Object

Title: Znaczenie polskiej tradycji administracyjnej dla administracji publicznej III Rzeczypospolitej

Creator:

Kozyra, Waldemar

Date issued/created:

2018

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] R. 50 z. 3 (2018)

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

p. 239-262 ; Summary in Polish and English ; Projects co-financed by the Ministry of Science and Higher Education ; 23 cm

Abstract:

The article presents the importance of the Polish administrative tradition for the public administration of the Third Polish Republic. I focus on characteristic features of the history of Polish administration, pointing out to the fact that the only actual administrative tradition that could be referred to is the history of political system and administration of the Republic of Poland in 1918–1939.

References:

Bobrzyński M., O zespoleniu dzielnic Rzeczypospolitej, Kraków 1919. ; Dziadzio A., Koncepcja państwa prawa w XIX wieku – idea i rzeczywistość, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 2005, t. LVII, z. 1, s. 177–201. ; Gałędek M., Ustrój administracji ogólnej na Wileńszczyźnie w okresie międzywojennym, Gdańsk 2012. ; Gulczyński A., Ministerstwo byłej Dzielnicy Pruskiej (1919–1922), Poznań 1995. ; Hausner R., Nowelizacja rozporządzenia Prezydenta RP z 19 stycznia 1928 roku, „Gazeta Administracji” 1936, nr 23–24. ; Hausner R., Organizacja władz administracyjnych, „Gazeta Administracji i Policji Państwowej” 1922, nr 24–27. ; Hausner R., Pierwsze dwudziestolecie administracji spraw wewnętrznych, Warszawa 1939. ; Historia państwa i prawa Polski 1918–1939, cz. 1, red. F. Ryszka, Warszawa 1962. ; Hojka Z., Podstawy ustrojowe autonomicznego województwa śląskiego (1922–1939), „Kronika Katowic” 2005, t. X, s. 23–33. ; Izdebski H., Kulesza M., Administracja publiczna. Zagadnienia ogólne, Warszawa 1999. ; Kaznowska E., Kompetencje Śląskiej Rady Wojewódzkiej – regulacja prawna oraz praktyka (1922–1939), w: Z dziejów prawa, red. A. Lityński, Katowice 1996, s. 174–186. ; Kompendium wiedzy o społeczeństwie, państwie i prawie, red. S. Wronkowska, M. Zmierczak, Warszawa–Poznań 1995. ; Kornaś J., Administracja publiczna w Polsce, w: Administracja publiczna, red. J. Hausner, Warszawa 2005, s. 103–145. ; Kozłowski M., Między Sanem a Zbruczem. Walki o Lwów i Galicję Wschodnią 1918–1919, Kraków 1990. ; Kozyra W., Konstrukcja państwa prawnego w Europie i Polsce na przełomie XIX/XX wieku, „Res Historica” 2011, t. XXXI. ; Kozyra W., Polityka administracyjna ministrów spraw wewnętrznych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1918–1939, Lublin 2009. ; Kozyra W., Polityka Ministra Wnutrisznich Spraw Polskoji Respubliky szczodo schidnych kresiw u 1918–1926 rr., „Ucrainica-Polonica” 2005, t. II, s. 25–47. ; Kozyra W., Polska tradycja samorządowa i jej wpływ na kształt samorządu terytorialnego w III Rzeczypospolitej, w: 25 lat polskiej samorządności. Samorząd terytorialny Europy Środkowo-Wschodniej a model samorządu terytorialnego dla Ukrainy, red. I. Lasek-Surowiec, Chełm 2016, s. 24–40. ; Kozyra W., Urząd Wojewódzki w Lublinie w latach 1919–1939, Lublin 1999. ; Kozyra W., Ziemia Wołyńska w okresie funkcjonowania administracji Zarządu Cywilnego Ziem Wschodnich i Zarządu Cywilnego Ziem Wołynia i Frontu Podolskiego (1919–1921), „Ucrainica-Polonica” 2004, t. I, s. 159–169. ; Krajewski Z., „Bunt” generała Żeligowskiego i zajęcie Wilna, „Wojskowy Przegląd Historyczny” R. 41, 1991, nr 1. ; Krukowski S., Mała Konstytucja z 1919 roku, w: Konstytucje Polski. Studia monograficzne z dziejów polskiego konstytucjonalizmu, red. M. Kallas, t. II, Warszawa 1990, s. 6–19. ; Kumaniecki K.W., Odbudowa państwowości polskiej. Najważniejsze dokumenty 1912 – styczeń 1924, Warszawa–Kraków 1924. ; Langrod J.S., Ze studiów nad podziałem administracyjnym państwa, Kraków 1931. ; Malec D., Elementy zasady państwa prawa w Polsce w okresie dwudziestolecia międzywojennego, w: Prawo konstytucyjne II Rzeczypospolitej. Nauka i instytucje, red. P. Sarnecki, Kraków 2006, s. 88–99. ; Mazur S., Narodowe modele administracji publicznej, w: Administracja publiczna, red. J. Hausner, Warszawa 2005, s. 63–86. ; Rasmus H., Pommerellen, Westpreuβen 1919–1939, München 1989. ; Witkowski W., Historia administracji w Polsce 1764–1989, Warszawa 2007. ; Województwo śląskie (1922–1939). Zarys monograficzny, red. F. Serafin, Katowice 1996.

Relation:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku]

Volume:

50

Issue:

3

Start page:

239

End page:

262

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:71988 ; oai:rcin.org.pl:71988 ; 0419-8824 ; 2451-1323 ; 10.12775/DN.2018.3.09

Source:

IH PAN, sygn. A.507/50/3 Podr. ; IH PAN, sygn. A.508/50/3 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng ; pol

Rights:

Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-ND 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information