Obiekt

Przekaz ideowy i datacja "Mors et miracula beati Verneri"
Ta publikacja jest chroniona prawem autorskim. Sprawdź zasady wykorzystania w opisie publikacji.
Ta publikacja jest chroniona prawem autorskim. Sprawdź zasady wykorzystania w opisie publikacji.

Tytuł: Przekaz ideowy i datacja "Mors et miracula beati Verneri"

Twórca:

Figurski, Paweł

Data wydania/powstania:

2010

Typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Inny tytuł:

Studia Źródłoznawcze = Commentationes T. 48 (2010)

Współtwórca:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Wydawca:

Wydawnictwo DiG

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

s. 39-57 ; Tekst pol., częśc. łac. ; Streszcz. ang.

Bibliografia:

M. S. Audebert, La crosse brisée. Des évêques agressés dans une Église en conflits (royaume de France, fin Xe–début XIIIe siècle), Turnhout 2005. ; M. Aurell, Le Meurtre de Thomas Becket: Les Gestes d’un Martyre, w: Bischofsmord im Mittelalter. Murder of Bishops, wyd. N. Fryde, D. Reitz, Göttingen 2003, s. 187–210. ; R. Adamczyk-Nowak, Stołeczność Gniezna wynikiem przemyślanej polityki Piastów, w: Z dziejów średniowiecznej Europy środkowo-wschodniej. Zbiór studiów, cz. 2, red. J. Tyszkiewicz, Warszawa 2007. ; J. Assman, Pamięć kulturowa. Pismo, zapamiętywanie i polityczna tożsamość w cywilizacjach starożytnych, przeł. A. Kryczyńska-Pham, Warszawa 2008. ; J. Banaszkiewicz, Czarna i biała legenda Bolesława Śmiałego, Kwart. Hist., 88, 1981, z. 2, s. 353–390. ; A. Bartoszewicz, H. Bartoszewicz, Kartografia miast Mazowsza i ziemi dobrzyńskiej do końca XIX wieku, Pułtusk 2006. ; J. Bieniak, Flos milicie Mazoviensis marcore lividorum cecidit, w: Europa barbarica, Europa christiana: studia mediaevalia Carolo Modzelewski dedicata, red. R. Michałowski et al., Warszawa 2008, s. 27–32. ; M. Biniaś-Szkopek, Bolesław IV Kędzierzawy – książę Mazowsza i princeps, Poznań 2009. ; D. Borawska, Z dziejów jednej legendy. W sprawie genezy kultu św. Stanisława biskupa, Warszawa 1950. ; U. Borkowska, Historiograficzne poglądy Jana Długosza, w: Dlugossiana. Studia historyczne w pięćsetlecie śmierci Jana Długosza, cz. 2, red. S. Gawęda, Warszawa 1985. ; A. Buko, Archeologia Polski wczesnośredniowiecznej. Odkrycia–hipotezy– interpretacje, Warszawa 2006. ; S. Bylina, Człowiek i zaświaty. Wizje kar pośmiertnych w Polsce średniowiecznej, Warszawa 1992. ; Cosmae Pragensis Chronica Boemorum, wyd. B. Bretholz, w: MGH, Scriptores rerum Germanicarum, Nova series 2, Berolini 1923. ; G. Cracco, „Assassinio nella cattedrale” nell’Italia del Nord–Est: storia e memoria, w: In factis mysterium legere. Miscellanea di studi in onore di Iginio Rogger in occasione del suo ottantesimo compleanno, red. E. Curzel, Bologna 1999, s. 22–32. ; K. G. Cushing, Events that led to sainthood: sanctity and the reformers in the eleventh century, w: Belief & Culture in the Middle Ages. Studies presented to Henry Mayr-Harting, red. R. Gameson, H. Leyser, Oxford 2001, s. 187–197. ; Z. Dalewski, Władza, przestrzeń, ceremoniał. Miejsce i uroczystość inauguracji władcy w Polsce średniowiecznej do końca XIV w., Warszawa 1996. ; D. A. Dekański, Cystersi i dominikanie w Prusach – działania misyjne zakonów w latach trzydziestych XIII wieku. Rywalizacja czy współpraca?, w: Cystersi w społeczeństwie Europy Środkowe. Materiały z konferencji naukowej odbytej w klasztorze oo. Cystersów w Krakowie Mogile z okazji 900 rocznicy powstania Zakonu Ojców Cystersów, Poznań–Kraków–Mogiła 5–10 października 1998, red. A. M. Wyrwa, J. Dobosz, Poznań 2000, s. 227–250. ; Cz. Deptuła, Biskup i władca. Z problematyki ideologii państwowej i świadomości narodowej polskie­ go średniowiecza, „Więź”, 11, 1968, z. 9, s. 42–65. ; Cz. Deptuła, Krąg kościelny płocki w połowie XII wieku, Rocz. Hum., 8, 1959, [druk: 1960], z. 2, s. 5–122. ; Cz. Deptuła, Niektóre aspekty stosunków Polski z cesarstwem w wieku XII, w: Polska w Europie. Studia historyczne, red. H. Zins, Lublin 1968, s. 35–92. ; Cz. Deptuła, Płock kościelny u progu reform XIII wieku. Biskup Lupus i jego czasy, Rocz. Hum., 21, 1973, z. 2, s. 43–89. ; Cz. Deptuła, Początki klasztorów norbertańskich w Dłubni–Imbramowicach i Płocku, Rocz. Hum., 16, 1968, z. 2. ; Cz. Deptuła, Werner, w: Hagiografia Polska. Słownik bio-bibliograficzny, red. R. Gustaw, t. 2, Poznań 1972, s. 513–521. ; Cz. Deptuła, Z zagadnień historii kultu maryjnego w Polsce. Kilka uwag ogólnych, „Ateneum Kapłańskie”, 60, 1960, z. 3. ; Cz. Deptuła, A. Witkowska, Wzorce ideowe zachowań ludzkich w XII i XIII wieku, w: Polska dzielnicowa i zjednoczona. Państwo–społeczeństwo–kultura, red. A. Gieysztor, Warszawa 1972, s. 119–159. ; A. Dębiński, Poena cullei w rzymskim prawie karnym, „Prawo Kanoniczne”, 37, 1994, 3–4, s. 133–146. ; L. Diefenbach, Glossarium latino–germanicum mediae et infimae aetatis, Darmstadt 1997. ; J. Domański, Tekst jako uobecnienie. Szkic z dziejów myśli o piśmie i książce, Warszawa 1992. ; W. Drelicharz, Annalistyka małopolska XIII–XV wieku. Kierunki rozwoju wielkich roczników kompilowanych, Kraków 2003. ; M. Dulinicz, J. Ościłowski, Co Włodzimierz Szafrański odkrył na dziedzińcu dawnego opactwa benedyktyńskiego w Płocku, w: Przez granice czasu. Księga jubileuszowa poświęcona Profesorowi Jerzemu Gąssowskiemu, red. A. Buko, W. Duczko, Pułtusk 2008, s. 177–191. ; P. Figurski, Ut tumulum monumenti in modum sepulcri sublimius elevaret, czyli próba uświęcenia biskupa płockiego Wernera, „In Tempore”, 2008, (czasopismo internetowe: http://www.intempore.umk.pl/intempore_artykuly/2008/In_Tempore_15_2008.pdf). ; P. Figurski, Zabójstwo biskupa płockiego Wernera w kontekście wybranych utworów średniowiecznej hagiografii, w: Per aspera ad astra. Materiały z XVI Ogólnopolskiego Zjazdu Historyków Studentów w Krakowie 16–20 kwietnia 2008, t. 3: Historia Polski średniowiecznej, red. A. Świątek, Kraków 2008, s. 38–43. ; A. Gieysztor, Trzy stulecia najdawniejszego Mazowsza (połowa X – połowa XIII w.), w: Dzieje Mazowsza do 1526 roku, red. A. Gieysztor, H. Samsonowicz, Warszawa 1994. ; A. Gołembnik, Rozwój przestrzenny wczesnośredniowiecznego Płocka – gród, osada, miasto, w: Wczesnośredniowieczny Płock, red. A. Gołębnik, Warszawa 2002. ; Z. Gołubiewowa, Architektura dominikańska XIII wieku w Polsce. Stan badań, zagadnienia i potrzeby, „Nasza Przeszłość”, 39, 1973. ; J. W. Góra, Sylwetka biskupa w XII i XIII-wiecznej Polsce na podstawie Kronik i Żywotów świętych, „Studia Teologicznodogmatyczne”, 4, 1984. ; T. Grabarczyk, Na gardle karanie. Kara śmierci w średniowiecznej Polsce, Warszawa 2008. ; B. Guenée, Histoire et culture historique dans l’Occident médiéval, Paris 1980. ; H. Haas, R. von Kienle, Lateinisch–Deutsches Wörterbuch, Heidelberg 1952. ; M. Halbwachs, Społeczne ramy pamięci, przeł. M. Król, Warszawa 2008. ; E. A. Havelock, Muza uczy się pisać. Rozważania o oralności i piśmienności w kulturze Zachodu, przeł. i wst. P. Majewski, Warszawa 2006. ; S.K. Herrick, Imagining the Sacred Past. Hagiography and Power in Early Normandy, Cambridge Mass.–London 2007. ; Historia chrześcijaństwa, t. 5: Ekspansja Kościoła rzymskiego 1054–1274, red. A. Vauchez, red. pol. wydania J. Kłoczowski, Warszawa 2001. ; Ioannis Dlugossii Annales seu Cronicae incliti Regni Poloniae, Lib. 5–6, wyd. Z. Budkowa i in., wstęp, K. Pieradzka, Warszawa 1973. ; Ioannis Dlugossii Vitae Episcoporum Plocensium abbreviatae, wyd. W. Kętrzyński, w: MPH, t. 6, Kraków 1893. ; Jakub de Voragine, Złota legenda, przeł. J. Pleziowa, oprac. M. Plezia, Warszawa 1983. ; K. Jasiński, Kielich płocki z pateną – dar księcia mazowieckiego Konrada I, w: Człowiek w społeczeństwie średniowiecznym, red. R. Michałowski i in., Warszawa 1997. ; M. Jońca, Parricidium w prawie rzymskim, Lublin 2008. ; A. Jougan, Słownik kościelny łacińsko-polski, Warszawa 1992. ; R. Kaiser, Bischofsherrschaft zwischen Königtum und Fürstenmacht. Studien zur bischöflichen Stadtherrschaft im westfränkisch-französischen Reich im frühen und hohen Mittelalter, Bonn 1981. ; R. Kaiser, „Mord im Dom”. Von der Vertreibung zur Ermordung des Bischofs im frühen und hohen Mittelalter, „Zeitschrift der Savigny–Stiftung für Rechtsgeschichte, Kanonistische Abteilung”, 110, 1993. ; A. Kamiński, Wizna na tle pogranicza polsko-rusko-jaćwieskiego, „Rocznik Białostocki”, 1, 1961. ; A. Kasperowicz, Ziemia wiska w średniowieczu. Struktury przestrzenne, osadnicze i społeczne, Białystok 1994 (praca doktorska napisana pod kierunkiem prof. dr. hab. Henryka Samsonowicza, maszynopis w Bibliotece Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego). ; J. Kłoczowski, Młodsza Europa. Europa Środkowo-Wschodnia w kręgu cywilizacji chrześcijańskiej średniowiecza, Warszawa 2003. ; J. Kłoczowski, Od pustelni do wspólnoty. Grupy zakonne w wielkich religiach świata, Warszawa 1987. ; J. Kłoczowski, Zakon Braci Kaznodziejów w Polsce 1222–1972. Zarys dziejów, w: Studia nad historią dominikanów w Polsce 1222–1972, t. 1, red. tenże, Poznań 1972, s. 33–35. ; M. D. Knowles, D. Obolensky, Historia Kościoła, t. 2: 600–1500, przeł. R. Turzyński, Warszawa 1988. ; J. Korzeniowski, Zapiski z rękopisów Cesarskiej Biblioteki Publicznej w Petersburgu i innych bibliotek petersburskich: sprawozdanie z podróży naukowych od bytych w 1891–1892 i w 1907 r., „Archiwum do Dziejów Literatury i Oświaty w Polsce”, 11/11, 1910, nr 79. ; E. Kowalczyk, Dzieje granicy mazowiecko-krzyżackiej (między Drwęcą a Pisą), Warszawa 2003. ; Kronika wielkopolska, wyd. B. Kürbis, w: MPH s. n., t. 8, Warszawa 1970. ; R. Kunkel, Katedra płocka w średniowieczu, „Biuletyn Historii Sztuki”, 50, 1998. ; B. Kürbis, Wstęp do: Wincenty Kadłubek, Kronika polska, przeł. i oprac. B Kürbis, Wrocław 2003. ; D. Kurzawa, Monasterium Sancti Petri Crusviciensis. Głos w dyskusji, „Slavia Antiqua”, 44, 2003. ; S. Kwiatkowski, Powstanie i kształtowanie się chrześcijańskiej mentalności religijnej w Polsce do końca XIII w., Warszawa–Poznań–Toruń 1980, szczególnie s. 74–80. ; G. Labuda, Podbój Prus w XIII wieku, w: tegoż, Studia krytyczne o początkach Zakonu Krzyżackiego w Prusach i na Pomorzu, Poznań 2007, s. 39–50. ; G. Labuda, Zaginiona Kronika z pierwszej połowy XIII wieku w Rocznikach Królestwa Polskiego Jana Długosza. Próba rekonstrukcji, Poznań 1983. ; G. Labuda [rec.], B. Włodarski, Rywalizacja o ziemie pruskie w połowie XIII wieku, Rocz. TNT, 61, 1956 [druk: 1958], z. 1, w: Rocz. Hist., 25, 1959, z. 1. ; Langenscheidts Grosswörterbuch Lateinisch, t. 1: Lateinisch–Deutsch, hrsg. H. Menge, Berlin–München–Vien–Zürich 1981. ; G. Leeuw, Fenomenologia religii, przeł. J. Prokopiuk, Warszawa 1978. ; J. Maciejewski, Episkopat polski doby dzielnicowej, Kraków–Bydgoszcz 2003. ; M. Maciejewski, Orientacje polityczne biskupów metropolii gnieźnieńskiej 1283–1320, Kraków 2007. ; Magistri Vincentii dicti Kadłubek Chronica Polonorum, wyd. M. Plezia, w: MPH s. n., t. 11, Kraków 1994. ; W. Mąkowski, Kościół św. Marji Magdaleny i klasztor panien norbertanek zakonu premonstrateńskiego za murami miasta w Płocku, w: A. J. Nowowiejski, Płock. Monografia historyczna, Płock 1930. ; Mediae Latinitatis Lexicon Minus, J. F. Niermeyer, C. Van de Kieft, J. W. J. Burgers, Darmstadt 2002. ; Mors et miracula beati Verneri, episcopi Plocensis Auctore Iohanne, decano Plocensi, wyd. W. Kętrzyński, w: MPH, t. 4, Lwów 1884, s. 748–754. ; G. Myśliwski, Powstanie i rozwój granicy liniowej na Mazowszu (XII – poł. XVI w.), Kwart. Hist., 101, 1994, z. 3. ; A. Nalewajek, Dokument w „Rocznikach” Jana Długosza, Lublin 2006. ; Ł. Okulicz-Kozaryn, Dzieje Prusów, Wrocław 1997. ; Oxford Latin Dictionary, ed. P. G. W. Glare, Oxford 2004. ; K. Pacuski, Rozwój sieci parafialnej diecezji płockiej, „Studia Płockie”, 3, 1975. ; J. Powierski, Kształtowanie się granicy pomorsko-pruskiej w okresie od XII do początku XIV wieku (część 1), w: Prussica, t. 1, Malbork 2004. ; J. Powierski, Prusowie, Prusy, w: Prussica, t. 1, Malbork 2004. ; J. Powierski, Śmierć wojewody Krystyna Piotrowica a początek napadów pruskich na Mazowsze. Legendy o Łabędziach a przekazy o traktacie spiskim z 1214 roku, „Komunikaty Mazursko-Warmińskie”, 1992, z. 1 (195), s. 3–32. ; A. Radzimiński, Kościół w państwie zakonu krzyżackiego w Prusach 1243–1525, Malbork 2006. ; Reguła św. Benedykta, w: Reguła Mistrza, Reguła św. Benedykta, przeł. T. M. Dąbek, B. Turowicz, Kraków 2006 (Źródła Monastyczne 40). ; T. Reuter, Unruhestiftung, Fehde, Rebellion, Widerstand: Gewalt und Frieden in der Politik der Salierzeit, w: Die Salier und das Reich, hrsg. S. Weinfurter, t. 3, Sigmaringen 1992. ; Rocznik kapituły krakowskiej, w: Najdawniejsze roczniki krakowskie i kalendarz, wyd. Z. Kozłowska-Budkowa, w: MPH s. n., t. 5, Warszawa 1978. ; Roczniki wielkopolskie, wyd. B. Kürbis przy współudziale G. Labudy, J. Lucińskiego, R. Walczaka, w: MPH s. n., t. 6, Warszawa 1962. ; A. Rutkowski, Początki dominikanów płockich na tle polityki Konrada I Mazowieckiego, „Notatki Płockie”, 3, 1970. ; S. Bernardi abbatis liber de vita et rebus gestis S. Malachiae Hiberniae episcopi, Migne PL, 182. ; H. Samsonowicz, Konrad Mazowiecki (1187/88 – 31 VIII 1247), Kraków 2008. ; R. Schieffer, Bischofserhebungen im westfränkisch-französische Bereich im späten 9. und im 10. Jahrhundert, w: Die früh- und hochmittelalterliche Bischofserhebung im Europäischen Vergleich, hrsg. F. R. Erkens, Köln–Weimar–Wien 1998. ; A. Semkowicz, Krytyczny rozbiór Dziejów Polskich Jana Długosza (do roku 1384), Kraków 1887. ; W. Semkowicz-Zarembina, Autograf Długosza i jego warsztat w nowej edycji „Annales”, w: Dlugossiana. Studia historyczne w pięćsetlecie śmierci Jana Długosza, cz. 1, red. S. Gawęda, Warszawa 1980, s. 269–279. ; D. A. Sikorski, Pogańscy Prusowie w konfrontacji z chrześcijańskim „sacrum”, w: Sacrum. Obraz i funkcja w społeczeństwie średniowiecznym, red. A. Pieniądz-Skrzypczak, J. Pysiak, Warszawa 2005. ; K. Skwierczyński, Recepcja idei gregoriańskich w Polsce do początków XIII wieku, Wrocław 2005. ; Słownik łaciny średniowiecznej w Polsce, t. 7, z. 1 (52), red. M. Plezia, Kraków 1992. ; J. Sondel, Słownik łacińsko-polski dla prawników i historyków, Kraków 1997. ; M. Starnawska, Świętych życie po życiu. Relikwie w kulturze religijnej na ziemiach polskich w średniowieczu, Warszawa 2008. ; M. Stawski, Początki klasztoru norbertanek w Płocku, w: Premonstratensi na ziemiach polskich w średniowieczu i epoce nowożytnej, red. J. Rajman, Kraków 2007. ; E. Suchodolska, Regesty dokumentów mazowieckich z lat 1248–1345, Warszawa–Łódź 1980. ; S. M. Szacherska, Płock – civitas vetus czy civitas cathedralis? w: Społeczeństwo Polski średniowiecznej, t. 5, red. s.K. Kuczyński, Warszawa 1992, s. 175–188. ; M. Szymaniak, Biskup płocki Gedko (1206–1223). Działalność kościelno-polityczna na tle procesu emancypacji Kościoła polskiego spod władzy książęcej, Toruń 2007. ; B. Śliwiński, Początki rządów Konrada I Kazimierzowica na Kujawach, „Ziemia Kujawska”, 7, 1985. ; B. Śliwiński, Ród Lisów w Rocznikach Jana Długosza – przyczynek do zagadnienia zaginionej Kroniki dominikańskiej z pierwszej połowy XIII wieku, St. Źródł., 34, 1993, s. 41–51. ; J. Tazbirowa, Początki biskupstwa na Kujawach, Przegl. Hist., 53, 1962, z. 2. ; S. Trawkowski, Kaźń kasztelana Bolesty (1170 r.) w tradycji płockiej, St. Źródł., 14, 1969, s. 53–61. ; S. Trawkowski, Kaźń kasztelana Bolesty (1170 r.) w tradycji płockiej, St. Źródł., 14, 1969, w: tegoż, Opuscula medievistica: studia nad historią społeczną Polski wczesnopiastowskiej, Warszawa 2005, s. 110–124. ; A. Vauchez, Duchowość średniowiecza, przeł. H. Zaremska, Gdańsk 2004. ; N. Vincent, The Murderers of Thomas Becket, w: Bischofsmord im Mittelalter. Murder of Bishops, wyd. N. Fryde, D. Reitz, Göttingen 2003. ; Vita sancti Stanislai episcopi Cracoviensis (Vita minor), wyd. W. Kętrzyński, w: MPH, t. 4, Lwów 1884. ; M. Walczak, „Alter Christus”. Studia nad obrazowaniem świętości w sztuce średniowiecznej na przykładzie św. Tomasza Becketa, Kraków 2001. ; R. Wiśniewski, Cuda i świętość, [w:] Chrześcijaństwo u schyłku starożytności. Studia źródłoznawcze, t. 1, red. T. Derda, E. Wipszycka, Warszawa 1997. ; A. Witkowska, Kościół na Mazowszu Płockim w XIII i początkach XIV w., „Studia Płockie”, 3, 1975. ; A. Witkowska, Miracula małopolskie z XIII i XIV wieku. Studium źródłoznawcze, Rocz. Hum., 19, 1971, z. 2. ; J. Wolny, Z dziejów katechezy, w: Dzieje teologii katolickiej w Polsce, t. 1: Średniowiecze, red. M. Rechowicz, Lublin 1974, s. 184–282. ; M. Zdanek, Kultura intelektualna dominikanów krakowskich w średniowieczu, Kraków 2003 (praca doktorska napisana pod kierunkiem dr. hab. Krzysztofa Ożoga, prof. UJ, maszynopis w Archiwum Biblioteki Jagiellońskiej). ; M. Zdanek, Szkoły i studia dominikanów krakowskich w średniowieczu, Warszawa 2005. ; K. Zielińska-Melkowska, Stosunki polsko-pruskie w X–XIII wieku, w: Europa Środkowa i Wschodnia w polityce Piastów, red. K. Zielińska-Melkowska, Toruń 1997, s. 173–193. ; P. Żmudzki, Władca i wojownicy. Narracje o wodzach, drużynie i wojnach w najdawniejszej historiografii Polski i Rusi, Wrocław 2009.

Czasopismo/Seria/cykl:

Studia Źródłoznawcze

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:25520 ; 0081-7147

Źródło:

IH PAN, sygn. B.88/48 Podr. ; IH PAN, sygn. B.89/48 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp ograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone wyłącznie na terminalach Instytutu Historii PAN w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Historii PAN

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Obiekty

Podobne
×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji