Object

Title: O potrzebie badań nad kulturą pisma w późnośredniowiecznej Polsce : na marginesie książki Anny Łosowskiej

Subtitle:

Studia Źródłoznawcze = Commentationes T. 51 (2013)

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Wydawnictwo DiG

Place of publishing:

Warszawa

Description:

p. 172-177 ; Book reviewed : Pennae investivi Praemisliae : notariusze kancelarii kościelnych, pisarze sądow oraz urzędów świeckich w XV i na początku XVI wieku / Anna Łosowska. - Przemyśl : Archiwum Państwowe : Przemyskie Towarzystwo Archiwistyczne "Archiwariusz", 2011.

References:

Adamska A., „Away with the Germans and their Language”. Lingustic Conflict and Urban Records in Cracow in the Early 14th Century, w: Uses of the Written Word in Medieval Towns: Medieval Urban Literacy II, ed. M. Mostert, A. Adamska, „Utrecht Studies in Medieval Literacy” 28, s. 65–85. ; Adamska A., Czy potrzebna nam jest społeczna historia języka?, w: Historia społeczna późnego średniowiecza Nowe badania, red. S. Gawlas przy współudziale M. T. Szczepańskiego, Warszawa 2011, s. 189–202. ; Adamska A., Mostert M., The Literacies of medieval Towndwellers and Peasants: a Preliminary Investigation, w: Świat średniowiecza. Studia ofiarowane Profesorowi H. Samsonowiczowi, red. A. Bartoszewicz, G. Myśliwski, J. Pysiak, P. Żmudzki, Warszawa 2010, s. 317–330. ; Adamska A., Średniowiecze na nowo odczytane. O badaniach nad kultura pisma, „Roczniki Historyczne”, 65, 1999, s. 129–154. ; Bartoszewicz A., Pauperes litterati w polskich miastach późnego średniowiecza, w: Europejczycy, Afrykanie i inni. Studia ofiarowane Profesorowi M. Tymowskiemu, red. B. Nowak, M. Nagielski, J. Pysiak, Warszawa 2011, s. 93–110. ; Bartoszewicz A., Piśmienność mieszczańska na późnośredniowiecznym Mazowszu. Problemy i perspektywy badawcze, „Rocznik Mazowiecki”, 22, 2010, s. 9–26. ; Barycz H., Dziejowe związki Polski z Uniwersytetem Karola w Pradze, Poznań 1948. ; Bodnárová K., Notári a pisári v službach mesta Bratislavy na začatku novoveku, „Slovenská Archivistika”, 42, 2007, nr 1, s. 15–38. ; Bogucka M., Samsonowicz H., Dzieje miast i mieszczaństwa w Polsce przedrozbiorowej, Wrocław 1986. ; Clanchy M.T., From Memory to Written Record. England 1066–1307, ed. 1, London 1979; ed. 2, Oxford and Cambridge Mass. 1993, ed. 3, Oxford 2013. ; Duda B., Linguistische Analyse der deutschen Sprache in den ältesten Stadtbücher von Kraków, Kraków 1976. ; Friedberg M., Kancelaria miasta Kazimierza pod Krakowem 1335–1802, „Archeion”, 36, 1962, s. 137–170. ; Gąsiorowski A., Circumspecti ac illuminati viri. Adwokaci gnieźnieńscy początków XV w., w: Mente et litteris. O kulturze i społeczeństwie wieków średnich, red. H. Chłopocka, Poznań 1984, s. 247–252. ; Gąsiorowski A., Die Graduierten der Krakauer Universität im 15. Jh. im Lichte des Liber promotionum Facultatis Artium in Universitate Cracoviensi, w: The Development of literate Mentalites in East Central Europe, ed. A. Adamska, M. Mostert, Turnhout 2004, s. 247–268. ; Gąsiorowski A., Mieszczanie w notariacie publicznym późnośredniowiecznej Polski, w: Czas, przestrzeń, praca w dawnych miastach. Studia ofiarowane H. Samsonowiczowi w sześćdziesiątą rocznicę urodzin, red. A. Wyrobisz, M. Tymowski, W. Fałkowski, Z. Morawski, Warszawa 1991, s. 343–349. ; Gąsiorowski A., Notariusze publiczni w Wielkopolsce schyłku wieków średnich. Katalog admisji w Gnieźnie i Poznaniu 1420–1500, Poznań 1993. ; Gąsiorowski A., O mieszczanach studiujących na Uniwersytecie Krakowskim w XV wieku, w: Aetas media, Aetas moderna. Studia ofiarowane profesorowi H. Samsonowiczowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, red. H. Manikowska, A. Bartoszewicz, W. Fałkowski, Warszawa 2000, s. 653–663. ; Gąsiorowski A., Pierwsi studenci odnowionego Uniwersytetu Krakowskiego (1400/1401), „Roczniki Historyczne”, 71, 2005, s. 63–98. ; Guriewicz A.J., Język źródła historycznego i rzeczywistość społeczna. Średniowieczny bilingwizm, „Studia Źródłoznawcze”, 18, 1973, s. 1–13. ; Ilkiv-Svidnic’kij M., Formuvannâ kancelârii L’vivs’kogo magistratu v XIV stolitti, w: Lwów, miasto – społeczeństwo – kultura, t. 7: Urzędy, urzędnicy, instytucje. Studia z dziejów Lwowa, red. K. Karolczak, Ł. T. Sroka, Kraków 2010, s. 9–21. ; Jurek T., Język średniowiecznych dokumentów śląskich, „Kwartalnik Historyczny”, 111, 2004, nr 4, s. 29–45. ; Jurek T., Mikrokosmos prowincjonalny. Nad najstarszą księgą miejską Ponieca z przełomu XV i XVI wieku, w: Aetas media moderna. Studia ofiarowane profesorowi H. Samsonowiczowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, red. H. Manikowska, A. Bartoszewicz, W. Fałkowski, Warszawa 2000, s. 42–56. ; Jurek T., Pismo w życiu społecznym Polski późnego średniowiecza, w: Historia społeczna późnego średniowiecza. Nowe badania, red. S. Gawlas przy współudziale M. T. Szczepańskiego, Warszawa 2011, s. 202–231. ; Kaleta-Wojtasik S., Der Stadtschreiber Balthasar Behem und sein Werk. Aus der Graphematik von Codex Picturatus (um. 1506 r.), w: Perspektiven der Polnischen Germanistik in Sprach–und Literaturwissenschaft. Festschrift für Olga Dobijanka-Witczakowa, red. A. Dębski, K. Lipiński, Kraków 2004, s. 37–38. ; Kaleta-Wojtasik S., Duda B., Die deutschsprachige Period der Krakauer Kanzlei (14.–16. Jh.), w: Tausend Jahre polnisch–deutsche Beziehungen Sprache–Literatur–Kultur–Politik. Materialien des Millenium Kongresses 5.–8. April 2000, Warszawa, hrsg. F. Grucza, Warszawa 2001, s. 348–364. ; Kaleta-Wojtasik S., Mittelalterliches Testament als Textorte. Versuch einer Untersuchung anhand deutschsprachiger Testamente der Krakauer Bürger aus dem XV. Jh., w: Textallianzen im Schnittpunkt der germanistischen Disziplinen, hrsg. L. Abplanalp Luscher, A. Schwarz, Bern 2001, s. 259–272. ; Kaliszuk J., Bibliografia prac prof. dr hab. E. Potkowskiego za lata 1960–1998, w: E scientia et amicitia. Studia poświęcone Profesorowi E. Potkowskiemu w sześćdziesięciopięciolecie urodzin i czterdziestolecie pracy naukowej, red. M. Drzewiecki, Warszawa–Pułtusk 1999, s. 7–21. ; Kaliszuk J., Latin scripts and vernacular text in the Middle Ages — the case of Poland in the fourteenth and fifteenth centuries, w: Teaching, Writing, Learning to Write. Proceedings of the XVIth colloquium of the Comité international de Paléographie Latine, ed. P.R. Robinson, London 2010, s. 111–127. ; Kaliszuk J., Przemiany społecznych funkcji pisma w późnym średniowieczu. Programy badawcze i ich rezultaty, w: Historia społeczna późnego średniowiecza. Nowe badania, red. S. Gawlas przy współudziale M. T. Szczepańskiego, Warszawa 2011, s. 169–188. ; Łosowska A., „Pennae investivi Praemisliae”. Notariusze kancelarii kościelnych, pisarze sądów oraz urzędów świeckich w XV i na początku XVI wieku, Przemyśl 2011. ; Maleczyńska E., Ze studiów nad tworzeniem się inteligencji miejskiej w późnym średniowieczu, „Odrodzenie i Reformacja w Polsce”, 12, 1967, s. 5–28. ; McKitterick R., The Carolingians and the Written Word, Cambridge 1989. ; Metryka Uniwersytetu Krakowskiego z lat 1400–1508, t. 1, wyd. A. Gąsiorowski, T. Jurek, I. Skierska, przy współpracy R. Grzesika, Kraków 2004. ; Mostert M., A Bibliography of Works on Medieval Comunication, Utrecht Studies in Medieval Literacy t. 2, Turnhout 2012. ; Ong W.J., Orality and literacy: The Technologizing of the Word, London 1982. ; Ong W.J., Oralność i piśmienność. Słowo poddane technologii, przeł. J. Japola, Lublin 1992, wyd. 2, Warszawa 2011. ; Ożóg K., Elity intelektualne w Polsce średniowiecznej. Stan i perspektywy badań, w: Genealogia. Stan i perspektywy badań nad społeczeństwem Polski średniowiecznej na tle porównawczym, red. J. Pakulski i J. Wroniszewski, Toruń 2003, s. 181–208. ; Ożóg K., Kultura umysłowa w Krakowie w XIV wieku. Środowisko duchowieństwa świeckiego, Wrocław 1987. ; Ożóg K., Studia krakowian na praskim uniwersytecie do początku XV w., w: Miasta, ludzie, instytucje, znaki. Księga jubileuszowa ofiarowana Profesor B. Wyrozumskiej w 75. rocznicę urodzin, red. Z. Piech, Kraków 2008, s. 637–651. ; Ożóg K., Uczeni w monarchii Jadwigi Andegaweńskiej i Władysława Jagiełły (1384–1434), Kraków 2004. ; Petrišak B., L’vivs’kij period diâl’nosti Petra Wol’ frama (1402–1407 rr.), w: Lwów, miasto — społeczeństwo — kultura, t. 7: Urzędy, urzędnicy, instytucje. Studia z dziejów Lwowa, red. K. Karolczak, Ł. T. Sroka, Kraków 2010, s. 178–194. ; Petrišak B., Mis’ki pisari L’vova XV st.: prosopografične doslidžennâ, w: Urzędy państwowe, organy samorządowe i kościelne oraz ich kancelarie na polsko–ruskim pograniczu kulturowym i etnicznym w okresie od XV do XIX w. Materiały polsko–ukraińskiej konferencji naukowej w Okunince koło Włodawy 10–12 września 2007 roku, red. H. Gmiterek i J. Łosowski, Kraków 2010, s. 473–500. ; Pomniki Dziejowe Przemyśla, t. 1: Księga ławnicza 1402–1445, wyd. J. Smołka i Z. Tymińska, Przemyśl 1936. ; Potkowski E., Książka i pismo w średniowieczu. Studia z dziejów kultury i komunikacji społecznej, Pułtusk 2006. ; Radtke I., Kancelaria miasta Poznania do roku 1570, Warszawa 1967. ; Skupieński K., Biurokracja w średniowiecznej kancelarii, w: Drogą historii. Studia ofiarowane profesorowi J. Szymańskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, red. P. Dymmel, K. Skupieński, B. Trelińska, Lublin 2001,s. 205–212. ; Skupieński K., Dokument urzędniczy w piastowskiej Małopolsce, w: Memoriae amici et magistri. Studia historyczne poświęcone pamięci Prof. W. Korty (1919–1999), red. M. Derwich, W. Mrozowicz, R. Żerelik, Wrocław 2001, s. 125–144. ; Skupieński K., Na opieczętowanym pergaminie, w pamięci, przez posłańca. Dokument jako forma komunikowania w Polsce średniowiecznej, w: Kolory i struktury średniowiecza, red. W. Fałkowski, Warszawa 2004, s. 25–38. ; Skupieński K., Notariat publiczny w średniowiecznej Polsce, Lublin 1997. ; Skupieński K., Notariusze i notariat w średniowiecznej Polsce, w: Kultura piśmienna średniowiecza i czasów nowożytnych. Problemy i konteksty badawcze, red. P. Dymmel, B. Trelińska, Lublin 1998, s. 165–181. ; Skupieński K., O współudziale dyplomatyki w badaniu piśmiennej warstwy polskiego społeczeństwa średniowiecznego, w: Venerabiles, nobiles et honesti. Studia z dziejów społeczeństwa Polski średniowiecznej. Prace ofiarowane Profesorowi J. Bieniakowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin i czterdziestopięciolecie pracy naukowej, red. A. Radzimiński, A. Supruniuk, J. Wroniszewski, Toruń 1997, s. 529–538. ; Skupieński K., Zagadnienie „instytucji zaufania publicznego (wiary publicznej)” w Polsce średniowiecznej. Dyplomatyka w badaniach relacji między władzą a społeczeństwem, w: Genealogia. Władza i społeczeństwo w Polsce średniowiecznej, red. A. Radzimiński, J. Wroniszewski, Toruń 1997, s. 333–357. ; Sołtan A., Pisarze miejscy Starej Warszawy od XV do 1. połowy XVII w. Pochodzenie — wykształcenie — kariery, „Rocznik Warszawski”, 36, 2008, s. 171–194. ; Tandecki J., Die Stadtschreiber und ihre Rolle bei der Vereinheitlichung der Arbeitsformen der städtischen Kanzleien in Preußen, w: Die Rolle der Stadtgemeinden und bürgerlichen Genossenschaften in Hanseraun in der Entwicklung und Vermittlung der gesellschaftlichen und kulturellen Gedankengutes im Spätmittelalter, hrsg. J. Tandecki, Toruń 2000, s. 117–131. ; Tandecki J., Kancelarie toruńskich korporacji rzemieślniczych w okresie staropolskim, Warszawa–Poznań–Toruń 1987. ; Tandecki J., Kancelarie wielkich miast pruskich jako ośrodki średniowiecznej kultury miejskiej, w: Drogą historii. Studia ofiarowane profesorowi J. Szymańskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, red. P. Dymmel, K. Skupieński, B. Trelińska, Lublin 2001, s. 213–226. ; Tandecki J., Średniowieczne księgi wielkich miast pruskich jako źródła historyczne i zabytki kultury mieszczańskiej (organizacja władz, zachowane archiwalia, działalność kancelarii), Warszawa–Toruń 1990. ; Vademecum historyka mediewisty, red. J. Nikodem, D. A. Sikorski, Warszawa 2012. ; Wiktorowicz J., Die deutsche Sprache in den ältesten Stadtbüchern von Krakau, „Zeszyty Naukowe UJ. Prace Językoznawcze”, z. 94, 1989, s. 71–82. ; Wiktorowicz J., Krakauer Kanzleisprache. Forschungsperspektiven und Analysemethoden, Warszawa 2011. ; Wółkiewicz E., „Viri docti et secretorum conscii”. Personel kancelaryjny Wrocławia w późnym średniowieczu, „Sobótka”, t. 61, 2006, nr 1, s. 21–43. ; Wyrozumska B., Kancelaria miasta Krakowa w średniowieczu, Kraków 1995.

Relation:

Studia Źródłoznawcze

Volume:

51

Start page:

172

End page:

177

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:35504 ; oai:rcin.org.pl:35504 ; 0081-7147

Source:

IH PAN, sygn. B.88/51 Podr. ; IH PAN, sygn. B.89/51 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Objects

Similar
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information