Obiekt

Tytuł: Łowienie rzeczywistości. O „Flores sermonum” Mikołaja z Wilkowiecka

Twórca:

Stępień, Paweł

Data wydania/powstania:

2020

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Pamiętnik Literacki Z. 2 (2020)

Wydawca:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

Zadanie finansowane przez Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza. ; Streszcz. ang.

Bibliografia:

1. Aelredus Rieuallensis, Sermones XLVII–LXXXIV. Recensuit G. Raciti. Turnhout 2001. Corpus Christianorum. Continuatio Mediaevalis. T. 2B.
2. Anselmus Cantuariensis, Opera omnia. T. 5: Continens epistolarum libri secundi alteram partem. Ed. F. S. Schmitt. Edinburgh 1951.
3. Augustyn, Objaśnienia Psalmów. Ps 78–102. Przeł. J. Sulowski. Oprac. E. Stanula. Warszawa 1986.
4. Bernardus Claraeuallensis, Opera. T. 6, 1: Sermones III. Ad fidem codicum recensuerunt J. Leclercq, H. M. Rochais. Romae 1970.
5. Bernardus Claraeuallensis, Sermo de conuersione ad clericos. W: Opera, t. 4: Sermones I 1966.
6. Bernard z Clairvaux, Pisma. T. 1: O miłowaniu Boga. Przeł. z jęz. łacińskiego S. Kiełtyka. Kraków 1991.
7. Biblia w przekładzie księdza Jakuba Wujka z 1599 r. Transkrypcja [...] i wstępy J. Frankowski. Warszawa 1999.
8. Bonaventura, Collationes de septem donis Spiritus Sancti. W: Opera omnia. T. 5. Quaracchi 1891.
9. Bonaventura, In sacrosanctum Jesu Christi Euangelium secundum Lucam elaborata enarratio. Venetiis 1574.
10. Bonaventura, Sermones de tempore. Reportationes sermonum s. Bonaventurae a Marco de Montefeltro congestae, iuxta codicem Mediolanensem Ambros. A 11 sup. Denuo ed. J. G. Bougerol. Grottaferrata 1988.
11. Bonauentura, Sermons de diversis. Nouvelle édition critique par J.-G. Bougerol. Paris 1993.
12. Caesarius Arelatensis, Sermones. Ed. G. Morin. Turnhout 1953. Corpus Christianorum. Series Latina. T. 104.
13. A. Calepinus, Dictionarium decem linguarum. Genevae 1594.
14. Cassiodorus, Praefatio. W: Expositio Psalmorum I–LXX. Post Maurinos textum edendum curavit M. Adriaen. Turnhout 1958. (Corpus Christianorum. Series Latina. T 97).
15. Dionysius Cartusianus, Expositio Pslami 132. W: Opera omnia. T. 6: In Psalmos XLIV–CL. Monstrolii 1898.
16. Dionysius Cartusianus, Enarratio in Exodum, Articulus VI De spirituali sensu eiusdem capituli tertii. W: Opera omnia, t. 1 (1896).
17. I. Eckius, Homiliarum doctissimi viri Iohannis Eckii, gnauissime fidem catholicam atque adeo veritatem euangelicam contra haereticos asserentis, super Euangelia de tempore a Pascha vsque ad Aduentum. T. 2. Parisiis 1541.
18. I. Ferus, Postilla, siue Conciones. Cz. 2. Coloniae 1559.
19. Haymo Halberstattentis, Homiliae siue conciones populares in Euangelia de tempore et sanctis [...]. Coloniae 1536.
20. H. Helm, Homiliae in Euangelia dominicalia. Parisiis 1556.
21. M. W. Helms, Sacred Landscape and the Early Medieval European Cloister. Unity, Paradise, and the Cosmic Mountain. „Anthropos” t. 97 (2002), z. 2, s. 435-453.
22. Hieronymus, Liber interpretationis Hebraicorum nominum. Ed. P. de Lagarde. Turnhout 1959.
23. I. Hofmeisterus, Homiliae [...] tam de tempore, quam de sanctis. Ingolstadii 1547.
24. H. Horváth, B. Kertész, The Traces of Historical Interest in the Sermon Literature of the Late Middle Ages in Hungary. „Medieval Sermon Studies” 51 (2007).
25. Humbert z Romans, O głoszeniu i słuchaniu Słowa Bożego. Przeł. W. Szymona. Wstęp T. Gałuszka. Poznań 2017.
26. Hugo de Sancto Caro, Postilla super Ecclesiasticum, Caput 24. W: Opera omnia in universum Vetus et Novum Testamentum. T. 3: In Libros Prouerbiorum, Ecclesiastae, Canticorum, Sapientiae, Ecclesiastici. Lugduni 1669.
27. Hugo de Sancto Caro, Super Apocalypsim expositio I 2. W: Thomas Aquinas, Opera omnia ad fidem optimarum editionum. T. 23: Opuscula alia dubia. Parmae 1869.
28. Iacobus de Voragine, Sermones aurei in Euangelia. Moguntiae 1616.
29. Ioahannes Iustus Lanspergius, Omnium Epistolarum ac Euangeliorum dominicalium totius anni enarrationes, sermonesque. Coloniae 1541.
30. Jezus Chrystus, Bog Człowiek, mądrość Oćca swego. W zb.: Polskie pieśni pasyjne. Średniowiecze i wiek XVI. Red. J. Nowak-Dłużewski. T. 1: Teksty i komentarze. Zebrał, oprac. M. Korolko. Oprac. językowe J. Puzynina, przy współudz. T. Dobrzyńskiej. Oprac. paleograficzne H. Kowalewicz. Warszawa 1977.
31. A. Kochan, Rola marginaliów w „Postępku prawa czartowskiego”. W zb.: Marginalia w książce dawnej i współczesnej. Red. B. Mazurkowa. Katowice 2019, s. 101-117.
32. J. Krzyżanowski, Mądrej głowie dość dwie słowie. Pięć centuryj przysłów polskich i diabelski tuzin z hakiem. T. 1: Od Abrahama do Nieboszczyka. Warszawa 1994.
33. Mikołaj z Wilkowiecka, Flores sermonum in Euangelia dominicalia post festum Sanctissimae Trinitatis [...]. Cracoviae 1579.
34. M. Milecka, Ogrody cysterskie – mit a rzeczywistość. „Architectus” 2013, nr 3, s. 47-61.
35. F. Mormando, Bernardino of Siena, Popular Preacher and Witch-Hunter: A 1426 Witch Trial in Rome. „Fifteenth Century Studies” 24 (1998), s. 84-118.
36. A. Moss, Printed Commonplace-Books and the Structuring of Renaissance Thought. New York 1996.
kliknij tutaj, żeby przejść
37. C. Muessig, Sermon, Preacher and Society in the Middle Ages. „Journal of Medieval History” 28 (2002), s. 73-91.
kliknij tutaj, żeby przejść
38. Nicolaus Claraevallensis, Sermo in festo s. Nicolai Myrensis episcopi 5. W zb.: Patrologiae cursus completus. Series Latina. Accurante et denuo recognoscente J.-P. Migne. T. 184. Paris 1862.
39. Ch. L. Nighman, Citations of „Noster” John Pecham in Richard Fleming’s Sermon for Trinity Sunday: Evidence for the Political Use of Liturgical Music at the Council of Constance. „Medieval Sermon Studies” 52 (2008).
kliknij tutaj, żeby przejść
40. J. Okoń, wstęp w: Mikołaj z Wilkowiecka, Historyja o chwalebnym Zmartwychwstaniu Pańskim. Oprac. J. Okoń. Wrocław 2004. BN I 201.
41. W. Pawlak, Teoria kaznodziejstwa w Polsce wobec reformy trydenckiej (do połowy XVII wieku). Rekonensans. W zb.: Formowanie kultury katolickiej w dobie potrydenckiej. Powszechność i narodowość katolicyzmu polskiego. Red. nauk. J. Dąbkowska-Kujko. Warszawa 2016.
42. W. Pazera, Kaznodziejstwo w Polsce od początku do końca ery baroku. Częstochowa 1999.
43. Petrus Damiani, Epistulae CLXXX. Die Briefe des Petrus Damiani. Hrsg. K. Reindel. Cz. 2. München 1988.
44. Petrus de Palude, Dominica quinta post Trinitatem. De verbo Dei diligenter audiendo ac fuga saeculi. W: Sermones sive enarrationes in Evangelia, de tempore ac sanctorum festis, qui Thesaurus nouus vulgo vocatur. Pars aestivalis. Antverpiae 1572.
45. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych. Oprac. Zespół Biblistów Polskich [...]. Biblia Tysiąclecia. Wyd. 3, popr. Poznań 1980.
46. F. Poligranus, Postillae, siue Enarrationes in Euangelia. Cz. 2. Coloniae 1570.
47. K. Pudelska, A. Mirosław, Symbolika średniowiecznych ogrodów przyklasztornych i ich roślinność. „Teka Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych” 2013, nr 2, s. 49-56.
48. Radulphus Ardens, In Epistolas et Euangelia dominicalia homiliae. Parisiis 1564.
49. R. H. Rouse, M. A. Rouse, Preachers, Florilegia and Sermons. Studies on the „Manipulus florum” of Thomas of Ireland. Toronto 1979.
50. J. B. Schneyer, Die Unterweisung der Gemeinde über die Predigt bei scholastischen Predigern. Eine Homiletik aus scholatischen Prothemen. München 1968.
51. W. W. E. Slights, Managing Readers. Printed Marginalia in English Renaissance Books. Ann Arbor 2001.
kliknij tutaj, żeby przejść
52. Speculum virginum, Primitus edidit J. Seyfarth. Turnhout 1990. Corpus Christianorum. Continuatio Mediaevalis. T. 5.
53. P. Stępień, O układaniu „Kwiatów kazań”. „Flores sermonum” Mikołaja z Wilkowiecka. Rekonesans. Artykuł złożony do druku w tomie mieszczącym materiały z konferencji 28 Spotkania Mediewistyczne: Mikołaj z Wilkowiecka 5–6 kwietnia 2018.
54. Thomas Hybernicus, Flores doctorum insignium, tam Graecorum, quam Latinorum, qui in theologia ac philosophia claruerunt [...]. Antverpiae 1558.
55. J. Wujka, Biblia w przekładzie księdza Jakuba Wujka z 1599 r. Transkrypcja [...] i wstępy J. Frankowski. Warszawa 1999.
56. J. Walkusz, rec.: Ks. Jan Związek, Rzeczywistość historyczna w kazaniach. Częstochowa 2009, ss. 746. „Kościół w Polsce. Dzieje i Kultura” 9 (2010), s. 409-415.
57. J. Związek, Argumentacja biblijna w kazaniach niedzielnych Mikołaja z Wilkowiecka. „Ruch Biblijny i Liturgiczny” 1969, nr 4, s. 214-225.
kliknij tutaj, żeby przejść
58. J. Związek, Mikołaj z Wilkowiecka i jego działalność kaznodziejsko-literacka. W: Rzeczywistość historyczna w kazaniach. Częstochowa 2009. Pierwodruk: „Studia Historyczne” 1 (1968).

Zeszyt:

2

Strona pocz.:

119

Strona końc.:

131

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/octet-stream

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:137119 ; 0031-0514 ; 10.18318/pl.2020.2.9

Źródło:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, sygn. P.I.30 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol ; eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Dofinansowane ze środków:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Dostęp:

Otwarty

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2020-10-02

Data dodania obiektu:

2020-08-31

Liczba wyświetleń treści obiektu:

18

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://rcin.org.pl/publication/170700

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji