Object

Title: Mars za Wenerą skryty. Jeszcze jedna próba rozwiązania „Gadki” Jana Kochanowskiego

Creator:

Cybulska-Bohuszewicz, Ewa

Date issued/created:

2018

Resource type:

Text

Subtitle:

Pamiętnik Literacki, Z. 4 (2018)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

Type of object:

Journal/Article

References:

1. S. Allahdin, Flatus vaginalis as distressing symptom. „International Journal of Colorectal Disease” 2011, z. 11.
click here to follow the link
2. Anonim-Protestant, XVI wieku erotyki, fraszki, obrazki, epigramaty. Z rękopisu wyd. I. Chrzanowski. Kraków 1903.
3. Arystoteles, O widzeniu. W: Problemata. Gadki z pisma wielkiego filozofa [...]. Przeł. A. Glaber. Kraków 1535.
4. K. Bielas, Niesformatowani. Rozmowy. Kraków 2007.
5. M. Bielski, Kronika, to jest Historyja świata [...]. Kraków 1564.
6. M. Bielski, Satyry. Kraków 1567.
7. M. Bielski, Sprawa rycerska [...]. Kraków 1569.
8. Biernat z Lublina, Żywot Ezopa Fryga, Mędrca obyczajnego [...]. Kraków 1578.
9. S. Bodniak, Najdawniejszy plan porozumienia Polski z Moskwą przeciw Niemcom. „Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej” 1947, s. 77-92.
10. Z. Chyła-Bełkot, Korzeń. Hasło w: Słownik polszczyzny XVI wieku. T. 10. Red. M. R. Mayenowa. Warszawa 1976, s. 664-670. Na stronie: http://spxvi.edu.pl/indeks/haslo/59139#znaczenie-16 (data dostępu: 10 IX 2018).10. Z. Chyła-Bełkot, Korzeń. Hasło w: Słownik polszczyzny XVI wieku. T. 10. Red. M. R. Mayenowa. Warszawa 1976, s. 664-670. Na stronie: http://spxvi.edu.pl/indeks/haslo/59139#znaczenie-16 (data dostępu: 10 IX 2018).
11. Corpus antiquissimorum poetarum Poloniae Latinorum usque ad Ioannem Cochanovium. T. 5: P. Royzii Maurei Alcagnicensis Carmina. Cz. 2: Carmina minora continens [...]. Oprac. B. Kruczkiewicz. Cracoviae 1900.
12. E. Cybulska-Bohuszewicz, „On utwierdził na wieki niebo niestanowne”. Chrześcijańska wizja kosmosu w poezji polskiej (od połowy XVI do połowy XVIII w.). Warszawa 2010.
13. J. Duska, Tajemnicza „Gadka” z księgi III „Fraszek” Jana Kochanowskiego. Rozwiązanie zagadki. W zb.: Wiązanie sobótkowe. Studia o Janie Kochanowskim. Red. E. Lasocińska, W. Pawlak. Warszawa 2015, s. 348-355.
14. D. Dykiel-Rucha, Pierdzieć. Hasło w: Słownik polszczyzny XVI wieku. T. 24. Red. M. R. Mayenowa, F. Pepłowski. Warszawa 1996, s. 88.
15. M. Eder, Zagadkowe „źwierzę o jednym oku”, czyli o fraszce III 78 Kochanowskiego. „Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo” 2017, nr 7, s. 17-31.
16. S. Falimirz, O ziołach i o mocy ich. T. 5. Kraków 1534.
17. A. Fredro, Pieśń druga. W: Sztuka obłapiania. Poemat w IV pieśniach wierszem z r. 1817. Poprzedza rzecz o Erosie w poezji Fredry. Suwałki 1926.
18. Ł. Górnicki, Dworzanin polski. Kraków 1566.
19. Ł. Górnicki, Dzieje w Koronie Polskiej. Oprac. H. Barycz. Wyd. 2. BN I 124. Wrocław 1950.
20. Ł. Górnicki, Rzecz o dobrodziejstwach z Seneki wzięta. Kraków 1593.
21. H. Górska, Bić. Hasło w: Słownik polszczyzny XVI wieku. T. 2. Red. S. Bąk [i in.]. Wrocław 1967, s. 110-116.
22. K. Górski, Historia artyleryi Polskiej. Warszawa 1902.
23. A. F. Grabski [i in.], Zarys dziejów wojskowości polskiej do roku 1864. T. 1. Red. nauk. J. Sikorski. Warszawa 1965.
24. Grosz. Hasło w: Słownik języka polskiego [...] do podręcznego użytku. Wypracowany przez A. Zdanowicza [i in.]. Wydany staraniem i kosztem M. Orgelbranda. Cz. 1. Wilno 1861.
25. R. Grześkowiak, O dupie Maryni. Rozwiązywanie „Gadki” Jana Kochanowskiego. „Odrodzenie i Reformacja w Polsce” T. 60 (2016), s. 111-141.
click here to follow the link
26. J. Herman, T. Kościński, U. Piekarska-Skowrońska, M. Dopierała, Przetoka odbytniczo-pochwowa jako powikłanie przedniej resekcji odbytnicy. „Nowa Medycyna” 2015, nr 1, s. 17-19.
click here to follow the link
27. Historyje rozmaite z rzymskich i z innych dziejów wybrane [...]. Kraków 1566.
28. P. Hogrewe, Teoryczna i praktyczna nauka żołnierskich rozmiarów, czyli Miernictwo wojenne [...]. Warszawa 1790.
29. http://www.nauklove.pl/popeye-little-bob-jednooki-mleczarz-rozne-imiona-penisa/(data dostępu: 10 IX 2018).
30. J. Jakubowski, Nauka artyleryi. Zebrana z najpóźniejszych autorów, napisana dla pożytku korpusu Artyleryi Narodowej z rozkazu i nakładem Jego Królewskiej Mci. T. 1–3. Warszawa 1781–1783.
31. A. Karasiowa, Nieprawie. Hasło w: Słownik polszczyzny XVI wieku. T. 17. Red. M. R. Mayenowa. Wrocław 1987, s. 545–546.
32. Kartoteka „Słownika języka polskiego XVII i 1. połowy XVIII wieku”. Na stronie: http://www.rcin.org.pl/dlibra/docmetadata?id=7779&from=publication (data dostępu: 10 IX 2018).
33. S. Karwowski, Wcielenie Inflant do Litwy i Polski 1558–1561. Poznań 1873.
34. J. M. Kasjan, Poetyka polskiej zagadki ludowej. Toruń 1976.
35. J. M. Kasjan, Polska zagadka ludowa. Wrocław 1983.
36. J. M. Kasjan, Usta i pióro. Studia o literaturze ustnej i pisanej. Toruń 1994.
37. S. Kobielski, Polska broń. Broń palna. Oprac. typograf. L. Piąty. Wrocław 1975.
38. J. Kochanowski, Dzieła polskie. Oprac. J. Krzyżanowski. Wyd. 12. Warszawa 1989.
39. J. Kochanowski, Fragmenta, albo Pozostałe pisma. Kraków 1590.
40. J. Kochanowski, Fraszki. Kraków 1584.
41. J. Kochanowski, Fraszki. Oprac. J. Pelc. Wyd. 2, zmien. Wrocław 1991.
42. J. Kochanowski, Gadka. W: Dzieła wszystkie. Wyd. Pomnikowe. T. 2. Warszawa 1884.
43. J. Kochanowski, Pieśni. Kraków 1586.
44. J. Kochanowski, Psałterz Dawidów. Kraków 1579.
45. J. Kochanowski, Wróżkach. Kraków 1587.
46. J. Kochanowski, Wzór pań mężnych. Kraków 1585.
47. J. Kochanowski, Zgoda. Kraków 1564.
48. F. Koneczny, Dzieje Polski za Jagiellonów. Kraków 1903.
49. S. Kot, Jana Kochanowskiego podróże i studia zagraniczne. W zb.: Studia staropolskie. Księga ku czci Aleksandra Brücknera. Kraków 1928.
50. H. Kotarski, Wojsko polsko-litewskie podczas wojny inflanckiej 1576–1582, sprawy organizacyjne. Cz. 1. „Studia i Materiały do Historii Wojskowości” T. 18 (1972).
51. J. Kruczek, Arma Ofensiva. Broń ręczna z minionych stuleci. Pszczyna 2014.
52. J. Krzyżanowski, Zagadka. Hasło w: Słownik folkloru polskiego. Red. J. Krzyżanowski. Warszawa 1965, s. 452-457.
53. J. Krzyżanowski, Zagadka i jej problematyka. W: Szkice folklorystyczne. T. 3: Wokół legendy i zagadki. – Z zagadnień przysłowioznawstwa. Kraków 1980.
54. W. Kwaśniewicz, 1000 słów o dawnej broni palnej. Warszawa 1987.
55. M. S. Linde, Słownik języka polskiego. T. 3. Lwów 1857.
56. S. Łaski, Prace naukowe i dyplomatyczne [...]. Wilno 1864.
57. K. Łopatecki, „Disciplina militaris” w wojskach Rzeczypospolitej do połowy XVII wieku. Białystok 2012.
58. K. Łopatecki, Ideowa wymowa ozdób armatnich z przełomu XVI i XVII wieku. W zb.: Nad społeczeństwem staropolskim. T. 1. Red. K. Łopatecki, W. Walczak. Białystok 2007, s. 249-270.
59. R. Matuszewski, Muszkiety, arkebuzy, karabiny... Warszawa 2000.
60. J. Mączyński, Lexicon Latino-Polonicum [...]. Królewiec 1564.
61. T. Michałowska, Staropolska teoria genologiczna. Wrocław 1974.
62. A. Mickiewicz, Konrad Wallenrod. W: Dzieła. Wyd. Narodowe. T. 2: Powieści poetyckie. Objaśn. K. Górski. Kraków 1949.
63. A. Mickiewicz, Pan Tadeusz, czyli Ostatni zajazd na Litwie. W: Dzieła. Wyd. Narodowe. T. 4. Objaśn. J. Krzyżanowski. Kraków 1949.
64. A. Mickiewicz, Reduta Ordona. W: Poezje [...]. Oprac. J. Czechowicz. Warszawa 1939.
65. I. Miksowa, Kurek. Hasło w: Słownik polszczyzny XVI wieku. T. 11. Red. M. R. Mayenowa. Wrocław 1978, s. 576.
66. J. A. Morsztyn, Nieobiecany kąsek. Białystok 1990.
67. T. Narbutt, Dzieje narodu litewskiego. T. 9. Wilno 1841.
68. T. Nastulczyk, P. Oczko, Homoseksualność staropolska. Przyczynek do badań. Kraków 2012.
69. J. Natanson-Leski, Dzieje granicy wschodniej Rzeczypospolitej. Cz. 1: Granica moskiewska w epoce jagiellońskiej. Lwów–Warszawa 1922.
70. J. Niedźwiedź, Źródła, konteksty i okoliczności powstania „Ody o zdobyciu Połocka” Jana Kochanowskiego. „Terminus” 2016, z. 4, s. 359-400.
71. T. M. Nowak, O „mówiących działach” artylerii polskiej XVI–XVIII wieku. „Napis” 2006, s. 379-393.
72. T. M. Nowak, Polska technika wojenna XVI–XVII w. Warszawa 1970.
73. T. Nowak, Rysunki dział zdobytych przez Szwedów w Polsce w XVII i na początku XVIII w. „Studia i Materiały do Historii Wojskowości” 1976.
74. J. Nowak-Dłużewski, Okolicznościowa poezja polityczna w Polsce. Pierwsi królowie elekcyjni. Warszawa 1969.
75. Nowy Testament. W przekł. J. Wujka. Kraków 1593.
76. K. Obremski, Glosa polemiczna do Radosława Grześkowiaka „Rozwiązywania »Gadki« Jana Kochanowskiego”. „Odrodzenie i Reformacja w Polsce” T. 61 (2017), s. 302-306.
77. M. Pankowski, Polska poezja nieokrzesana (próba określenia zjawiska). „Teksty” 1978, nr 4, s. 30-46.
78. J. Pelc, Kochanowski a wyprawa inflancka w roku 1557. (I jeszcze o „przypasanym do miecza rycerzu”). „Odrodzenie i Reformacja w Polsce” T. 36 (1992), s. 89-102.
79. K. Piwarski, Niedoszła wyprawa tzw. radoszkowicka Zygmunta Augusta na Moskwę. (Rok 1567–1568). „Ateneum Wileńskie” 1927, nr 13.
80. Polska sztuka wojenna w czasach odrodzenia. Oprac. T. Nowak. Warszawa 1955.
81. B. Raszewska-Żurek, O nietypowym rozwoju znaczeniowym w polszczyźnie – czasownik „chędożyć”. „Slavica Wratislaviensia” Nr 159 (2014), s. 367-378.
82. M. Rej, Figliki. Kraków 1562.
83. M. Rej, Wizerunk własny żywota człowieka poczciwego [...]. Kraków 1560.
84. M. Rej, Zwierciadło [...]. Kraków 1568.
85. M. Rej, Zwierzyniec [...]. Kraków 1562.
86. Rozmowy Salomona z Marchołtem. Przekł., oprac. M. Eder. Wrocław 2014.
87. M. Siennik, Lekarstwa doświadczone [...]. Kraków 1564.
88. Słownik polszczyzny Jana Kochanowskiego. Red. M. Kucała. T. 3. Kraków 2003.
89. Słownik polszczyzny Jana Kochanowskiego. Red. M. Kucała. T. 5. Kraków 2012.
90. P. Sobolczyk, Homoerotyczny barok? Wokół dwóch wierszy Villamediany. „Fraza” 2014, nr 3, s. 169-180.
91. J. Sokolski, Lipa, Chiron i labirynt. Esej o „Fraszkach”. Wrocław 1998.
92. Z. Stefańska, Próba ustalenia typów i nazw dział artylerii polskiej XVI i XVII wieku. „Muzealnictwo Wojskowe” t. 1 (1959).
93. M. Stryjkowski, Która przedtym nigdy świata nie widziała Kronika [...]. Królewiec 1582.
94. M. Stryjkowski, Przesławnego wjazdu do Krakowa i pamięci godnej koronacyjej Henryka Walezyjusza [...]. Kraków 1574.
95. Strzelba i munitia własnym nakładem JKM sprawiona w Wilnie i na zamki pograniczne rozesłana. Wilno 1565. W: M. Baliński, Historia miasta Wilna z rycinami. T. 2. Wilno 1836.
96. Strzelić–strzelać. Hasło w: Uniwersalny słownik języka polskiego. Red. S. Dubisz. Warszawa 2003, s. 1427–1428.
97. J. Szymczak, Początki broni palnej w Polsce (1383–1533). Łódź 2004.
98. J. Tarnowski, Consillium rationis bellicae. Tarnów 1558.
99. D. Ufano, Archelia. W zb.: Polskie wojskowe piśmiennictwo techniczne do roku 1764. Oprac. T. M. Nowak. Warszawa 1961.
100. W. Urban, Poznań skarbnicą materiałów do Kochanowskiego. „Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej” 1981, z. 17, s. 141-147.
101. K. Wilczewska, Z zagadnień słowotwórstwa i semantyki. Analiza XVI-wiecznej rodziny czasownika „bić”. Wrocław 1977.
102. J. Wimmer, Historia piechoty polskiej. Do roku 1864. Warszawa 1978.
103. Wylot. Hasło w: M. S. Linde, Słownik języka polskiego. T. 6 Lwów 1860, s. 524.
104. Zagadki rozmaite i pytania służące zabawie i nauce. Antologia polskiej zagadki literackiej. Wstęp, przypisy J. M. Kasjan. Toruń 1994.
105. B. Zdrojewska, Bełt. Hasło w: Słownik polszczyzny XVI wieku. T. 2. Red. S. Bąk [i in.]. Wrocław 1967, s. 43.
106. Z. Żygulski Jun., Broń w dawnej Polsce. Na tle uzbrojenia Europy i Bliskiego Wschodu. Warszawa 1975.

Issue:

4

Start page:

125

End page:

163

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:138730 ; 0031-0514 ; 10.18318/pl.2018.4.9

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Oct 2, 2020

In our library since:

Sep 12, 2020

Number of object content hits:

52

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/173371

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Edition name Date
Cybulska-Bohuszewicz E. - Oct 2, 2020
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information