Obiekt

Tytuł: Sofia zaklęta w baśniową carewnę : "Pieśni Wasilisy Priemudroj" Bolesława Leśmiana wobec rosyjskiej poezji symbolistycznej

Twórca:

Brzostowska-Tereszkiewicz, Tamara

Data wydania/powstania:

2003

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Pamiętnik Literacki Z. 3 (2003)

Wydawca:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

Streszcz. ang. ; Zadanie finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Działalność upowszechniająca naukę 2018-2019: "Pamiętnik Literacki" – zwiększenie potencjału naukowego, poziomu umiędzynarodowienia i stopnia oddziaływania pisma przez efektywne upowszechnianie w Internecie

Bibliografia:

1. A. Afanasjew, Poeticzeskije wozzrienija sławian na prirodu. T. 2. Moskwa 1968.
2. M. Azadowskij, Istoczniki "Skazok" Puszkina. W: Litieratura i folklor. Leningrad 1938.
3. M. Bachtin, Sołowjow. W: Sobranije soczinienij. T. 2. Moskwa 2000.
4. K. Balmont, Izbrannoje. Ried. E. Iwanow. Moskwa 1989.
5. E. Biernat, Motywy gnostyczne w poezji Michaiła Kuzmina. W zb.: Literatura rosyjska przełomu XIX i XX wieku. Red. E. Bernat, T. Bogdanowicz. Gdańsk 1999, s. 90-101.
6. A. Bielik, Eticzeskije i estieticzeskije motiwy w russkoj narodnoj skazkie. W: Iz istorii estieticzeskoj myśli driewnosti i sriedniewiekowja. Moskwa 1961.
7. A. Biełyj, Wospominanija o A. A. Błokie. München 1969.
8. A. Błok, Sobranije soczinienij w dwienadcati tomach. T. 9. Leningrad 1932.
9. N. Bogomołow, Russkaja litieratura naczała XX wieka i okultizm. Moskwa 1975.
10. S. Bułgakow, Tichije dumy. Moskwa 1918.
11. D. Čiževskij, Bolesław Leśmian als russischer Dichter. W: Zu den polnisch-russischen literarischen Beziehungen. „Zeitschrift für slavische Philologie” t. 23 (1955).
12. L. Dołgopołow, Poezija russkogo simwolizma. W zb.: Istorija russkoj poezii. T. 2. Leningrad 1969.
13. G. Durand, Wyobraźnia symboliczna. Przeł. C. Rowiński. Warszawa 1986.
14. R Evdokimov, Prawosławie. Przeł. J. Klinger. Wyd. 2. Warszawa 1986.
15. J. Ficowski, Posłowie w: B. Leśmian, Pochmiel księżycowy (wiersze rosyjskie) w polskiej wersji Jerzego Ficowskiego. Warszawa 1987.
16. P. Fłorenskij, Stołp i utwierżdienije istiny. Moskwa 1914.
17. E. Fromm, Zapomniany język. Wstęp do rozumienia snów, baśni i mitów. Przeł. J. Marzecki. Warszawa 1994.
18. J. Gierasimow, Russkij simwolizm i folklor. „Russkaja litieratura” 1985, nr 1.
19. M. Głowiński, Pierwsza monografia. W: Zaświat przedstawiony. Szkice o poezji Bolesława Leśmiana. Wyd. 2. Kraków 1998.
20. A. A. Hansen-Löve, Russkij simwolizm. Sistiemapoeticzeskich motiwow. Rannij simwolizm. Sankt-Pietierburg 1989.
21. R. Heller Stone, Leśmian and the Russian Contemporary Literary Scene. W: Bolesław Leśmian. The Poet and His Poetry. Berkeley - Los Angeles - London 1976.
22. R. Heller Stone, Leśmian i drugie pokolenie symbolistów rosyjskich. Przeł. I. Sieradzki. „Pamiętnik Literacki” 1972, z. 2, s. 19-50.
