Object

Title: Studia Źródłoznawcze = Commentationes T. 51 (2013), Dyskusje

Subtitle:

Studia Źródłoznawcze = Commentationes T. 51 (2013)

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Wydawnictwo DiG

Place of publishing:

Warszawa

Description:

p. 145-165

References:

Bagi D., Królowie węgierscy w Kronice Galla Anonima, Kraków 2008. ; Banach J., O dwóch herbach miasta Podgórza, „Rocznik Krakowski” 1989, nr 55, s. 113–125. ; Banaszkiewicz J., Podanie o Piaście i Popielu: studium porównawcze nad wczesnośredniowiecznymi tradycjami dynastycznymi, Warszawa 1986. ; Chmiel A., Pieczęcie miasta Krakowa, Kazimierza, Kleparza i jurydyk krakowskich do końca XVIII wieku, Kraków 1909. ; Czarniecki-Łodzia K., Herbarz polski podług Niesieckiego treściwie ułożony i wypisami z późniejszych autorów, z akt grodzkich Poznańskich, z ksiąg i akt kościelnych oraz z dokumentów familijnych powiększony i wydany przez ..., Gniezno /1872–1874/. ; Delcourt Ch., Stylometry, „Revue belge de philologie et d‘histoire”, 80, fasc. 3, 2002, Langues et littératures modernes — Moderne taal en litterkunde, s. 979–1002. ; Fabijański W., Zarys historyczny tworzenia się i kształtowania zbioru sfragistycznego Zakładu Narodowego im. Ossolińskich i jego stan obecny, w: Zbiory pieczęci w Polsce, red. Z. Piech, W. Strzyżewski, Warszawa 2009, s. 178–179. ; Fried J., Czy Gall Anonim pochodził z Bambergu?, „Przegląd Historyczny” 101, 2010, z. 3, s. 483–502. ; Fried J., Kam der Gallus Anonymus aus Bamberg, „Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters”, 65, 2009, 2, s. 497–545. ; Frontini F., Lynch G., Vogel C., Revisiting the ‘Donation of Constantine’, w: Proceedings of AISB [Artificial Intelligence and the Simulation of Behaviour], 2008, 7, `Aberdeen, Scotland, eds. R. Kibble and S. Rauchas, 2008, s. 1–9. ; Gumowski M., Handbuch der polnischen Siegelkunde, Graz 1966, t. 53. ; Gumowski M., Herby i pieczęcie wsi województwa krakowskiego, „Małopolskie Studia Historyczne” 1961, R. 4, z. 1, s. 13–88. ; Hammerl R., Sambor J., Statystyka dla językoznawców, Warszawa 1990. ; Historia Elbląga, red. A. Groth, Gdańsk 2000, t. 3. ; Hupp O., Die Wappen und Siegel der deutschen Staedtel, Flecken und Doerfer nach amtlichen und archivalisch Quellen, Frankfurt a/M. 1896–1903, Heft 1. ; Jasiński T., Kronika Polska Galla Anonima w świetle unikatowej analizy komputerowej nowej generacji, Poznań 2011. ; Jasiński T., O pochodzeniu Galla Anonima, Kraków 2008. ; Labuda G., Zamiana Galla–Anonima, autora pierwszej Kroniki dziejów Polski, na Anonima–Wenecjanina, „Studia Źródłoznawcze”, 44, 2006, s. 117–125. ; Lutosławski W., The Origins and growth of Plato’s logic with an account of Plato’s style and of the chronology of his writings, London 1897, teoria stylometrii s. 140–193. ; Katalog Krajowego Archiwum Aktów Grodzkich i Ziemskich w Krakowie, wyd. S. Kutrzeba, w: „Teka Grona Konserwatorów Galicji Zachodniej”, Kraków 1909, t. 3, s. 126–127. ; Munslow A., Deconstructing history, Abington Oxon 1997–2006. ; Neubecker O., W. Rentzmann, Wappen–Bilder–Lexikon, München 1974. ; Polska Encyklopedia Szlachecka w oprac. dra fil. S. J. Starykoń–Kasprzyckiego i ks. Michała Dmowskiego, Warszawa 1938, t. 10(8). ; Polski Słownik Biograficzny, red. E. Rostworowski, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1984–1985, t. 28. ; Prace ofiarowane Profesorowi Januszowi Bieniakowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin i czterdziestopięciolecie pracy naukowej, Toruń 1997. ; Pragert P., Herbarz szlachty kaszubskiej, Gdańsk 2009, t. 3. ; Rolle K., Kraków — rozszerzenie granic 1909–1915, Kraków 1931. ; Skibiński E., Uwagi o polemikach. Na marginesie dyskusji nad pochodzeniem Anonima Galla, „Studia Europaea Gnesnensia”, 6, 2012, s. 477–487. ; Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, red. B. Chlebowski i in., Warszawa 1887, t. 8. ; Wenta J., Kronika tzw. Galla. Historyczne (monastyczne i genealogiczne) oraz geograficzne konteksty powstania, Toruń 2011. ; Wiszewski P., Domus Bolezlai: w poszukiwaniu tradycji dynastycznej Piastów (do około 1138 r.), Wrocław 2008. ; Wiszewski P., O istocie władzy króla, w: Królowie i biskupi w średniowieczu, red. M. Brzostowicz, M. Przybył, J. Wrzesiński, Poznań – Ląd 2012, s. 49–62. ; Zbiór przepisów archiwalnych wydanych przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych w latach 1952–2000, wybór i oprac. M. Tarakanowska, E. Rosowska, Warszawa 2001. ; Żernicki–Szeliga, E. von, Die Polnischen Stammwappen ihre Geschichte und ihre Sagen von..., Hamburg 1904.

Relation:

Studia Źródłoznawcze

Volume:

51

Start page:

145

End page:

165

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:35501 ; 0081-7147

Source:

IH PAN, sygn. B.88/51 Podr. ; IH PAN, sygn. B.89/51 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Edition name Date
Dyskusje Apr 1, 2016

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information