Projekty RCIN i OZwRCIN

Obiekt

Tytuł: Biblioteka klasztoru Braci Mniejszych Kapucynów w Lubartowie w XVIII wieku w świetle spisu książek z roku 1766

Twórca:

Wolański, Filip

Data wydania/powstania:

2011

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Studia Źródłoznawcze = Commentationes T. 49 (2011)

Współtwórca:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Wydawca:

Wydawnictwo DiG

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

s. 155-164 ; Streszcz. ang.

Bibliografia:

L. Abelly, Medulla Theologica ex S. Scriptoris Conciliorum Pontificumque Decretis et Sabctum Patrum ac Doctrum placitis expreffa, Lugduni 1679.
Alphabetum Immaculatae Conceptionis SS. Virginis Mariae seu discursus concionatorii, Cracoviae 1710.
P. G. Antoine, Theologia moralis universa complectens omnia morum praecepta et principia, decisiones omnium casuum conscientiae, Nancy 1726.
M. Azplicueta, Enchiridionsive sive manuale confessariorum et poenitentium,Venetiis 1584.
J. Bajda, Teologia moralna (kazuistyczna), w: Dzieje teologii katolickiej w Polsce, red. M. Rechowicz, t. 2, cz. 1, Lublin 1975.
G. Bartoszewski, Początki zakonu kapucynów na ziemiach polskich 1681–1810, „Chrześcijanin na świecie”, 15, 1983, nr 9/120.
G. Bartoszewski, Przybycie kapucynów do Polski oraz terytorialny i personalny rozwój zakonu w latach 1681–1810, w: Trzysta lat kapucynów w Polsce 1681–1981. Materiały z Sympozjum w Zakroczymiu, 27–29 października 1981, Zakroczym–Warszawa–Kraków 1987, s. 65–82.
H. Busenbaum, Medulla theologiae moralis facili ac perspicua methodo resolvens casus conscientiae, Münster 1650.
B. Chmielowski, Nowe Ateny albo Akademia wszelkiey scyencyi pełna, na różne tytuły, iak classes podzielona, mądrym dla memoryału, idiotom dla nauki, politykom dla praktyki, melancholikom dla rozrywki erygowana [...], t. 1–2, Lwów 1745–1745.
Conceptus Pradicabilies: Syllabus Marianus syllabarum consonantium seu discursus concionatorii, Leopoli 1717.
R. Cyrklaff, Busenbaum Hermann, w: Encyklopedia Katolicka, red. F. Gryglewicz, R. Łukaszyk, Z. Sułowski, Lublin 1989, t. 2, kol. 1233 n.
P. Drogoszewski, Tarcza wiary Chrystusowej, którą uzbrojony Polak łatwo może przytępić oręż lutrów i kalwinów, Warszawa 1708.
P. Drogoszewski, Tarcza wiary świętej rzymskiej katolickiej [...] Albo teologia polska, kontrowersje i konkluzje katolickie alfabetycznym porządkiem w sobie zamykająca, Przez księdza Wojciecha Ochabowicza zakonu dominikańskiego wydana, Lublin 1736.
K. Drużbicki, Vita et mors gloriose suscepta R.P Alberti Męciński, Poloni e Societate Jesu in odium sanctae fidei catholicae apud japones una cum aliis quatuor ex eadem Societate patribus interemptis, Cracoviae 1661.
L. Elbing, Relacja o wielkiej świątnicy albo bazylice asyskiej... o generałach FF. Min. Conv. Wszystkich, o męczennikach, biskupach i innych świątobliwością zalecanych franciszkanów Polakach..., Kraków 1727.
K. Estreicher, Bibliografia Polska, cz. 3, t. 14, Kraków 1913.
J. Filipowicz, Kazania na niedzielę całego roku, po śmierci iego wydane, Lwów 1725.
J. Flaga, Formacja i kształcenie duchowieństwa zakonnego w Rzeczypospolitej w XVII i XVIII wieku, Lublin 1998.
J. L. Gadacz, Słownik polskich kapucynów, Wrocław 1985, t. 1.
H. Gapski, Zakony franciszkańskie w Polsce nowożytnej XVI–XVIII wieku, w: Zakony franciszkańskie w Polsce, red. J. Kłoczowski, t. 2, Franciszkanie w Polsce XVI–XVIII w., Niepokalanów 1998, cz. 1.
L. Grzebień, Skarga (Pawęski, Powęski) Piotr h. Prus, w: Słownik polskich teologów katolickich, t. 4, s. 84–92.
M. A. Hacki, Abbatis Monasterii B.M.V. de Oliva... Sermonum asceticorum.. tomus primus in quo tractatus quantuor sermonum ab Adventu anni 1683 ad finem anni 1687... continentur... Accedit Breve compendium vitae spiritualis et devotae... [Oliwa] 1691.
M. A. Hacki, Sermonum asceticorum ... tomus secundus in quo tractatus tres Sermonum ab Adventu anni 1687 ad finem anni 1690 supra themata annis singulis singularia prout res ipsa legentem docebit. Accedit Opusculum de Immaculata Conceptione B. Virg. M..., [Oliwa] 1692.
M. Halkiewicz, Doctrinae sacrae presbyteris ac universo ciero omnique fideli et erudito populo utilissimae explicantes sacros ritus Romanae Ecclesiae, Varsaviae 1740.
J. K. Haur, Oekonomia ziemiańska generalna Punktami Partikularnemi, Interrogatoryami Gospodarskiemi, Praktyką Miesięczną Modelluszami abo Tabułami Aritmetycznemi obiaśniona. [...]. Kraków 1675.
A. Holzmann, Theologia Moralis Usitato In Scholis Ordine, Ac Methodo Concinnata, ab Oppositis Argumentis vindicata, et numerosis Conscientiae Casibus, in forma propositis, ac resolutis illustrata. Pars 6. De Extrema Unctione, Ordine, et Matrimonio, Kempten 1737.
Holzmann Apollonius, w: Allgemeine Deutsche Biographie, t. 13, hrsg. R.F. von Liliencron, Lepizig 1881.
W. Jougan, X. Antoni Węgrzynowicz jako kaznodzieja maryologiczny, Poznań 1906.
Katalog rękopisów Biblioteki Seminarium Duchownego w Lublinie, oprac. H.D. Wojtyska, ABMK, 28, 1974.
Kazania sejmowe, oprac. J. Tazbir, przy współudziale M. Korolki, Seria I BN nr 70, Wrocław 2003.
J. Kracik, Biblioteki parafialne a prywatne księgozbiory duchowieństwa. Dekanat Nowa Góra w XVII–XVIII wieku, ABMK, 32, 1976.
S. S. Makowski, Theologia Christiana [...] in Universitate Cracoviensis luci publicae porrecta, Cracoviae 1682.
R. Marcinek, Sanguszko Paweł Karol, w: PSB, t. 34, z. 4, Wrocław–Kraków 1993.
J. Marecki, R. Prejs, Zarys historii kapucynów w Polsce, Kraków 2004.
L. de Moliny, Instructio sacerdotium ex SS. Patribus et Ecclesiae Doctoriubus concinnanta, Cracoviae 1643.
A. du Moustier, Martyrologium Franciscanum. Wydawane wielokrotnie: Parisiis 1638, Lugduni 1638, Parisiis 1753, Venetiis 1878.
W. Murawiec, Elbing Ludwik, w: Słownik polskich teologów katolickich, t. 1.
B. Natoński, Humanizm jezuicki i teologia pozytywno–kontrowersyjna od XVI do XVIII wieku. Nauczanie i piśmiennictwo, Kraków 2003.
J. Naumański, Historie politico–universalis od stworzenia świata do czasów teraźnieyszych, Warszawa 1732.
Z. Obertyński, Początki polskiej prowincji kapucynów, Warszawa 1936.
E. Ozorowski, Makowski (Machowski, Makoski) Szymon Stanisław, w: Słownik polskich teologów katolickich, t. 3.
E. Ozorowski, Starowolski (Starovolscius) Szymon, w: Słownik polskich teologów katolickich, t. 4, s. 187–193.
M. Pidłypczak–Majerowicz, Biblioteki i bibliotekarstwo zakonne na wschodnich ziemiach Rzeczypospolitej w XVII–XVIII wieku, Wrocław 1996.
S. Piskorski, Żywoty Ojców abo Dzieje i duchowe powieści starców, zakonników, pustelników wschodnich przez S. Hieronima i inszych pisane..., Kraków 1688.
J. Poszakowski, Rozdział światła od ciemności, to jest nauka katolicka o Przenajświętszej Eucharystii z nauką protestantów konfesji augsburskiej w księgach ich symbolicznych zawartą zniesiona i we trzech traktatach przełożona, Wilno 1737.
R. Prejs, B. Krasucka, Kapucyni, w: Encyklopedia katolicka, t. 8, Lublin 2000, kol. 732–743.
A. Reiffenstuela, Theologia moralis brevisimulque clara methodo comprehensa, atque juxta sacros canoones et novissima decreta Summorum Pontificum diversas propositiones damnantium ac probatissimos authores succincte resolvens omnes materias morales, Monachii 1692.
P. Skarga, Kazania na niedzielę i święta całego roku, Kraków 1595.
S. Starowolski, Świątnica pańska, zamykająca w sobie kazania na uroczystości świąt całego roku ... w Krakowie 1645.
I. Szostek, Biblioteka dominikanów lwowskich w świetle katalogu z roku 1776, w: Studia nad historią dominikanów w Polsce 1222–1972, red. J. Kłoczowski, t. 2, Warszawa 1975.
A. Świrczyński, Droga do zbawienia przez rozumne rozporządzenie życia doczesnego wedle oświecenia I powołania Boskiego wyprostowana, Lwów 1717.
T. Tamburini, Methodus expeditae Confessionis tum pro Confessariis tum pro Poenitentibus [...] in quibus omnes fere conscientiae causus Poenitentiae Sacramnetum [...] pertinentes dilucide ac breviter enodantur, Rome 1647.
A. Temberski, Orator sacro–civilis, Poznaniae 1715.
A. Węgrzynowicz, Kazań niedzielnych księga pierwsza, to jest z Objawienia Jana świętego przeciwko siedmiu grzechom głównym napisane, Kraków 1708.
A. Węgrzynowicz, Kazań niedzielnych księga wtóra, albo siedem kolumn domu pobożności to jest o siedmiu cnotach chrześcijańskich, Częstochowa 1713.
A. Węgrzynowicz, Kazań niedzielnych księga trzecia o czterech rzeczach ostatecznych, Warszawa 1714.
A. Witkowska, J. Nastalska, Staropolskie piśmiennictwo hagiograficzne, Lublin 2007, t. 2.
L. Zalewski, Biblioteka Seminarium Duchownego w Lublinie i biblioteki klasztorne w diecezji lubelskiej i podlaskiej, Warszawa 1926.

Czasopismo/Seria/cykl:

Studia Źródłoznawcze

Tom:

49

Strona pocz.:

155

Strona końc.:

164

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł przeglądowy

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:25537 ; 0081-7147

Źródło:

IH PAN, sygn. B.88/49 Podr. ; IH PAN, sygn. B.89/49 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Historii PAN

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Dostęp:

Otwarty

Obiekty

Podobne
×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji