Obiekt

Tytuł: Qui legit, intelligat : refleksje o retorycznych modelach lektury w kulturze i literaturze dawnej

Twórca:

Gorzkowski, Albert

Data wydania/powstania:

2003

Typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Inny tytuł:

Pamiętnik Literacki, Z. 1 (2003)

Wydawca:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

Streszcz. ang. ; Zadanie finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Działalność upowszechniająca naukę 2018-2019: "Pamiętnik Literacki" – zwiększenie potencjału naukowego, poziomu umiędzynarodowienia i stopnia oddziaływania pisma przez efektywne upowszechnianie w Internecie

Bibliografia:

1. R. Assunto, Ipotesi epostille sull'estetica medievale con alcuni rilievisu Dante teorizzatore dellapoesia. Milano 1975. ; 2. E. Auerbach, Literaturspreche und Publikum in der lateinischen spatantike und in Mittelalter. Bern 1958. ; 3. J. Axer, Tradycja klasyczna w polskojęzycznej poezji renesansowej a mechanizmy odbioru tej poezji. „Pamiętnik Literacki” 1984, z. 2, s. 207-216. ; 4. W. Babilas, Tradition und Interpretation. München 1961. ; 5. S. Balbus, Intertekstualność a proces historycznoliteracki. Kraków 1990. ; 6. J. Balogh, Voces paginorum. „Philologus” t. 82 (1926-1927). ; kliknij tutaj, żeby przejść ; 7. H. S. Bennett, English Books and Readers 1475 to 1557. Cambridge 1969. ; 8. Bibbia ebraica. A cura di D. Disegni. Firenze 1995. ; 9. H. Blumenberg, O aktualności retoryki w wymiarze antropologicznym. W: Rzeczywistości, w których żyjemy. Przeł. W. Lipnik. Warszawa 1997. ; 10. H. S. Bojarski, Prolegomena. W: Ioannis de L udzisk o, Orationes. Ed. ... 1971. ; 11. G. L. Bruns, The Originality of Texts in a Manuscript Culture. „Comparative Literature” t. 32 (1980), s. 113-129. ; kliknij tutaj, żeby przejść ; 12. A. Buck, Die humanistische Tradition in der Romania. Berlin 1968. ; 13. Ph. Callimachus, Vita et mores Gregorii Sanocei. / Żywot i obyczaje Grzegorza z Sanoka. Transl. I. Lichońska. Varsoviae 1963. ; 14. M. D. Chenu, Wstęp do filozofii św. Tomasza z Akwinu. Tłum. H. Rosner. Warszawa 1974. ; 15. T. Cieślikowska, Tekst intertekstualny. Tekst - kontekst - intertekst. (Sytuacje graniczne). W: W kręgu genologii, intertekstualności, teorii sugestii. Warszawa-Łódź 1995. ; 16. N. Contieri, La fortuna di Petrarca in Polonia nei secoli XIV e XV. „Istituto Universitario [Napoli], Annali, Sezione Slava” t. 4 (1961), s. 139-166. ; 17. M. Corti, Dante a un nuovo crocevia. Firenze 1981. ; 18. B. Couture, Toward a Phenomenological Rhetoric. Writing, Profession and Altruism. Carbondale and Edwardsville 1998. ; kliknij tutaj, żeby przejść ; 19. E. R. Curtius, Literatura europejska i łacińskie średniowiecze. Tłum. i oprac. A. Borowski. Wyd. 2. Kraków 1997. ; 20. Desiderius Erasmus Roterodamus, Ratio seu methodes verae theologiae. W: Ausgewählte Werke. Hrsg. H. Holborn. München 1964. ; 21. Didascalion. Ed. Ch. H. Butimer. Washington 1939. ; 22. J. Domański, Erazm i filozofia. Studium o koncepcjifilozofii Erazma z Rotterdamu. Wrocław 1973. ; 23. J. Domański, Metafizyczne aspekty tak zwanej disputa delle arti. „Odrodzenie i Reformacja w Polsce” z. 22 (1977), s. 5-25. ; 24. J. Domański, O dwu znaczeniach metafory pszczoły. „Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej” t. 42 (1997), s. 57-72. ; 25. J. Domański, Początki humanizmu. Wrocław 1982. ; 26. J. Domański, Tekst jako uobecnienie. Szkice z dziejów myśli o piśmie i książce. Wyd. 2. Kęty 2002. ; 27. K. Dmitruk, Funkcje zespołu instytucji literackich w mieście. W zb.: Społeczne funkcje tekstów literackich i paraliterackich. Red. S. Żółkiewski, M. Hopfinger, K. Rudzińska. Wrocław 1974, s. 305-344. ; 28. K. Dmitruk, Wprowadzenie do teorii publiczności literackiej. W zb.: Problemy publiczności literackiej. Red. S. Żółkiewski, M. Hopfinger. Warszawa 1982. ; 29. S. Dresden, Presence d’Erasme. W zb.: Actes du Congrès Erasme [...}, Rotterdam, 27-29 octobre 1969. Amsterdam 1971. ; 30. H. Dziechcińska, „Być pisarzem” - w mniemaniu własnym i w świadomości społecznej. W: Kultura literacka w Polsce XVI i XVII wieku. Warszawa 1994. ; 31. U. Eco, Sztuka i piękno w średniowieczu. Przeł. M. Olszewski, M. Zabłocka. Kraków 1997. ; 32. Erazm z Rotterdamu, Podręcznik żołnierza Chrystusowego nauk zbawiennych pełny. Przeł., wstęp, oprac. J. Domański. Przedmowa L. Kołakowski. Warszawa 1965. ; 33. J. Etienne, La Meditation des Ecritures selon Erasme. W zb.: Scrinium Erasmianum. Ed. J. Copnes. T. 2. Leiden 1969. ; 34. R. Fawtier, La Vie de Saint Samson. Essai de critique hagiographique. Paris 1912. ; 35. A. Fulińska, Naśladowanie i twórczość. Renesansowe teorie imitacji, emulacji i przekładu. Wrocław 2000. ; 36. J. Glomski, The Imitation of Non-classical Models in the Renaissance: Italian NeoLatin Writing and the Early Cracow Humanists. Referat przedstawiony na kongresie neolatynistycznym w Hiszpanii, zorganizowanym przez Socictas Intemationalis Studiis NeoLatinis Provehendis, Avila 1997. ; 37. A. Gorzkowski, wstęp w zb.: Fontes NeoLatini. Materiały źródłowe do dziejów renesansowej prozy nowołacińskiej w Polsce. (XV-XVI w.). Wstęp, wybór, oprac.... Kraków 1999, s. 9-27. ; 38. A Greek-English Lexicon. Ed. H. G. Liddell, R. Scott. Oxford 1953. ; 39. P. Guilhiermoz, Enquetes et proces. Étude sur la procedure et le fonctionnement du parlement au XIVe siècle. Paris 1892. ; 40. A. Hauser, Społeczna historia literatury i sztuki. Przeł. J. Ruszczycówna. Warszawa 1974. ; 41. G. L. Hendrickson, E. C. McCartney, Notes on Reading and Proving. „Classical Philology” t. 43 (1948). ; kliknij tutaj, żeby przejść ; 42. R. Hollander, Dante theologus-poeta. W: Studies in Dante. Ravenna 1980. ; 43. M. Hopfinger, Kodowanie jako problem odbioru. W zb.: Problemy publiczności literackiej. Red. S. Żółkiewski, M. Hopfinger. Warszawa 1982. ; 44. B. Hrabal, Zbyt głośna samotność. Przeł. P. Godlewski. Wrocław 1996. ; 45. E. Javal, Essai sur la physiologie de la lecture. „Annales d’Oculustique” 82 (1979). ; 46. G. A. Kennedy, A New History of Classical Rhetoric. Princeton - New Jersey 1994. ; 47. J. Kennedy, Renaissance Eloquence. Studies in the Theory and Practice of Renaissance Rhetoric. Ed. J. J. Murphy. Berkeley - Los Angeles - London 1983. ; 48. J. Kennedy, Rhetorical Norms in Renaissance Literature. New Haven - London 1978. ; 49. P. A. Kolers, Eye Movements in Search and Reading. „Processing Visible Language” t. 1 (1979). ; kliknij tutaj, żeby przejść ; 50. M. Kowalczyk, Krakowskie mowy uniwersyteckie z pierwszej połowy XV wieku. Wrocław 1970. ; 51. P. O. Kristeller, Renaissance Thought and Its Sources. New York 1979. ; 52. Kultura elitarna a kultura masowa w Polsce późnego średniowiecza. Red. B. Geremek. Wrocław 1978. ; 53. M. F. Kwintylian, Kształcenie mówcy. Księgi I. II i X. Wrocław 1951. BN II 62. ; 54. A. de Laborde, Étude sur la „Bible ” moralisèe illustrée. Paris 1911-1927. ; 55. H. Lausberg, Retoryka literacka. Podstawy wiedzy o literaturze. Przeł. i oprac. A. Gorzkowski. Kraków- Bydgoszcz 2002. ; 56. C. S. Lewis, Odrzucony obraz. Wprowadzenie do literatury średniowiecznej i renesansowej. Przeł. W. Ostrowski. Warszawa 1986. ; 57. A. O. Lovejoy, The Great Chain of Being. Cambridge 1936. ; 58. H. Markiewicz, Literaturoznawstwo i jego sąsiedztwa. Warszawa 1989. ; 59. M. P. Markowski, Występek. Kraków 2001. ; 60. H. Marrou, Saint Augustin et la fin de la culture antique. Paris 1958. ; kliknij tutaj, żeby przejść ; 61. D. Menager, Introduction à la vie littéraire du XVI siècle. Paris 1968. ; kliknij tutaj, żeby przejść ; 62. T. Michałowska, Oryginalność. Hasło w: Słownik literatury staropolskiej. (Średniowiecze - renesans - barok). Red. ... przy udziale B. Otwinowskiej, E. Samowskiej-Temeriusz. Wrocław 1990, s. 540-541. ; 63. T. Michałowska, Poetyka i poezja. Studia i szkice staropolskie. Warszawa 1982. ; 64. M. Montaigne, Próby. Przeł., wstęp T. Żeleński (Boy). Ks. II. Warszawa 1957. ; 65. K. Morawski, wstęp w: F. Petrarca, Wybór pism. Wrocław 1983, s. III-CVIII. BN II 206. ; 66. J. Pepin, Dante et la tradition de Vallegorie. Montreal-Paris 1970. ; 67. B. Pez, Thesaurus novissimus anecdotorum, I 11. Augsburg 1721. ; 68. G. Pianko, Cycero w oczach Petrarki. „Meander” t. 4 (1949), s. 265-280. ; 69. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych. Opracował Zespół Biblistów Polskich [...]. Biblia Tysiąclecia. Wyd. 2, poprawione. Poznań- Warszawa 1971. ; 70. Robert de Sorbon, De conscientia et De tribus dietis. Ed. F. Chambon. Paris 1903. ; 71. P. Saenger, Silent Reading: Its Impact on Late Mediaeval Script and Society. „Viator” t. 13 (1982). ; kliknij tutaj, żeby przejść ; 72. Salmi. Tehillim. Introduzione, traslitterazione, traduzione italiana e note a cura di F. Monti Amoroso. Presentazione di C. M. Martini. Milano 2000. ; 73. J. Sławiński, Dzieło - język - tradycja. Warszawa 1974. ; 74. J. Sławiński. Odbiór i odbiorca w procesie historycznoliterackim. W zb.: Problemy publiczności literackiej. Red. S. Żółkiewski, M. Hopfinger. Warszawa 1982. ; 75. Słownik łaciny średniowiecznej w Polsce. / Lexicon mediae et infimae Latinitatis Polonorum. Red. M. Plezia [i in.]. T. 5. Wrocław 1978-1984. ; 76. Słownik łacińsko-polski. Red. J. Korpanty. T. 2. Warszawa 2003. ; 77. G. Steiner, Zerwany kontrakt. Przeł. O. Kubińska. Warszawa 1994. ; 78. Thesaurus linguae Latinae. T. 7, 9. Lipsiae 1900-1910. ; 79. Tomasz a Kempis, Opera omnia. Ed. M. J. Pohl. T. 5. Friburgi 1902. ; 80. Totius Latinitatis lexicon. Opera et studio A. Forcellini lucubratum. T. 4. Prati 1858-1875. ; 82. N. Valois, De arte scribendi epistolas apud Gallicos medii aevi scriptores rhetoresque. Paris 1880. ; 83. G. de Vellous, Le Monachisme clunisien des origines au XVe siècle. Wyd. 2. Paris 1970. ; 84. P. P. Vergerio. De ingenuis moribus et liberalibus studiis adolescentiae. Ed. A. Gnesotto. „Atti e Memorie delia Reale Accademia di Padova” t. 24 (1918). ; 85. J. Vough, Writer and Public in France: From the Middle Ages to the Present Day. Oxford 1978. ; 85. H. Weinrich, Linguistik der Luge. Heidelberg 1966. ; 86. F. A. Yates, Sztuka pamięci. Przeł. W. Radwański. Posłowie L. Szczucki. Warszawa 1977. ; 87. I. Zarębski, Okres wczesnego humanizmu. W zb.: Dzieje Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1464-1964. Red. K. Lepszy. Kraków 1964. ; 88. J. Ziomek, Retoryka opisowa. Wrocław 1990.

Zeszyt:

1

Strona pocz.:

5

Strona końc.:

24

Format:

application/octet-stream

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:120699 ; 0031-0514

Źródło:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, sygn. P.I.30 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol ; eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Dofinansowane ze środków:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ; Działalność upowszechniająca naukę (DUN)

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2020-08-27

Data dodania obiektu:

2020-04-15

Liczba wyświetleń treści obiektu:

6

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://rcin.org.pl/publication/113131

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

Obiekty

Podobne
×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji