Object

Title: Spis książek klasztoru franciszkanów w Chełmnie z drugiej połowy XIII wieku

Creator:

Kaliszuk, Jerzy (1973– )

Date issued/created:

2009

Resource type:

Text

Subtitle:

Studia Źródłoznawcze = Commentationes T. 47 (2009)

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Wydawnictwo DiG

Place of publishing:

Warszawa

Description:

p. 95-108 : ill. ; Summary in English. ; Text partly in Latin.

References:

Acta sanctorum, Octobris, t. 4, Bruxellis 1780.
B. Altaner, A. Stuiber, Patrologia. Życie, pisma i nauka Ojców Kościoła, przeł. P. Pachciarek, Warszawa 1990.
Annales Minorum Prussicorum, wyd. E. Strehlke, w: Scriptores Rerum Prussicarum, t. 5, Leipzig 1874.
Architektura gotycka w Polsce, red. T. Mroczko. M. Arszyński, t. 2, Katalog zabytków, red. A. Włodarek, Warszawa 1995.
H. Aubert, Notices sur les manuscrits Petau conservés à la bibliothèque de Genève (fonds Ami Lullin) (Suite 1.), „Bibliothèque de l’École des Chartes”, 70, 1909, No. 1, s. 471–522.
T. Chrzanowski, M. Kornecki, Chełmno, Wrocław–Warszawa–Kraków 1991.
Corpus iuris canonici. I. Decretum magistri Gratiani, ed. E. Friedberg, Leipzig 1879.
L. De Germon, L. Polain, Catalogue de la Bibliothèque de feu M. le Comte Riant, t. 1–2, Paris 1899.
A. Derolez, Les catalogues de bibliothèques, Turnhout 1979.
A. Derolez, The Paleography of Gothic Manuscriptm Books From the Twelfth to the Early Sixteenth Century, Cambridge 2003.
A. Dondaine, Guillaume Peyraut, vie et oeuvres, „Archivum Fratrum Praedicatorum”, 18, 1948.
El libro De Laudibus et Miraculis Sanctae Mariae de Guillermo de Malmesbur,y ed. J. Canal Rome 1968.
J. B. Freed, Dzieje saskiej prowincji franciszkanów w XIII wieku, w: Franciszkanie w Polsce średniowiecznej, cz. 1: Franciszkanie na ziemiach polskich, red. J. Kłoczowski, Kraków 1983.
H. Freytag, Honorius, w: Verfasserlexikon. Die deutsche Literatur des Mittelalters, Berlin–New York 1982.
K. Górski, Jan z Torunia (z Łobdowa, de Lobedaw, Lobedan), w: PSB, t. 10, Wrocław–Warszawa–Kraków 1964.
J. G. Th. Graesse, Orbis latinus. Verzeichniss der wichtigsten lateinischen Orts- und Ländernamen, wyd. 2 popr., Berlin 1909.
S. Harrison Thomson, Latin Bookhands of the Later Middle Ages 1100–1500, Cambridge 1969.
A. S. Hoch, St. Martin of Tours: His Transformation into a Chivalric Hero and Franciscan Ideal, „Zeitschrift für Kunstgeschichte”, 50, 1987, Heft 4.
M. Jamróz, Bóg, świat i człowiek w pismach Honoriusza Augustodunensis, Lublin 2008.
T. Kaeppeli, Scriptores Ordinis Praedicatorum Medii Aevi, t. 2, Romae 1975.
T. Kaeppeli, Scriptores Ordinis Praedicatorum Medii Aevi, t. 3, Romae 1980.
K. Kantak, Franciszkanie polscy, t. 1: 1237–1517, Kraków 1937.
J. Kejř, Summae confessorum a jina dílá pro foro interno v rukopisech českých a moravských knihoven, Praha 2003, Studie o Rukopisech. Monographia. Sv. VIII.
F. Kraft, Heinrich Steinhöwels Verdeutschung der Historia Hierosolymitana des Robertus Monachus. Eine literarhistorische Untersuchung, Strasbourg 1905.
W. Kwiatkowska, Średniowieczna biblioteka klasztoru franciszkanów w Toruniu, „Folia Torunensia”, 1, 2000, s. 9–30.
W. Kwiatkowska, Średniowieczne księgozbiory franciszkanów i dominikanów toruńskich jako świadectwo ich kultury umysłowej i możliwości oddziaływania na środowisko mieszczańskie, Toruń 1991 (maszynopis rozprawy doktorskiej w bibliotece IINiSB UW).
J. Leclercq, Influence and noninfluence of Dionysius in the Western Middle Ages, w: Pseudo-Dionysius, The Complete Works, transl. by. C. Luibheid, New York 1987.
A. Liedtke, Juta z Chełmży, w: Hagiografia polska, t. 1.
A. Liedtke, Juta z Chełmży, w: PSB, t. 11, Wrocław–Warszawa–Kraków 1965.
T. Mroczko, Architektura gotycka na ziemi chełmińskiej, Warszawa 1980.
A. Mussafia, Studien zu den mittelalterlichen Marienlegenden, „Sitzungsberichte der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften in Wien. Phil.-hist. Klasse” 113, 1886.
H. Niedermeier, Die Franziskaner in Preußen, Livland und Litauen im Mittelalter, „Zeitschrift für Ostforschung”, 27, 1978, Heft. 1, s. 1–31.
H. Oliphant Old, The Reading and Preaching of the Scriptures in the Worship of the Christian Church, t. 3: The Medieval Church, Cambridge 1999.
A. Poncelet, Index miraculorum Beatae Virginis Mariae quae saec. VI–XV Latine conscripta sunt, „Analecta Bollandiana” 21, 1902.
Pseudo-Dionizy Areopagita, Pisma teologiczne, tłum. M. Dzielska, przedmowa ks. T. Stępień, wyd. 2 popr., Kraków 2005.
A. Radzimiński, Geneza oraz ukształtowanie się organizacji kościelnej (1206–1409), w: Państwo zakonu krzyżackiego w Prusach. Władza i społeczeństwo, red. M. Biskup, R. Czaja, Warszawa 2008.
R. Riedinger, V. Honemann, (Pseudo-) Dionysius Areopagita, w: VerLex, t. 2, Berlin–New York 1980.
M. Robson, The Franciscans in the Middle Ages, Woodbridge 2006.
B. Roest, A History of Franciscan Education (c. 1210–1517), Leiden–Boston–Köln 2000.
G. Roth, Wilhelm Peraldus, w: VerLex, t. 10, cz. 1, Berlin–New York 1996.
W. Rozynkowski, Omnes Sancti et Sanctae Dei. Studium nad kultem świętych w diecezjach pruskich państwa zakonu krzyżackiego, Malbork 2006.
J. B. Schneyer, Repertorium der lateinische Sermones des Mittelalters, t. 3, Münster 1971.
J. Seemann, Über das Franziskaner-Kloster in Culm, „Jahresbericht über das Königliche Katholische Progymnasium zu Neustadt in Westpreußen”, 1860.
W. Semkowicz, Paleografia łacińska, wyd. 2 popr., Kraków 2002.
N. Şenocak, Book Acquisition in the Medieval Franciscan Order, „The Journal of Religious History”, 27, 2003, Nr. 1, s. 14–28.
N. Şenocak, Early Fourteenth-Century Franciscan Library Catalogues: The Case of the Gubbio Catalogue (c. 1300), „Scriptorium”, 59, 2005, Fasc. 1, s. 29–50.
N. Şenocak, Circulation of Books in the Medieval Franciscan Order: Attitude, Methods, and Critics, „The Journal of Religious History”, 28, 2004, Nr. 2, s. 146–161.
P. Spunar, L’évolution et la fonction de la bâtarde en Bohême et en Pologne, St. Źródł., 6, 1961.
F. Stegmüller, Repertorium biblicum, t. 3, Madrid 1951, nr 4888–4915.
P. Stirnemann, Fils de la vierge. L’initiale à filigranes parisienne: 1140–1314, „Revue de l’Art”, 90, 1990.
C. Sweetenham, Robert the Monk’s Historia Iherosolimitana, 2005.
D.M. Synowiec, Jan Łobdowczyk, w: Hagiografia polska. Słownik bio-bibliograficzny, red. R. Gustaw, t. 1, Poznań–Warszawa–Lublin 1971.
H. Tavard, Trina Deitas: The Controversy between Hincmar and Gottschalk, Milwaukee 1996.
T. N. Tentler, Sin and Confession on the Eve of the Reformation, Princeton–New Jersey 1977.
M. Töppen, Zur Lebensgeschichte der heiligen Jutta und des heiligen Johann Lobedau, w: Scriptores Rerum Prussicarum, t. 2, Leipzig 1863.
A. Vernet, Bernhard von Clairvaux. III. Werke, w: Lexikon des Mittelalters, t. 1, München–Zurich 1980.
B. Ward, Miracles and the Medieval Mind, Philadelphia 1987.
S. Wielgus, Obca literatura biblijna w średniowiecznej Polsce, Lublin 1990.
U. Williams, Vitas patrum, w: Lexikon des Mittelalters, Stuttgart–Weimar 1999, t. 8.
A. Winrotha, The Making of Gratian’s Decretum, Cambridge 2000.
A. Wolff, Projekt instrukcji wydawniczej dla pisanych źródeł historycznych do połowy XVI wieku, St. Źródł. 1, 1957.
J. Wolny, Jan z La Rochelle, w: Encyklopedia katolicka, t. 7, Lublin 1997.
F.J. Worstbrock, Johannes de Garlandia, w: Verfasserlexikon [dalej: VerLex], t. 4, Berlin–New York 1982.

Relation:

Studia Źródłoznawcze

Volume:

47

Start page:

98

End page:

108

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:26729 ; 0081-7147

Source:

IH PAN, sygn. B.88/47 Podr. ; IH PAN, sygn. B.89/47 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

Objects

Similar
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information