Object

Title: Domowy wróg i sojusznik. Turcja Mickiewicza

Creator:

Ławski, Jarosław

Date issued/created:

2018

Resource type:

Tekst

Subtitle:

Pamiętnik Literacki, Z. 2 (2018)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. F. Babinger, Z dziejów imperium Osmanów. Sułtan Mehmed Zdobywca i jego czasy. Przeł. T. Zabłudowski. Warszawa 1977. ; 2. Bachmat, hasło w: Z. Gloger, Encyklopedia staropolska ilustrowana. T. 1. Red. K. Piwocki [i in.]. Warszawa 1958, s. 94. ; 3. J. Bachórz, O polskim egzotyzmie romantycznym. W zb.: Problemy polskiego romantyzmu. Praca zbiorowa. Seria 2. Red. M. Żmigrodzka. Wrocław 1974, s. 257-305. ; 4. M. Bajko, Obraz Greka w powieściach „bałkańskich” Teodora Tomasza Jeża. Rekonesans. W zb.: Filhellenizm w Polsce. Rekonesans. Red. M. Borowska, M. Kalinowska, J. Ławski, K. Tomaszuk. Warszawa 2007, s. 297-307. ; 5. M. Bałczewski, Turcja a upadek Polski w XVIII wieku. W zb.: Oświeceni wobec rozbiorów Polski. Red. J. Grobis. Łódź 1998, s. 263-282. ; 6. H. Batowski, Mickiewicza misja naukowo-literacka w r. 1855. Warszawa 1955. ; 7. H. Batowski, Państwa bałkańskie. 1800–1923. Zarys historii dyplomatycznej i rozwoju terytorialnego. Kraków 1938. ; 8. J. W. Borejsza, Sekretarz Adama Mickiewicza. Armand Lévy i jego czasy 1827–1891. Wyd. 3, uzup. Gdańsk 2005. ; 9. G. G. Byron, The Giaour. A Fragment of a Turkish Tale. W: The Complete Works [...]. Paris 1841. ; 10. E. Chojecki, Wspomnienia z podróży po Krymie. Warszawa 1845. ; 11. A. K. Czartoryski, Słowniczek wyrazów przyjętych do mowy polskiej ze wschodnich języków. Lwów 1828. ; 12. A. G. Duker, Adam Mickiewicz’s Anti-jewish Period. Studies in „The Books of the Polish Nation and of the Polish Pilgrimage”. W zb.: Salo Wittmayer Baron Jubilee, Volume on the Occasion of His Eightieth Birthday. Ed. S. Lieberman. T. 1. Jerusalem 1974. ; 13. A. G. Duker, Jewish Volunteers in the Ottoman-Polish Cossack Units during the Crimean War. „Jewish Social Studies” 1954, nry 3–4. ; 14. Estetyczne aspekty literatury polskich, białoruskich i litewskich Tatarów (od XVI do XXI wieku) Ed. G. Czerwiński, A. Konopacki. Białystok 2015. ; 15. Giaur, W: Dzieła poetyckie. T. 2: Powieści poetyckie. Oprac. K. Górski. Warszawa 1953. ; 16. M. Grigorowa, Oczite na słowoto. Połonisticzni studii. Weliko Tyrnowo 2014. ; 17. J. Herlth, Nad przepaścią historii. Wątki katastroficzne w retoryce mesjanizmu polskiego, „Pamiętnik Literacki” 2011, z. 1, 77-91. ; 18. A. A. Jakubowski, Alopeus. W: Poezje. Z rękopisu wydał i wstępem opatrzył J. Maślanka. Kraków 1973, s. 9. ; 19. Z. Kaźmierczyk, Słowiańska psychomachia Mickiewicza, Gdańsk 2012. ; 20. K. Korotkich, Ignacego Pietraszewskiego podróże na Wschód i do Konstantynopola. W zb.: Bizancjum, prawosławie, romantyzm. Tradycja wschodnia w kulturze XIX wieku. Red. nauk. J. Ławski, K. Korotkich. Białystok 2004, s. 183-206. ; 21. K. Kostenicz, Ostatnie lata Mickiewicza: styczeń 1850 – 26 listopada 1855. Warszawa 1978. ; 22. T. Kowalski, W. Zajączkowski, Kilka próbek pisma perskiego i tureckiego Adama Mickiewicza. W zb.: Miscellanea z okresu romantyzmu. Red. S. Pigoń. Wrocław 1956, s. 106-115. ; 23. J. I. Kraszewski, Podróże i poselstwa polskie do Turcji, a mianowicie: podróż E. Otwinowskiego 1557, Jędrzeja Taranowskiego komornika j. k. m. 1569 i poselstwo Piotra Borowskiego 1568. Kraków 1860. ; 24. J. Ławski, Bizancjum Mickiewicza. Cesarstwo Wschodnie w „Pierwszych wiekach historii polskiej”. W zb.: Antyk romantyków. Model europejski i wariant polski. Rekonesans. Red. M. K alinowska, B. Paprocka-Podlasiak. Toruń 2003. ; 25. J. Ławski, Konstantynopolitańskie doświadczenie duchowe Adama Mickiewicza. W zb.: Dziedzictwo chrześcijańskiego Wschodu i Zachodu. Między pamięcią a oczekiwaniem. Red. U. Cierniak, J. Grabowski. Częstochowa 2006, s. 583-596. ; 26. J. Ławski, Marsylia – Stambuł. Śródziemnomorska podróż Adama Mickiewicza. W zb.: Adam Mickiewicz w kontekstach kulturowych dawnych i współczesnych. Red. J. Jokiel, M. Burzka-Janik. Opole 2012. ; 27. J. Ławski, Nie tylko Janczar, ale Polak. Mickiewicz czyta „Pamiętniki Janczara”. W zb.: Miscellanea literackie i teatralne (od Kochanowskiego do Mrożka). Profesorowi Janowi Okoniowi przez przyjaciół i uczniów na 70. urodziny zebrane. Red. K. Płachcińska, M. Kuran. Cz. 2: Tradycje literackie i teatralne. Łódź 2010, s. 32-59. ; 28. J. Ławski, Sacrum słowiańskie: od „Historii polskiej” do prelekcji paryskich. W: Mickiewicz – mit – historia. Studia. Białystok 2010. ; 29. H. Łowmiański, Religia Słowian i jej upadek (w. VI–XII). Warszawa 1979. ; 30. J. Maurer, „Z matki obcej...” Szkice o powiązaniach Mickiewicza ze światem Żydów. Londyn 1990. ; 31. Mickiewicz – Turcja – Europa / Mickiewicz – Türkiye – Avrupa. Red. J. Pietrzak-Thébault. Współpr. S. Körpe, A. Sarkady, A. Ayşen Kaim. Warszawa 2012. ; 32. A. Mickiewicz, Dziady. Część III. W: Dzieła poetyckie, t. 3: Utwory dramatyczne Oprac. S. Pigoń. 1953. ; 33. A. Mickiewicz, Giaur. W: Dzieła poetyckie. T. 2: Powieści poetyckie. Oprac. K. Górski. Warszawa 1953. ; 34. A. Mickiewicz, Księgi narodu polskiego [...]. W: Księgi narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego. Oprac. M. Grabowska. Warszawa 1986. ; 35. A. Mickiewicz, Księgi pielgrzymstwa polskiego. W: Księgi narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego. Oprac. M. Grabowska. Warszawa 1986. ; 36. A. Mickiewicz, list do J. Lelewela, z 7/9 I 1827 (Moskwa). W: Dzieła, t. 14: Listy. Część pierwsza: 1815–1829 (Oprac. M. Dernałowicz, E. Jaworska, M. Zielińska. 1998), s. 392. ; 37. A. Mickiewicz, Listy. Część czwarta: 1849–1855. W: Dzieła, t. 17. Oprac. M. Dernałowicz, E. Jaworska, M. Zielińska. 2005. ; 38. A. Mickiewicz, Literatura słowiańska. Kurs pierwszy. W: Dzieła. Wyd. Rocznicowe. T. 8. Oprac. J. Maślanka. Przeł. L. Płoszewski. Warszawa 1997. ; 39. A. Mickiewicz, Objaśnienia do poematu opisowego „Zofijówka”. W: Dzieła, t. 5: Proza artystyczna i pisma krytyczne. Oprac. Z . Dokurno. 1996. ; 40. A. Mickiewicz, O duchu narodowym. W: Dzieła. Wyd. Jubileuszowe. T. 6: Pisma prozą. Część II. Oprac. L. Płoszewski. Warszawa 1955. ; 41. A. Mickiewicz, O krytykach i recenzentach warszawskich. W: Dzieła, t. 5, s. 190, przypis. ; 42. A. Mickiewicz, Pan Tadeusz, czyli Ostatni zajazd na Litwie. Historia szlachecka z roku 1811 i 1812 we dwunastu księgach wierszem. Wyd. 8. Oprac. S. Pigoń. Wrocław 1980. BN I 83. ; 43. A. Mickiewicz, Pierwsze wieki historii polskiej. W: Dzieła, t. 7. Oprac. J. Maślanka. 1999. ; 44. A. Mickiewicz, Wiersze. W: Dzieła, t. 1. Oprac. Cz. Zgorzelski. 1993. ; 45. E. Możejko, Iwan Wazow. Warszawa 1967. ; 46. A. Naruszewicz, Tauryka, czyli Wiadomości starożytne i późniejsze o stanie i mieszkańcach Krymu do naszych czasów. Warszawa 1805. ; 47. J. U. Niemcewicz, Pamiętniki czasów moich. T. 1–2. Oprac., wstęp J. Dihm. Warszawa 1957. ; 48. Odessa w literaturach słowiańskich. Studia. Red. nauk. J. Ławski, N. Maliutia. Białystok–Odessa 2016. ; 49. J. Pajewski, Kilka słów o stosunkach polsko-tureckich w ciągu wieków. W: Buńczuk i koncerz. Z dziejów wojen polsko-tureckich. Warszawa 2006. ; 50. Pan Tadeusz, czyli Ostatni zajazd na Litwie. Historia szlachecka z roku 1811 i 1812 we dwunastu księgach wierszem. Wyd. 8. Oprac. S. Pigoń. Wrocław 1980. BN I 83. ; 51. S. K. Pavlović , Historia Bałkanów (1804–1945). Przeł. J. Polak. Warszawa 2009. ; 52. W. Próchnicki, Niemieckie tropy w „Panu Tadeuszu” Adama Mickiewicza. W zb.: Noc. Symbol – temat – metafora. T. 2. Red. J. Ławski, K. Korotkich, M. Bajko. Białystok 2012, s. 255-282. ; 53. C. Rowiński, Rozważania na temat egzotyzmu w literaturze. W zb.: Orient w literaturze i kulturze modernizmu. Red. E. Łoch. Lublin 2011, s. 93-100. ; 54. M. Rudaś-Grodzka, Sfinks słowiański i mumia polska. Warszawa 2013. ; 55. J. M. Rymkiewicz, Nowogródek. W: J. M. Rymkiewicz, D. Siwicka, A. Witkowska, M. Zielińska, Mickiewicz. Encyklopedia. Warszawa 2010. ; 56. S. S. Szemiot, Moc i ręka Boska w odwadze polskiej i litewskiej okazana w dzień biskupa turońskiego Marcina świętego, Anno 1673, 11 Novembris, pod Chocimem. W: Sumariusz wierszów. Wyd. oprac. M. Korolko. Warszawa 1981, s. 228. ; 57. S. S. Szemiot, Wesołe, lubo raptowne echo szczęśliwej i od wieków niesłychanej wiktoryi nad Turkami pod Wiedniem, die 12 Septembris Anno 1683, przez najjaśniejszego króla polskiego Jana III otrzymanej. W: Sumariusz wierszów. Wyd. oprac. M. Korolko. Warszawa 1981, s. 237. ; 58. J. Talko-Hryncewicz, Muślimowie, czyli tak zwani Tatarzy litewscy. Kraków 1924. ; 59. Turek, hasło w: Słownik języka Adama Mickiewicza. T. 9. Red. K. Górski, S. Hrabec. Wrocław 1977, s. 212. ; 60. S. Twardowski, Przeważna legacyja Krzysztofa Zbaraskiego od Zygmunta III do sołtana Mustafy. Wyd. R. Krzywy. Warszawa 2000. ; 61. S. Urbańczyk, Dawni Słowianie. Wiara i kult. Wrocław 1991. ; 62. A. Walicki, Imperialna ideologia Fiodora Tiutczewa. W: Rosja, katolicyzm i sprawa polska. Warszawa 2002. ; 63. A. Walicki, Problem religii w ideologiach „Polski odradzającej się”: od deizmu do mesjanizmu. W: Mesjanizm Adama Mickiewicza w perspektywie porównawczej. Warszawa 2006. ; 64. P. Wierzbicki, Działalność Sadyka Paszy w czasie wojny krymskiej na tle jego relacji z obozem Czartoryskich. W zb.: Polacy i ziemie polskie w dobie wojny krymskiej. Red. J. W. Borejsza, G. P. Bąbiak. Warszawa 2008. ; 65. Wschód muzułmański w literaturze polskiej. Idee i obrazy. Red. nauk. G. Czerwiński, A. Konopacki. Białystok 2016. ; 66. A. Zajączkowski, Orient jako źródło inspiracji w literaturze romantycznej doby Mickiewiczowskiej. Warszawa 1955. ; 67. Z. Żygulski jun, Sztuka turecka. Warszawa 1988 ; 68. Z. Żygulski jun, Światła Stambułu. Warszawa 1999.

Issue:

2

Start page:

29

End page:

48

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:138919 ; 0031-0514 ; 10.18318/pl.2018.2.2

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Object collections:

Last modified:

Oct 2, 2020

In our library since:

Sep 14, 2020

Number of object content hits:

1

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/173277

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Edition name Date
Ławski J. Oct 2, 2020
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information