Obiekt

Tytuł: Teoria i lektura : niebezpieczne związki

Twórca:

Burzyńska, Anna

Data wydania/powstania:

2003

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Pamiętnik Literacki, Z. 1 (2003)

Wydawca:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

Streszcz. ang. ; Zadanie finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Działalność upowszechniająca naukę 2018-2019: "Pamiętnik Literacki" – zwiększenie potencjału naukowego, poziomu umiędzynarodowienia i stopnia oddziaływania pisma przez efektywne upowszechnianie w Internecie

Bibliografia:

1. R. Barthes, Ecrire la lecture. W: Le Bruissement de la langue. Essais critiques IV. Paris 1984. ; 2. R. Barthes, Krytyka i prawda. Przeł. W. Błońska. W zb.: Współczesna teoria badań literackich za granicą. Antologia. Oprac. H. Markiewicz. T. 2. Kraków 1972, s. 114-137. ; 3. R. Barthes, Lektury. Przeł. K. Kłosiński, M. P. Markowski, E. Wieleżyńska. Warszawa 2001. ; 4. R. Barthes, Od dzieła do tekstu. Przeł. M.P. Markowski. „Teksty Drugie” 1998, nr 6, s. 187-195. ; 5. R. Barthes, Pisarze i piszący (przeł. J. Lalewicz). W: Mit i znak. Eseje. Wybór, słowo wstępne J. Błoński. Warszawa 1970. ; 6. R. Barthes, Przyjemność tekstu. Przeł. A. Lewańska. Warszawa 1997. ; 7. R. Barthes, Sade, Fourier, Loyola. Przeł. R. Lis. Warszawa 1996. ; 8. R. Barthes, Sur la lecture. W: Oeuvres complètes. Ed. E. Marty. T. 3: 1974-1980. Paris 1995. ; 9. R. Barthes, Śmierć autora. Przeł. M. P. Markowski. „Teksty Drugie” 1999, nr 1/2, s. 247-251. ; 10. R. Barthes, Teoria tekstu. Przeł. A. Milecki. W zb.: Współczesna teoria badań literackich za granicą. Antologia. Oprac. H. Markiewicz. T. 4, cz. 2. Kraków 1996, s. 189-208. ; 11. L. Bersani, Czy istnieje nauka o literaturze? Przeł. E. Pszczołowska. „Pamiętnik Literacki” 1974, z. 3, s. 321-338. ; 12. M. Bradbury, Doctor Criminate. Przeł. E. Kraskowska. Poznań 1996. ; 13. A. Burzyńska, Lekturografia. Filozofia czytania według Jacques’a Derridy. „Pamiętnik Literacki” 2000, z. 1, s. 43-80. ; 14. J. Culler, Konwencja i oswojenie. Przeł. I. Sieradzki. W zb.: Znak, styl, kowencja. Wybór, wstęp M. Głowiński. Warszawa 1977, s. 146-196. ; 15. J. Culler, The Pursuit of Signs. Semiotics, Literature, Deconstruction. Ithaca, New York, 1981. ; kliknij tutaj, żeby przejść ; 16. J. Culler, Structuralist Poetics. Structuralism, Linguistics and the Study of Literature. London 1975. ; kliknij tutaj, żeby przejść ; 17. J. Derrida, La Dissémination. Paris 1972. ; 18. J. Derrida, Marges de la philosophie. Paris 1972. ; 19. J. Derrida, Marginesy filozofii. Przeł. A. Dziadek, J. Margański, P. Pieniążek. Warszawa 2002. ; 20. J. Derrida, O gramatologii. Przeł. B. Banasiak. Warszawa 1999. ; 21. J. Derrida, Ostrogi. Style Nietzschego. Przeł. B. Banasiak. Gdańsk 1997. ; 22. J. Derrida, Pismo i telekomunikacja. Przeł. J. Skoczylas. „Teksty” 1975, nr 3, s. 75-92. ; 23. J. Derrida, Pozycje. Rozmowy z Henri Ronsem, Julią Kristevą, Jean-Louisem Houdebinem i Guy Scarpettą. Przeł. A. Dziadek. Bytom 1997. ; 24. J. Derrida, Sygnatura - zdarzenie - kontekst. Przeł. B. Banasiak. W: Pismo filozofii. Wybór i przedmowa B. Banasiak. Kraków 1992. ; 25. J. Derrida, Ta dziwna instytucja zwana literaturą. Z Jacques’em Derridą rozmawia Derek Attridge. Przeł. M. P. Markowski. „Literatura na Świecie” 1998, nr 11/12, s. 176-225. ; 26. T. Eagleton, Iluzje postmodernizmu. Przeł. P. Rymarczyk. Warszawa 1998. ; 27. U. Eco, Dzieło otwarte. Forma i nieokreśloność w poetykach współczesnych. Przeł. J. Gałuszka, L. Eustachiewicz, A. Kreisberg, M. Oleksiuk. Wyd. 2. Warszawa 1994. ; 28. U. Eco, Lector in fabuła. Współdziałanie w interpretacji tekstów narracyjnych. Przeł. P. Salwa. Warszawa 1994. ; 29. U. Eco, The Limits of Interpretation. Bloomington 1990. ; 30. U. Eco oraz R. Rorty, J. Culler, Ch. Brooke-Rose, Interpretacja i nadinterpretacja. Red. S. Collini. Przeł. T. Bieroń. Kraków 1996. ; 31. M. Foucault, Kim jest autor? Przeł. M. P. Markowski. W: Powiedziane, napisane. Szaleństwo i literatura. Wybór i oprac. T. Komendant. Posłowie M. P. Markowski. Warszawa 1999. ; 32. G. Grimm, Recepcja a interpretacja. Przeł. K. Jachimczak. W zb.: Współczesna teoria badań literackich za granicą, t. 4, cz. 1. ; 33. J. V. Harari, Critical Fictions. W zb.: Textual Strategies. Perspectives in Post-structuralist Criticism. Ed., introd. J. V. Harari. Ithaca 1979, s. 17-72. ; 34. E. D. Hirsch Jr., The Aims of Interpretation. Chicago and London 1976.35. E. D. Hirsh Jr., Validity in Interpretation. Chicago and London 1967. ; 35. E. D. Hirsh Jr., Validity in Interpretation. Chicago and London 1967. ; 36. D. Hoy, Powrót wielkiej teorii w naukach humanistycznych. Red. Q. Skinner. Przeł. P. Łozowski. Lublin 1998. ; 37. R. Ingarden, O dziele literackim. Badania z pogranicza ontologii, teorii języka i filozofii literatury. Przeł. M. Turowicz. Warszawa 1988. ; 38. R. Ingarden, O poznawaniu dzieła literackiego. Przeł. D. Gierulanka. Warszawa 1976. Dzieła filozoficzne. ; 39. R. Ingarden, Studia z estetyki. T. 1. Warszawa 1966. ; 40. R. Ingarden, Z teorii dzieła literackiego. W zb.: Problemy teorii literatury. Wybór H. Markiewicz. Wrocław 1967, s. 7-59. ; 41. W. Iser, Apelatywna struktura tekstów. Nieokreśloność jako warunek oddziaływania prozy literackiej. Przeł. M. Łukasiewicz. „Pamiętnik Literacki” 1980, z. 1, s. 259-280. ; 42. W. Iser, The Implied Reader. Pattern of Communication in Prose Fiction from Bunyan to Beckett. Baltimore and London 1974. ; 43. W. Iser, Proces czytania. Perspektywa fenomenologiczna. Przeł. W. Bialik. W zb.: Współczesna myśl literaturoznawcza w Republice Federalnej Niemiec. Antologia. Red. H. Orłowski. Warszawa 1986, s. 225-244. ; 44. H. R. Jauss, Historia literatury jako prowokacja dla nauki o literaturze. W: Historia literatury jako prowokacja. Przeł. M. Lukasiewicz. Posłowie K. Bartoszyński. Warszawa 1999. ; 45. B. Johnson, Writing. W zb.: Critical Terms for Literary Study. Ed. F. Lentricchia, T. McLaughlin. Chicago and London 1990, s. 39-49. ; 46. Ch. Johnson, Derrida. Przeł. J. Hołówka. Warszawa 1997. ; 47. J. Kearns, K. Newton, An Interview with Jacques Derrida. W: A. Easthope, British Poststructuralism since 1968. London 1988. ; 48. K. Kłosiński, Signifiance. Wstęp do pism Rolanda Barthes’a o muzyce. „Pamiętnik Literacki” 1999, z. 2, s. 11-26. ; 49. J. Kristeva, Séméiotikè. Recherches pour une sémanalyse. Paris 1969. ; 50. J. Lechte, Panorama myśli współczesnej. Od strukturalizmu do postmodernizmu. Przeł. T. Baszniak. Warszawa 1999. ; 51. V. B. Leitch, American Literary Criticism from the Thirties to the Eighties. New York 1988. ; kliknij tutaj, żeby przejść ; 52. C. Lévi-Strauss, Conversazioni con Lévi-Strauss, Foucault e Lacan. Mursia-Milano 1969. ; 53. M. Lubelska, Amerykańska teoria czytelniczego rezonansu (reader-response criticism). W zb.: Po strukturalizmie. Współczesne badania teoretycznoliterackie. Red. R. Nycz. Wrocław 1992. ; 54. M. Lubelska, Lektura literacka. (Między zrozumieniem a interpretacją). W zb.: Posługiwanie się znakami. Red. S. Żółkiewski, M. Hopfinger. Wrocław 1991, s. 101-113. ; 55. P. de Man, Czytanie (Proust). Przeł. M. P. Markowski. „Literatura na Świecie” 1999, nr 10/11, s. 91-116. ; 56. P. de Man, „...dla mnie tak, skoro nazywam się de Man...”. Z Paulem de Manem rozmawia Robert Moynihan. Przeł. A. Przybysławski. „Literatura na Świecie” 1999, nr 10/11, s. 242-267. ; 57. H. Markiewicz, Odbiór i odbiorca w badaniach literackich w: Wymiary dzieła literackiego. Kraków 1984. ; 58. M. P. Markowski, Ciało, które czyta, ciało, które pisze. Wstęp w: R. Barthes, S/Z. Przeł. M. P. Markowski, M. Gołębiewska. Warszawa 1999. ; 59. M.P. Markowski, Efekt inskrypcji. Jacques Derrida i literatura. Bydgoszcz 1997. ; 60. M. P. Markowski, Interpretacyjne rECOlekcje. „Znak” 1996, nr 12, s. 128-135. ; 61. M. P. Markowski, Występek. Eseje o pisaniu i czytaniu. Warszawa 2001. ; 62. M. Naumann, Literatura i problemy jej recepcji. Przeł. K. Krzemieniowa. „Pamiętnik Literacki” 1980, z. 1, s. 281-300. ; 63. R. Nycz, Dziedziny zainteresowań współczesnej teorii literatury. „Ruch Literacki” 1996, nr 1, s. 1-18. ; 64. R. Nycz, Tekstowy świat. Poststrukturalizm a wiedza o literaturze. Warszawa 1993. ; 65. M. Ostrowicki, Interpretacja. Hasło w: Słownik pojęć filozoficznych Romana Ingardena. Red. nauk. A. J. Nowak, L. Sosnowski. Kraków 2001, s. 108. ; 66. W. Ray, Literary Meaning. From Phenomenology to Deconstruction. New York 1984. ; 67. Reader-Response Criticism: From Formalism to Post-structuralism. Ed. J. B. Tompkins. Baltimore and London 1980. ; 68. The Reader in the Text: Essays on Audience and Interpretation. Ed. S. R. Suleiman, I. Crosman. Princeton 1980. ; 69. M. Riffaterre, Essais de stylistique structurale. Paris 1971. ; 70. M. Riffaterre, Interpretation and Undecidability. „New Literary History” 1980, nr 2, s. 227-242. ; kliknij tutaj, żeby przejść ; 71. M. Riffaterre, Kontekst stylistyczny. Przeł. I. Sieradzki. „Pamiętnik Literacki” 1972, z. 3, s. 245-265. ; 72. M. Riffaterre, Kryteria analizy stylu. Przeł. I. Sieradzki. „Pamiętnik Literacki” 1972, z. 3, s. 219-244. ; 73. M. Riffaterre, Podejście formalne w naukach historycznoliterackich. Przeł. A. Milecki. W zb.: Współczesna teoria badań literackich za granicą. Antologia. Oprac. H. Markiewicz. T. 4, cz. 2. Kraków 1996, s. 289-315. ; 74. M. Riffaterre, La Production du texte. Paris 1979. ; 75. M. Riffaterre, Semiotics of Poetry. New York 1978. ; 76. J. P. Sartre, Czym jest literatura? Wybór szkiców krytycznoliterackich. Wybór A. Tatarkiewicz. Przeł. J. Lalewicz. Wstęp T. M. Jaroszewski. Warszawa 1968. ; 77. P. Sollers, Logiques. Paris 1968. ; 78. S. Sontag, Przeciw interpretacji. Przeł. M. Olejniczak. „Literatura na Świecie” 1979, nr 9, s. 292-305.

Zeszyt:

1

Strona pocz.:

71

Strona końc.:

109

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/octet-stream

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:120703 ; 0031-0514

Źródło:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, sygn. P.I.30 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol ; eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Dofinansowane ze środków:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ; Działalność upowszechniająca naukę (DUN)

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2020-10-02

Data dodania obiektu:

2020-04-15

Liczba wyświetleń treści obiektu:

6

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://rcin.org.pl/publication/113134

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji