Obiekt

Tytuł: Uwagi krytyczne na marginesie pracy Władysława Fabijańskiego, "Pieczęcie papierowe z podkładem w zbiorze sfragistycznym Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu"

Inny tytuł:

Studia Źródłoznawcze = Commentationes T. 49 (2011)

Współtwórca:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Wydawca:

Wydawnictwo DiG

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

s. 165-177 ; Tytuł pracy recenzowanej : Władysław Fabijański, Pieczęcie papierowe z podkładem w zbiorze sfragistycznym Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu, Wrocław 2009, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, ss. 154

Bibliografia:

Adlres Fittichie. Wandlungen eines Wappenvogels, Berlin 2008. ; G. Bascapè, Zbiory pieczęci. Zagadnienie metod porządkowania, klasyfikacji i katalogowania, Warszawa 1960. ; K.H. Blaschke, Siegel und Wappen in Sachsen, Dresden 1960. ; Corpus des sceaux français du moyen âge, t. II, Les sceaux des rois et de régence, opr. M. Dalas, Paris 1991. ; G. Demay, Inventaire des sceaux de la collection Clairambault à la Bibliothèque nationale, vol. 1–3, Paris, 1885–1886. ; E. Diehl, Uzupełnienie do sfragistyki polskiej, „Wiadomości Numizmatyczno–Archeologiczne”, 2, 1890, nr 4. ; S. Dobrowolski, Pieczęcie powiatu ropczyckiego, „Archiwista Polski”, 1 (33) 2004, s. 56–59. ; Dokumenty strony polsko–litewskiej pokoju mełneńskiego z 1422 r., wyd. P. Nowak, P. Pokora, Poznań 2004. ; L. Douët d’Arcq, Inventaire de la collection des sceaux des Archives de l’Empire, vol. 1–3, Paris 1863–1866. ; Elementa ad fontium editiones, t. 30, Documenta ex archivo Regiomontano ad Poloniam spectans, wyd. K. Lanckorońska, Romae 1973. ; W. Ewald, Siegelkunde, München–Berlin 1914 (Nachdruck 1969) ; W. Fabijański, Odlewy metalowe pieczęci w zbiorze sfragistycznym Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Katalog, Wrocław 1999. ; B. Frankiewicz, Uwagi o gabinecie sfragistycznym w Archiwum Narodowym w Paryżu i opracowaniach sfragistycznych w innych krajach, „Archeion”, 35, 1961, s. 136–138. ; B. Frankiewicz, Zbiory pieczęci w świetle ankiet Międzynarodowego komitetu sfragistycznego, tamże, 45, 1965, s. 270–272. ; J. Grabowski, Z dziejów stosunków Polski z Zakonem Krzyżackim w Prusach (XIII–XVI w.), Warszawa 2006 ; W. de Gray Birch, Catalogue of Seals in the Department of Manuscripts in the British Museum, vol. 1–6, London 1887–1900. ; M. Gritzner, Das Brandenburgisch–Preussische Wappen. Geschichtliche Darstellung seiner Entwicklung seit dem Jahre 1415, Berlin 1895. ; M. Gumowski, Handbuch der polnischen Siegelkunde, Graz 1966. ; M. Gumowski, Pieczęcie królów polskich, „Wiadomości Numizmatyczno–Archeologiczne”, 20, 1909, nr 1, s. 12. ; M. Gumowski, M. Haisig, S. Mikucki, Sfragistyka, Warszawa 1960. ; Historia Elbląga, t. 3, cz. 1, red. A. Groth, Gdańsk 2000. ; M. Hlebionek, Nowożytne pieczęcie królów polskich, w: Polska kancelaria królewska czasów nowożytnych między władzą a społeczeństwem, cz. 1, red. W. Chorążyczewski, W. Krawczuk, Toruń 2003. ; M. Hlebionek, W stronę Sigillum. Problemy opisu pieczęci w polskich archiwach, „Archiwista Polski”, 4, 2006. ; A. Karczmarzewski, Pieczęcie gmin jednostkowych z okresu galicyjskiego, Rzeszów 2006. ; Katalog dokumentów i listów królewskich ze zbioru Kazimierza Kierskiego, opr. J. Eis, Bydgoszcz 2005. ; Katalog dokumentów pergaminowych ze zbiorów Tomasza Niewodniczańskiego w Bitburgu, opr. J. Tomaszewicz, M. Zdanek, pod red. W. Bukowskiego, Kraków 2004. ; W. Krawczuk, Pieczęcie Zygmunta III Wazy, Kraków 1999. ; S. K. Kuczyński, Pieczęcie książąt mazowieckich, Warszawa 1978. ; H. Laing, Descriptive Catalogue of Impressions from Ancient Scottish Seals, Edinburgh 1850. ; J. Małłek, Ustawa o rządzie (Regimentsnottel) Prus Książęcych z roku 1542. Studium z dziejów przemian społecznych i politycznych w lennie pruskim, Toruń 1967. ; Manuel d’archivistique. Théorie et pratique des archives publiques en France, Paris 1970. ; J. Obłąk, Pieczęcie kancelarii biskupiej i kapitulnej na Warmii, „Rocznik Olsztyński”, 2, 1959, s. 124–128. ; Orzeł Biały. Godło Państwa Polskiego, opr. M. Woźniakowa, Warszawa 1995. ; Z. Piech, Monety, pieczęcie i herby w systemie symboli władzy Jagiellonów, Warszawa 2003. ; Z. Piech, Perspektywy polskich badań sfragistycznych, w: Pieczęcie w dawnej Rzeczpospolitej, red. J. Pakulski, Z. Piech, J. Wroniszewski, Warszawa 2006. ; Projet de règles pour l’etablissement de notices descriptives de sceaux, Folia caesaroaugustiana, 1, Zaragoza 1984. ; E. Rimša, Pieczęcie miast Wielkiego Księstwa Litewskiego, Warszawa 2007. ; T. Seweryn, Polskie wycinanki papierowe XVII i XVIII w., „Polska Sztuka Ludowa”, 10, 1956, nr 2. ; Siegel des Mittelalters aus den Archiven der Stadt Lübeck, wyd. K.J. Milde, C.F. Wehrmann, Lübeck 1856–1879. ; P. Stróżyk, Inskrypcje napieczętne – zagadnienia edytorskie, „Studia Epigraficzne”, 3, 2008. ; W. Strzyżewski, Treści symboliczne herbów miejskich na Śląsku, Ziemi Lubuskiej i Pomorzu Zachodnim do końca XVIII wieku, Zielona Góra 1999. ; K. Syta, Gabinet Dyplomatyczny Stanisława Augusta Poniatowskiego 1764–1768, w: Polska kancelaria królewska między władzą a społeczeństwem, cz. 3, red. W. Chorążyczewski, W. Krawczuk, Warszawa 2008. ; W. Szelińska, J. Tomaszewicz, Katalog dokumentów pergaminowych Biblioteki Czartoryskich w Krakowie, cz. 1, Kraków 1975. ; J. Tomaszewicz, Katalog dokumentów pergaminowych Biblioteki Czartoryskich w Krakowie, cz. 2, Kraków 1991. ; Urzędnicy centralni i nadworni Polski XIV–XVIII wieku. Spisy, opr. K. Chłapowski, S. Ciara, Ł. Kądziela, T. Nowakowski, E. Opaliński, G. Rutkowska, T. Zielińska, Kórnik 1992. ; Urzędnicy województwa krakowskiego XVI–XVIII w. Spisy, opr. S. Cynarski, A. Falniowska–Gradowska, Kórnik 1990. ; Vocabulaire international de la sigillographie, Roma 1990. ; Zbiory pieczęci w Polsce, red. Z. Piech, W. Strzyżewski, Warszawa 2009. ; Zbiór przepisów archiwalnych wydanych przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych w latach 1952–2000, opr. M. Tarakanowska, E. Rosowska, Warszawa 2001. ; T. Żebrawski, O pieczęciach dawnej Polski i Litwy, Kraków 1865.

Czasopismo/Seria/cykl:

Studia Źródłoznawcze

Tom:

49

Strona pocz.:

165

Strona końc.:

177

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:25538 ; 0081-7147

Źródło:

IH PAN, sygn. B.88/49 Podr. ; IH PAN, sygn. B.89/49 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Historii PAN

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Obiekty

Podobne
×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji