Obiekt

Tytuł: W cieniu "Bogurodzicy" : trzy zapomniane teksty staropolskie z rękopiśmiennego modlitewnika krakowskiego

Twórca:

Wójcicki, Jacek

Data wydania/powstania:

2005

Typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Inny tytuł:

Pamiętnik Literacki, Z. 2 (2005)

Wydawca:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

Streszcz. ang. ; Zadanie finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Działalność upowszechniająca naukę 2018-2019: "Pamiętnik Literacki" – zwiększenie potencjału naukowego, poziomu umiędzynarodowienia i stopnia oddziaływania pisma przez efektywne upowszechnianie w Internecie

Bibliografia:

1. Аnalecta hymnica medii aevi. Ed. С. Blume. T. 54. Leipzig 1915, s. 269-270, ροz. 178: Ad Christum Iudicem. Tropus postea Sequentia in Officio Mortuorum. Ascribitur Thomae Celanensi. ; 2. Biblia w przekładzie księdza Jakuba Wujka z 1599 r. Oprac. J. Frankowski. Warszawa 2000. ; 3. T. Bieńkówski, Antyk w literaturze i kulturze staropolskiej (1450-1750). Główne problemy i kierunki recepcji. Wrocław 1976. ; 4. M. Bobowski, Polskie pieśni katolickie od najdawniejszych czasów do końca XVI wieku. „Rozprawy Akademii Umiejętności. Wydział Filologiczny” t. 19 (1893). ; 5. Bogurodzica. Oprac. J. Woronczak. Wstęp językozn. E. Ostrowska. Oprac, muzykolog. H. Feicht. Wrocław 1962, s. 166-168. BPP, A 1. ; 6. A. Brückner, Drobne zabytki języka polskiego XV wieku. Pieśni, modlitwy, glosy. „Rozprawy Akademii Umiejętności. Wydział Filologiczny” t. 25.Kraków 1897. ; 7. Cantica medii aevi Polono-Latina. T. 1: Sequentiae. Ed. H. Kowalewicz. Varsaviae 1964. ; 8. W. Chojnacki, Bibliografia polskich druków ewangelickich Ziem Zachodnich i Północnych 1530-1939. Warszawa 1966, poz. 867. ; 9. M. T. Cycero, Dzieła [...]. T. 7: Pisma filozoficzne. Cz. 1. Tłum. E. Rykaczewski. Poznań 1874. ; 10. G. Döring, Dreißig slawische geistliche Melodieen aus dem 16. und 17. Jahrhundert. Mit vierstimmigen Tonsatze versehen und nach dem Quellen herausgegeben ... Leipzig 1868. ; 11. Grzegorz z Żarnowca, Postyla [!], albo wykłady ewanielij niedzielnych i świąt uroczystych [...]. Wyd. T. Haase. Cieszyn 1864. ; 12. K. Hławiczka, Sprawa kancjonału Artomiusza z roku 1578. W zb.: Musica antiqua Europae Orientalis. Ed. Z. Lissa. T. 2: Musica antiqua. Acta scientifica. Bydgoszcz 1969. ; 13. A. Jelicz, Toć jest dziwne a nowe. Antologia literatury polskiego średniowiecza. Oprac.... Warszawa 1987. ; 14. J. Jireček, Hymnologia Bohemica. Dějiny církevního básnictví českého až do XVIII stoleti. Praha 1878. ; 15. М. H. Juszyński, Dykcjonarz poetów polskich. T. 2. Kraków 1820. ; 16. A. Kanon, Lyrica [...]. Cracoviae 1643. ; 17. Z. Klemensiewicz, T. Lehr-Spławiński, S. Urbańczyk, Gramatyka historyczna języka polskiego. Warszawa 1981. ; 18. K. Kolbuszewski, Postyllografia polska XVI i XVII wieku. Kraków 1921. ; 19. Knihopis českých a slovenských tisků od doby nejstarší až do końce XVIII století. Cz. 2: Tisky z let 1501-1800. Nr 4: K-L. Red. Z. Tobołka. Praha 1947-1948. ; 20. K. Kosiński, Z dziejów średniowiecznej hymnologii polskiej (do kancjonału Seklucjana). Warszawa 1932. ; 21. J. Kouba, Kancionály Václava Miřínského. Příspěvek k dějinam české duchovní písně doby poděbradské a jagellonské. Praha 1959. ; 22. A. Labudda, Liturgia Dnia Zadusznego w Polsce do wydania rytuału piotrkowskiego (1631) w świetle ksiąg liturgicznych. W zb.: Studia z dziejów liturgii w Polsce. Red. M. Rechowicz, W. Schenk. T. 1. Lublin 1973. ; 23. J. Łoś,Przegląd językowych zabytków staropolskich do r. 1543. Kraków 1915. ; 24. T. Michałowska, Średniowiecze. Warszawa 1995. ; 25. E. Oloff, Polnische Liedergeschichte von polnischen Kirchen-Gesängen und derer- selben Dichtern und Übersetzern, nebst einigen Anmerkungen aus der Polnischen Kirchen- und Gelahrten-Geschichte. Danzig, Geor. Mar. Knoch, 1744. ; 26. T. Z. Orłoś, Wzajemne wpływy językowe czesko-polskie i ich uwarunkowanie historyczne. W zb.: Konsekwencje sąsiedztwa polsko-czeskiego dla rozwoju języka i literatury / Polsko-české sousedství v rozvoji jazyka a literatury. Red. T. Z. Orłoś, J. Damborský. Wrocław 1997, s. 10-14. ; 27. R. Palacz, Michał Falkener z Wrocławia. Stan badań. „Materiały i Studia Zakładu Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej” t. 6, seria A: „Materiały do Historii Filozofii Średniowiecznej w Polsce. Uczeni i Filozofowie w Polsce”, 4 (Wrocław 1966). ; 28. J. Pikulik, Indeks sekwencji w polskich rękopisach muzycznych. Sekwencje zespołu rękopisów tarnowskich. Warszawa 1974. ; 29. P. Potoсki, Saeculum bellatorum et togatorum seu Centuria elogiorum clarissimorum virorum Polonorum et Lithuanorum. Cracoviae 1702. ; 30. A. Przezdziecki, O dwóch odpisach pieśni „Bogarodzica” i rękopisie „Historii polskiej” Herburta wiadomość [...]. „Rocznik Cesarsko-Królewskiego Towarzystwa Naukowego Krakowskiego” t. 38 (1869), s. 340. ; 31. J. Siatkowski, Zakres i charakter wpływu języka czeskiego na polski. W zb.: Z polskich studiów slawistycznych. Seria 5: Prace na VIII Międzynarodowy Kongres Slawistów w Zagrzebiu. 1: Językoznawstwo. Warszawa 1978, s. 307-314. ; 32. J. Siniarska-Czaplicka, Filigrany papierni położonych na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej od poczqtku XVI do połowy XVIII wieku. Wrocław 1969. ; 33. F. M. Sobieszczański, Trzebiński Aleksander. Hasło w: Encyklopedia powszechna Orgelbranda. T. 25. Warszawa 1867, s. 656-657. ; 34. J. Surzyński, Polskie pieśni Kościoła katolickiego od najdawniejszych czasów do końca XVI stulecia [...]. Poznań 1891. ; 35. Tertulian, Do pogan. W: Wybór pism. T. 2. Wstęp Cz. Mazur, K. Obrycki. Oprac. W. Myszor, K. Obrycki, E. Stanula. Warszawa 1983, s. 73. ; 36. Q. S. F. Tertulian, Apologetyk. Tłum. i oprac. J. Saj dak. Poznań 1947. ; 37. Urzędnicy dawnej Rzeczypospolitej XII-XVIII wieku. Spisy. Red. A. Gąsiorowski. T. 3: Ziemie ruskie. Z. 1: Urzędnicy województwa ruskiego XIV-XVIII wieku (ziemia halicka, lwowska, przemyska, sanocka). Spisy. Oprac. K. Przyboś. Wrocław 1987. ; 38. M. Wiszniewski, Historia literatury polskiej. T. 6. Kraków 1844. ; 39. J. Woronczak, Sekwencja. Hasło w: Słownik literatury staropolskiej. Red. T. Michałowska, B. Otwinowska, E. Sarnowska-Temeriusz. Wrocław 1990. ; 40. W. Wisłoсki, Katalog rękopisów Biblioteki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Cz. 2. Kraków 1877-1881. ; 41. J. Wójсiсki, W kręgu „Dies irae”: Koźmian - Wężyk - Deotyma. W zb.: Od oświecenia do romantyzmu. Prace ofiarowane Piotrowi Żbikowskiemu. Red. G. Ostasz, S. Uliasz. Rzeszów 1997. ; 42. W. Wydra, W. R. Rzepka, Chrestomatia staropolska. Teksty do roku 1543. Wrocław 1995.

Zeszyt:

2

Strona pocz.:

183

Strona końc.:

210

Format:

application/octet-stream

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:117965 ; 0031-0514

Źródło:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol ; eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Dofinansowane ze środków:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ; Działalność upowszechniająca naukę (DUN)

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2020-07-21

Data dodania obiektu:

2020-03-21

Liczba wyświetleń treści obiektu:

4

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://rcin.org.pl/publication/111940

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

Obiekty

Podobne
×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji