Object

Metalowe pieczęcie książąt polskich z XII wieku
This publication is protected by copyright. Check the terms of use in the publication description.
This publication is protected by copyright. Check the terms of use in the publication description.

Title: Metalowe pieczęcie książąt polskich z XII wieku

Creator:

Hlebionek, Marcin (1974– )

Date issued/created:

2009

Resource type:

Text

Subtitle:

Studia Źródłoznawcze = Commentationes T. 47 (2009)

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Wydawnictwo DiG

Place of publishing:

Warszawa

Description:

p. 35-94 : ill. ; Summary in English.

References:

J. Adamczyk, Płacidła w Europie Środkowej i Wschodniej w średniowieczu, Warszawa 2004.
A. Adamska, „From Memory to Written Record” in the Periphery of Medieval Latinitas: The case of Poland in the Eleventh and Twelfth Centuries, w: Charters and use of the written Word in Medieval Society, ed. K. Heidecker, Turnhout 2000.
M. Andrałojć, M. Andrałojć, A Polish Ducal Bulla, „Quaestiones Medii Aevi Novae”, 9, 2004, s. 255–281.
M. Andrałojć, M. Andrałojć, Archeologia po stronie Krzywoustego. Polska bulla książęca, „Archeologia Żywa”, nr 2 (25), 2003, s. 26–29.
M. Andrałojć, M. Andrałojć, Bulla Bolesława Krzywoustego, w: Kraków w chrześcijańskiej Europie X–XIII w. Katalog wystawy, red. E. Firlet, A. Zaitz, Kraków 2006.
M. Andrałojć, M. Andrałojć, Bulla Bolesława księcia Polski / Eine bulle von Fürst Bolesław von Polen, Poznań, 2006.
M. Andrałojć, M. Andrałojć, O polskich bullach książęcych, „Inne Oblicza Historii”, nr 1/ 2007, s. 29–34.
M. Andrałojć, M. Andrałojć, Skarby, pieczęcie, wikingowie, humus, „Archeologia Żywa”, nr 2 (25) 2003.
M. Bartkiewicz, Polski ubiór do 1864 r., Wrocław 1979.
O. Bauer, O původu dvojstrannosti česke pečeti panovnickie, „Český Časopis Historický”, 37, 1931, z. 2.
M. Bielińska, A. Gąsiorowski, K. Maleczyński, Dyplomatyka wieków średnich, Warszawa 1974.
J. Bieniak, Polska elita polityczna XII w., cz. 1, Tło działalności, w: Społeczeństwo Polski Średniowiecznej, red. S. K. Kuczyński, t. 2, Warszawa 1982.
K. Bobowski, Umacnianie się roli prawnej pieczęci w XII–XIII w. (na przykładzie Pomorza Zachodniego), Czas. Pr. Hist., 38, 1986, z. 2.
K. Bogacka, Insygnia biskupie w Polsce. Pierścień, pektorał, infuła XI–XVIII w., Warszawa 2008.
F. Cach, Nejstarši českè mince, t. 2, Českè a moravskè denáry od mincovní reformy Břetislava I. do doby brakteátovè, Praha 1972.
L. Clemens, Tuchsiegel, w: Siegel. Gebrauch und Bedeutung, hrsg. G. Signori, Darmstadt 2007.
Corpus des sceaux français du Moyen Âge, t. 2, Les sceaux des rois et de régence, opr. M. Dalas, Paris 1991.
J. Čarek, O pečetech českych knižat a kralů z rodu Přemyslova, „Sborník příspěvků k dĕjinám hlavního mĕsta Prahy”, t. 8, 1938, s. 6–10.
Česká panovnická a státní symbolika. Vývoj od středověku do sučasnosti. Katalog vystavý, opr. E. Gregorovičová, P. Sedláček, Praha 2002.
K. Ciechanowski, Epigrafia romańska i wczesnogotycka w Polsce, Wrocław 1965.
G. Demay, Le costume au moyen âge, d’après les sceaux, Paris 1880.
F. de Lasala, J. Grisar, Aspetti della sigillografia. Typologia, storia masteria e valore giuridico dei sigilli, Roma 2005.
I. Dębska, A. Dębski, M. Sikora, Wczesnośredniowieczna pieczęć ołowiana odkryta na poznańskim Ostrowie Tumskim, w: Poznań we wczesnym średniowieczu, t. 6, 2008, s. 99–111.
T. Diederich, Reflexions sur la typologie des sceaux, „Janus”, 1993, nr 1.
C. Du Cange, Glossarium Ad Scriptores Mediae et Infimae Latinitatis (…), t. 4, Francofurti ad Moenum 1710.
A. Eitel, Ueber Blei und Goldbullen im Mittelalter. Ihre Herleitung und ihre erste Verbreitung, Freiburg 1912.
Europas Mitte um 1000. Beiträge zur Geschichte, Kunst und Archäologie, hrsg. A. Wieczorek, H–M. Hinz, t. 2, Stuttgart 2000.
W. Ewald, Siegelkunde, München 1972.
W. Fabijański, Dawne pieczęcie na Śląsku, Wrocław 1980.
F. Fabijański, Odlewy metalowe pieczęci w zbiorze sfragistycznym Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Katalog, Wrocław 1999.
M. Folwarniak, Brakteaty Bolesława Krzywoustego, „Inne Oblicza Historii”, nr 3/2009.
F. Friedensburg, Sphragistik. Heraldik. Deutsche Muenzengeschichte, Berlin 1912.
Galli Anonymi Chronicon, opr. L. Finkel, S. Kętrzyński, Lwów 1899.
W. Garbaczewski, Ikonografia monet piastowskich 1173–1280, Warszawa–Lublin 2007.
A. Gieysztor, Rzymska studzienka ze św. Wojciechem z roku około 1000, w: Św. Wojciech w polskiej tradycji ikonograficznej. Antologia tekstów, red. G. Labuda, Warszawa 1997, s. 337–343.
A. Gieysztor, Zarys dziejów pisma łacińskiego, Warszawa 1973.
F. Graus, St. Adalbert und St. Wenzel. Zur funktion der mittelalterlichen Heiligenverehrung in Böhmen, w: Europa Slavica–Europa Orientalis. Festschrift für Herbert Ludat zum 70 Geburtstag, hrsg. K. D. Grothusen, K. Zernack, Berlin 1980.
O. Grotefend, Die Siegel der Bischöfe von Kammin und ihres Domkapitels, „Baltische Studien”, Neue Folge, 26, 1924.
M. Grunbart, S. Lochner-Metaxas, Stempeln in Byzanz, w: Wiener Byzantynistik un Neograezistik. Beiträge zum Symposion Vierzig Jahre Institut für Byzantinistik und Neogräzistik der Universität Wien im Gedenken an Herbert Hunger (Wien, 4. – 7. Dezember 2002), hrsg. W. Hörandner, J. Koder, S.A. Stanisopoulou, Wien 2004, Byzantina et Neograeca Vindobonensia, T. 24.
F. Gryglewicz, Pieczęć i jej symbolika w Nowym Testamencie, „Roczniki teologiczno-kanoniczne”, 10, 1963, z. 2.
M. Gumowski, Pieczęcie książąt pomorskich, „Zapiski Historyczne”, 16, 1950.
M. Gumowski, Pieczęcie śląskie do końca XIV w., w: Historia Śląska od najdawniejszych czasów do r. 1400, t. 3, red. W. Semkowicz, Kraków 1936.
B. Haczewska, Uwagi o przedstawieniach władcy na monetach w XII i XIII w., w: Pozaekonomiczne funkcje monet, red. M. Gącarzewicz, Poznań 1995.
M. Haisig, Sfragistyka ogólna, w: M. Gumowski, M. Haisig, S. Mikucki, Sfragistyka, Warszawa 1960.
E. Hanc-Maikowa, Plomby drohiczyńskie ze zbiorów Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, „Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi”, Seria Numizmatyczna i Konserwatorska, nr 8, 1988.
J. Hásková, M. Vitanovský, Osobnost krále Vratislava I. (1061–1092) na mincích. K oficiálnímu vyobrazení prvního českého krále a k české panovnické distinkci, „Sborník Národního Muzea v Praze”, series A, vol. 38, no 4.
J. Harvey Bloom, English seals, London 1906.
O. Held, Marke und Zeichen im hansischen Verkehr bis zum ende 15 Jhs., „Hansische Geschichtsblätter”, 17, 1911, s. 481–511.
M. Hlebionek, Czwarta pieczęć, „Inne Oblicza Historii”, nr 6/2006, s. 40–53.
M. Hlebionek, Pieczęcie książąt polskich, „Inne Oblicza Historii”, nr 1/2007, s. 22–28.
M. Hlebionek, Pieczęć Bolesława księcia Polski, „Inne Oblicza Historii”, nr 3/2009, s. 21–29.
R. Hube, Prawo polskie w wieku XIII, Warszawa 1874.
J. Januš, Praporzec jako insignie českeho panovnika v 11 a 12 stoleti, w: Sbornik přispévků II. setkani genealogů a heraldiků, red. K. Müller, Ostrava 1984.
R. Jaworski, Sprawa przywileju Alexandra na sejmie warszawskim 1563 r. a geneza pierwszej polskiej ustawy archiwalnej, „Archiwista Polski”, nr 2/2008.
J. Jodkowski, Pieczęcie ruskie z XI i XII w. znalezione w Grodnie i Drohiczynie, Przegl. Hist., 37, 1948.
T. Jurek, Bulle książąt polskich, Rocz. Hist., 77, 2006, s. 161–165.
T. Jurek, Fryzura narodowa średniowiecznych Polaków, w: Scriptura custos memoriae. Prace historyczne, red. D. Zydorek, Poznań 2001.
T. Jurek, Stanowisko dokumentu w średniowiecznej Polsce, St. Źródł., 40, 2002.
R. Kahsnitz, Siegel des Deutschen Ordens aus dem Heiligen Land und dem Reich: Das 13. Jahrhundert, „Der Herold”, Heft 3/1990.
D. Karczewski, Studia nad trzynastowiecznymi dokumentami klasztoru norbertanek w Strzelnie, St. Źródł., 37, 2000.
H. Keller, Die Siegel und Bullen Ottos III, w: Europas Mitte um 1000. Beiträge zur Geschichte, Kunst und Archäologie. Handbuch zur Ausstellung, hrsg. A. Wieczorek, H. M. Hinz, Bd. 2, Stuttgart 2000.
S. Kętrzyński, O palliuszu biskupów polskich XI w., RAU whf, t. 43, 1920.
S. Kętrzyński, Zarys nauki o dokumencie polskim wieków średnich, Warszawa 1934.
R. Kiersnowski, O brakteatach z czasów Bolesława Krzywoustego i roli kultu świętego Wojciecha w Polsce, „Wiadomości numizmatyczne”, 3, 1959, z. 3–4.
R. Kiersnowski, Wstęp do numizmatyki polskiej wieków średnich, Warszawa 1964.
L. G. Klimanov, „Byzantine reflections” in the Sphragistics. Likchachev Collection of metal seals VIIth–XXth centurys, St. Petersburg 1999.
R. M. Kloos, Einführung in die Epigraphik des Mittelalters und der frühen Neuzeit, Darmstadt 1980.
R. Knapiński, Św. Wojciech w sztuce polskiej, w: Dziedzictwo kultu świętego Wojciecha, red. R. Knapiński, Lublin 1998.
W. Koch, Auf dem Wege zur Gothischen Majuskel. Anmerkungen zur epigraphischen Schrift in romanischer Zeit, w: Inschrift und Material. Inschrift und Buchschrift. Fachtagung für mittelalterliche und neuzeitliche Epigraphik, Ingolstadt 1997.
H. Kočka-Krenz, Najstarszy Poznań – wciąż odkrywany, „Studia nad dawną Polską”, 1, 2008.
H. Kočka-Krenz, Poznań – Ostrów Tumski: najnowsze rezultaty i kierunki badań archeologicznych, „Wielkopolski Biuletyn Konserwatorski”, 3, 2006.
E. Kopicki, Katalog podstawowych typów monet i banknotów Polski oraz ziem historycznie z Polską związanych, t. 1, Warszawa 1974.
M. K. Kocińska, J. Maik, Średniowieczne plomby tekstylne z wykopalisk w Gdańsku, Acta archeologica Lodzensia, nr 50/2, 2004.
Z. Kozłowska-Budkowa, Repertorjum polskich dokumentów doby piastowskiej, Zeszyt 1, Do końca wieku XII, Kraków 2006.
H. Krahmer, Beiträge zur Geschichte des geistlichen Siegels in Schlesien bis zum Jahre 1319, „Zeitschrift des Vereins für Geschichte Schlesien”, 69, 1935.
T. Krejčik, Pečet v kultuře středoveku, Ostrava 1998.
T. Krejčik, J. Krejčik, Česka panovnicka symbolika ve svedectvi minci, pečeti a medali, „Časopis Moravskeho Muzea”, t. 74, z. 1/2, 1989.
Kronikarze czescy, opr. M. Wojciechowska, Wrocław–Warszawa 2006.
M. Kucera, Najstarszy tłok pieczętny żupnika polskiego, St. Źródł., 19, 1974.
S. K. Kuczyński, Pieczęcie książąt mazowieckich, Warszawa 1978.
S. K. Kuczyński, Pieczęć – zakres pojęcia i znaczenia, „Biuletyn Numizmatyczny”, 2, 1966.
B. Kumorovitz, A magyar pecséthasználat története a középkorban. Der Gebrauch von Siegeln in Ungarn im Mittelalter, Budapest 1993.
T. Lewicki, Znaczenie handlowe Drohiczyna nad Bugiem we wczesnym średniowieczu i zagadkowe plomby ołowiane znalezione w tej miejscowości. Notatka tymczasowa, Kwart. HKM, 4, 1956.
J. Mašin, Románská nástĕnna malba w Čechách a na Moravĕ, Praha 1954.
Megpecsételt történelem. Középkori pecsétek Esztregomból, Esztregom 2000.
M. Mielczarek, J. Piniński, E. Maik, Numizmatyczne skarby Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, Łódź 2001.
H. Nehmiz, Untersuchungen über die Besiegelung der Schlesischen Herzogurkunden im 13. Jahrhundert, Forschungen zum Schlesischen Urkundenbuch, Bd. 1, geleitet von L. Santifaller, Breslau 1939.
R. Nový, Symboly české státností v 10–12. stoleci, „Folia Historica Bohemica”, 12, 1988.
A. Nowakowski, Uzbrojenie średniowieczne w Polsce (na tle środkowoeuropejskim), Toruń 1991.
Ornamenta Ecclesiae. Kunst und Künstler der Romanik in Köln, Bd. 2, Katalog zur Ausstellung des Schnütgens-Musems in der Josef-Haubrich-Kunsthalle, hrsg. A. Legner, Köln 1985.
J. Pakulski, Geneza pieczęci herbowych biskupów i arcybiskupów metropolii gnieźnieńskiej, w: Polska heraldyka kościelna, red. K. Skupieński, A. Weiss, Warszawa 2004.
J. Pakulski, O najstarszych, przedherbowych pieczęciach arcybiskupów gnieźnieńskich, w: Homines et societas. Czasy Piastów i Jagiellonów. Studia historyczne ofiarowane Antoniemu Gąsiorowskiemu w sześćdziesiątą piątą rocznicę urodzin, red. T. Jasiński, T. Jurek, J. M. Piskorski, Poznań 1997.
J. Pakulski, Średniowieczne pieczęcie kapituł katedralnych metropolii gnieźnieńskiej w świetle dotychczasowych badań, w: Pieczęcie w dawnej Rzeczpospolitej, red. Z. Piech, J. Pakulski, J. Wroniszewski, Warszawa 2006.
B. Paszkiewicz, Święty Wojciech i monety, w: Środkowoeuropejskie dziedzictwo świętego Wojciecha, red. A. Barciak, Katowice 1998.
H. Petersen, Et dansk Flag fra Unionstiden i Maria-Kirken i Lübeck, København 1882.
F. Philippi, Siegel, Berlin 1914.
Z. Piech, Ikonografia pieczęci Piastów, Kraków 1993.
Z. Piech, Mitra ksiażęca w świetle przekazów ikonograficznych od czasów rozbicia dzielnicowego do końca epoki jagiellońskiej, Kwart. HKM, nr 1/87, s. 5–47.
Z. Piech, Strój, insygnia i atrybuty książąt piastowskich do końca XIV w., cz. 1–2, Kwart. HKM, 38, 1990.
F. Piekosiński, Najdawniejszy dokument polski, „Wiadomości Archeologiczno-Numizmatyczne”, 1902, nr 4.
F. Piekosiński, Pieczęcie polskie wieków średnich, doby piastowskiej. Uzupełnienie I, „Herold Polski”, 4, 1906.
F. Piekosiński, W sprawie grzywien karnych w dawnej Polsce, Kwart. Hist., 8, 1894.
A. Pikulski, Mitra. Studium historyczno-artystyczne, Lublin 2002.
B. Piwocka, Monety piastowskie wykopane w Karczmiskach, „Wiadomości Numizmatyczno-Archeologiczne”, 15, 1933.
A. Podlaha, E. Šittler, Chrámový poklad u sv. Víta v Praze, Praha 1903.
A. Poppe, Pieczęcie. Ruś, SSS, t. 4, Wrocław 1970, s. 77–79.
O. Posse, Die Siegel der deutschen Kaiser und Könige von 751 bis 1806, Bd. 1, 751–1347, Dresden 1909.
G. Pray, Syntagma historicum de sigillis regum, et reginarum Hungariae pluribusque aliis, Budae 1805.
J. Ptak, Chorągiew w komunikacji społecznej w Polsce piastowskiej i jagiellońskiej, Lublin 2002.
B. J. Roemer-Büchner, Die Siegel der deutschen Kasier, Konige und Gegenkonige, Frankfurt am Main 1851.
M. Rokosz, Wawelska włócznia Bolesława Chrobrego. Przegląd problematyki, „Rocznik Krakowski”, 55, 1989.
J. Roman, Manuel de sigillographie françiase, Paris 1912.
T. Sawicki, Bulla książęca z XII w. z grodu na Górze Lecha w Gnieźnie, „Wiadomości numizmatyczne”, 51, 2007, z. 1, s. 109–117.
W. Sawicki, Ikonografia archeologiczna jako źródło historyczno-prawne. Pastorał biskupi i pieczęć na płaskorzeźbach chrzcielnicy w Tryde, ABMK, 21, 1970.
P. E. Schramm, Böhmen und das Regnum: Die Verleihungen der Königswürde an die Herzöge von Böhmen (1085/86, 1158, 1198/1203), w: Adel und Kirche. Gerd Tellenbach zum 65. Geburtstag von Freunden und Schülern, hrsg. J. Fleckenstein, K. Schmid, Freiburg 1968.
P. E. Schramm, Die deutschen Kaiser und Könige in Bilder ihrer Zeit 751–1190, München 1983.
P. E. Schramm, Die Metallbullen der Karolinger: Ihre Rekostruktion, ihre Interpretation, w: Atti del II Congresso Internazionale della Società Italiana di Storia del Diritto, Venezia 1967.
P.E. Schramm, Drei Nachträge zu den Metallbullen der Karolingischen und Sächsischen Kaiser, „Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters”, 24, 1968, H. 1.
P.E. Schramm, Herrschaftzeichen und Staatssymbolik, Bd. 3, Stuttgart 1956.
A. Schulz, Die schlesischen Siegel bis 1250, Breslau 1871.
W. Seibt, Die Byzantinischen Bleisiegel in Österreich, 1 Theil, Wien 1978.
W. Semkowicz, Paleografia łacińska, Kraków 2002.
K. Skupieński, Funkcje małopolskich dokumentów w sprawach prywatnoprawnych do roku 1306, Lublin 1990.
D. Stehlíková, Středověké pečeti se sv. Vojtěchem ve střední Europě, w: Svatý Vojtěch. Sborník k mileniu, red. J. Polc, Praha 1997.
P. Stróżyk, Ikonografia denarów z imieniem Mieszka. Ze studiów nad ceremonialnymi nakryciami głowy pierwszych Piastów, Rocz. Hist., 66, 2000, s. 121–134.
P. Stróżyk, O pieczęciach kapituły gnieźnieńskiej z wizerunkiem św. Wojciecha, Rocz. Hist., 73, 2007.
P. Stróżyk, Wizerunek Bolesława Chrobrego na denarze DVX INCLITVS. Ze studiów nad ceremonialnymi nakryciami głowy pierwszych Piastów, Rocz. Hist., 68, 2002, s. 57–76
S. Suchodolski, Czeskie wpływy na wyobrażenia polskich monet we wczesnym średniowieczu, „Wiadomości Numizmatyczne”, 6, 1962, z. 3–4, s. 199–216.
S. Suchodolski, Jeszcze o brakteatach Bolesława Krzywoustego, „Wiadomości Numizmatyczne”, 20, 1976, z. 1.
S. Suchodolski, Kult św. Wacława i św. Wojciecha przez pryzmat polskich monet z okresu wczesnego średniowiecza, w: Kościół–Kultura–Społeczeństwo. Studia z dziejów średniowiecza i czasów nowożytnych, red. S. Bylina [i in.], Warszawa 2000.
S. Suchodolski, Mennictwo polskie w XI i XII wieku, Wrocław 1973.
S. Suchodolski, Moneta źródłem wszechstronnym: materialnym, pisanym i ikonograficznym, w: Źródła historyczne wydobywane z ziemi, red. S. Suchodolski, Wrocław 2008.
S. Suchodolski, Nowa bulla Bolesława Krzywoustego i problem ołowianych pieczęci w Polsce wczesnośredniowiecznej, Przegl. Hist., t. 100, 2009, z. 2.
S. Suchodolski, Numizmatyczny przyczynek do dziejów uzbrojenia w Polsce w XI i XII w., „Archeologia Polski”, 7, 1962, z. 1.
M. Šufflay, Az idézö pecsét a szláv forrásek világánál, Szazadok, t. 40, 1906.
Svenska Sigiller från Medeltiden, Utg. af B. E . Hildebrand, 1 Haftet, Stockholm 1862.
Sztuka polska przedromańska i romańska do końca XIII w., red. M. Walicki, t. 1, Warszawa 1968.
R. Taubenschlag, Proces polski XIII i XIV w. do statutów Kazimierza Wielkiego, Lwów 1927.
A. Tomczak, Zarys dziejów archiwów w Polsce, cz. 1, Do wybuchu I wojny światowej, Toruń 1974.
M. Tosi, Bullaria e Bullatores della cancellaria pontificia, „Gli archivi italiani”, R. 4, fasc. 1–2, s. 3–76.
S. Trawkowski, Ubiór i pielęgnacja ciała, w: Kultura Polski średniowiecznej X–XIII w., red. J. Dowiat, Warszawa 1985.
B. Trelińska, Gotyckie pismo epigraficzne w Polsce, Lublin 1991.
Urkundebuch zur Geschichte der Babenberger in Österreich, Bd. 3, Siegel der Babenberger, bearb. von. O. Mitis, F. Gall, Wien 1954.
A. Vetulani, Pozew sądowy w średniowiecznym procesie polskim, RAU whf, t. 65, 1925, nr 3.
E. von Moffett, A Bulla of Otto III in America, „Speculum”, 9, 1934, nr 2.
Z. Wdowiszewski, Jeszcze o skarbach z Dobiesławic i Karczmisk. Nowy brakteat Bolesława Krzywoustego, „Wiadomości Numizmatyczne”, 1950, z. 1–2.
P. Wiszewski, Domus Bolezlai. W poszukiwaniu tradycji dynastycznej Piastów (do 1138r.), Wrocław 2008.
D. Wybranowski, Wizerunek rycerski na pieczęciach książąt zachodniopomorskich, rugijskich i gdańskich, w: Najnowsze badania nad numizmatyką i sfragistyką Pomorza Zachodniego, red. G. Horoszko, Szczecin 2004.
B. Zientara, Bolesław Wysoki – tułacz, repatriant, malkontent. Przyczynek do dziejów politycznych Polski XII w., Przegl. Hist., 62, 1971.
J. Žemlička, Čechy v době knížecí, Praha 1997.
R. Żerelik, „Fida memoriae custos est scriptura”. O potrzebie tworzenia archiwów w średniowieczu, w: Causa creandi. O pragmatyce źródła historycznego, red. S. Rosik, Acta Universitatis Wratislaviensis, nr 2783, Historia CLXXI, Wrocław 2005.
Z. Żygulski, Broń w dawnej Polsce na tle uzbrojenia Europy i Bliskiego Wschodu, Warszawa 1975.
K. Болсуновский, Дрогичинские пломбы, Киев 1894.
Я. Дашкевич, Позадокументне застосування печаток і ціх на західноукраїнских землях (XV–XVIII ст.), „Знак”, 2000, nr 21.
E. И Каменцева, И. В. Устюгов, Русская сфрагистика и геральдика, Москва 1963.
С.М. Каштанов, Рycckaя дипломатика, Москва 1988.
Б. А. Рыбаков, Торговля и торговые пути, w: История культуры древней Руси, т. I, red. А. Греков, М. И. Артамонов, Mосква–Ленинград, 1948
В. Л. Янин, Актовые печати древней Руси 10–15 вв, t. 1, Mocквa, 1970.

Relation:

Studia Źródłoznawcze

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:26728 ; 0081-7147

Source:

IH PAN, sygn. B.88/47 Podr. ; IH PAN, sygn. B.89/47 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Restricted Access

Terms of use:

Copyright-protected material. Access only on terminals at the Institute of History of the Polish Academy of Sciences, may be used within the limits of statutory user freedoms.

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Closed

Objects

Similar
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information