23. R. Heller Stone, Metapoetics and Structure in Bolesław Leśmianś Russian Poetry. „California Slavic Studies” t. 10 (1977).
24. Historia literatury rosyjskiej. Red. M. Jakóbiec. T. 2. Warszawa 1976.
25. Historia literatury rosyjskiej XX wieku. Red. A. Drawie z. Warszawa 1997.
26. Istorija russkoj litieratury. XX wiek. Sieriebriannyj wiek. Ried. Ż. Niw, I. Sierman, W. Strada, Je. Etkind. Moskwa 1987.
27. W. Iwanow, Borozdy i mieży. Opyty estieticzeskije i kriticzeskije. Moskwa 1916.
28. W. Iwanow, Religioznoje dieło Władimira Sołowjowa. W: Rodnoje i wsielenskoje. Moskwa 1994.
29. J. Jacobi, Psychologia C. G. Junga. Wprowadzenie do całości dzieła. Przeł. S. Łypacewicz. Warszawa 1993.
30. R. Jakobson, On Russian Fairy-Tales. W: Selected Writings. T. 4. Paris 1966.
31. Je. Jermiłowa, Tieorija i obraznyj mir russkogo simwolizma. Moskwa 1989.
32. H. Jonas, Religia gnozy. Przeł. M. Klimowicz. Kraków 1994.
33. A. Juniewicz, Nowe rosyjskie wiersze i listy Leśmiana. „Przegląd Humanistyczny” 1964, z. 1, s. 147-153.
34. B. Leśmian, Utwory rozproszone. - Listy. Zebrał i oprac. J. Trznadel. Warszawa 1962.
35. A. W. Ławrow, Mifotworczestwo „Argonawtow”. W zb.: Mif-folklor-litieratura. Ried. W. Bazanow. Leningrad 1978.
36. S. Łazutin, Poetika udiwitielnogo w skazkach. W zb.: Woprosy litieratury i folkłora. Ried. S. Łazutin. Woronież 1973.
37. A. Łosiew, Władimir Sołowjow. Moskwa 1983.
38. D. Maksimow, O mifopoeticzeskom naczale w lirikie Bloka. W: Russkije poety naczala wieka. Leningrad 1986.
39. Je. Mieletinskij, Gieroj wołszebnoj skazki. Moskwa 1958.
40. E. Mieletinskij, Poetyka mitu. Przeł. J. Dancygier. Przedm. M. R. Mayenowa. Warszawa 1981.
41. M. Morozowa, Antroponimija russkich narodnych skazok. W zb.: Poeticzeskaja sistiema. Ried. A. Bałandin, W. Gacak. Moskwa 1977.
42. Narodnyje russkije skazki A. N. Afanasjewa w trioch tomach. Izd. podgot. L. Barag, N. Nowikow. Moskwa 1984-1986, nry 137-169 (t. 2), 260-267 (t. 2), 344-349 (t. 1).
43. E. Nowik, Sistiema piersonażej russkoj wołszebnoj skazki. W zb.: Tipołogiczeskije issledowanija po folkloru. Sbornik statiej pamiati Władimira Jakowlewicza Proppa (1895-1970). Ried. Je. M ieletinskij, S. Niekludów. Moskwa 1970.
44. N. Nowikow, Obrazy wostocznosławianskoj wolszebnojskazki. Leningrad 1974.
45. R. Nycz, Tekstowy świat. Poststrukturalizm a wiedza o literaturze. Warszawa 1993.
46. S. Pollak, Niektóre problemy symbolizmu rosyjskiego a wiersze rosyjskie Leśmiana. W: Srebrny wiek i później. Szkice o literaturze rosyjskiej. Warszawa 1971.
47. Je. Pomierancewa, Skazki. W zb.: Russkoje narodnoje poeticzeskoje tworczestwo. Ried. P. Bogatyriow. Moskwa 1954.
48. A. Potiebnia, Słowo i mif. Moskwa 1989.
49. W. Propp, Bajki magiczne. W: Nie tylko bajka. Wybór i tłum. D. Ulicka. Warszawa 2000.
50. W. Propp, Istoriczeskije korni wołszebnoj skazki. Leningrad 1986.
51. W. Propp, Morfologia bajki. Przeł. W. Wojtyga-Zagórska. Warszawa 1976.
52. W. Propp, Poetika folkłora. Sobranije trudów. Sost., predisł. i komm. A. Martynowa. Moskwa 1998.
53. A. Puszkin, Bajki. Przeł. J. Brzechwa. Warszawa 1984.
54. N. Roşianu, Tradicyonnyje formuły skazki. Moskwa 1974.
55. L. Rowniakowa, Rosyjskie wiersze Bolesława Leśmiana. „Literatura Radziecka” 1982, nr 9.
56. L. Rowniakowa, Russkije stichi Bolesława Leśmiana. (K problemie russko-polskogo bilingwizma). W zb.: Mnogojazyczije i litieraturnoje tworczestwo. Ried. M. Aleksiejew. Leningrad 1981.
57. K. Rudolph, Gnoza. Istota i historia późnoantycznej formacji religijnej. Przeł. J. Sowiński. Kraków 1995.
58. Russkije skazki w rannich zapisach i publikacyjach XVI-XVIII ww. Ried. N. Nowikow. Leningrad 1971.
59. M. Rzeczycka-Turecka, Sofia o wielu obliczach - gnostyczna wizja objawienia w „Ołtarzu Zwycięstwa" i „Jupiterzepokonanym” Walerija Briusowa. W zb.: Literatura rosyjska przełomu XIX i XX wieku. Red. I. Fijałkowska-Janiak. Gdańsk 2001, s. 47-58.
60. T. Sinko, Świat baśni. „Maski” 1918, z. 7, s. 129.
61. A. Sobieska, Pisma Władimira Sołowjowa wśród inspiracji filozoficznych w poezji Leśmiana. „Pamiętnik Literacki” 2000, z. 1, s. 113-124.
62. Sofia. Hasło w: Mify narodow mira. Enciklopiedija. Ried. S. Tokariew. T. 1. Moskwa 1987.
63. E. Smykowska, Między Sofią Niebiańską a Sofią Upadłą. „Literatura na Świecie” 1987, nr 12, s. 278-281.
64. J. Sokołow, Russkijfolklor. Uczebnik dla wysszych zawiedienij. Moskwa 1938.
65. D. Szepping, Iwan-cariewicz - narodnyj russkij bogatyr'. „Moskwitianin” t. 6 (1982).
66. J. Trznadel, Rosyjskie wiersze Bolesława Leśmiana. „Twórczość” 1961, nr 1, s. 101-108.
67. W. Wasyłenko, Pro poetycznyj cykl Bolesława Leśmiana „Pieśni Wasylisy Priemudroj". „Słowianśkyje literaturoznawstwo i folklorystyka” 1986, nr 15.
68. S. Weil, Świadomość nadprzyrodzona. Wybór myśli. Przeł. A. Olędzka-Frybesowa. Wybór i oprac. A. Wielowieyski. Warszawa 1999.
69. J. West, Russian Symbolism. A Study of V. Ivanov and the Russian Symbolist Aesthetic. London 1970.
70. M.-G. Wosien, The Russian Folk-Tale. Some Structural and Thematic Aspects. Miinchen 1969.
kliknij tutaj, żeby przejść
71. M. Zdziechowski, Pesymizm, romantyzm a podstawy chrześcijaństwa. Wstęp S. Borzym. Kraków 1915.

Zeszyt:

3

Strona pocz.:

27

Strona końc.:

49

Szczegółowy typ zasobu:

Czasopismo

Format:

application/octet-stream

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:121035 ; 0031-0514

Źródło:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, sygn. P.I.30 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol ; eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Dofinansowane ze środków:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ; Działalność upowszechniająca naukę (DUN)

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2020-10-02

Data dodania obiektu:

2020-04-18

Liczba wyświetleń treści obiektu:

23

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://rcin.org.pl/publication/113230

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji