RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Pieczęcie kapituły katedralnej gnieźnienskiej

Creator:

Pokora, Piotr

Date issued/created:

2011

Resource type:

Text

Subtitle:

Studia Źródłoznawcze = Commentationes T. 49 (2011)

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Wydawnictwo DiG

Place of publishing:

Warszawa

Description:

p. 159 : ill. ; Summary in English.

References:

M. Adamczewski, Heraldyka miast wielkopolskich do końca XVIII w., Warszawa 2000.
M. Adamczewski, Herby i pieczęcie w zbiorach Muzeum Archidiecezji Łódzkiej, „Prace i Materiały Historyczne Archiwum Archidiecezjalnego w Łodzi i Muzeum Archidiecezji Łódzkiej”, 7, 2010, s. 127–166.
Ältesten Siegel der Bischöfe und des Capitels von Gurk, „Mitthailungen der dritten (Archiv–) Section der k. k. Central – Commission zur Erforschung und Erhaltung der Kunst– und historischen Denkmale”, 2, 1894, Hf. 2, s. 127–140.
G. C. Bascapé, Sigillografia. Il Sigillo nella diplomatica, nel diritto, nella storia, nell’arte, vol. II, Milano 1978.
F. Benninghoven, Unter Kreuz und Adler. Der Deutsche Orden im Mittelalter, Berlin 1990.
M. Bielińska, Kancelarie i dokumenty wielkopolskie XIII wieku, Wrocław 1967.
H–G. Boehm, Siegel des Deutschen Ordens, Fratres domus hospitalis Sanctae Mariae Theutonicorum Jerosolymitani, wyd. 2, 1993.
M. Bogucka, Gdańsk jako ośrodek produkcyjny w XIV–XVII w., Warszawa 1961.
A. de Boüard, Manuel de diplomatique française et pontificale. Diplomatique générale, [Avec un album de 54 planches en phototypie], Paris 1929.
Brandenburgisches Klosterbuch. Handbuch der Klöster, Stifte und Kommenden bis zur Mitte des 16. Jahrhunderts, hrs. H. D. Heimann, K. Neitmann, W. Schich, mit M. Bauch, E. Franke, Ch. Gahlbeck, Ch. Popp, P. Riedel, Berlin–Brandenburg 2007.
A. Buczek, Mecenat artystyczny Jan Długosza w dziedzinie architektury, w: Długossiana. Studia historyczne w pięćsetlecie śmierci Jana Długosza, „Zeszyty Naukowe UJ, Prace Historyczne” nr 611, z. 65, 1980.
Ch. Caminada, Siegel und Wappen des Domkapitels der Kathedrale zu Chur, „Schweizer Archiv für Heraldik”, 52, 1937, s. 97–106.
Catalogue of Seals in the Department of Manuscripts in the British Museum, ed. W. deGray Birch, t. 4, Oxford–Londyn 1895.
A. R. Chodyński, Złotnicy gdańscy, nie znani E. Czihakowi, w: „Rocznik Gdański”, 44, 1984, z. 1, s. 123–132.
Corpus inscriptionum Poloniae, t. 5, woj. skierniewickie, red. R. Rosin, z. 2, Miasto Łowicz, wyd. J. Szymczak, Warszawa 1987.
E. Czihak, Die Edelschmiedekunst früherer Zeiten in Preussen, Bd. II, Westpreussen, Leipzig 1908.
M. Czyżak, Kapituła katedralna w Gnieźnie w świetle metryki z lat 1408–1448, Poznań 2003.
K. J. Czyżewski, Przyczynek do działalności fundacyjnej kardynała Fryderyka Jagiellończyka, w: Między gotykiem a barokiem, Sztuka Krakowa XVI i XVII wieku, Materiały z sesji naukowej zorganizowanej przez Oddział Krakowski Stowarzyszenia Historyków Sztuki 20 marca 1993 r., „Biblioteka Krakowska”, nr 136, Kraków 1997, s. 113–130.
Danske Geistlige Sigiller fra Middelaldern, ved H. Petersen, Kjøbenhava 1883–1886.
F. de Lasala, J. Grisar, Aspetti della Sigillografia. Typologia, storia, materia, e valore giuridico dei sigilli [2a edizione riveduta e ampliata], Rzym 2005.
G. Demay, La paléographie des sceaux, Paryż 1881.
Descriptive catalogue of impressions from ancient Scottish seals, royal, baronial, ecclesiastical, and municipal, wyd. H. Laing, Edinburgh 1850.
Die Siegel der Erzbischöfe von Trier, czy też Die Siegel der Erzbischöfe und Kurfürsten von Mainz, Erzkanzler des Deutschen Reiches bis zum Jahre 1803, hrsg. O. Posse, Dresden 1914.
K. v. Dülfer, Die Siegel der märkischen Büstumer, w: Brandenburgische Siegel und Wappen. Festschrift des Vereins für Geschichte der Mark Brandenburg zur Feier des hundertjährigen Bestehens 1837–1937, hrsg. E. Kittel, Berlin 1937, s. 75–115.
P. Dymmel, Herby kapituł w „Klejnotach” Jana Długosza, w: Polska heraldyka kościelna. Stan i perspektywy badań, red. K. Skupieński, ks. A. Weiss, Warszawa 2004, s. 97–120.
W. Fabijański, Pieczęcie papierowe z podkładem w zbiorze sfragistycznym Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu, Wrocław 2009.
A. Gąsiorowski, Notariusze publiczni w Wielkopolsce schyłku wieków średnich, Poznań 1993.
M. Gradowski, A. Kasprzak–Miller, Złotnictwo na ziemiach północnej Polski, cz. 1, Warszawa 2002.
W. de Gray Birch, History of Scottisch Seals, vol. 2, Ecclesiastical and monastic seals of Scotland, Stirlind 1907.
O.Grotefend, Die Siegel der Bischöfe von Kammin und ihres Domkapitels, „Baltische Studien”, 26, 1924, s. 231–234.
A. Gulczyński, Pastorały biskupów poznańskich, „Kronika Miasta Poznania”, 1, 2003, s. 314–332.
A. Gulin, Hrvatska crkvena srednjovjekovna sfragistika, Zagreb 1998.
A. Gulin, Pečat prvog krbavskog biskupa Mateja i olovni pečat, vjerojatno Splitskog kaptola, w: Krbavska biskupija u srednjem vijeku, Rijeka–Zagreb 1988, s. 235–245.
A. Gulin, Srednjovjekovni Kninski kaptol i njegovi pečati, Kninski zbornik, „Matica Hrvatska”, Zagreb, 1993, s. 214–240.
A. Gulin, Srednjovjekovni pečati Zagrebačkog kaptola, „Starine Jugoslavenska Akademija Znanosti i Umjetnosti”, 58, 1980, s. 25–65.
A. Gulin, Srednjovjekovni Senjski kaptol i njegovi pečatnjaci, Pečat senjskog biskupa Martina, „Senjski zbornik”, 15, 1988, s. 91–107.
M. Gumowski, Pieczęcie i herby miast wielkopolskich, Poznań 1932.
M. Gumowski, Pieczęcie królów polskich, Kraków 1910.
M. Gumowski, Studia nad gdańską sztuką medalierską XVII w., Kraków 1925.
P. Hudyma, Herbarz katedry gnieźnieńskiej, Gniezno 2004.
I sigilli dell’Archivio Vaticano, w: Inventari dell’ Archivio Secreto Vaticano, t. 1 + tabl., ed. P. Sella [współpr. M.–H. Laurent], Città del Vaticano 1937.
I sigilli dell’Archivio Vaticano, w: Inventari dell’ Archivio Secreto Vaticano, t. 3 + tabl., ed. P. Sella, Città del Vaticano 1964.
T. Janiak, Kafle gotyckie w zbiorach Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie, Gniezno 2003.
J. Jarzewicz, O motywach architektonicznych na trzech brązowych nagrobkach w katedrze Poznańskiej, w: J. Jarzewicz, A. Karłowska–Kamzowa, B. Trelińska, Gotyckie spiżowe płyty nagrobne w Polsce. Studia o formie i treściach artystycznych, Poznań, 1998
A. Karłowska–Kamzowa, Spiżowa płyta nagrobna wojewody Andrzeja Szamotulskiego, w: J. Jarzewicz, A. Karłowska–Kamzowa, B. Trelińska, Gotyckie spiżowe płyty nagrobne w Polsce. Studia o formie i treściach artystycznych, Poznań 1998, s. 35–41
P. Kletler, Die Kunst im Österreichischen Siegel, Wien 1927.
R. Knapiński, Św. Wojciech w sztuce polskiej, w: Dziedzictwo kultu świętego Wojciecha. Ogólnopolska sesja z okazji jubileuszu 1000–lecia męczeństwa św. Wojciecha, KUL – 22 IX 1997, red. R. Knapiński, Lublin 1998, s. 173–198.
M. Koczerska, Opisy pieczęci Jagiełły i Jadwigi w widymacie Zbigniewa Oleśnickiego z 1427 roku, w: Heraldyka i okolice, red. A. Rachuba i in., Warszawa 2002.
M. Koczerska, Zbigniew Oleśnicki i kościół krakowski w czasach jego pontyfikatu 1423–1455, Warszawa 2004.
Š. Kohout, S. Lapčík, Lenní dvůr Kromĕříž II, Pergamenové listiny 1249–1836, Katalog, Olomouc 1999.
J. Korytkowski, Prałaci i kanonicy katedry metropolitalnej gnieźnieńskiej od roku 1000 aż do dni naszych, t. 1, Gniezno 1883.
Kraków w chrześcijańskiej Europie X–XIII w., Katalog wystawy, Kraków 2006.
J. Krejčíkowá, T. Krejčík, Úvod do čescké sfragistiky, Ostrava 1989.
S.K. Kuczyński, Pieczęcie książąt mazowieckich, Wrocław 1978.
Lexikon der Christlichen Ikonographie, begründet von E. Kirschbaum, hrsg. W. Braunfels, Bd. 5, Ikonographie der Heiligen, Aaron bis Crescentianus von Rom, Sonderausgabe Rom–Freiburg–Basel–Wien 1994.
J. Łojko, Idea fundacji katedry gnieźnieńskiej w świetle analizy heraldycznej rzeźby architektonicznej, w: Gniezno. Studia i materiały historyczne, t. 1, Warszawa–Poznań 1984, s. 123–134.
J. Mandziuk, Zbiór tłoków pieczętnych instytucji kościelnych i osób duchownych w Archiwum Archidiecezjalnym we Wrocławiu, ABMK, 37, 1978, s. 221–232.
G.M.K. Masch, Die Siegel des Domkapitels zu Ratzenburg, Schönberg 1866.
Mecklenburgisches Urkundenbuch, hrsg. Der Verein für Mecklenburgische Geschichte und Altertumskunde, Bd. 24, Schwerin 1913, Bd. 24.
Megpecsételt Történelem, Köyépkori pecsétek Esytergomból, Esztergom 2000.
P. Mrozowski, O sztuce i stylizacji heraldycznej w Polsce XIV–XV wieku, Rocz. Herald., n.s., 1 (12), 1993, s. 79–109.
P. Mrozowski, Polskie nagrobki gotyckie, Warszawa 1994.
J. Obłąk, Pieczęcie kancelarii biskupiej i kapitulnej na Warmii, „Rocznik Olsztyński”, 2, 1959, s. 119–134.
J. Pakulski, Pieczęcie instytucji kościelnych i duchowieństwa, w: Dzieje diecezji włocławskiej, t. 1, Średniowiecze, red. A. Radzimiński, Włocławek 2008, s. 137–162.
J. Pakulski, Średniowieczne pieczęcie biskupów i kapituły włocławskiej oraz ich symbolika, w: Religijność na Kujawach i ziemi dobrzyńskiej w czasach staropolskich, red. A. Mietz, Włocławek 2003, s. 45–77.
J. Pakulski, Średniowieczne pieczęcie kapituł katedralnych w metropolii gnieźnieńskiej w świetle dotychczasowych badań, w: Pieczęcie w dawnej Rzeczypospolitej. Stan i perspektywy badań, red. Z. Piech, J. Pakulski, J. Wroniszewski, Warszawa 2006, s. 169–196.
E.G. v. Pettenegg, Die Siegel des Domcapitels zu Wien, „Monatsbläter Heraldisch–genealogische Zeitschrift”, 4, 1896– 1900.
P. Pfotenhauer, Die Schlesischen Siegel von 1250 bis 1300, beziehentlich 1327, Breslau 1879.
F. Piekosiński, [przy współudziale E. Diehla], Pieczęcie polskie wieków średnich, Cz. 1, Doba piastowska, Kraków 1899, nr 52.
F. Piekosiński, Pieczęcie polskie wieków średnich, doby piastowskiej, Uzupełnienie I, „Herold Polski”, Kraków 1906.
Poczet arcybiskupów gnieźnieńskich prymasów Polski, tekst P. Mrozowski, wstęp D. Olszewski, koncepcja albumu i zdjęcia M. Bronarski, Warszawa 2003.
P. Pokora, Rysunki pieczęci Kajetana Wincentego Kielisińskiego w zbiorach Biblioteki PAN w Kórniku, w: Zbiory pieczęci w Polsce, red. Z. Piech i W. Strzyżewski, Warszawa 2009, s. 377–479.
Polonia typographica, saeculi sedecimi, Tłocznie polskie XVI stulecia. Monografie i podobizny zasobów drukarskich, Maciej Szarfenberg, z.12, Wrocław 1981.
Polonia Typographica, Saeculi Sedecimi, Zbiór podobizn zasobu drukarskiego tłoczni polskich XVI stulecia, Jan Haller, z. 4, Wrocław 1962.
Projet de règles pour l’établissement de notices descriptives de sceaux, w: Folia Caesaraugustana. 1, Diplomatica et Sigillographica, Travaux preliminaires de la Commission Internationale de Diplomatique et de la Commission Internationale de Sigillographie pour une normalisation internationale des éditions de documents et un Vocabulaire international de la Diplomatique et de la Sigillographie, Zaragoza 1984, s. 95–109.
Publikationen der Gesellschaft für Rheinische Geschichtskunde, t. 27, Rheinische Siegel I, Die Siegel der Erzbischöfe von Köln (948–1795), bearb. W. Ewald, Bonn 1906.
I. Rembowska, Gdański cech złotników od XIV do końca XVII w., w: Studia i materiały do dziejów Gdańska, red. Cieślak, Gdańsk 1971.
J. Roman, Sigillographie du diocèse de Embrun, Paris–Grenoble 1873.
J. Roman, Sigillographie du diocèse de Gap, Paris–Grenoble 1870.
S. Rühle, Die Danziger Personenmedaillen, „Zeitschrift des Westpreussischen Geschichtsvereins” 70, 1930, s. 137–175.
Sceaux Gascons du Moyen Age, publiés par La Societé Historique du Gascons, par la Commission des Archives Historiques, part 1, Paris–Auch 1888.
A. Schultz, Die Schlesischen Siegel bis 1250, Breslau 1871.
Siegel der Stifte, Klöster und geistlichen Dignitäre, Rheinische Siegel IV, zusammengestellt von W. Ewald, w: Publikationen der Gesellschaft für Rheinische Geschichtskunde, t. 27, Bonn 1906.
Siegel des Deutschen Ordens von Akkon bis Mergentheim, w: Schriftenreihe Wissenschaftliche Vereinigung für den Deutschen Orden e. V. Historische Deutschorden–Compagnie zu Mergentheim 1700 e.V., Heft [dalej: Hf.] 21/22, 2002.
Sigilli nel Museo Nazionale del Bargello, A. Muzzi, B. Tomasello, A. Tori, t. I, Sigilli ecclesiastici, Firenze 1988.
J. Sikorska, Relikwiarze puszkowe w Polsce, Warszawa 2010.
Statuta capitulorum Gneznensis et Poznaniensis ecclesiarumque collegiatarum Varsoviensis et Lanciciensi, wyd. B. Ulanowski, AKP, t. 5, Kraków 1897.
Stolica Prymasów, katalog wystawy zorganizowanej przy współudziale Muzeum Archidiecezji Gnieźnieńskiej i Archiwum Archidiecezjalnego w Gnieźnie, Gniezno 2010.
P. Stróżyk, O pieczęciach kapituły gnieźnieńskiej z wizerunkiem św. Wojciecha, Rocz. Hist., 73, 2007, s. 165–185.
P. Stróżyk, Pieczęcie cysterskie z opactwa w Łeknie–Wągrowcu (cz. I), w: Studia i materiały do dziejów Pałuk, red. A.M. Wyrwa, t. 4, Poznań 2003, s. 178–202.
P. Stróżyk, Rosa alba in campo rubeo – herb św. Wojciecha. Przyczynek do heraldyki imaginacyjnej, w: Cognitioni gestorum. Studia z dziejów średniowiecza dedykowane Profesorowi Jerzemu Strzelczykowi, red. D.A. Sikorski, A.M. Wyrwa, Poznań–Warszawa 2006, s. 535–546.
Svenska Sigiller från Medeltiden, utgifn B.E. Hildebrand, Band 1, Stockholm 1862–1867.
Z. Świechowski, O właściwą interpretację programu heraldycznych zworników w katedrze gnieźnieńskiej, St. Źródł., 32–33, 1990, s. 211–214.
Św. Wojciech. Patron Polski. Oblicze Świętego, Katalog wystawy zorganizowanej w dniach od 18 kwietnia do 30 sierpnia 1997 w Muzeum Archidiecezji Gnieźnieńskiej, Gniezno 1997.
A. Tomczak, Kancelaria biskupów włocławskich w okresie ksiąg wpisów (XV–XVIII w.), Rocz. TNT, 69, 1964, z. 3.
B. Trelińska, Pieczęć kapituły metropolitalnej gnieźnieńskiej z czasów arcybiskupa Fryderyka Jagiellończyka, w: Ecclesia Cultura Potestas. Studia z dziejów kultury i społeczeństwa, Księga ofiarowana Siostrze Profesor Urszuli Borkowskiej OSU, red. P. Kras, A. Januszek, A. Nalewajek, W. Polak, Kraków 2006, s. 513–517.
Typar der Siegels für das Wiener Domkapitel, w: Dom– und Diöyesan Museum Wien, Wien 1987.
M. Walczak, Działalność fundacyjna biskupa krakowskiego, kardynała Zbigniewa Oleśnickiego, cz. 2: „Folia Historiae Artium” 30, 1994, s. 63–85.
Wawel 1000–2000. Wystawa Jubileuszowa. Kultura artystyczna dworu królewskiego i katedry. Katedra krakowska – biskupia, królewska, narodowa, Katalog, t. 1, Kraków 2000.
A.M. Włoch, Kancelaria i dokumenty biskupa krakowskiego Piotra Wysza, St. Źródł. 46, 2009, s. 29–82.
Zbiór dokumentów zakonu oo. Paulinów w Polsce, wyd. J. Fijałek, z. 1, dok. z lat 1328–1464, Kraków 1938.
Źródła kultury duchowej Krakowa, Kraków 2007.

Relation:

Studia Źródłoznawcze

Volume:

49

Start page:

1

End page:

59

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:25531 ; 0081-7147

Source:

IH PAN, sygn. B.88/49 Podr. ; IH PAN, sygn. B.89/49 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information