Projekty RCIN i OZwRCIN

Obiekt

Tytuł: Archiwalia proweniencji zakonnej diecezji krakowskiej w Centralnym Państwowym Archwium Historycznym Ukrainy we Lwowie

Twórca:

Przybyłowicz, Olga Miriam

Data wydania/powstania:

2011

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Studia Źródłoznawcze = Commentationes T. 49 (2011)

Współtwórca:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Wydawca:

Wydawnictwo DiG

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

s. 117-125 ; Streszcz. ang.

Bibliografia:

Album civium Leopoliensium: rejestry przyjęć do prawa miejskiego we Lwowie 1388–1783, t. 1–2, wyd. A. Janeczek, Poznań 2005.
Atlas Kościoła łacińskiego w Rzeczpospolitej Obojga Narodów w XVIII wieku, Lublin 2006.
K. Badecki, Archiwum miasta Lwowa, jego stan obecny oraz potrzeby reorganizacyjne, inwentaryzacyjne i wydawnicze, „Archeion”, 12, 1934.
O. Basti, Rušeni klášterū v Čechách a na Moravé za Josefa II, w: Zakony i klasztory w Europie Środkowo–Wschodniej w X–XX wieku, red. H. Gapski, J. Kłoczowski, Lublin 1999, s. 286–297.
W. Bieńkowski. Dzieło Antoniego Schneidera i jego wartość dla badań nad historią książki, „Roczniki Biblioteczne”, 31, 1987, z. 1, s. 189–217.
Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Ukrainy we Lwowie, opr. A. Krochmal, Warszawa 2005.
Centralnij dierżawnij istoricznij archiw, m. Lviv. Putiwnik, Lwiw–Peremiszl 2003.
Ł. Charewiczowa, Czarna kamienica i jej mieszkańcy, Lwów 1935.
Ł. Charewiczowa, Dzieje miasta Złoczowa, Złoczów 1929.
Ł. Charewiczowa, Historiografia i miłośnictwo Lwowa, Lwów 1938, s. 45–54.
Ł. Charewiczowa, Klęski zaraz w dawnym Lwowie, Lwów 1930.
E. Chwalewik, Zbiory polskie. Archiwa, biblioteki, gabinety, galerie, muzea i inne zbiory pamiątek przeszłości w ojczyźnie i na obczyźnie, t. 1–2, Warszawa–Kraków 1926–1927.
Dokumenty Kościoła Rzymskokatolickiego Archidiecezji lwowskiej w zasobach Centralnego Państwowego Archiwum Historycznego Ukrainy we Lwowie, opr. ks. J. Wołczański, Kraków 2007.
Encyklopedia do krajoznawstwa Galicji pod względem historycznym, statystycznym, topograficznym etc., t. 1–2, Lwów 1871–1874.
P. P. Gach, Kasaty zakonów w Europie pod koniec XVIII wieku, w: Z badań nad dziejami zakonów i stosunków wyznaniowych na ziemiach polskich, red. E. Wiśniowski, Lublin 1984, s. 139–168.
P. P. Gach, Mienie polskich zakonów i jego losy w XIX wieku, Rzym 1979.
P. P. Gach, Zakony w Europie Środkowo–Wschodniej (1773–1914), w: Zakony i klasztory w Europie Środkowo–Wschodniej, s. 165–177.
H. Gapski, Klasztory krakowskie w końcu XVI i w pierwszej połowie XVII w. Analiza przestrzenna środowisk zakonnych, Lublin 1993.
A. Gil, Prawosławna eparchia chełmska do 1596 roku, Lublin 1999.
J. Gwioździk, Biblioteka panien benedyktynek łacińskich we Lwowie (XVI–XVIII wiek), Katowice 2001.
J. Gwioździk, Księgozbiór benedyktynek lwowskich klasztoru pw. Wszystkich Świętych. Katalog starych druków, Katowice 2004.
P. A. Illés, Kasata klasztorów franciszkańskich na Węgrzech w czasach Józefa II, tamże, s. 307–317.
K. Kantak, Bernardyni polscy, t. 1, Lwów 1933.
K. Kantak, Franciszkanie polscy, t. 1–2, Kraków 1937–1938.
Katalog pergamentnych dokumentiv Central’nogo Deržavnogo istoričnogo archivu USSR u L’vovi 1239–1799, opr. O.A. Kapučins’kij, E. Ružic’kij, Kyiv 1972.
A. Kosiński, Doskonały książkołap. Wizyta Tadeusza Czackiego w bibliotece dominikanów krakowskich, „Roczniki Biblioteczne”, 4, 1960, s. 223–229.
B. Kumor, Granice metropolii i diecezji polskich (968–1939), ABMK, 18, 1968, s. 289–354.
B. Kumor, Ustrój i organizacja Kościoła polskiego w okresie niewoli narodowej 1772–1918, Kraków 1980.
S. Litak, Kościół łaciński w Rzeczpospolitej około 1772 roku. Struktury administracyjne, Lublin 1996.
S. Litak, Struktura terytorialna Kościoła łacińskiego w Polsce w 1772 roku, Lublin 1980.
Materiały do Dziejów Sztuki Sakralnej na Ziemiach Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej, Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa ruskiego, t. 1, Kraków 1993.
M. Matwijów, Ewakuacja zbiorów polskich ze Lwowa w 1944 r., „Rocznik Lwowski”, 1995–1996, s. 31–46.
M. Matwijów, Walka o lwowskie dobra kultury w latach 1945–1948, Wrocław 1996.
M. Miławicki, Klasztor jako instytucja gospodarcza. Działalność gospodarcza klasztoru Bożego Ciała we Lwowie w okresie międzywojennym (na podstawie „Memoriału gospodarczego za lata 1930–1933”), w: Lwów: miasto–społeczeństwo–kultura, t. 4: Urzędy, urzędnicy, instytucje, red. K. Karolczak, Ł.T. Sroka, Kraków 2010, s. 485–505.
P. Natanek, Organizacja terytorialna diecezji krakowskiej w latach 1795–1939, Kraków 1995.
K. Ożóg, Klasztorna geografia średniowiecznego Krakowa, w: Klasztor w mieście średniowiecznym i nowożytnym, red. M. Derwich, A. Pobóg–Lenartowicz, Wrocław–Opole 2000, s. 217–232.
J. Pachoński, Drukarze, księgarze i bibliofile krakowscy, Kraków 1962.
U. Paszkiewicz, Inwentarze i katalogi bibliotek z ziem wschodnich Rzeczypospolitej do 1939, Suplement 1, Warszawa 2000, Suplement 2, Poznań 2006.
U. Paszkiewicz, Rękopiśmienne inwentarze i katalogi z ziem wschodnich Rzeczypospolitej (spis za lata 1553–1939), Warszawa 1996.
J. Pęckowski, Józef Olechowski, archidiakon i sufragan krakowski 1735–1805, Kraków 1926.
I. Pietrzkiewicz, Kasaty a rozpraszanie księgozbiorów klasztorów żeńskich w Rzeczpospolitej XVIII–XIX w., w: Sanctimoniales. Zakony żeńskie w Polsce i Europie Środkowej, red. A. Radzimiński, D. Karczewski, Bydgoszcz–Toruń, 2010, s. 500–514.
A. Tomczak, Zarys archiwów polskich i ich współczesna organizacja, w: Archiwistyka, red. H. Robótka, B. Ryszewski, A. Tomczak, Warszawa 1989, s. 170–527.
J. Wołczański, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie 1918–1939, Kraków 2002.
J. Wyrozumski, Kraków do schyłku wieków średnich, Kraków 1992.
F. Zacny, Wykaz miejscowości, do których dane znajdują się w Archiwum Państwowym w Krakowie w Tekach Antoniego Schneidra (część I: Teki 1–126), (część II: Teki 127–257), (część III: Teki 258–350), (część IV: Teki 353–470), (część V: Teki 471–615), (część VI: Teki 616–696), (część VII: Teki 697–825), (część VIII: Teki 826–1032), (część IX: Teki 1033–1133), (część X: Teki 1134–1222), „Teki Krakowskie”, 2, 1995, s. 165–172; t. 3, s. 255–268; t. 4, s. 141–153; t. 5, s. 207–216; t. 7, s. 221–231; t. 8, s. 159–170; t. 9, s. 211–225; t. 10, s. 153–164; t. 12, s. 181–194; t. 13, s. 203–215.

Czasopismo/Seria/cykl:

Studia Źródłoznawcze

Tom:

49

Strona pocz.:

117

Strona końc.:

125

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł przeglądowy

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:25534 ; 0081-7147

Źródło:

IH PAN, sygn. B.88/49 Podr. ; IH PAN, sygn. B.89/49 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Historii PAN

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Dostęp:

Otwarty

Obiekty Podobne

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji