Obiekt

Tytuł: Selection of the ceramic collection from Jerusalem Hill

Twórca:

Námerová, Andrea

Data wydania/powstania:

2017

Typ zasobu:

Artykuł

Inny tytuł:

Archaeologia Polona Vol. 55 (2017)

Wydawca:

Institute of Archaeology and Ethnology Polish Academy of Sciences

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

il. ; 24 cm

Abstrakt:

Jerusalem Hill (Jeruzalemberg, Jeruzalemský Vrch) is an important archaeological site in Slovakia, lying in Kežmarok city in the Spiš region. It is mainly of Iron Age date, specifically, Púchov culture. The pottery assemblage from the site is particularly abundant. Remains from Jerusalem Hill include fragmentary jugs with handles decorated with one or two animal heads; parallels are known from several fortified settlements in the Spiš and neighbouring regions. Recently, Jerusalem Hill was excavated in 2013. The paper offers some preliminary results of the archaeological research, in particular selected ceramic shapes from Jerusalem Hill, coming from the different localities and different excavations (including an earlier salvage dig and the most recent, as yet unpublished project carried out in 2013). The site is placed in context with other Hallstatt and Pre-Púchov and Púchov culture hillforts in this region (Spiš), taking into account however the trans-regional nature as well

Bibliografia:

Baráthová, N., Fábrová, K., Kučerová, M. and Vráblik, V. 2013. História Kežmarku do polovice 18. Storočia, Kežmarok
Baráthová, N. (ed.) 2009. Osobnosti Kežmarku 1206–2009, Kežmarok
Belanová, T., Čambal, R. and Stegmann-Rajtár, S. 2007. Die Weberin von Nové Košariská – Die Webstuhlbefunde in der Siedlung von Nové Košariská im Vergleich mit ähnlichen Fundplätzen des östlichen Hallstattkulturkreises. In M. Blečíć, M. Grešnár, B. Hänsel, A. Hellmuth, E. Kaiser and C. Metzner-Nebelsick (eds), Scripta praehistorica in honorem Biba Teržan, Ljubljana, 419–444
Benediková, L. 2007. Die Hallstatt – und Latènezeitlichen Siedlungen in der Nordslowakei, Slovenská Numizmatika XVIII: 69–110
Bohuš, G. 1919. Historisch-geographische Beschreibung des in Oberungarn beruhmten Zipser Landes, Kežmarok
Březinová, G. 2001. Výzdobné motívy na keramike z laténskeho sídliska v Nitre-Šindolke, Študijne zvesti AU SAV 35, Nitra, 203–207
Budinský-Krička, V. 1965. Archeologické nálezy z Batizoviec, Študijné zvesti AU SAV 15, Nitra, 167–176
Bujna, J. and Romsauer, P. 1983. Späthallstatt-und Frůhlaténezeitliches Gräberfeld in Bučany, Slovenská Archeologia 31: 277–322
Čaplovič, P. 1977. Halštatské popolnicové pohrebisko, Martin
Čaplovič, P. 1987. Orava v praveku, vo včasnej dobe dejinnej a na začiatku stredoveku, Martin
Čurlík, J. and Šurina, B. 1998. Príručka terénneho prieskumu a mapovania pôd, Bratislava
Dušek, M. and Dušek, S. 1984. Smolenice-Molpír. Befestigter Fürstensitz der Hallstattzeit I. In Materialia archaeologica Slovaca 6, Nitra
Eisner, J. 1933. Slovensko v pravěku, Bratislava
Gabrovec, S. 1987. Praistorija Jugoslavenskih zemalja, Sarajevo
Giertlová , M., Soják, M. and Wavrek, P. 1998. Prieskum na lokalite Kežmarok-Jeruzalemský vrch, AVANS v roku 1998, Nitra 2000, 71–72
Giertlová, M. and Mihók, Ľ. 2000 (2001). Prieskum na lokalite Kežmarok-Jeruzalemský vrch, AVANS v roku 2000, Nitra, 75–76
Greisiger, M. 1890. Kesmark in Steinzeit, Karpaten-Post 11 roč., 19 Juni 1890, č. 25
Hefty, J.A. 1925. Vom Karpathenmuseum, Touristik, Alpinismus, Wintersport 6 (II): 78–79
Homza, M. et al. 2003. Terra Scepusiensis, Stav bádania o dejinách Spiša, Levoča–Wrocław
Javorský F. 1982. Prieskumy výskumnej expedície Spiš. In Avans v roku 1981, Nitra, 110–134
Kiefer, L. 1974. Úvodná správa k archeologickému nálezu z doby: Púchovská kultúra popolnicových polí a o zničení hradiska pri stavbe amfiteátra. In L. Kiefer (ed.), Nálezová správa o záchrannom archeologickom výskume za roky 1969/1973.1974, Nitra. (Copy of site report deposited in Museum of Kežmarok, original in AÚ SAV Nitra)
Kozubová, A. 2013. Pohrebiska Vekerzugskej kultúry v Chotíne na juhozápadnom Slovensku. Vyhodnotenie, Bratislava
Kropilák, M. (ed.) 1977. Vlastivedný slovnik obcí na Slovensku II, Bratislava
Luštíková, L. 2007. Dácka keramika na území Slovenska, Východoslovenský pravek VIII: 77–95
Miroššayová, E., Javorský, F., Mihok, Ľ. and Hollý, A. 1991. Metalurgická činnosť na lokalite Pod Zelenou horou v Hrabušiciach, Nove Obzory 32: 71–97
Miroššayová, E. 1992. Osídlenie Spiša v dobe halštatskej. In S. Czopek (ed.), Ziemie polskie we wczesnej epoce żelaza i ich powiązania z innymi terenami, Rzeszów, 133–138
Miroššayová, E. 2003. K problematike tzv. skýtskych nálezov z regiónu Spiša. In Gancarski J. (ed.), Epoka brązu i wczesna epoka żelaza w Karpatach polskich. Materiały z konferencji, Krosno, 357–378
Novotná, M. and Novotný, B. 1971. Katalóg archeologickej zbierky Spišského múzea v Levoči, Bratislava
Novotná, M., Novotný, B. and Kovalčík, M. 1991. Popradská kotlina v dávnej minulosti, Košice
Párducz, M. 1966. The Scythian age cemetery at Tápiószele, Acta archaeologica Hungarica 18: 35–91
Parzinger, H. and Stegmann-Rajtár, S. 1988. Smolenice-Molpír und der Beginn skythischer Sachkultur in der Slowakei, Prähistorische Zeitschrift 63 (2): 162–178
Patek, E. 1983. Die nordosttransdanubische Hallstattgruppe: Ein Uberblick, Mitteilungen des Archäologischen Instituts 12/13 (1982/1983): 59–84
Pelíšek, J. 1961. Atlas hlavních půdních typů ČSSR, Praha
Pieta, K. 1982. Die Púchov Kultur, Nitra
Pieta, K. 1996. Liptovská Mara. Včasnohistorické centrum severného Slovenska, Monumenta archaeologica Slovaciae 5, Nitra
Ranseder, Ch. 2006. Eine Siedlung der Hallstattkultur in Wien 10, Oberlaa. Monographien der Stadtarchäologie Wien 2, Wien
Rebay, K.C. 2006. Das hallstattzeitliche Gräberfeld von Statzendorf in Niederösterreich. Möglichkeiten und Grenzen der Interpretation von Sozialindexberechnungen. UPA 135, Bonn
Romsauer, P. 1993. Nové nálezy vekerzugskej skupiny z Nitry, Slovenska Archeológia 41(1): 5–39
Šalkovský, P. 2009. Detva. Praveké a včasnohistorické hradisko k dávnym dejinám Slovenska, Monumenta archaeologica Slovaciae, Nitra
Soják, M. and Fecko, P. 2012. Sídlisko púchovskej kultúry v Spišskom Hrhove na Spiši. In G. Březinová and V. Varsík (eds), Archeológia na prahu histórie. K životnému jubileu Karola Pietu, Nitra, 247 – 226
Soják, M. 2002. Osídlenie horného Spiša na sklonku staršej doby kamennej. In J. Gancarski (ed.), Starsza i środkowa epoka kamienia w karpatach polskich, Krosno, 255–278
Spőttl, I. 1885. Von der Donau zur Popper, Jahrbuch des Ungarischen Karpathen-Vereines 12: 43
Stegmann-Rajtár, S. 2009. Žiarové pohrebisko východohalštatskej a vekerzugskej kultúry v Nových Zámkoch, Slovenská Archeológia 57 (1): 57–116
Tankó, K. 2005. Horn Handled bowls of the Central Europe Iron Age. In H. Dobrzańska, V. Megaw and P. Poleska (eds), Celts on the Margin, Kraków, 153–162
Teržan, B. 1990. Starejša želena doba na Slovenskem Štajerskem. The Early lron Age in Slovene Styria, Ljubjana
Vallášek, A. 1976. Spišský hrad na prelome letopočtu, Pamiatky – Príroda 4: Ružomberok, 6–9

Czasopismo/Seria/cykl:

Archaeologia Polona

Tom:

55

Strona pocz.:

113

Strona końc.:

132

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:66293 ; 0066-5924

Źródło:

IAiE PAN, sygn. P 357 ; IAiE PAN, sygn. P 358 ; IAiE PAN, sygn. P 356 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Archeologii i Etnologii PAN

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji