Object

Title: Cemetery of the Corded Ware and the Trzciniec Cultures in Gabułtów

Creator:

Górski, Jacek

Date issued/created:

2006

Resource Type:

Article

Subtitle:

Sprawozdania Archeologiczne Vol. 58 (2006) ; Cmentarzysko kultury ceramiki sznurowej i trzcinieckiej w Gabułtowie

Contributor:

Jarosz, Paweł ; Skucińska, Anna. Translator

Publisher:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Kraków

Description:

P. 401-451, [1] leaf of photos : ill. ; 25 cm ; Bibliography p. 429-434 ; Text paralel in English and Polish

References:

1. Bagińska J. 1988. Cmentarzysko kurhanowe kultury ceramiki sznurowej w Łubczu stan. 24, gm. Jarczów, woj. Zamość. Sprawozdania z badań terenowych w woj. zamojskim, 5-6 ; 2. Bagińska J. 1997. Cmentarzysko kurhanowe kultury ceramiki sznurowej na Grzędzie Sokalskiej — stanowiska: Łubcze 37, Werszczyca 1. Archeologia Polski Środkowowschodniej 2, 45-52 ; 3. Bagińska J. 1998. Badania kurhanu kultury ceramiki sznurowej na Grzędzie Sokalskiej w Hubinku, st. 4, woj. zamojskie. Archeologia Polski Środkowowschodniej 3, 69-77 ; 4. Bargiel B., Florek M. and Libera J. 2001. Groby ludności kultury ceramiki sznurowej i mierzanowickiej ze stanowiska 1 w Malicach Kościelnych, woj. świętokrzyskie. Sprawozdania Archeologiczne 53, 231-259 ; 5. Bąbel J. T. 2001. Groby neolityczne ze stanowiska I w Wojciechowicach, woj. świętokrzyskie. Rocznik Muzeum Historyczno-Archelogicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim 3,11-36 ; 6. Bąk U. 1992. Rogowe pobocznice typu „Spisz" z Jakuszowic, woj. kieleckie. Acta Archaeologica Carpathica 31,157-162 ; 7. Blajer W. 1999. Skarby ze starszej i środkowej epoki brązu na ziemiach polskich. Kraków ; 8. Blajer W. and Tunia K. 1996. Bransoleta brązowa z Boronic, woj. Kielce. In J. Chochorowski (ed.) Problemy epoki brązu i wczesnej epoki żelaza w Europie Środkowej. Księga jubileuszowa poświęcona Markowi Gedlowi, Kraków, 111-114 ; 9. Buchvaldek M. 1986a. Kultura se šňůrovou keramikou ve středni Evropě. I. Skupiny mezi Harcem a Bílými Karpaty, Praehistorica 12 ; 10. Buchvaldek M. 1986b. Zum gemeineuropäischen Horizont der Schnurkeramik, Praehistorische Zeitschrift 61,121-151 ; 11. Buchvaldek M. 1997. Bemerkungen zum A-Horizony in Mitteleuropa. In P. Siemen (ed.), Early Corded Ware Culture. The A-Horizon — fiction or fact?, Esbjerg, 125-133 ; 12. Burchard B. 1998. Badania grobowców typu megalitycznego w Zagaju Stradowskim w południowej Polsce. Sprawozdania Archeologiczne 50,149-156 ; 13. Budziszewski J. 1998. Krzemianiarstwo społeczności kultury trzcinieckiej z Wyżyny Środkowomałopolskiej. In A. Kośko and J. Czebreszuk (eds.), „Trzciniec" — system kulturowy czy interkulturowy proces, Poznań, 301-328 ; 14. Chomentowska B. 1964 Masowy grób kultury trzcinieckiej w Kosinie, pow. Kraśnik. Światowit 25, 237-252 ; 15. Dąbrowski J. and Okuliczowa Ł. 1962. Skarb brązowy ze Stawiszyc, pow. Pińczów. Wiadomości Archeologiczne 28, 243-250 ; 16. Dąbrowski J. and Pawlikowski M. 2002. Wyniki badań surowcowo-technologicznych ceramiki kultury trzcinieckiej. Przegląd Archeologiczny 50, 57-69 ; 17. Dzieduszycka-Machnikowa A. and Machnik J. 1959. Badania archeologiczne na cmentarzyskach kurhanowych w Łukawicy i Brzezinkach, pow. Lubaczów, 1957 r. Sprawozdania Archeologiczne 8,9-16 ; 18. Florek M. and Taras H. 2003. Dacharzów. Cmentarzysko kultury trzcinieckiej, Lublin.Gajewski L. 1969. Fin du néolithique — début de la période de Hallstatt, Inwentaria Archaeologica Pologne 22, Tafeln 130-136 ; 19. Gancarski J. 1992. Pradzieje Kotliny Jasielskiej i jej obrzeży. Wyniki badań archeologicznych w ostatnich latach. Jasło ; 20. Gancarski J. and Machnikowie A. i J. 1990. Kurhanu B kultury ceramiki sznurowej w Bierówka gmina Jasło w świetle badań archeologicznych. Acta Archaeologica Carpathica 29, 99-124 ; 21. Górski J. 1994. Materiały kultury trzcinieckiej z kopca wschodniego w Rosiejowie. Materiały Archeologiczne Nowej Huty 17,41-64 ; 22. Górski J. 1996. Uwagi o znaczeniu kurhanów dla społeczności kultury trzcinieckiej z obszarów lessowych Zachodniej Małopolski. In J. Chochorowski (ed.) Problemy epoki brązu i wczesnej epoki żelaza w Europie środkowej. Księga jubileuszowa poświęcona Markowi Gedlowi, Kraków, 204-211 ; 23. Górski J. 1999. Osadnictwo prahistoryczne i wczesnośredniowieczne w rejonie stanowiska 2 w Jakuszowicach. In K. Wasylikowa (ed.) Rośliny w dawnej gospodarce człowieka. Warsztaty Archeobotaniczne '97. (= Polish Botanical Studies 23). Kraków, 139-152 ; 24. Górski J. 1999a. Wybrane aspekty osadnictwa kultury trzcinieckiej w Jakuszowicach, In K. Wasylikowa (ed.) Rośliny w dawnej gospodarce człowieka. Warsztaty Archeobotaniczne '97. (= Polish Botanical Studies 23). Kraków, 153-166 ; 25. Górski J. 2000. Übersicht über das neueste Fungut des Endneolithikums und der Frühbronzezeit aus dem Lößgebiet westlichen Kleinpolens. In S. Kadrow (ed.) A Turning of Ages. Jubilee Book Dedicated to Professor Jan Machnik on His 70th Anniversary. Kraków, 207-223 ; 26. Górski J. 2001. Wyniki ratowniczych badań wykopaliskowych na stanowisku 2 w Opatkowicach. Materiały Archeologiczne 31,163-197 ; 27. Górski J. 2003. Uwagi o datowaniu i kontekście znalezisk ceramiki o „cechach południowych" w strefie zasięgu kultury trzcinieckiej. In J. Gancarski (ed.) Epoka brązu i wczesna epoka żelaza w Karpatach polskich. Krosno, 89-137 ; 28. Górski J. 2004. Die Grundlagen einer relativen Datierung und Periodisierung der Trzciniec-Kultur im Lößgebiet westlichen Kleinpolens. Sprawozdania Archeologiczne 56,155-196 ; 29. Górski J., Makarowicz P. and Taras H. 2004. Podstawy gospodarcze ludności kręgu trzcinieckiego w dorzeczach Wisły i Odry. In A. Kośko and M. Szmyt (eds.) Nomadyzm a pastoralizm w międzyrzeczu Wisły i Dniepru (neolit, eneolit, epoka brązu). Poznań, 191-213 ; 30. Górski J. and Włodarczak P. 2000. Groby kultury ceramiki sznurowej z Krakowa-Nowej Huty-Pleszowa (stanowisko 17) na tle znalezisk grobowych tej kultury nad dolną Dłubnią. Materiały Archeologiczne Nowej Huty 22,11-20 ; 31. Górski J. and Włodarczak P. 2000. Groby kultury ceramiki sznurowej z Krakowa-Nowej Huty-Pleszowa (stanowisko 17) na tle znalezisk grobowych tej kultury nad dolną Dłubnią. Materiały Archeologiczne Nowej Huty 22,11-20 ; 32. Hachulska-Ledwos R. 1967. Materiały kultury ceramiki sznurowej odkryte koło Kopca Wandy (Kraków-Nowa Huta). Materiały Archeologiczne 8, 89-103 ; 33. Jarosz P. 2001. Obrządek pogrzebowy kultury ceramiki sznurowej na wschód od górnej Wisły (typescript of master thesis stored in Archaeological Institut of Jagellonian University). Kraków ; 34. Jarosz P. 2002. Kurhan kultury ceramiki sznurowej w Średniej st. 3, pow. Przemyśl. Wyniki badań wykopaliskowych prowadzonych w 2001 r. Rocznik Przemyski 38(2), 3-19 ; 35. Jarosz P. 2003. Kultura ceramiki sznurowej na wschód od górnej Wisły — pochówki kobiet i mężczyzn. Funeralia Lednickie 5 (= Kobieta i Mężczyzna), 249-255 ; 36. Jarosz P and Włodarczak P. in press. Chronologia bezwzględna kultury ceramiki sznurowej w Polsce południowo-wschodniej oraz na Ukrainie. Przegląd Archeologiczny ; 37. Jażdżewski K. 1936. Kultura pucharów lejkowatych w Polsce Zachodniej i Środkowej. Poznań ; 38. Kadrow S. and Machnikowie A. i J. 1992. Iwanowice, stanowisko Babia Góra, cz. II. Cmentarzysko z wczesnego okresu epoki brązu. Kraków ; 39. Kempisty A. 1967. Wyniki badań kopca I w Miernowie. Rozprawy Zespołu Badań nad Polskim Średniowieczem UWiPW 4,147-175 ; 40. Kempisty A. 1978. Schyłek neolitu i początek epoki brązu na Wyżynie Małopolskiej w świetle badań nad kopcami. Warszawa ; 41. Kempisty A. 1987. Osada kultury trzcinieckiej w Złotej Pińczowskiej. Rezultaty badań wykopaliskowych ś.p. Jacka Miśkiewicza. In Kultura trzciniecka w Polsce. Kraków, 143-154 ; 42. Kempisty A and Włodarczak P. 2000a. Cemetery of Corded Ware culture in Żerniki Górne. Warszawa ; 43. Kempisty A. and Włodarczak P. 2000b. Grób niszowy ze Złotej Pińczowskiej w świetle innych znalezisk kultury ceramiki sznurowej nad dolna Nidą. Sprawozdania Archeologiczne 52,151-170 ; 44. Kłosińska E. 1997. Starszy okres epoki brązu w dorzeczu Warty. Wrocław ; 45. Koman W. 1999. Wyniki ratowniczych badań kurhanu nr 2 kultury ceramiki sznurowej w Łubczu na stan. 25, pow. Tomaszów Lubelski. Archeologia Polski Środkowowschodniej 4, 41-55 ; 46. Kondracki J. 1978. Geografia fizyczna Polski. Warszawa ; 47. Kopacz J. 1986. Cmentarzysko kultury ceramiki sznurowej w Wójeczce, woj. Kielce. Sprawozdania Archeologiczne 38,141-150 ; 48. Krauss A. I960. Cmentarzysko kultury ceramiki sznurowej w Bosutowie, pow. Kraków. Materiały Archeologiczne 2, 61-67 ; 49. Krzak Z. 1958. Cmentarzysko kultury złockiej na stanowisku „Grodzisko II" we wsi Złota, pow. Sandomierz. Archeologia Polski 2(2), 329-388 ; 50. Liguzińska-Kruk Z. 1989, Kurhan kultury ceramiki sznurowej w Pałecznicy, woj. Kielce. Sprawozdania Archeologiczne 40,113-126 ; 51. Machnik J. 1964. Groby kultury ceramiki sznurowej w Książnicach Wielkich, pow. Kazimierza Wielka. In Studia i materiały do badań nad neolitem Małopolski. Wrocław, 339-372 ; 52. Machnik J. 1966. Studia nad kulturą ceramiki sznurowej w Małopolsce. Wrocław ; 53. Machnik J. 1992. Neue Daten zur Problematik der Schnurkeramikkultur in Südostpolen. In Die kontinentaleuropäischen Gruppen der Kultur mit Schnurkeramik (= Praehistorica 19). Praha, 265-274 ; 54. Machnik J. and Cyhyłyk W. 2001. Z badań polsko-ukraińskiej ekspedycji archeologicznej w międzyrzeczu Sanu i górnego Dniestru. In J. Lech and J. Partyka (eds.), Z archeologii Ukrainy i Jury Ojcowskiej. Ojców, 447-461 ; 55. Machnik J., Pawliw P. and Petehyrycz P. 2005. Z badań nad najdawniejszymi dziejami rejonu Drohobycza. In W. Bonusiak (ed.) Drohobycz miasto wielu kultur. Rzeszów, 9-59 ; 56. Machnik J. and Sosnowska E. 1996. Starożytna mogiła z początku III tysiąclecia przed Chrystusem ludności kultury ceramiki sznurowej w Średniej, gm. Krzywcza. Rocznik Przemyski 32(3), 3 - 28 ; 57. Machnik J. and Sosnowska E. 1998. Kurhan ludności kultury ceramiki sznurowej z przełomu III i II tysiąclecia przed Chrystusem w Woli Węgierskiej, gm. Roźwienica, woj. przemyskie. Rocznik Przemyski 34(3), 3-20 ; 58. Machnik J. and Sosnowska E. 1999- Badania archeologiczne na kurhanie 2/98 w Średniej, gm. Krzywcza. Rocznik Przemyski 35(2), 19-40 ; 59. Mycielska R. and Wałowy A. 1964. Materiały z badań ratowniczych w Miechowie w 1958 i 1960 r. Materiały Archeologiczne 5,119-127 ; 60. Polla B. 1960. Birituelle Füzesabonyer Begräbnisstätte in Streda nad Bodrogom. (= Archeologica Slovaca Fontes 3). Bratysława ; 61. Pyzik Z.W. 1982. Zespół grobowy kultury ceramiki sznurowej w Siesławicach, gm. Busko Zdrój, woj. Kielce. Sprawozdania Archeologiczne 34, 53-64 ; 62. Reyman T. 1948. Dokumentaryczne wartości odkryć w kopcu wschodnim w Rosiejowie, w pow. pińczowskim. Slavia Antiqua 1, 42-83 ; 63. Rydzewski J. 1973. Dwa starosznurowe znaleziska grobowe z Witowa, pow. Kazimierza Wielka. Sprawozdania Archeologiczne 25, 71-77 ; 64. Sochacki Z. 1964, Grób kultury ceramiki sznurowej w Dłubni-Zesławicach pod Krakowem. Wiadomości Archeologiczne 30(3-4), 317-321 ; 65. Sulimirski T. 1960. Ziemianka kultury ceramiki wstęgowej starszej i mogiły-kurhany w Rzeplinie, pow. Jarosław, Acta Archaeologica Carpathica 2,123-129 ; 66. Sulimirski T. 1968. Corded Ware and Globular Amphorae North-East of Carpatians. Londyn ; 67. Struve K. W. 1955. Die Einzelgrabkultur in Schleswig-Holstein und ihre kontinentalen Beziehungen. Neumünster ; 68. Ścibior J., Ścibior J.M. 1992. Grób kultury ceramiki sznurowej (KCS) na stanowisku 59 w Złotej. Sprawozdania Archeologiczne 44, 99-108 ; 69. Tunia K. 1979. Cmentarzysko kultury ceramiki sznurowej w Koniuszy, woj. Kraków. Sprawozdania Archeologiczne 31, 47-75 ; 70. Tunia K. 1997. Groby kultury ceramiki sznurowej w Krzyżu, woj. Kielce. Sprawozdania Archeologiczne 49.181-190 ; 71. Tunia K. and Włodarczak P. 2002. Radiocarbon results for the Corded Ware Culture from Southern Poland. Przegląd Archeologiczny 50, 45-55 ; 72. Uzarowiczowa A. 1970. Groby kultury ceramiki sznurowej z cmentarzyska wielokulturowego w Mierzanowicach, pow. Opatów. Wiadomości Archeologiczne 35(2), 201-234 ; 73. Valde-Nowak P. and Gancarski J. 1999. Bronzezeitliche Spaltindustrie der Pleszów — und der Otomani-Füzesabony — Kultur aus Siedlungen Trzcinica und Jasło. Ein Überlick. In J. Gancarski (ed.), Kultura Otomani-Füzesabony — rozwój, chronologia, gospodarka. Krosno,181-200 ; 74. Wawrzeniecki M. 1908. Poszukiwania archeologiczne w Królestwie Polskim dokonane w lipcu, sierpniu i wrześniu 1904 roku przez Maryana Wawrzenieckiego i Szczęsnego Jastrzębowskiego. Materyały Antropologiczno-Archeologiczne i Etnograficzne 10, 46-63 ; 75. Włodarczak P. 1998. Chronologia absolutna grupy krakowsko-sandomierskiej kultury ceramiki sznurowej w świetle danych z cmentarzyska w Żernikach Górnych. Sprawozdania Archeologiczne 50,19-42 ; 76. Włodarczak P. 1999. Cmentarzysko w Samborcu, woj. świętokrzyskie na tle innych znalezisk kultury ceramiki sznurowej z Wyżyny Sandomierskiej. Sprawozdania Archeologiczne 51,119-144 ; 77. Włodarczak P. 2000. Barrows of the Corded Ware Culture in the western Little Poland, In S. Kadrow (ed.), A Turning of Ages. Im Wandel der Zeiten. Jubilee Book Dedicated to Professor Jan Machnik on His 70th Anniversary. Kraków, 481-506 ; 78. Włodarczak P. 2001. The absolute chronology of the Corded Ware Culture in the south-eastern Poland. In J. Czebreszuk, J. Müller (eds.), The absolute chronology in central Europe during the 3rd millenium BC. Rahden/Westf., 103-129 ; 79. Włodarczak P. 2004. Cmentarzysko kultury ceramiki sznurowej w Zielonej, woj. małopolskie. Sprawozdania Archeologiczne 56, 307-360 ; 80. Włodarczak P. 2006. Kultura ceramiki sznurowej na Wyżynie Małopolskiej, Kraków ; 81. Włodarczak P., Kamińska M., Micyk P. and Witkowska B. 2003. Grób kultury ceramiki sznurowej w Smrokowie, woj. małopolskie. Sprawozdania Archeologiczne 55,119- 135 ; 82. Ziąbka L. 1987. Cmentarzysko z II okresu epoki brązu z Borku, gm. Godziesze Wielkie (stanowisko 1). In Kultura trzciniecka w Polsce. Kraków, 89-105

Relation:

Sprawozdania Archeologiczne

Volume:

58

Start page:

401

End page:

451

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:27879 ; oai:rcin.org.pl:27879 ; 0081-3834

Source:

IAiE PAN, call no. P 244 ; IAiE PAN, call no. P 245 ; IAiE PAN, call no. P 243 ; click here to follow the link

Language:

eng ; pol

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information