Obiekt

Tytuł: Spis urzędników, książka zażaleń : Z powodu pracy Myrona Kaprala "Urzędnicy miasta Lwowa w XIII-XVIII w., Spisy urzędników miejskich z obszaru dawnej Rzeczypospolitej, Śląska i Pomorza Zachodniego", t. VII: "Ziemie Ruskie", z. l: "Lwów"

Twórca:

Janeczek, Andrzej (1954– )

Data wydania/powstania:

2011

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Studia Źródłoznawcze = Commentationes T. 49 (2011)

Współtwórca:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Wydawca:

Wydawnictwo DiG

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

s. 177-186 ; Tytuł pracy recenzowanej : Myron Kapral, Urzędnicy miasta Lwowa w XIII-XVIII wieku, Toruń 2008, Wydawnictwo Adam Marszałek, ss. 420 ; (Spisy Urzędników Miejskich z Obszaru Dawnej Rzeczypospolitej, Śląska i Pomorza Zachodniego, T. 7, Ziemie Ruskie ; z. 1: Lwów)

Bibliografia:

K. Badecki, Zaginione księgi średniowiecznego Lwowa, Lwów 1927.
O. Balzer, Sądownictwo ormiańskie w średniowiecznym Lwowie, Studia nad historią prawa polskiego, t. 4, z. 1, Lwów 1909.
S. Barącz, Żywoty sławnych Ormian w Polsce, Lwów 1856.
H. Barycz, Mikołaj Gelasinus (sylwetka lwowskiego humanisty), „Ziemia Czerwieńska”, 1, 1935, z. 2, s. 175–199.
A. Czołowski, Pogląd na organizację i działalność dawnych władz miejskich do 1848 r., w: Miasto Lwów w okresie samorządu 1870–1895, Lwów 1896, s. XXI–LXXXIV.
R. Czaja, Urzędnicy miejscy Elbląga do 1524 roku, Elbląg 2010.
R. Czaja, Urzędnicy miejscy Torunia: spisy, cz. 1: Do roku 1454, Toruń 1999.
J. Dygdała, Urzędnicy miejscy Torunia: spisy, cz. 3: 1651–1793, Toruń 2002.
Ekonomični pryvileï mista L’vova XV–XVIII st.: pryvileï ta statuty remisnyčych cechiv i kupec’kych korporacij, upor. M. Kapral’, L’viv 2007;Ekonomični pryvileï mista L’vova XV–XVIII st.: pryvileï ta statuty remisnyčych cechiv i kupec’kych korporacij, upor. M. Kapral’, L’viv 2007.
A. Gąsiorowski, Uwagi o najstarszej kancelarii miasta Poznania, „Studia i materiały do dziejów Wielkopolski i Pomorza”, 8, 1963, z. 1, s. 139–152.
M. Goliński, J. Maliniak, Urzędnicy miejscy Świdnicy do 1740 r., Spisy urzędników miejskich z obszaru dawnej Rzeczypospolitej, Śląska i Pomorza Zachodniego, t. 1: Śląsk, z. 1, Toruń 2007.
A. Janeczek, Mis’ki pysari L’vova XV st.: Prosopohrafične doslidžennja, w: Urzędy państwowe, organy samorządowe i kościelne oraz ich kancelarie na polsko–ruskim pograniczu kulturowym i etnicznym w okresie od XV do XIX wieku, red. H. Gmiterek, J. Łosowski, Kraków 2010, s. 473–500.
A. Janeczek, Tłumacz lwowski. Z zagadnień komunikacji językowej w wieloetnicznym mieście późnego średniowiecza, w: Gospodarka, społeczeństwo, kultura w dziejach nowożytnych. Studia ofiarowane Pani Profesor Marii Boguckiej, red. A. Karpiński, E. Opaliński, T. Wiślicz, Warszawa 2010, s. 203–222.
M. Kapral’, Nacional’ni hromady L’vova XVI–XVIII st. (social’no–pravovi vzajemyny), L’viv 2003.
R. Król–Mazur, Rola i działalność lwowskich tłumaczy miejskich i ich przedstawiciel Szymon Donabiedowicz, w: Lwów. Miasto – społeczeństwo – kultura, t. 7, s. 215–225.
Księga ławnicza miejska 1441–1448, Pomniki dziejowe Lwowa z Archiwum Miasta, t. 4, wyd. A. Czołowski, F. Jaworski, Lwów 1921.
Księga ławnicza 1445–1452, wyd. J. Smołka, Z. Tymińska, Pomniki dziejowe Przemyśla, t. 2, Przemyśl 1936.
Księga przychodów i rozchodów miasta 1404–1414, wyd. A. Czołowski, Pomniki dziejowe Lwowa z Archiwum miasta, t. 2, Lwów 1896.
W. Łoziński, Patrycjat i mieszczaństwo lwowskie w XVI i XVII wieku, wyd. 2, Lwów 1892.
K. Mikulski, Urzędnicy miejscy Elbląga w latach 1524–1772, Elbląg 2010.
K. Mikulski, Urzędnicy miejscy Torunia: spisy, cz. 2: 1454–1650, Toruń 2001.
Najstarsza księga miejska 1382–1389, Pomniki dziejowe Lwowa z Archiwum Miasta, t. 1, wyd. A. Czołowski, Lwów 1892.
Z. Noga, Urzędnicy miejscy Krakowa, cz. 2, 1500–1794, Spisy urzędników, t. 3, Małopolska, z. 1, Kraków 2008.
B. Petryšak, L’vivs’kyj period dijal’nosti Petra Vol’ frama (1402–1407 rr.), w: Lwów. Miasto – społeczeństwo – kultura, t. 7: Urzędy, urzędnicy, instytucje, red. K. Karolczak, Ł.T. Sroka, Kraków 2010.
Pryvileï mista L’vova (XIV–XVIII st.), upor. M. Kapral’, L’viv 1998.
Pryvileï nacional’nych hromad mista L’vova (XIV–XVIII st.), upor. M. Kapral’, L’viv 2000.
J. Ptaśnik, Walki o demokratyzację Lwowa od XVI do XVIII wieku, Kwart. Hist., 39, 1925, nr 2, s. 228–257.
J. Ptaśnik, Miasta i mieszczaństwo w dawnej Polsce, wyd. 2, Warszawa 1949.
J. Skoczek, Studia nad patrycjatem lwowskim wieków średnich, Pamiętnik historyczno–prawny, t. 7, z. 5, Lwów 1929, s. 38–41.
J. Tandecki, Średniowieczne księgi wielkich miast pruskich jako źródła historyczne i zabytki kultury mieszczańskiej (organizacja władz, zachowane archiwalia, działalność kancelarii), Warszawa–Toruń 1990, s. 197–199.
J. Tandecki, Kancelarie wielkich miast pruskich jako ośrodki średniowiecznej kultury miejskiej, w: Drogą historii. Studia ofiarowane profesorowi Józefowi Szymańskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, red. P. Dymmel, K. Skupieński, B. Trelińska, Lublin 2001, s. 213–226.
Urzędnicy dawnej Rzeczypospolitej XII–XVIII wieku. Spisy, t. 1–11, red. A. Gąsiorowski, Wrocław–Kórnik 1985–2007.
Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego. Spisy, t. 1–4, Warszawa 2003–2009.
E. Wółkiewicz, „Viri docti et secretorum conscii”. Personel kancelaryjny Wrocławia w późnym średniowieczu, „Sobótka”, 61, 2006, nr 1, s. 21–43.
J. Zdrenka, Rats- und Gerichtspatriziat der Rechten Stadt Danzig, t. 1: 1342–1525, t. 2: 1526–1792, Hamburg 1989–1991.
J. Zdrenka, Rats– und Gerichtspatriziat der Altstadt (1377–1792) und der Jungstadt (1387–1454/1455) Danzig, Hamburg 1991.
J. Zdrenka, Urzędnicy miejscy Gdańska w latach 1342–1792 i 1807–1814, t. 1–2, Gdańsk 2008.

Czasopismo/Seria/cykl:

Studia Źródłoznawcze

Tom:

49

Strona pocz.:

177

Strona końc.:

186

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł recenzyjny (recenzja naukowa)

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:25539 ; 0081-7147

Źródło:

IH PAN, sygn. B.88/49 Podr. ; IH PAN, sygn. B.89/49 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Historii PAN

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Dostęp:

Otwarty

Obiekty

Podobne
×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji