Obiekt

Tytuł: Archiwalia proweniencji zakonnej diecezji krakowskiej w Centralnym Państwowym Archwium Historycznym Ukrainy we Lwowie

Twórca:

Przybyłowicz, Olga Miriam

Data wydania/powstania:

2011

Typ zasobu:

Artykuł przeglądowy

Inny tytuł:

Studia Źródłoznawcze = Commentationes T. 49 (2011)

Współtwórca:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Wydawca:

Wydawnictwo DiG

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

s. 117-125 ; Streszcz. ang.

Bibliografia:

Album civium Leopoliensium: rejestry przyjęć do prawa miejskiego we Lwowie 1388–1783, t. 1–2, wyd. A. Janeczek, Poznań 2005. ; Atlas Kościoła łacińskiego w Rzeczpospolitej Obojga Narodów w XVIII wieku, Lublin 2006. ; K. Badecki, Archiwum miasta Lwowa, jego stan obecny oraz potrzeby reorganizacyjne, inwentaryzacyjne i wydawnicze, „Archeion”, 12, 1934. ; O. Basti, Rušeni klášterū v Čechách a na Moravé za Josefa II, w: Zakony i klasztory w Europie Środkowo–Wschodniej w X–XX wieku, red. H. Gapski, J. Kłoczowski, Lublin 1999, s. 286–297. ; W. Bieńkowski. Dzieło Antoniego Schneidera i jego wartość dla badań nad historią książki, „Roczniki Biblioteczne”, 31, 1987, z. 1, s. 189–217. ; Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Ukrainy we Lwowie, opr. A. Krochmal, Warszawa 2005. ; Centralnij dierżawnij istoricznij archiw, m. Lviv. Putiwnik, Lwiw–Peremiszl 2003. ; Ł. Charewiczowa, Czarna kamienica i jej mieszkańcy, Lwów 1935. ; Ł. Charewiczowa, Dzieje miasta Złoczowa, Złoczów 1929. ; Ł. Charewiczowa, Historiografia i miłośnictwo Lwowa, Lwów 1938, s. 45–54. ; Ł. Charewiczowa, Klęski zaraz w dawnym Lwowie, Lwów 1930. ; E. Chwalewik, Zbiory polskie. Archiwa, biblioteki, gabinety, galerie, muzea i inne zbiory pamiątek przeszłości w ojczyźnie i na obczyźnie, t. 1–2, Warszawa–Kraków 1926–1927. ; Dokumenty Kościoła Rzymskokatolickiego Archidiecezji lwowskiej w zasobach Centralnego Państwowego Archiwum Historycznego Ukrainy we Lwowie, opr. ks. J. Wołczański, Kraków 2007. ; Encyklopedia do krajoznawstwa Galicji pod względem historycznym, statystycznym, topograficznym etc., t. 1–2, Lwów 1871–1874. ; P. P. Gach, Kasaty zakonów w Europie pod koniec XVIII wieku, w: Z badań nad dziejami zakonów i stosunków wyznaniowych na ziemiach polskich, red. E. Wiśniowski, Lublin 1984, s. 139–168. ; P. P. Gach, Mienie polskich zakonów i jego losy w XIX wieku, Rzym 1979. ; P. P. Gach, Zakony w Europie Środkowo–Wschodniej (1773–1914), w: Zakony i klasztory w Europie Środkowo–Wschodniej, s. 165–177. ; H. Gapski, Klasztory krakowskie w końcu XVI i w pierwszej połowie XVII w. Analiza przestrzenna środowisk zakonnych, Lublin 1993. ; A. Gil, Prawosławna eparchia chełmska do 1596 roku, Lublin 1999. ; J. Gwioździk, Biblioteka panien benedyktynek łacińskich we Lwowie (XVI–XVIII wiek), Katowice 2001. ; J. Gwioździk, Księgozbiór benedyktynek lwowskich klasztoru pw. Wszystkich Świętych. Katalog starych druków, Katowice 2004. ; P. A. Illés, Kasata klasztorów franciszkańskich na Węgrzech w czasach Józefa II, tamże, s. 307–317. ; K. Kantak, Bernardyni polscy, t. 1, Lwów 1933. ; K. Kantak, Franciszkanie polscy, t. 1–2, Kraków 1937–1938. ; Katalog pergamentnych dokumentiv Central’nogo Deržavnogo istoričnogo archivu USSR u L’vovi 1239–1799, opr. O.A. Kapučins’kij, E. Ružic’kij, Kyiv 1972. ; A. Kosiński, Doskonały książkołap. Wizyta Tadeusza Czackiego w bibliotece dominikanów krakowskich, „Roczniki Biblioteczne”, 4, 1960, s. 223–229. ; B. Kumor, Granice metropolii i diecezji polskich (968–1939), ABMK, 18, 1968, s. 289–354. ; B. Kumor, Ustrój i organizacja Kościoła polskiego w okresie niewoli narodowej 1772–1918, Kraków 1980. ; S. Litak, Kościół łaciński w Rzeczpospolitej około 1772 roku. Struktury administracyjne, Lublin 1996. ; S. Litak, Struktura terytorialna Kościoła łacińskiego w Polsce w 1772 roku, Lublin 1980. ; Materiały do Dziejów Sztuki Sakralnej na Ziemiach Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej, Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa ruskiego, t. 1, Kraków 1993. ; M. Matwijów, Ewakuacja zbiorów polskich ze Lwowa w 1944 r., „Rocznik Lwowski”, 1995–1996, s. 31–46. ; M. Matwijów, Walka o lwowskie dobra kultury w latach 1945–1948, Wrocław 1996. ; M. Miławicki, Klasztor jako instytucja gospodarcza. Działalność gospodarcza klasztoru Bożego Ciała we Lwowie w okresie międzywojennym (na podstawie „Memoriału gospodarczego za lata 1930–1933”), w: Lwów: miasto–społeczeństwo–kultura, t. 4: Urzędy, urzędnicy, instytucje, red. K. Karolczak, Ł.T. Sroka, Kraków 2010, s. 485–505. ; P. Natanek, Organizacja terytorialna diecezji krakowskiej w latach 1795–1939, Kraków 1995. ; K. Ożóg, Klasztorna geografia średniowiecznego Krakowa, w: Klasztor w mieście średniowiecznym i nowożytnym, red. M. Derwich, A. Pobóg–Lenartowicz, Wrocław–Opole 2000, s. 217–232. ; J. Pachoński, Drukarze, księgarze i bibliofile krakowscy, Kraków 1962. ; U. Paszkiewicz, Inwentarze i katalogi bibliotek z ziem wschodnich Rzeczypospolitej do 1939, Suplement 1, Warszawa 2000, Suplement 2, Poznań 2006. ; U. Paszkiewicz, Rękopiśmienne inwentarze i katalogi z ziem wschodnich Rzeczypospolitej (spis za lata 1553–1939), Warszawa 1996. ; J. Pęckowski, Józef Olechowski, archidiakon i sufragan krakowski 1735–1805, Kraków 1926. ; I. Pietrzkiewicz, Kasaty a rozpraszanie księgozbiorów klasztorów żeńskich w Rzeczpospolitej XVIII–XIX w., w: Sanctimoniales. Zakony żeńskie w Polsce i Europie Środkowej, red. A. Radzimiński, D. Karczewski, Bydgoszcz–Toruń, 2010, s. 500–514. ; A. Tomczak, Zarys archiwów polskich i ich współczesna organizacja, w: Archiwistyka, red. H. Robótka, B. Ryszewski, A. Tomczak, Warszawa 1989, s. 170–527. ; J. Wołczański, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie 1918–1939, Kraków 2002. ; J. Wyrozumski, Kraków do schyłku wieków średnich, Kraków 1992. ; F. Zacny, Wykaz miejscowości, do których dane znajdują się w Archiwum Państwowym w Krakowie w Tekach Antoniego Schneidra (część I: Teki 1–126), (część II: Teki 127–257), (część III: Teki 258–350), (część IV: Teki 353–470), (część V: Teki 471–615), (część VI: Teki 616–696), (część VII: Teki 697–825), (część VIII: Teki 826–1032), (część IX: Teki 1033–1133), (część X: Teki 1134–1222), „Teki Krakowskie”, 2, 1995, s. 165–172; t. 3, s. 255–268; t. 4, s. 141–153; t. 5, s. 207–216; t. 7, s. 221–231; t. 8, s. 159–170; t. 9, s. 211–225; t. 10, s. 153–164; t. 12, s. 181–194; t. 13, s. 203–215.

Czasopismo/Seria/cykl:

Studia Źródłoznawcze

Tom:

49

Strona pocz.:

117

Strona końc.:

125

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:25534 ; 0081-7147

Źródło:

IH PAN, sygn. B.88/49 Podr. ; IH PAN, sygn. B.89/49 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Historii PAN

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Obiekty

Podobne
×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji