Object

Title: Tradycja rękopiśmienna „Rokoszu gliniańskiego” w XVII–XVIII w.

Creator:

Matwijów, Maciej (1958- )

Date issued/created:

2017

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Studia Źródłoznawcze = Commentationes T. 55 (2017)

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Warszawa

Description:

p. 173-191 ; Summary in English. ; Projects co-financed by the Ministry of Science and Higher Education

Abstract:

The popularity enjoyed by the text entitled Rokosz gliniański (The rebellion of Gliniany) in the old-Polish period; its content, its ideological message and importance for the ideology of the Golden Freedom of the nobility in the seventeenth–eighteenth centuries; opinions on the reliability of the described events of the so-called Rebellion of Gliniany of 1379; circumstances that led to it being written and the oldest copies of the text; popularisation of the text in the seventeenth–eighteenth centuries; its handwritten circulation as the basic means of its popularisation; relations between its handwritten copies and printed versions in the eighteenth century; its textual variants.

References:

Bartkiewicz K., Obraz dziejów ojczystych w świadomości historycznej w Polsce doby Oświecenia, Poznań 1979 ; Bielowski A., Jan Stanisław Jabłonowski, w: Pamiętnik Jana Stanisława Jabłonowskiego wojewody ruskiego, Lwów 1862 ; Buczak R., Kontrowersje i ponadczasowy wydźwięk legendy „Rokoszu Gliniańskiego” w sarmackiej wizji dziejów Augustyna Kołudzkiego, „In Gremium. Studia nad Historią, Kulturą i Polityką”, 2, 2008, s. 45–59 ; Cynarski S., Herburt Jan Szczęsny, w: PSB, t. 9, Wrocław 1960 Gierowski J.A., W cieniu Ligi Północnej, Wrocław 1971 ; Czarniecka A., Nikt nie słucha mnie za życia... Jan III Sobieski w walce z opozycyjną propagandą (1684–1696), Warszawa 2009 ; Gierowski J.A., W cieniu Ligi Północnej, Wrocław 1971 ; Korzeniowski J., Zapiski z rękopisów Cesarskiej biblioteki publicznej w Petersburgu i innych bibliotek petersburgskich. Sprawozdanie z podróży naukowych odbytych w 1891–1892 i w 1907 r., Kraków 1910 ; Kurek J., U schyłku panowania Augusta II Sasa. Z dziejów wewnętrznych Rzeczypospolitej (1729–1733), Katowice 2003 ; Maciszewski J., Wojna domowa w Polsce (1606–1609). Studium z dziejów walki przeciw kontrreformacji, cz. 1: Od Stężycy do Janowca, Wrocław 1960 ; Matwijów M., Ostatnie sejmy przed abdykacją Jana Kazimierza 1667 i 1668, Wrocław 1992 ; Orzeł J., Historia, tradycja, mit. W pamięci kulturowej szlachty Rzeczypospolitej XVI–XVIII wieku, Warszawa 2016 ; Partyka J., Rękopisy dworu szlacheckiego doby staropolskiej, Warszawa 1995 ; Roszak S., Archiwa sarmackiej pamięci. Funkcje i znaczenie rękopiśmiennych ksiąg silva rerum w kulturze Rzeczypospolitej XVIII wieku, Toruń 2004 ; Szczerbicka L., Jan Szczęsny Herburt – zarys monografii, w: Ze studiów nad literaturą staropolską, t. 5, Wrocław 1957, s. 208–290 ; Tazbir J., Dlaczego wiek XVII był stuleciem rękopisów, w: tenże, Od Haura do Isaury. Szkice o literaturze, Kraków 1989, s. 7–22 ; Tazbir J., Dwa obiegi tekstu w dawnej Polsce: rękopiśmienny i drukowany. Propozycje badawcze, „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa: Antropologia Kultury, Etnografia, Sztuka”, 51, 1997, nr 1/2 ; Wšetečka R., Rady Kallimacha, w: Pamiętnik słuchaczy Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1887 ; Wyszomirska M., Rokosz gliniański i „Rady Kallimacha” a doktryna złotej wolności, w: Nad społeczeństwem staropolskim, t. 1: Kultura, instytucje, gospodarka w XVI–XVIII stuleciu, red. K. Łopatecki, W. Walczak, Białystok 2007

Relation:

Studia Źródłoznawcze

Volume:

55

Start page:

173

End page:

191

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:64729 ; p-ISSN 0081–7147 ; e-ISSN 2451–1331 ; 10.12775/SZ.2017.09

Source:

IH PAN, sygn. B.88/55 Podr. ; IH PAN, sygn. B.89/55 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-ND 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information