Object

Title: Miasto polskiego Wieku Świateł. Uwagi o krętej ścieżce powrotu

Creator:

Norkowska, Aleksandra

Date issued/created:

2020

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Pamiętnik Literacki, Z. 1 (2020)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. A. Aleksandrowicz, Polska „podróż sentymentalna”. W: M. Wirtemberska, Niektóre zdarzenia, myśli i uczucia doznane za granicą. Z rękopisów oprac., wstęp A. Aleksandrowicz. Warszawa 1978. ; 2. D. Bachmann-Medick, „Cultural Turns”. Nowe kierunki w naukach o kulturze. Przeł. K. Krzemieniowa. Warszawa 2012. ; 3. P. Bąkowska, Konstrukcje podmiotu lirycznego w poezji Stanisława Kostki Potockiego (uwagi wstępne). W zb.: O spuściźnie literackiej Stanisława Kostki Potockiego. Studia i szkice. Red. D. Folga-Januszewska, T. Chachulski. Warszawa 2018, s.99-108. ; 4. S. Bednarek, Mnemotoposy. Słowo wstępne. „Przegląd Kulturoznawczy” 2012, nr 1, s. 5-11. ; 5. H. Belting, Antropologia obrazu. Szkice do nauki o obrazie. Przeł. M. Bryl. Kraków 2007. ; 6. M. Bober-Jankowsk a, „Miasto duże, piękne i porządne, [...] koronacją cesarzów sławne. Retoryczny kształt deskrypcji miast w oświeceniowych dziennikach podróży. W zb.: Tradycja retoryczna w kulturze oświecenia i romantyzmu. Red. A. Sewery n, M. J. Gondek. Lublin 2016. ; 7. M. Cieński, Domyślne serce i wrażliwa na pejzaż dusza: „Malwina” Marii Wirtemberskiej. W: Pejzaże oświeconych. Sposoby przedstawiania krajobrazu w literaturze polskiej w latach 1770–1830. Wrocław 2000. ; 8. A. Cieński, Pamiętnikarstwo polskie XVIII wieku. Wrocław 1981. ; 9. Czytanie miasta – pisanie miasta. Red. A. Zeidler-Janiszewska. Poznań 1997. ; 10. H. Dziechcińska, Czas, przestrzeń, miasto. W: Pamiętniki czasów saskich. Od sentymentalizmu do sensualizmu. Bydgoszcz 1999. ; 11. H. Dziechcińska, Miasto widziane oczyma polskich peregrynantów. W: O staropolskich dziennikach podróży. Warszawa 1991. ; 12. Dziennik podróży Stanisława Staszica. Wyd. Cz. Leśniewski. Warszawa 1931. ; 13. B. Fydryczak, Krajobraz. Od estetyki „the picturesque” do doświadczenia topograficznego. Poznań 2013. ; 14. J. Jasiński, Na wzrost Warszawy. W: „Świat poprawiać – zuchwałe rzemiosło”. Antologia poezji polskiego oświecenia. Oprac. T. Kostkiewiczowa, Z. Goliński. Warszawa 1981. ; 15. K. Jaxa Marcinkowski, Rzeki polskie, poema pomniki sławy narodowej opiewające. Warszawa 1826. ; 16. F. S. Jezierski, Niektóre wyrazy porządkiem abecadła zebrane i stosownymi do rzeczy uwagami objaśnione. Warszawa 1791. ; 17. J. Kaczmarek, Geografia miast. Perspektywa humanistyczna: przykład Nowego Jorku. „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica” 1999, nr 2, s. 109-114. ; 18. P. Kaczyński, Niemieckie i włoskie miasta w oczach oświeconego Polaka. „Prace Historycznoliterackie” 1993, t. 16, s. 87-103. ; 19. I. Kadulska, Obraz Warszawy w komediach szkolnych Franciszka Bohomolca. „Prace Historycznoliterackie” 1993, t. 16, s. 105-116. ; 20. R. Kaleta, M. Klimowicz, Prekursorzy oświecenia. Wrocław 1953. ; 21. W. Kamieński, Przypadki lubelskie. Poema oryginalne wierszem takim jak „Monachomachium” ułożone w dziewięciu pieniach, [b. m.] 1810. ; 22. M. Komza, Żywe obrazy. Między sceną, obrazem a książką, Wrocław 1995. ; 23. T. Kostkiewiczowa, Mnemozyne i córki. Pamięć w literaturze polskiej drugiej połowy XVIII wieku. Toruń 2019. ; 24. T. Kostkiewiczowa, Oświecenie. Próg naszej współczesności. Warszawa 1994. ; 25. T. Kostkiewiczowa, Poezja i czułe serce. Szkic o sensach „czucia” w świadomości poetyckiej oświecenia i Mickiewicza. W zb.: Studia romantyczne. Red. M. Żmigrodzka. Wrocław 1973, s. 77-107. ; 26. T. Kostkiewiczowa, Problemy uniwersalizmu i rodzimości. W: Polski Wiek Świateł. Obszary swoistości. Wrocław 2002. ; 27. T. Kostkiewiczowa, W kręgu serca i czucia. W: Horyzonty wyobraźni. O języku poezji czasów oświecenia. Warszawa 1984. ; 28. D. Kowalewska, „Już nie wieśniaczka, ale elegantka”. Przestrzenie miejskie w „Malwinie” Marii Wirtemberskiej. W zb.: Antropologie kultury mieszczańskiej. Red. J. Ławnikowska-Koper, L. Rożek. Częstochowa 2016. ; 29. I. Krasicki, Zbiór potrzebniejszych wiadomości, porządkiem alfabetu ułożonych. T. 1–2. Warszawa–Lwów 1781. ; 30. K. Lach Szyrma, Anglia i Szkocja. Przypomnienie z podróży roku 1820–1824 odbytej. Przypisy, posł. P. Hertz. Warszawa 1981. ; 31. R. Lehan, The City in Literature: An Intellectual and Cultural History. Berkeley 1998. ; click here to follow the link ; 32. Z. Leśnodorski, Miasto i mieszczanie w powieści stanisławowskiej. „Pamiętnik Literacki” 1935, z. 1/4, s. 154-189. ; 33. H. Libura, Percepcja przestrzeni miejskiej. Warszawa 1990. ; 34. H. Libura, Percepcja przestrzeni miejskiej – refleksja po latach. W zb.: Percepcja współczesnej miejskiej. Red. M. Madurowicz. Warszawa 2007. ; 35. S. B. Linde, Słownik języka polskiego. T. 2, cz. 1: M–O. Warszawa 1809. ; 36. S. B. Linde, Wieś. Hasło w: Słownik języka polskiego. T. 6: U–Z Warszawa 1814, s. 224. ; 37. M. Lisicka, Życie Warszawy oczami Stanisława Kostki Potockiego. W zb.: Światy oświeconych i romantycznych. Doświadczenia, uczucia, wyobraźnia. Red. B. Mazurkowa. Katowice 2015, s. 233-260. ; 38. K. Lynch, The Image of the City. Cambridge, Mass., 1960. ; 39. K. Lynch, Obraz miasta. Przeł. T. Jeleński. Kraków 2011. ; 40. J. Łukaszewicz, Drama mieszczańska w twórczości Franciszka Zabłockiego. „Prace Polonistyczne” seria 60 (2005), s. 85-100. ; 41. Miasto w sztuce – sztuka miasta. Red. E. Rewers. Kraków 2010. ; 42. J. Michalski, Warszawa, czyli o antystołecznych nastrojach w czasach Augusta. W zb.: Warszawa XVIII wieku. Z. 1. Warszawa 1972, s. 9-78. ; 43. M. Nalepa, Hugona Kołłątaja i Juliana Niemcewicza relacje z podróży przez miasta i miasteczka wołyńskie. W: Porozbiorowe migracje w literaturze późnego oświecenia. Studia nad wybranymi tekstami. Rzeszów 2018. ; 44. A. Naruszewicz, Do Najjaśniejszego Pana w czasie jego przejazdu przez Końskie kuźniczymi fabrykami sławne, domu Małachowskich dziedziczne, Warszawa 1787. ; 45. P. Nora, Mémoire collective. W zb.: Faire de l’histoire. Sous la dir. de J. Le Goff, P. Nora. Paris 1974. ; 46. A. Norkowska, Codzienne zapachy miasta utrwalone w piśmiennictwie polskiego oświecenia. W zb.: Codzienność i niecodzienność oświeconych. Red. B. Mazurkowa, z udziałem M. Marcinkowskiej i S. P. Dąbrowskiego. [T.] 2: W rezydencji, w podróży i na scenie publicznej. Katowice 2013, s.115-125. ; 47. A. Norkowska, „Czartowski potomek”. O wizerunku Stanisława Augusta w poezji barskiej. W: Wizerunki władcy. Stanisław August Poniatowski w poezji okolicznościowej (1764–1795). Kraków–Warszawa 2006. ; 48. A. Norkowska, Dźwięki w przestrzeni sakralnej w literackim obrazie XVIII-wiecznego miasta. W zb.: Miasto. Przestrzeń zróżnicowana językowo, kulturowo i społecznie. Cz. 4. Red. M. Święcicka. Bydgoszcz 2012, s.243-263. ; 49. A. Norkowska, Kniaźnin wobec przeobrażeń stanu mieszczańskiego: „Na śmierć J[ana] Dekierta, prezyd[enta] Warszawy”. W zb.: Czytanie Kniaźnina. Red. B. Mazurkowa, T. Chachulski. Warszawa 2010, s. 277-293. ; 50. A. Norkowska, O mieście jako przestrzeni doznań estetycznych w literaturze polskiego oświecenia. W zb.: Eklektyzmy, synkretyzmy, uniwersa. Z estetyki dzieła epoki oświecenia i romantyzmu. Red. A. Ziołowicz, R. Dąbrowski. Kraków 2014. ; 51. A. Norkowska, Scalanie obrazów, czyli o potrzebie i sposobach odkrywania miasta w piśmiennictwie polskiego Wieku Świateł. „Prace Polonistyczne” seria 68 (2013), s. 27-42. ; 52. A. Norkowska, „Z płaczem czytałem...” Problematyka mieszczańska w „liście do redakcji” „Monitora”. W zb.: Epistolografia w dawnej Rzeczypospolitej. Red. P. Borek, M. Olma. T. 2: Stulecia XVIII–XIX. Kraków 2011, s. 77-90. ; 53. A. Norkowska, Zanim „spojrzymy przez okno”. Uwagi wstępne o sposobach prezentowania miasta w piśmiennictwie oświecenia. W zb.: Europejski wiek osiemnasty: uniwersalizm myśli, różnorodność dróg. Studia i materiały. Red. M. Dębowski, A. Grześkowiak-Krwawicz M. Zwierzykowski. Kraków 2013, s. 535-543. ; 54. A. Norkowska, Znawca sztuki o (nie)szczęściu mieszczan. (Stanisław Kostka Potocki, „Dobre czasy. Bajka”). W zb.: O spuściźnie literackiej Stanisława Kostki Potockiego. Studia i szkice. Red. D. Folga-Januszewska, T. Chachulski. Warszawa 2018, s. 91-97. ; 55. R. Nycz, Kultura jako czasownik. Sondowanie nowej humanistyki. Warszawa 2017. ; 56. M. Partyka, Pierwiastek osobisty w oświeceniowych dziennikach z podróży. W zb.: Polski „Grand Tour” w XVIII i początkach XIX wieku. Red. A. Roćko. Warszawa 2014. ; 57. J. Pallasmaa, Myśląca dłoń. Egzystencjalna i ucieleśniona mądrość w architekturze. Przeł. M. Choptiany. Kraków 2015. ; 58. F. Plit, Pięć nurtów badań krajobrazowych w Polsce – czy jest w nich miejsce dla krajobrazów rekreacyjnych? „Problemy Ekologii Krajobrazu” t. 27 (2010), s. 327-332. ; 59. Polski „Grand Tour” w XVIII i początkach XIX wieku. Red. A. Roćko. Warszawa 2014. ; 60. E. Ranocchi, Widok z lotu balonem. O przemianie paradygmatu percepcji i narracji na przełomie XVIII i XIX wieku (Jean Paul, Potocki). W zb.: Eklektyzmy, synkretyzmy, uniwersa. Z estetyki dzieła epoki oświecenia i romantyzmu. Red. A. Ziołowicz, R. Dąbrowski. Kraków 2014. ; 61. E. Rewers, Post-„polis”. Wstęp do filozofii ponowoczesnego miasta. Kraków 2005. ; 62. E. Rybicka, Geopoetyka. Przestrzeń i miejsce we współczesnych teoriach i praktykach literackich. Kraków 2014. ; 63. E. Rybicka, Krajobraz. Krótkie wprowadzenie. / Landscape: A Brief Introduction. Tł. z. pol. J. Taylor-Kucia. „Herito. Dziedzictwo, Kultura, Współczesność / Heritage, Culture & the Present” 2015, nr 19, s. 12-21. ; 64. E. Rybicka, Modernizowanie miasta. Zarys problematyki urbanistycznej w nowoczesnej literaturze polskiej. Kraków 2003. ; 65. T. Sławek, „Pauza w przyzwyczajeniu”. O doświadczeniu krajobrazu. / „A Temporary Cessation of Habit”. On Experiencing the Landscape. „Herito. Dziedzictwo, Kultura, Współczesność / Heritage, Culture & the Present” 2015, nr 19, s. 22-31. ; 66. E. Sławkowa, „Miejsca” (w) historii. Obrazy miasta w poezji Czesława Miłosza (z problemów onomastyki literackiej i lingwistycznej interpretacji tekstu literackiego). W zb.: Miasto. Przestrzeń zróżnicowana językowo, kulturowo i społecznie. Cz. 4. Red. M. Święcicka. Bydgoszcz 2012, s. 277-290. ; 67. E. Sławkowa, Od „Parku Joradana” do „parku maszyn”. Z problemów nazewnictwa parków miejskich. W zb.: Miasto. Przestrzeń zróżnicowana językowo, kulturowo i społecznie. Cz. 6. Red. M. Święcicka, M. Peplińska. Bydgoszcz 2019. ; 68. M. Stankiewicz-Kopeć, Literackie forpoczty nowej świadomości urbanistycznej i cywilizacyjnej. W: Miasto i cywilizacja w kontekście sporów modernizacyjnych w piśmiennictwie polskim lat 1800–1830. Studia. Kraków 2018, s. 161–188. ; 69. W. Sterner, Niezrealizowany projekt mostu łańcuchowego przez Wisłę pod Warszawą. „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” 1957, nr 2, cz. 2. ; 70. A. Szpociński, Miejsca pamięci („lieux de mémoire”). „Teksty Drugie” 2008, nr 4, s. 11-20. ; 71. W. Tomasik, rec.: E. Rybick a, Modernizowanie miasta. Zarys problematyki urbanistycznej w nowoczesnej literaturze polskiej. Kraków 2003. „Pamiętnik Literacki” 2006, z. 1, s. 252-260. ; 72. S. Tomaszewski, Motywy miejskie w romansie stanisławowskim. „Prace Polonistyczne” seria 41 (1985), s. 191-212. ; 73. Walking the Streets of Eighteenth-Century London: John Gay’s Trivia (1716). Ed. C. Brant, S. E. Whyman. Oxford 2007. ; 74. J. Wieczorek, Analiza znaczeniowa leksemu „miasto” we współczesnej polszczyźnie. „Rozprawy Komisji Językowej” T. 38 (2011), s. 147-154. ; 75. [M. Wirtemberska], Malwina, czyli domyślność serca. T. 1. Warszawa 1816. ; 76. J. Wojtowicz, Miasto europejskie w epoce Oświecenia i Rewolucji Francuskiej. Warszawa 1972. ; 77. J. Wojtowicz, Miasto europejskie w epoce Oświecenia i Rewolucji Francuskiej. Wyd. 2. Toruń 2017. ; 78. J. Wójcicki, Z Horacym w balonie nad stanisławowską Warszawą. Intertekstualna perspektywa wiersza Jakuba Jasińskiego. W zb.: Długie trwanie. Różne oblicza klasycyzmu. Red. R. Dąbrowski, B. Dopart. Kraków 2011, s.35-47. ; 79. Z. Zachmacz, Jakub Jasiński – generał i poeta. Nad biografią i tekstami. Warszawa 1995.

Issue:

1

Start page:

5

End page:

17

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:135854 ; 0031-0514 ; 10.18318/pl.2020.1.1

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Object collections:

Last modified:

Aug 27, 2020

In our library since:

Aug 20, 2020

Number of object content hits:

3

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/168828

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information