Obiekt

Tytuł: „Kontakt intelektualny z Państwem obojgiem na odległość daje mi [...] wiele radości”. Listy Teodora Parnickiego do Teresy i Sławomira Cieślikowskich z lat 1961–1966

Twórca:

Gorliński-Kucik, Piotr. Oprac.

Data wydania/powstania:

2019

Typ zasobu:

Text

Inny tytuł:

Pamiętnik Literacki, Z. 3 (2019)

Wydawca:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

Streszcz. ang. ; Zadanie finansowane przez Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza.

Bibliografia:

1. Anonim tzw. Gall, Kronika polska. Przeł. R. Grodecki. Oprac. M. Plezia. Wyd. 6. BN I 59. Wrocław 1989. ; 2. Appian z Aleksandrii, Historia rzymska. T. 1. Przekł., oprac., wstęp L. Piotrowicz. Wrocław 1957. ; 3. B. Baranowski, Polska a Tatarszczyzna w latach 1624–1629. Łódź 1948. ; 4. B. Baranowski, Stosunki polsko-tatarskie w latach 1632–1648. Łódź 1949. ; 5. B. Baranowski, Znajomość Wschodu w dawnej Polsce do XVIII wieku. Łódź 1950. ; 6. H. Bereza, O naturze spełnień. „Przegląd Kulturalny” 1962, nr 15, s. 5. ; 7. J. Bielawski, Książka w świecie islamu. Wrocław 1961. ; 8. W. Billip, Historia i poznanie. „Nowa Kultura” 1960, nr 19, s. 2. ; 9. O. Bopearachchi, Monnaies gréco-bactriennes et indo-grecques. Catalogue raisonné. Paris 1991. ; 10. A. Chojnacki, Parnicki w labiryncie historii. Warszawa 1975. ; 11. T. Cieślikowska, Istnienie–nieistnienie bohatera jako chwyt kompozycyjny w powieści T. Parnickiego „Słowo i ciało”. „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego” 1962, z. 26. ; 12. T. Cieślikowska, Istnienie–nieistnienie bohatera jako chwyt kompozycyjny w powieści T. Parnickiego „Słowo i ciało”. W: W kręgu genologii, intertekstualności, teorii sugestii. Warszawa–Łódź 1995. ; 13. T. Cieślikowska, Pisarstwo Teodora Parnickiego. Warszawa 1965. ; 14. T. Cieślikowska, Wokół powieści „nieprawomyślnej”. „Zagadnienia Rodzajów Literackich” 1961, z. 2, s. 157-161. ; 15. T. Cieślikowska, S. Cieślikowski, Teodora Parnickiego pomysł powieści nieskończonej. O niektórych listach i prozie z lat sześćdziesiątych. W zb.: Świat Parnickiego. Materiały z konferencji. Red. J. Łukasiewicz. Wrocław 1999, s. 20-24. ; 16. S. Cieślikowski, Teoria literatury w dawnych Indiach. Z dodanymi tekstami C. Galewicza, H. Hładija, L. Lipowskiej, L. Sudyki. Red. L. Lipowska, H. Hładija, przy współudz. L. Sudyki. Kraków 2016. ; 17. A. Czcibor-Piotrowski, Nadzieja. „Życie i Myśl” 1959, nr 56. ; 18. A. Czcibor-Piotrowski, Podróże wewnątrz. „Życie i Myśl” 1960, nr 1/2. ; 19. M. Czermińska, Czas w powieściach Parnickiego. Wrocław 1972. ; 20. M. Czermińska, Teodor Parnicki. Warszawa 1974. ; 21. A. Dobrowolski, Nowobaśniowy żywot biskupa Stanisława. W zb.: Wyobraźnia i pedanteria. Prace ofiarowane profesorowi Wojciechowi Głowali w 65. rocznicę urodzin. Red. M. Adamski, M. Gorczyński, M. Gorczyńska, W. Małecki. Wrocław 2008, s. 203-217. ; 22. S. Gilbert, James Joyce’s „Ulysses”. A Study. London 1930. ; 23. P. Gorliński-Kucik, „...jeżeli był młyn w Niałku, był młynarz w Niałku...” Wypowiedź Teodora Parnickiego dla Stefana Szlachtycza. „Śląskie Studia Polonistyczne” 2017, nr 1, s. 235-250. ; 24. P. Gorliński-Kucik, „Mało kto z nas wszystkich jeszcze żyjących daje mi to poczucie ciągłości polskiej […] literatury XX wieku”. Listy Teodora Parnickiego do Aleksandra Wata. „Śląskie Studia Polonistyczne” 2013, nr 1, s. 229-248. ; 25. P. Gorliński-Kucik, „Nikt z krytyków w tym stopniu, co Pan, nie wniknął w »istotny sens«”. Listy Teodora i Eleonory Parnickich do Jacka Łukasiewicza. „Pamiętnik Literacki” 2015, nr 4, s. 175-231. ; kliknij tutaj, żeby przejść ; 26. T. Grudziński, Bolesław Śmiały-Szczodry i biskup Stanisław. Dzieje konfliktu. Warszawa 1982. ; 27. N. Gumilow, Słowo. Przeł. L. Engelking. „Podkowiański Magazyn Kulturalny” 2005, nr 48. Na stronie: https://www.podkowianskimagazyn.pl/nr48/engelking48.htm#gumi (data dostępu: 4 II 2018). ; 28. M. Jankowiak, Przemiany poetyki Parnickiego. Bydgoszcz 1985. ; 29. T. Kalita, Grecy w Baktrii i Indiach. Wybrane problemy ich historii. Do druku przygot. E. Dąbrowa. Wyd. 2. Kraków 2009. ; 30. K. Koźniewski, Nie chylmy głowy. „Przegląd Kulturalny” 1962, nr 18, s. 8. ; 31. G. Labuda, Pierwsze państwo słowiańskie – państwo Samona. Poznań 1949. ; 32. J. Łukasiewicz, Republika mieszańców. „Więź” 1958, nr 1, s. 52-73. ; 33. F. Machalski, Od Cyrusa do Mosaddeka. Warszawa 1960. ; 34. F. Mazurkiewicz, Podróż na Atlantydę. O I tomie „Nowej baśni” Teodora Parnickiego. Katowice 2012. ; 35. M. J. Olbrycht, Imperium Parthicum. Kryzys i odbudowa państwa Arsakidów w pierwszej połowie pierwszego wieku po Chrystusie. Kraków 2013. ; 36. J. Ortega y Gasset, Bunt mas i inne pisma socjologiczne. Wyboru dokonał, tekst przejrzał S. Cichowicz. Wstęp J. Szacki. Przeł. P. Niklewicz, H. Woźniakowski. Warszawa 1982. ; 37. T. Parnicki, Aecjusz, ostatni Rzymianin. Powieść historyczno-biograficzna. Warszawa 1937. ; 38. T. Parnicki, Akmenizm. „Przegląd Powszechny” 1933, t. 200. ; 39. T. Parnicki, Dzienniki z lat osiemdziesiątych. Notatki do własnej pracy literackiej. Oprac. T. Markiewka. Kraków 2008. ; 40. T. Parnicki, Hrabia Julian i król Roderyk. Powieść historyczna. Poznań 1976. ; 41. T. Parnicki, Inne życie Kleopatry. Warszawa 1969. ; 42. T. Parnicki, Koła na piasku. Powieść z roku 160 przed narodzeniem Chrystusa. Warszawa 1966. ; 43. T. Parnicki, Koniec „Zgody Narodów”. Powieść z roku 179 przed narodzeniem Chrystusa. T. 1–2. Paryż 1955. ; 44. T. Parnicki, Leon Wielki przemawia po polsku. „Kultura” 1939, nr 3. ; 45. T. Parnicki, Muza dalekich podróży. Powieść. Warszawa 1970. ; 46. T. Parnicki, Nowa baśń. Cz. 1: Robotnicy wezwani o jedenastej. Warszawa 1962. ; 47. T. Parnicki, Nowa baśń. Cz. 2: Czas siania i czas zbierania. Warszawa 1963. ; 48. T. Parnicki, Nowa baśń. Cz. 3: Labirynt. Warszawa 1964. ; 49. T. Parnicki, O swojej twórczości. „Nurt” 1988, nr 3. ; 50. T. Parnicki, Opowiadania. Warszawa 1958. ; 51. T. Parnicki, Rozdwojony w sobie. Warszawa 1983. ; 52. T. Parnicki, Sekret trzeciego Izajasza. Warszawa 1984. ; 53. T. Parnicki, Srebrne orły. Powieść historyczna. T. 1–2. Jerozolima 1944. ; 54. T. Parnicki, Staliśmy jak dwa sny. Warszawa 1973. ; 55. T. Parnicki, Szkice literackie. Warszawa 1978. ; 56. T. Parnicki, Śmierć Aecjusza. Warszawa 1966. ; 57. T. Parnicki, Twarz księżyca. Cz. 1: Powieść z wieków III–IV. Warszawa 1961. ; 58. T. Parnicki, Twarz księżyca. Cz. 2: Opowieść bizantyńska z roku 450. Warszawa 1961. ; 59. T. Parnicki, Twarz księżyca. Cz. 3. Warszawa 1967. ; 60. T. Parnicki, Tylko Beatrycze. Powieść historyczna. Warszawa 1962. ; 61. T. Parnicki, Tylko Beatrycze. Powieść historyczna. Wstęp. R. Koziołek. Oprac., komentarz I. Gielata. Wyd. 7. BN I 304. Wrocław 2001. ; 62. T. Parnicki, Zmyślenie a prawda historyczna. „Kierunki” 1964, nr 8, s. 5. ; 63. J. J. Piechowski, Cień sprawy. Warszawa 1962. ; 64. J. J. Piechowski, Posłowie w: T. Parnicki, Słowo i ciało. Powieść z lat 201–203. Warszawa 1959. ; 65. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych. Oprac. Zespół Biblistów Polskich [...]. Biblia Tysiąclecia. Wyd. 5. Poznań 2012. ; 66. Polibiusz, Dzieje. T. 1. Przekł., wstęp, oprac. S. Hammer. Wrocław 1957. ; 67. M. Pomorska, Trzewiki Kaliope. Symbolika stopy w „Słowie i ciele”. W zb.: Tajemnice „Słowa i ciała”. Szkice o powieści Teodora Parnickiego. Red. T. Markiewka, K. Uniłowski. Katowice 2008, s. 89-101. ; 68. J. Reychman, Mahomet i świat muzułmański. Warszawa 1958. ; 69. S. Richardson, Clarissa or the History of a Young Lady (1748). London 1985. ; 70. S. Richardson, Pamela, or, Virtue Rewarded (1740). Harmondsworth 1985. ; 71. W. Sadkowski, Parnicki. Wprowadzenie do twórczości powieściopisarskiej. Warszawa 1970. ; 72. H. Samsonowska, Sięgać w głąb przyczyn i skutków. Wywiad z T. Parnickim. „Kino” 1976, nr 6, s. 18-21. ; 73. B. Scolnic, Heliodorus and the Assassination of Seleucus IV according to Dan 11:20 and 2 Macc 3. „Journal of Ancient Judaism” 2016, z. 3. Na stronie: https://www.academia.edu/36304988 (data dostępu: 6 III 2019). ; kliknij tutaj, żeby przejść ; 74. L. Sterne, Życie i myśli JW. Pana Tristrama Shandy. Przeł. K. Tarnowska. Warszawa 1995. ; 75. K. Symmons-Symonolewicz, Modern Nationalism: Towards a Consensus in Theory. New York 1968. ; 76. K. Symmons-Symonolewicz, National Consciousness in Poland: Origin and Evolution. Meadville, Pa.: Maplewood Press, 1983. ; 77. K. Symmons-Symonolewicz, Ze studiów nad Polonią amerykańską Warszawa 1979. ; 78. S. Szymutko, Zrozumieć Parnickiego. Katowice 1992. ; 79. W. W. Tarn, Alexander the Great and the Unity of Mankind. Humphrey Milford, 1933. ; 80. W. W. Tarn, The Greeks in Bactria & India. Wyd. 2. Cambridge 1950. ; 81. S. P. Tołstow, Śladami cywilizacji starożytnego Chorezmu. Przeł. I. Koral. Warszawa 1953. ; 82. A. Zajączkowski, O kulturze chazarskiej i jej spadkobiercach. „Myśl Karaimska” 1945/46, z. 1. ; 83. A. Zajączkowski, Problem językowy Chazarów. „Sprawozdania z Posiedzeń Towarzystwa Naukowego Warszawskiego” T. 39 (1946). ; 84. A. Zajączkowski, Ze studiów nad zagadnieniem chazarskim. Kraków 1947.

Zeszyt:

3

Strona pocz.:

183

Strona końc.:

217

Szczegółowy typ zasobu:

Źródło lub tekst źródłowy

Format:

application/octet-stream

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:137551 ; 0031-0514 ; 10.18318/pl.2019.3.12

Źródło:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, sygn. P.I.30 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol ; eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2020-09-02

Data dodania obiektu:

2020-09-02

Liczba wyświetleń treści obiektu:

6

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://rcin.org.pl/publication/171930

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji