RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Najstarsza zachowana lubelska księga miejska i jej pisarze (część I)

Creator:

Resztak, Miłosz

Date issued/created:

2013

Resource type:

Text

Subtitle:

Studia Źródłoznawcze = Commentationes T. 51 (2013)

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Wydawnictwo DiG

Place of publishing:

Warszawa

Description:

p. 3-18 : ill. ; Summary in English. ; Text partly in Latin ; Contains tables.

References:

Bartoszewicz A., Czas w małych miastach. Studium z dziejów kultury umysłowej późnośredniowiecznej Polski, Warszawa 2003.
Bartoszewicz A., U progu społeczeństwa obywatelskiego. Warszawskie sądownictwo samorządowe w późnym średniowieczu, „Rocznik Warszawski”, 36, 2008, s. 81–98.
Bogucka M., Samsonowicz H., Dzieje miast i mieszczaństwa w Polsce przedrozbiorowej, Wrocław 1986.
Friedberg M., Kancelaria miasta Krakowa do połołowy XVIII w., „Archeion”, 24, 1955, s. 277–304.
Froehlichowa Z., Z dziejów organizacji władz miejskich miasta Lublina do końca XVII wieku, „Pamiętnik Lubelski”, 1, Lublin 1930, s. 69–115.
Gawarecki H., Paulowa S., Stankowa M., Klęski pożarów w Lublinie, „Rocznik Lubelski”, 16, 1973, s. 211–225.
Inwentarz Archiwum Miasta Lublina, oprac. M. Trojanowska, Lublin 1996.
Inwentarz ksiąg dawnych, oprac. J. Riabinin, Warszawa 1931.
Kłoczowski J., Lublin po nadaniu prawa miejskiego, w: Dzieje Lublina. Próba syntezy, red. J. Mazurkiewicz, t. 1, Lublin 1965, s. 54–56.
Księga ławnicza miasta Nowej Warszawy 1416–1485, t. 1, wyd. A. Wolff, Warszawa–Wrocław 1960.
Księga ławnicza miasta Płocka 1489–1517, wyd. D. Poppe, Warszawa 1995.
Księga radziecka miasta Starej Warszawy 1447–1527, wyd. A. Wolff, Warszawa 1963.
Księgi wójtowsko-ławnicze miasta Lublina z XV wieku, wyd. P. Dymmel, G. Jawor, M. Kołacz–Chmiel, A. Sochacka, Lublin 2012.
Maisel W., Sądownictwo miasta Poznania do końca XVI wieku, Poznań 1961.Maisel W., Sądownictwo miasta Poznania do końca XVI wieku, Poznań 1961.
Maisel W., Sądownictwo, Poznań 1961.
Maleczyński K., Bielińska M., Gąsiorowski A., Dyplomatyka wieków średnich, Warszawa 1971.
Manikowska H., Wstęp. Religijność miejska, w: Ecclesia et civitas. Kościół i życie religijne w mieście średniowiecznym, Warszawa 2002, s. 16–28.
Mencel T., Archiwum Akt Dawnych w Lublinie (1827–1887), „Rocznik Lubelski”, 1, 1958, s. 7–36.
Myśliński K., Czasy walki o samorząd, w: Dzieje Lublina. Próba syntezy, red. J. Mazurkiewicz, t. 1, Lublin 1965, s. 57–80.
Myśliński K., Rola gospodarczo–polityczna Lublina do 1795, w: Lublin 1317–1967, red. H. Zins, Lublin 1967, s. 32–45.
Myśliński K., Wójt dziedziczny i rada miejska w Lublinie 1317–1504, Lublin 1962.
Radtke I., Kancelaria miasta Poznania do roku 1570, Warszawa 1967.
Riabinin J., Archiwum Państwowe w Lublinie, Warszawa 1926.
Riabinin J., Materjały do lubelskiego słownika aktowego, Lublin 1934.
Rozwałka A., Niedźwiadek R., Stasiak M., Lublin wczesnośredniowieczny. Studium rozwoju przestrzennego, Warszawa 2006.
Samsonowicz H., Handel Lublina na przełomie XV i XVI w., „Przegląd Historyczny”, 59, 1968, z. 4, s. 613–627.
Samsonowicz H., Kultura prawnicza miast polskich w średniowieczu, w: Mente et litteris. O kulturze i społeczeństwie wieków średnich, red. H. Chłopocka, Poznań 1984, s. 320–340.
Skupieński K., Notariat publiczny w średniowiecznej Polsce, Lublin 1997.
Stankowa M., Kancelaria miasta Lublina XIV–XVIII w., Warszawa 1968.
Trojanowska M., Dokument miejski lubelski od XIV do XVIII wieku. Studium dyplomatyczne, Warszawa 1977.
Wadowski A., Kościoły lubelskie, Kraków 1907.
Wolff A., Projekt instrukcji wydawniczej dla pisanych źródeł historycznych do połowy XVI wieku, „Studia Źródłoznawcze”, 1, 1957, s. 155–181.
Wyjątki z najstarszej księgi miejskiej lubelskiej, w: Archiwum Komisji Historycznej, wyd. B. Ulanowski, t. 4, Kraków 1886, s. 45–60.
Wyrozumska M., Kancelaria miasta Krakowa w średniowieczu, Kraków 1995.

Relation:

Studia Źródłoznawcze

Volume:

51

Start page:

3

End page:

18

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:35492 ; 0081-7147

Source:

IH PAN, sygn. B.88/51 Podr. ; IH PAN, sygn. B.89/51 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Coverage:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information