RCIN and OZwRCIN projects

Object

Struktury informacyjne czeskiej Jednoty Brackiej w świetle nowego znaleziska źródłowego z początku XVII wieku
This publication is protected by copyright. Check the terms of use in the publication description.
This publication is protected by copyright. Check the terms of use in the publication description.

Title: Struktury informacyjne czeskiej Jednoty Brackiej w świetle nowego znaleziska źródłowego z początku XVII wieku

Creator:

Just, Jiří

Date issued/created:

2010

Resource type:

Text

Subtitle:

Odrodzenie i Reformacja w Polsce T. 54 (2010)

Contributor:

Wierzbicka-Trwoga, Krystyna Tr. ; Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Wydawnictwo Naukowe "Semper"

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Summary in English. ; p. 69-84

References:

Akta synodów różnowierczych w Polsce, oprac. M. Sipayłło, t. IV: Wielkopolska 1569–1632, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1997.
Arnold Matthieu, Die Rolle der Korrespondenz bei Kommunikation und Transfer. Zu einer evangelischen Identität in der frühen Neuzeit, w: Kommunikation und Transfer im Christentum der frühen Neuzeit, herausgegeben von I. Dingel, W.–F. Schäufele, Vandenhoeck & Ruprecht, Mainz 2007, s. 33–47.
Bareš František, Knihtisk v městě Boleslava Mladého, „Památky archaeologické” 1902, nr 19, s. 173–184.
Bareš František, Tři stavební památky města Mladého Boleslava a jejich restaurování, „Památky archaeologické” 1908–1909, nr 23, s. 387–398.
Bečková Marta, Die Korrespondenz der Senioren der Brüderunität im Staatsarchiv von Poznań, „Acta comeniana” 1997, nr 12 [36], s. 37–46.
Bickerich Wilhelm, Das Tagebuch der polnischen Unität von 1643–1751, „Aus Posens kirchlicher Vergangenheit” 1913, nr 3, s. 73–112; nr 5 (1915–1916), s. 125–132; nr 6 (1917–1918), s. 113–125.
Bidlo Jaroslav, Zur Frage über das konfessionelle Verhältnis der Brüderunität zum Luthertum. Odpověď Jánu Kvačalovi, „Jahrbuch der Gesellschaft für die Geschichte des Protestanismus in Österreich” 1911, nr 32–33, s. 73–91.
Bohatcová Mirjam, Ediční program ivančické a kralické tiskárny bratrské, „Z Kralické tvrze” 1978–1979, nr 10, s. 9–21.
Bohatcová Mirjam, Erasmus, Luther, Melanchthon und Calvin in gedruckten tschechischen Übersetzungen aus dem 16. und 17. Jahrhundert, „Gutenberg–Jahrbuch” 1974, s. 158–165.
Brecht Martin, Korrespondenzen als Dokumente theologischer Verbindung im süddeutschen Luthertum des 17. Jahrhunderts, w: Kommunikationsstrukturen im europäischen Luthertum der Frühen Neuzeit, herausgegeben von W. Sommer, Gütersloher Verlagshaus, Gütersloh 2005, s. 123–134.
Chaloupka M., Bratr Jan Cyrill Třebíčský, w: Význačné postavy Jednoty bratrské a jejich dílo, pod editorskou prací M. Kaňáka, HČSBF, Praha 1957, s. 208–218.
Čihula Josef, Poměr Jednoty Bratří českých k Martinu Lutherovi, „Věstník Královské české společnosti nauk” 1897, tř. filoz.–hist.–jazyk, nr 4, s. 1–70.
Daňková Mirjam, Bratrské tisky ivančické a kralické, „Sborník Národního musea” 1951, A 5, nr 1, s. 1-183.
Dworzaczkowa Jadwiga, Bracia czescy w Wielkopolsce w XVI i XVII wieku, "Semper", Warszawa 1997.
Dworzaczkowa Jadwiga, Z dziejów braci czeskich w Polsce, Instytut Historii UAM, Poznań 2003.
Fialová Vlasta, Zachariáš Solín, tiskař Kralické bible, Vyzkumný Ústav Poligrafický, Brno 1968.
Glücklich Julius, Koncept Majestátu a vznik Porovnání, „Český časopis historický” 1917, nr 23, s. 110–128.
Glücklich Julius, Mandát proti Bratřím z 2. září 1602 a jeho provádění v letech 1602–1604, „Věstník Královské české společnosti nauk” 1904, tř. filoz.–hist.–jazyk, nr 10.
Gmiterek Henryk, Bracia czescy a kalwini w Rzeczypospolitej. Połowa XVI – połowa XVII wieku. Studium porównawcze, UMCS, Lublin 1987.
Halama Jindřich, The Crisis of the Union of Czech Brethren in the Years Prior to the Thirty Years War or On the Usefulness of Persecution, „Communio viatorum” 2002, nr 44, s. 51–68.
Hejnic Josef, Martínek Jan, Rukověť humanistického básnictví v Čechách a na Moravě, Praha 1966.
Hejnic Josef, Martínek Jan, Rukověť humanistického básnictví v Čechách a na Moravě, t. 3, Academia, Praha 1969.
Holý Martin, Šlechtičtí vzdělanci z českých zemí a evropská res publica litteraria v poslední třetině 16. a v prvních desetiletích 17. století, „Historie – Otázky – Problémy” 2009, nr 1, s. 13–34.
Holý Martin, Výchova a vzdělání české a moravské šlechty v 16. a v první třetině 17. století, „Folia historica Bohemica” 2005, nr 21, s. 111–210.
Hrejsa Ferdinand, Bratrské památky v Brandýse nad Orlicí, Pražská akciová tiskárna, Praha 1936, s. 1–4.
Hrejsa Ferdinand, Sborové Jednoty bratrské, Synodní výbor ČCE, Praha 1939.
Indra Bohumír, Otcovský přítel Komenského. Bratr Jan Lanecius a vztahy jeho rodiny k Valašsku, „Naše Valašsko” 1946, nr 9, s. 151–161.
Just Jiří, Multikonfesní soužití v době náboženské svobody. Čeští a moravští nekatolíci mezi Majestátem a stavovským povstáním ve světle zpráv archivu Matouše Konečného, „Studia comeniana et Historia” 2009, 39, nr 81, s. 249–266.
Just Jiří, Neue Quellen zur Geschichte der Brüderunität in der Zeit vor der Schlacht am Weißen Berg. Der Fund des Archivs von Matouš Konečný in Mladá Boleslav, „Acta comeniana” 2009, nr 22–23, s. 249–286.
Just Jiří, 9.7.1609. Rudolfův Majestát. Světla a stíny náboženské svobody, Havran, Praha 2009.
Kaňák M., Pronikání kalvínské reformace a její francouzské literatury náboženské do českého prostředí a vliv její na Jednotu bratrskou, „Náboženská revue” 1941, nr 13, s. 13-365.
Knoz Tomáš, Brandýs nad Orlicí kolem roku 1625. Komenský a Balbín, reformace a protireformace, „Dějiny a současnost” 2000, nr 3, s. 6–11.
Knoz Tomáš, Državy Karla staršího ze Žerotína po Bílé hoře. Osoby, příběhy, struktury, Masarykova univerzita, Brno 2001.
Knoz Tomáš, Karel starší ze Žerotína. Don Quijote v labyrintu světa, Vyšehrad, Praha 2008.
Knoz Tomáž, Karel starší ze Žerotína – subjektivní anamnéza, „Časopis Moravského zemského muzea” 1997, nr 82, Vědy společenské, s. 209–258.
Knoz Tomáž, „…s pomocí Boží dosti mírně se mám…” Zdraví a nemoci Karla staršího ze Žerotína, „Časopis Moravského zemského muzea” 1997, nr 82, Vědy společenské, s. 183–199.
Král Pavel, Ronšperské setkání. Švamberský pohřeb jako místo politické komunikace předbělohorské šlechtické společnosti, „Jihočeský sborník historický” 1999, nr 68, s. 291–307.
Krčálová Jarmila, Bratrský sbor v Mladé Boleslavi, „Křesťanská revue” 1952, nr 19, s. 211–216.
Krofta Kamil, O bratrském dějepisectví, Jan Laichter, Praha 1946.
Kučera Jan, Dopis v předbělohorských Čechách, „Sborník poštovního muzea” 1982, s. 177–192.
Mezník Jaroslav, Religious Tolerantion in Moravia in the 16th Century, „Kosmas. journal of czechoslovak and central European Studies” 1984–1985, t. 3–4, nr 1–2, s. 109–123.
Mezník Jaroslav, Tolerance na Moravě v 16. století, w: Problém tolerance v dějinách a v perspektivě, pod editorskou prací M. Machovce, Academia, Praha 1995, s. 76–85.
Molnár Amedeo, Boleslavští bratří, Komenského evangelická fakulta bohoslovecká, Praha 1952.
Molnár Amedeo, Luthers Beziehungen zu den Böhmischen Brüdern, w: Leben und Werk Martin Luthers von 1526 bis 1546, Berlin 1983, s. 627–639, 950–954.
Molnár Amedeo, Reformovaný svět a bratrská šlechta, „Křesťanská revue” 1971, nr 38, s. 140–142.
Molnár Amedeo, The Reformed World and nobility among the Brethren, „Communio viatorum” 1972, nr 15, s. 173–181.
Müller Joseph Th, Das Bischofstum der Brüder–Unität. Eine geschichtliche Untersuchung, Herrnhut 1889.
Müller Joseph Th., Geschichte der Böhmischen Brüder, t. 1: 1400–1528, t. 2: 1528–1576, t. 3: 1575–1781, Herrnhut 1922–1931.
Novák Jan V., Matouš Konečný, w: Ottův slovník naučný, t. XIV, s. 678.
Odložilík Otakar, Die Wittenberger Philippisten und die Brüderunität, w: Ost und West in der Geschichte des Denkens und der kulturellen Beziehung. Festschrift für Eduard Winter zum 70. Geburtstag, Berlin 1966, s. 106–118.
Odložilík Otakar, Jednota bratrská a reformovaní francouzského jazyka, Philadelphia 1964.
Ordo Antistitum in Unitate Fratrum, oprac. j. śliziński, „Slavia” 1951, nr 20, s. 385–395; j. Smolík, Seniorství a biskupství v Jednotě bratrské, „Archiv pro bádání o životě a spisech j. A. Komenského” 1958, nr 17, s. 101–103.
Pešek Jiří, Šaman David, Studenti z Čech na zahraničních univerzitách v předbělohorském čtvrtstoletí, „Ústecký sborník historický” 1983, s. 173–218.
Rak Jiří, Karlova univerzita v pravomoci defenzorů (1609–1622), „Acta Universitatis carolinae. Historia Universitatis carolinae Pragensis” 1977, nr 17/1, s. 33–46.
Rak Jiří, Vývoj utrakvistické správní organizace v době předbělohorské, „Sborník archivních prací” 1981, nr 31, s. 179–206.
Rejchrt Luděk, Bratrští studenti na reformovaných akademiích před Bílou horou, „Acta Universitatis carolinae. Historica 13” 1973, s. 42–82.
Říčan Rudolf, Die böhmischen Brüder. Ursprung und Geschichte, Basel 2007.
Říčan Rudolf, Několik pohledů do českobratrského vyššího školství za mladých let J. A. Komenského, „Acta comeniana” 1962, 21, nr 2, s. 114–151.
Říčan Rudolf, Výchova „lidí v moci k správě světa postavených” v Jednotě bratrské, „Acta comeniana” 1960, nr 19, s. 126–130.
Růčková Markéta, Kněžský dorost Jednoty bratrské aneb studenti z mladoboleslavských truhliček. Střípky ze života bratrských mládenců na počátku 17. století, w: Historie 2008. Sborník prací ze 14. celostátní studentské vědecké konference konané 5. a 6. března 2009 v Hradci Králové, pod editorskou prací O. Felcmana, Oftis, Hradec Králové 2009, s. 79–101.
Schmidtmayer Alfred, Die Beziehungen des Bremer Gymnasium Illustre zu J. A. Comenius u. den mährischen Brüdern, „Bremisches jahrbuch” 1930, nr 33, s. 305–347.
Seibt Ferdinand, Das Toleranzproblem im alten böhmischen Staat, „Bohemia. jahrbuch des collegium carolinum” 1975, nr 16, s. 39–50.
Šroněk Michal, Pohřební ceremonie Petra Voka z Rožmberka a jejich konfesijní pozadí, w: Epigraphica & sepulcralia, pod editorskou prací Dalibora Prixa, J. Roháček, t. 1, Artefactum, Praha 2005, s. 201–215.
Tichá Zdeňka, Matěj Cyrus, w: Lexikon české literatury, tom I: A–G, Academia, Praha 1985, s. 372–373.
Tichá Zdeňka, Matouš Konečný, w: Lexikon české literatury, t. 2/II, Academia, Praha 1993, s. 826.
Vávra Ivan, Emblémy, monogramy, značky a znaky v tiscích ivančických a kralických, „Listy filologické” 1960, nr 83, s. 152-161.
Voit Petr, Encyklopedie knihy. Starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, t. I–II, Libri, Praha 2008.
Zíbrt Čeněk, Žehnání J. Cyrilla s Jednotou v Lešně 1632, „Časopis Musea Království českého” 1910, nr 84, s. 429–434.

Relation:

Odrodzenie i Reformacja w Polsce

Volume:

54

Start page:

69

End page:

84

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:20179 ; 0029-8514

Source:

IH PAN, sygn. A.512/54 Podr. ; IH PAN, sygn. A.513/54 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Restricted Access

Terms of use:

Copyright-protected material. Access only on terminals at the Institute of History of the Polish Academy of Sciences, may be used within the limits of statutory user freedoms.

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Closed

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information