Obiekt

Tytuł: List jako narzędzie komunikacji wielkiego księcia litewskiego Witolda

Twórca:

Čapaitė, Rūta

Data wydania/powstania:

2012

Typ zasobu:

Text

Inny tytuł:

Studia Źródłoznawcze = Commentationes T. 50 (2012)

Współtwórca:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Wydawca:

Wydawnictwo DiG

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

s. 41-56 : il. ; Tekst częśc. niem. ; Streszcz. ang.

Bibliografia:

Alminauskis K., Vytauto skundas, „Archiwum Philologicum”, 8, 1939, s. 189-204. ; Boockmann H., Die Briefe des Deutschordensmeisters, w: Kommunikationspraxis und Korrespondenzwesen im Mittelalter und in der Renaissance, hrsg. H.-D. Heimann, in Verbindung mit I. Hlaváček, Paderborn–München–Wien-Zürik 1998, s. 103–111. ; Codex diplomaticus Lithuaniae e codicibus manuscriptis in archivo secreto Regiomontano asservatis, ed. E. Raczyński, Vratislaviae 1845. ; Codex epistolaris Vitoldi magni ducis Lithuaniae (1376–1430), ed. A. Prochaska, Cracoviae 1882, Monumenta medii aevi historica res gestas Poloniae illustrantia, t. 6. ; Čapaitė R., Gotikinis kursyvas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytauto raštinėje, Vilnius 2007. ; Čapaitė R., Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytauto kasdienybė pagal jo ir jo amžininkų korespondenciją, w: Alytaus miesto istorijos fragmentai, Alytus 2001. ; Čapaitė R., Štodzionnae žyt’sio Vìtaŭta, viălìkaga kniăziă lìtoŭskaga, u perapìstsiăgo sučas’nìkaŭ, “Arche”, 9, 2009, s. 20–38. ; Čapaitė R., The Everyday Life of Grand Duke Vytautas of Lithuania According to Contemporary Corespondence, “Lithuanian Historical Studies”, 8, 2003, s. 1–27. ; Čapaitė R., Vėlyvųjų viduramžių epistolika — kasdienio gyvenimo atspindys (pagal Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytauto ir jo amžininkų korespondenciją), w: Vytautas Didysis ir jo epocha, Trakų istorijos muziejus 2010, s. 48–73. ; Čapaitė R., Vytauto laiškai kaip viduramžių epistolinio žanro pavyzdys, w: Metraščiai ir kunigaikščių laiškai. Senoji Lietuvos literatura 4 knyga, Vilnius 1996, s. 47–95. ; Doubek Fr.A., Formula pozdrowienia (Salutatio) w „Codex epistolaris Vitoldi”. Przyczynek do rytmiki zdania, „Ateneum Wileńskie”, 7, 1930, s. 505–529. ; Dülfer K., Urkunden, Akten und Schreiben in Mittelalter und Neuzei. Studien zum Formproblem, “Archiwalische Zeitschrift”, 53, 1957, s. 11–53. ; Formularz Jerzego pisarza grodzkiego krakowskiego ok. 1399–1415, wyd. K. Górski, Toruń 1950. ; Gąsiorowski A., Itinerarium króla Władysława Jagiełły 1386–1434, Warszawa 1972. ; Glauert M., Schreiben auf der Marienburg. Anmerkungen zur nichturkundlichen Schriftlichkeit in der zentralen Kanzlei des Deutschen Ordens im 14. Jahrhundert, w: Kancelarie krzyżackie. Stan badań i perspektywy badawcze. Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej Malbork 18–19 X 2001, red. J. Trupinda, Malbork 2002, s. 90–105. ; Hart H., Überlegungen zur Öffentlichkeit des humanistischen Briefs am Beispiel der Poggio–Korrespondenz, w: Kommunikationspraxis und Korrespondenzwesen im Mittelalter und in der Renaissance, hrsg. H.-D. Heimann, in Verbindung mit I. Hlaváček, Paderborn–München–Wien-Zürik 1998, s. 127–137. ; Heimann H.-D., Mittelalterliches Briefwesen und moderne Schreibmedienkultur — Praxis und Tagungsthematik, w: Kommunikationspraxis und Korrespondenzwesen im Mittelalter und in der Renaissance, hrsg. H.-D. Heimann, in Verbindung mit I. Hlaváček, Paderborn–München–Wien-Zürik 1998, s. 11–13. ; Hlaváček I., Kommunikation der Zentralmacht mit den Reichsuntertanen sowie fremden Mächten unter König Wenzel, w: Kommunikationspraxis und Korrespondenzwesen im Mittelalter und in der Renaissance, hrsg. H.-D. Heimann, in Verbindung mit I. Hlaváček, Paderborn–München–Wien-Zürik 1998, s. 20–30. ; Ivinskis Z., Rinktiniai raštai, t. 2, Roma 1986. ; Jóźwiak S., Informacje o charakterze wywiadowczym w korespondencji urzędników krzyżackich w okresie wielkiej wojny (1409–1411), w: Kancelaria wielkich mistrzów, s. 145-156. ; Jóźwiak S., Wywiad i kontrwywiad w państwie zakonu krzyżackiego w Prusach, Malbork 2004. ; Kancelaria wielkich mistrzów w Malborku, Katalog wystawy 15 czerwca — 15 sierpnia 2001, oprac. J. Trupinda, Malbork 2001. ; Keršienė D., Epistolografija Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje XIV–XVI amžiuje: nuo ars dictaminis iki literatūrinio laiško, [dysertacja doktorska] Vilnius 2010. ; Kłapkowski W., Nieznany list W. Ks. Witolda, „Kwartalnik Historyczny”, 45, 1931, s. 75-76. ; Kosman M., Archiwum wielkiego księcia Witolda, „Archeion, 46, 1967, s. 130–137. ; Kosman M., Dokumenty wielkiego księcia Witolda, „Studia Źródłoznawcze”, 16, 1971, s. 139-168. ; Kosman M., Kancelaria wielkiego księcia Witolda, „Studia Źródłoznawcze”, 14, 1969, s. 91-119. ; Lachmann H.-P., Deutschordensbriefe aus dem frühen 14. Jahrhundert, “Archiv für Diplomatik, Schriftgeschichte, Siegel– und Wappenkunde”, 27, 1977, s. 383–386. ; Lancholc T., Ars epistolandi, w: Słownik literatury staropolskiej (Średniowiecze. Renesans. Barok), s. 57. ; Liber cancellariae Stanislai Ciolek. Ein Formelbuch der polnischen Königskanzlei aus der Zeit der hussitischen Bewegung, hrsg. J. Caro, Wien 1871–1874, Archiv für österreichische Geschichte, Bd. 45, H. 1, Bd. 52, H. 2. ; Liedke A., Nieznany list W. Księcia Litewskiego Witolda do Jana biskupa włocławskiego z roku 1417, „Kwartalnik Historyczny”, 46, 1932, s. 148-149. ; Liv–, Esth– und Curländisches Urkundenbuch [dalej: LUB], Bd. 4–6., bearb. F. G. v. Bunge, Reval–Riga 1859–1873. ; Palacky F., Über Formelbücher zunächst in Bezug auf böhmische Geschichte, Bd. 2, Prag 1847. ; Patze H., Neue Typen des Geschäfsschriftsgutes im 14 Jh, w: Der deutsche Territorialstaat im 14. Jh., Teil 1, hrsg. H. Patze, Sigmaringen 1970, Vorträge und Forschungen 13, s. 9–64. ; Petrauskas R., Lietuvos diduomenė XIV a. pabaigoje — XV a. Sudėtis — Struktūra — Valdžia, Vilnius 2003. ; Petrauskas R., Vytauto dvaras: struktūra ir kasdienybė, „Naujasis židinys–Aidai”, 2003, nr 1–2, s. 41-54. ; Prochaska A., Ostatnie lata Witolda. Studyum z dziejów intrygi dyplomatycznej, Warszawa 1882. ; Radziminski A., Listy wielkich mistrzów do rady miasta Torunia z 1. połowy XV w. Przyczynek do dziejów i funkcjonowania poczty krzyżackiej, „Rocznik Toruński”, 19, 1990, s. 325–340. ; Rösener W., Fehdebrief und Fehdewesen. Formen der Kommunikation beim Adel im späteren Mittelalter, w: Kommunikationspraxis und Korrespondenzwesen im Mittelalter und in der Renaissance, hrsg. H.-D. Heimann, in Verbindung mit I. Hlaváček, Paderborn–München–Wien-Zürik 1998, s. 91–101. ; Rowell S.C., Du Europos pakraščiai: Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ir ispanų karalysčių ryšiai 1411–1412 ir 1432 m. tekstuose, „Lietuvos istorijos metraštis”, 2003, z. 1, s. 149–158. ; Russisch-Livländische Urkunden, gesammelt von K. E. Napiersky, St. Petersburg 1868. ; Schlesisch–böhmische Briefmuster aus der Wende des vierzehnten Jahrhuntert. Vom Mittelalter zur Reformation, Bd. 5, unter Mitw. G. Bebermeyers, hrsg. K. Burdach, Berlin 1926, s. 7–57. ; Steinhausen G., Geschichte des deutschen Briefes, Zur Kulturgeschichte des dt. Volkes, cz. 1–2, Berlin 1889–1891. ; Szweda A., Listy Władysława Jagiełły do wielkich mistrzów krzyżackich w latach 1386–1434, w: Tekst źródła, krytyka, interpretacja, red. B. Trelińska, Warszawa 2005, s. 253-272. ; Szybkowski S., Kancelaria Wielkiego Księcia Witolda w dobie wielkich konfliktów z zakonem krzyżackim w latach 1409–1422, w: Kancelaria wielkich mistrzów i polska kancelaria królewska w XV wieku. Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej Malbork 2–3 IX 2004, red. J. Trupinda, Malbork 2006, s. 299-318. ; Urkundliche Beiträge zur Geschichte des Hussitenkrieges vom Jahre 1419 an, hrsg. F. Palacky, Bd. 1, Prag 1873. ; Vasiliauskas A., Die Kanzlei des Großfürsten Vitold von Litauen. Dissertation zur Erlangung der philosophischen Doktorwürde an der Universität in Wien, am 14. Mai 1935, [rękopis dysertacji doktorskiej przechowywany w Institut für Österreichische Geschichtsforschung, Uniwersität Wien (fotokopia w Lietuvos istorijos institute). ; Wenzel H., Hören und Sehen Schrift und Bild. Kultur und Gedächnis im Mittelalter, München 1995.

Czasopismo/Seria/cykl:

Studia Źródłoznawcze

Tom:

50

Strona pocz.:

41

Strona końc.:

56

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:31101 ; 0081-7147

Źródło:

IH PAN, sygn. B.88/50 Podr. ; IH PAN, sygn. B.89/50 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Historii PAN

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Obiekty

Podobne
×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji