójeckim pod względem posiadanych przez nie zasobów ziemi, zasobów ludzkich oraz trwałych środków produkcji.

Bibliografia:

1. Atlas produkcja rolnicza na obszarach wiejskich województwa mazowieckiego, 2013, Urząd Statystyczny, Warszawa.
2. Bański J., Stola W., 2002, Przemiany struktury przestrzennej i funkcjonalnej obszarów wiejskich w Polsce, Studia Obszarów Wiejskich, 3, Warszawa.
3. Bański J., 2016, Identyfikacja i wykorzystanie zasobów lokalnych w budowaniu przewagi konkurencyjnej - przykład regionu lubelskiego, Studia Obszarów Wiejskich, 44, s. 7–19.
-
4. Cianciara Z., 1997, Prognozy rozwoju mechanizacji sadownictwa, XXXVI Ogólnopolski Zjazd Sadowników: Skierniewice 27–28 sierpnia 1997 r., Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa, Skierniewice, s. 34–39.
5. Czapiewska G., 2016, Zasoby lokalne regionu pomorskiego i przykłady ich wykorzystania dla wzmocnienia rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich, Studia Obszarów Wiejskich, 44, s. 93–107.
-
6. Czapiewski K., Janc K., 2009, Przestrzenne zróżnicowanie poziomu wykształcenia rolników. Europa-Polska-Mazowsze, Studia Obszarów Wiejskich, 17, s. 21–32.
7. Dudek M., 2008, Rola czynnika ludzkiego w rolnictwie indywidualnym na przykładzie gospodarstw emerytów i młodych rolników, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa.
8. Falkowski J., 2016, Klasyfikacja zasobów, walorów i czynników rozwoju lokalnego na przykładzie wybranych gmin województwa kujawsko-pomorskiego, Studia Obszarów Wiejskich, 44, s. 55–74.
-
9. Fereniec J., 1999, Ekonomika i organizacja rolnictwa, Wydawnictwo Key Text, Warszawa.
10. Kacprzak E., 2002, Zmiany przestrzenno-organizacyjne sadownictwa w Polsce, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
11. Kierczyńska S., 2013, Zmiany struktury obszarowej upraw sadowniczych w Polsce oraz koncentracji gruntów pod sadami na przestrzeni lat 2002–2010, Journal of Agribusiness and Rural Development, 1 (27), s. 95–105.
12. Kołodziejczak A., 2016, Rolnictwo czy węgiel brunatny- utylitarność zasobów w rozwoju lokalnym gminy Krobi, Studia Obszarów Wiejskich, 44, s. 125–136.
-
13. Kozera M., 2010, Zasoby kapitału ludzkiego i intelektualnego gospodarstw rolnych – aspekt teoretyczny oraz wybrane implikacje praktyczne, Zeszyty Naukowe SGGW, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 84, s. 5–12.
14. Kulikowski R., 2007, Ogrodnictwo w Polsce. Rozmieszczenie, struktura upraw i rola w produkcji rolniczej, Przegląd Geograficzny, 79, 1, s. 79–98.
15. Kulikowski R., 2013, Produkcja i towarowość rolnictwa w Polsce. Przemiany i zróżnicowanie przestrzenne po II wojnie światowej, Prace Geograficzne, 241, IGiPZ PAN, Warszawa.
16. Kunasz M., 2006, Zasoby przedsiębiorstwa w teorii ekonomii, Gospodarka Narodowa, 10, s. 33–48.
17. Lange E., 1996, Chłodnie owoców w nowoczesnych gospodarstwach sadowniczych, I Ogólnopolskie Spotkanie Sadowników w Grójcu: Grójec 30–31 stycznia 1996 r., Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa, Skierniewice, s. 65–69.
18. Macias J., 2008, Nowe koncepcje przewagi konkurencyjnej współczesnych przedsiębiorstw, Przegląd Organizacji, 9, s. 11–14.
19. Manteuffel R., 1981, Ekonomika i organizacja gospodarstwa rolniczego, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa.
20. Mazurkiewicz-Pizło A., 2012, Innowacyjność działań gospodarstw sadowniczych w regionie Grójca i Warki w aspekcie konkurencyjności regionu, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, 12, s. 127–137.
21. Pieniążek S., 1965, Sadownictwo: podręcznik dla studentów akademii rolniczych, Wydanie IV poprawione i uzupełnione, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa.
22. Powszechny Spis Rolny 1996, 2010.
23. Skórnicki H., 1998, Restrukturyzacja produkcji sadowniczej w regionie grójecko-wareckim, III Ogólnopolskie Spotkanie Sadowników w Grójcu: Grójec 21–22 stycznia 1998 r., Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa, Skierniewice, s. 96–101.
24. Sokołowicz M.E., 2015, Rozwój terytorialny w świetle dorobku ekonomii instytucjonalnej. Przestrzeń – bliskość – instytucje, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
-
25. Stanny M., 2013, Przestrzenne zróżnicowanie rozwoju obszarów wiejskich w Polsce, IRWiR PAN, Warszawa.
26. Stefanowicz B., 2013, Informacja. Wiedza. Mądrość, 66, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa, s. 35.
27. Strzelecki Z., 2008, Polityka regionalna, [w:] Z. Strzelecki (red.), Gospodarka regionalna i lokalna, WN PWN, Warszawa, s. 78–120.
28. Wicki L., 2005, Dynamika i efekty ukierunkowania gospodarstw rolniczych, [w:] M. Kłodziński, W. Dzun (red.), Rolnictwo a rozwój obszarów wiejskich, IRWiR PAN, Warszawa, s. 82–92.
29. Wójcik M., 2012, Geografia wsi w Polsce. Studium zmiany podstaw teoretyczno-metodologicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
30. Zgliński W., 1994, Kształtowanie się strefy żywicielskiej aglomeracji warszawskiej, Prace Geograficzne, 162, IGiPZ PAN, Wrocław-Warszawa-Kraków.
31. Ziętara W., 2009, Miary wielkości gospodarstw i przedsiębiorstw rolniczych, Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 96, 4, s. 267–277.

Czasopismo/Seria/cykl:

Studia Obszarów Wiejskich

Tom:

47

Strona pocz.:

99

Strona końc.:

111

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł

Format:

Rozmiar pliku 2,9 MB ; application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:64589 ; 1642-4689 ; 10.7163/SOW.47.6

Źródło:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn. Cz.4488 ; CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn. Cz.4489 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Dofinansowane ze środków:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Dostęp:

Otwarty

Obiekty

Podobne
×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji