Object

Title: Ekscytotoksyczność jako mechanizm neurodegeneracji i cel dla strategii terapeutycznych

Creator:

Łazarewicz, Jerzy W. ; Salińska, Elżbieta

Date issued/created:

2003

Resource type:

Tekst

Subtitle:

Neuroprotekcja. XX Zimowa Szkoła Instytutu Farmakologii PAN, Mogilany 2003. Pod red. Marii Śmiałowskiej

Publisher:

Instytut Farmakologii PAN

Place of publishing:

Kraków

Description:

9-27 s. : il. ; 24 cm.

Abstract:

Dzięki badaniom prowadzonym w ostatnim ćwierćwieczu XX w. umocniła się wiedza o roli po-budzających aminokwasów w mechanizmach zwy-rodnienia neuronów ośrodkowego układu nerwowe-go, w formie tzw. hipotezy ekscytotoksyczności. Obecnie trwa pogłębianie molekularnych mechani-zmów neurodegeneracji (patrz np. zeszyt specjalny Postępów Biologii Komórki tom 25 (supl. 11) 1998: Neurodegeneracja oraz [27, 36]). Jednak zaintereso-wanie komórkowymi (receptorowymi) mechaniz-mami leżącymi u podstaw hipotezy ekscytotoksycz-ności jest nadal żywe, gdyż stanowią one inspirację dla planowania nowych strategii terapeutycznych. W tym opracowaniu przedstawiamy elementy hipo-tetycznego mechanizmu ekscytotoksyczności, zwłasz-cza udział różnych typów receptorów dla pobudza-jących aminokwasów w uszkodzeniu neuronów oraz ich znaczenie jako cel działań terapeutycznych. Omawiamy też skrótowo dalsze mechanizmy usz-kodzenia neuronów indukowane przez ekscytoto-ksyczność, zwłaszcza zaburzenia homeostazy wap-nia, stres oksydacyjny, nadmierne uwalnianie tlenku azotu. Na uwagę zasługują też koncepcje łączące ekscytotoksyczność z indukcją apoptozy, uwzględ-niające rolę mitochondriów i retikulum endoplaz-matycznego w tym procesie.

References:

bibliogr..

Relation:

Zimowa Szkoła Instytutu Farmakologii PAN

Detailed Resource Type:

Article

Format:

pdf ; application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:69663

Language:

pol

Rights:

Creative Commons Attribution BY 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-SA 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-SA 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Mossakowski Medical Research Center PAS

Original in:

Library of the Mossakowski Medical Research Center PAS

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Objects

Similar
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information