Obiekt

Tytuł: Ekscytotoksyczność jako mechanizm neurodegeneracji i cel dla strategii terapeutycznych

Twórca:

Łazarewicz, Jerzy W. ; Salińska, Elżbieta

Data wydania/powstania:

2003

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Neuroprotekcja. XX Zimowa Szkoła Instytutu Farmakologii PAN , Mogilany 2003. Pod red. Marii Śmiałkowskiej

Wydawca:

Instytut Farmakologii PAN

Miejsce wydania:

Kraków

Opis:

9-27 s. : il.

Abstrakt:

Dzięki badaniom prowadzonym w ostatnim ćwierćwieczu XX w. umocniła się wiedza o roli po-budzających aminokwasów w mechanizmach zwy-rodnienia neuronów ośrodkowego układu nerwowe-go, w formie tzw. hipotezy ekscytotoksyczności. Obecnie trwa pogłębianie molekularnych mechani-zmów neurodegeneracji (patrz np. zeszyt specjalny Postępów Biologii Komórki tom 25 (supl. 11) 1998: Neurodegeneracja oraz [27, 36]). Jednak zaintereso-wanie komórkowymi (receptorowymi) mechaniz-mami leżącymi u podstaw hipotezy ekscytotoksycz-ności jest nadal żywe, gdyż stanowią one inspirację dla planowania nowych strategii terapeutycznych. W tym opracowaniu przedstawiamy elementy hipo-tetycznego mechanizmu ekscytotoksyczności, zwłasz-cza udział różnych typów receptorów dla pobudza-jących aminokwasów w uszkodzeniu neuronów oraz ich znaczenie jako cel działań terapeutycznych. Omawiamy też skrótowo dalsze mechanizmy usz-kodzenia neuronów indukowane przez ekscytoto-ksyczność, zwłaszcza zaburzenia homeostazy wap-nia, stres oksydacyjny, nadmierne uwalnianie tlenku azotu. Na uwagę zasługują też koncepcje łączące ekscytotoksyczność z indukcją apoptozy, uwzględ-niające rolę mitochondriów i retikulum endoplaz-matycznego w tym procesie.

Bibliografia:

bibliogr..

Czasopismo/Seria/cykl:

Zimowa Szkoła Instytutu Farmakologii PAN

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł

Format:

pdf ; application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:69663

Język:

pol

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa

Obiekty

Podobne
×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji