Obiekt

Tytuł: Korekta do tradycji rękopiśmiennej "Kroniki węgiersko-polskiej": domniemany przekaz "Kodeksu Krasińskich 6"

Twórca:

Spychała, Lesław

Data wydania/powstania:

2014

Typ zasobu:

Artykuł - inny cytowalny

Inny tytuł:

Studia Źródłoznawcze = Commentationes T. 52 (2014)

Współtwórca:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Wydawca:

Wydawnictwo DiG

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

s. 103-111 ; Streszcz. ang.

Bibliografia:

Chronica Hungaro-Polonica, cz. 1 (Textus cum varietate lectionum), wyd., wstęp i przypisy B. Karácsonyi, Szeged 1969, Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae. Acta Historica 26, s. 3–8.
Chronicon Hungarico-Polonicum, w: Repertorium fontium historiae medii aevi, t. 3: Fontes C, Romae 1970, s. 353.
Chronicon Hungarico-Polonicum, wyd., wstęp i przypisy Iosephus Deér, w: Scriptores rerum Hungaricarum tempore ducum regumque stirpis Arpadianae gestarum, t. 2, Budapestini 1938, s. 294–297.
Cronica Hungarorum. E codice Warsaviensi saeculi XIII, w: Rerum Hungaricarum monumenta Arpadiana, wyd. S.L. Endlicher, Sangalli 1849, s. 60–82.
Csontosi J., Lengyelországi könyvtárbuvárlatok, „Magyar Könyv-Szemle”, 15, 1890 [wyd. 1891], s. 219–234.
Dąbrowski J., Dawne dziejopisarstwo polskie (do roku 1480), Wrocław–Warszawa–Kraków 1964.
David P., Prétendue Chronique hongaro–polonaise, Paris 1931.
Drelicharz W., Annalistyka małopolska XIII-XV wieku. Kierunki rozwoju wielkich roczników kompilowanych, Kraków 2003.
Drelicharz W., Idea zjednoczenia królestwa w średniowiecznym dziejopisarstwie polskim, Kraków 2012.
Drelicharz W., O nowym wydaniu Rocznika świętokrzyskiego, „Kwartalnik Historyczny”, 106, 1999, nr 2, s. 58 n., 61.
Drelicharz W., Osiągnięcia i perspektywy badań nad średniowieczną annalistyką ziemi krakowskiej, w: Tradycje i perspektywy nauk pomocniczych historii w Polsce. Materiały z sympozjum w Uniwersytecie Jagiellońskim dnia 21–22 października 1993 r., profesorowi Zbigniewowi Perzanowskiemu przypisane, red. M. Rokosz, Kraków 1995, s. 190–192.
Grzesik R., Arbeiten an den Testimonien der frühen Geschichte der Slawen, w: Die Geschichtsschreibung in Mitteleuropa. Projekte und Forschungsprobleme, red. J. Wenta, Toruń 1999, s. 83–85.
Grzesik R., Chronicon Hungarico–Polonicum, w: Encyclopedia of the Medieval Chronicle, t. 1: A-I, red. G. Dunphy i in., Leiden-Boston 2010, s. 348–349.
Grzesik R., Historiografia węgierska, w: Vademecum historyka mediewisty, red. J. Nikodem, D.A. Sikorski, Warszawa 2012, s. 180.
Grzesik R., Kronika węgiersko–polska. Z dziejów polsko–węgierskich kontaktów kulturalnych w średniowieczu, Poznań 1999.
Grzesik R., Nowe wydanie Kroniki węgiersko–polskiej, „Studia Źródłoznawcze”, 50, 2012, s. 99–105.
Grzesik R., Polska Piastów i Węgry Arpadów we wzajemnej opinii (do 1320 r.), Warszawa 2003.
Grzesik R. [rec.], Péter Király, A lengyel krónikák, évkönyvek és M. Miechow „Tractatus”ának magyar vonatkozásai, (Dimensiones Culturales et Urbariales Regni Hungariae, t. 8). Örökségünk Kiadó, Nyíregyháza 2004, ss. 247, „Studia Źródłoznawcze”, 43, 2005, s. 186–188.
Hóman B., A Szent László–kori Gesta Ungarorum és XII-XIII. századi leszármazói, Budapest 1925.
Homza M., Uhorsko–pol’ská kronika. Nedocenený prameň k dejinám strednej Európy, Bratislava 2009.
Inventarium de operibus litterariis ad res Hungaricas pertinentiis ab initiis usque ad annum 1700 / A magyar történeti irodalom lelőhelyjegyzéke a kezdetektől 1700-ig, oprac. P. Kulcsár, Budapest 2003.
Jabłonka A., Średniowieczne rękopisy z Biblioteki Krasińskich, „Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej” nr 163, 2002, 4, s. 35–37.
Kałudzka A., Zbiory dawnej Biblioteki Ordynacji Krasińskich w Bibliotece Narodowej, w: Z badań nad polskimi księgozbiorami historycznymi. Fragmenty i rekonstrukcje, Warszawa 1986, s. 129.
Kamieniecki W., Straty Biblioteki Ordynacji Krasińskich w zakresie zbiorów rękopiśmiennych, w: Straty bibliotek i archiwów warszawskich w zakresie rękopiśmiennych źródeł historycznych, t. 3: Biblioteki, Warszawa 1955, s. 143–176.
Kamolowa D., Fragment korespondencji Joachima Lelewela z Konstantym Świdzińskim z lat 1826–1830, „Przegląd Historyczny”, 54, 1963, s. 480–486.
Karácsonyi B., Tanulmányok a Magyar-lengyel krónikáról, Szeged 1964, Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae. Acta Historica, t. 16, s. 13–59.
Kersken N. [rec.], Ryszard Grzesik: Kronika węgiersko-polska. Z dziejów polsko-węgierskich kontaktów kulturalnych w średniowieczu. [Die ungarisch-polnische Chronik. Zur Geschichte der polnisch-ungarischen Kulturkontakte im Mittelalter.], „Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung”, 51, 2002, nr 3, s. 455.
Kętrzyński W., Kilka uwag nad Rocznikiem Świętokrzyskim, „Przewodnik Naukowy i Literacki. Dodatek miesięczny do Gazety Lwowskiej”, 11, 1883, s. 85–96.
Kętrzyński W., O Kronice węgiersko–polskiej. (Vita sancti Stephani, regis Ungariae, Ungarico-Polona), RAU whf, 34, 1897, s. 355–365.
Kętrzyński W., O rocznikach polskich, Kraków 1896 [osobne odbicie z RAU whf, t. 34], s. 111–119.
Király P., A lengyel krónikák, évkönyvek és M. Miechow „Tractatus”-ának magyar vonatkozásai, Nyíregyháza 2004.
Kronika Lechitów i Polaków, napisana przez Godzisława Baszko, Kustosza Poznańskiego, w drugiey połowie wieku XIII. z dawnego Rękopismu Biblioteki Willanowskiéy. Przetłomaczona, wyd. H. Kownacki, Warszawa 1822.
Kronika polska przez Dzierswę w końcu wieku XII. napisana, z dodatkiem rocznych dziejów w ziemi krakowskiéy w szczególności w wieku XIII, z Rekopisma Biblioteki Towarzystwa Królewsko-Warszawskiego Przyjaciół Nauk Wytłómaczona, wyd. H. Kownacki, Warszawa 1823.
Kronika węgierska na początku wieku XII. Kronika czeska na początku wieku XI. W łacińskim języku pisane, z tłomaczeniem na polski język, tudzież Ziemiopismo Bedy wieku VIII, list Popa Jana wieku XIII, wyd. H. Kownacki, Warszawa 1823.
Kronika węgiersko-polska, wyd. S. Pilat, w: Monumenta Poloniae Historica, t. 1, wyd. A. Bielowski, Lwów 1864, s. 494.
Kürbisówna B., Kronika węgiersko-polska, w: Słownik Starożytności Słowiańskich, red. W. Kowalenko, G. Labuda, T. Lehr-Spławiński, t. 2: F–K, Wrocław-Warszawa-Kraków 1964, s. 522.
Labuda G., Główne linie rozwoju rocznikarstwa polskiego w wiekach średnich, „Kwartalnik Historyczny”, 78, 1971, s. 827–835.
Macartney C.A., The Medieval Hungarian Historians. A Critical and Analytical Guide, Cambridge 1953, s. 173–175.
Majewski J.S., Pod złą wróżbą…, „Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej” nr 163, 2002, 4, s. 16.
Maleczyńska K., Książki i biblioteki w Polsce okresu zaborów, Wrocław 1987, s. 99–123.
Michalewska A., Z dziejów Biblioteki i Muzeum Konstantego Świdzińskiego, „Roczniki Biblioteczne”, 17, 1973, s. 647–648.
Mierzwy Kronika, w: Monumenta Poloniae Historica, t. 2, wyd. A. Bielowski, Lwów 1872, s. 162.
Muszkowski J., Bibljoteka Ordynacji Krasińskich w latach 1844–1930. Przemówienie wygłoszone w skróceniu na inauguracji nowego gmachu dnia 2-go grudnia 1930 r., Warszawa 1930, s. 4–6.
Opis 815 rękopisów Biblioteki Ord. Krasińskich, oprac. F. Pułaski, Warszawa 1915, nr 83 (6), s. 78–83.
Ożóg K., Kultura umysłowa w Krakowie w XIV wieku. Środowisko duchowieństwa świeckiego, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1987.
Polska wieków średnich czyli Joachima Lelewela w dziejach narodowych polskich postrzeżenia, t. 1, Poznań 1855.
Protokoły obrad. Sekcja 2: Historja średniowieczna i nowożytna polska i powszechna do 1795 r., w: Pamiętnik IV. Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich w Poznaniu 6–8 grudnia 1925, t. 2: Protokoły, wyd. K. Tyszkowski, Lwów 1927, s. 39–40.
Pułaski F., Spory o bibliotekę i zapis Konstantego Świdzińskiego (Fragment z dziejów Biblioteki Ordynacyi hr. Krasińskich w Warszawie), „Przegląd Historyczny”, 8, 1909, s. 333–360.
Rocznik Krasińskich, wyd. A. Bielowski, w: Monumenta Poloniae Historica, t. 3 , Lwów 1878 s. 127.
Rocznik Świętokrzyski / Annales S. Crucis, wyd. A. Rutkowska-Płachcińska, Kraków 1996, Monumenta Poloniae Historica s.n., t. 12.
Rocznik Świętokrzyski, wyd. A. Bielowski, w: Monumenta Poloniae Historica, t. 3 , Lwów 1878.
Rosner I., Kronika węgiersko–polska. Studyum krytyczne z historyografii średniowiecznéj, „Rocznik Filarecki”, 1, 1886, s. 61.
Semkowicz W., O potrzebie reedycji źródeł historycznych z doby piastowskiej, w: Pamiętnik IV. Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich w Poznaniu 6–8 grudnia 1925, t. 1: Referaty, Lwów 1925, sekcja 2, s. 1–6.
Semkowicz W., Potrzeby naukowe w zakresie wydawnictw źródłowych do dziejów Polski, 1. Okres piastowski, „Nauka Polska, jej potrzeby, organizacja i rozwój”, 2, 1919, s. 173–179.
Semkowicz W., Program i podział pracy wydawniczej, „Przegląd Historyczny”, 22, 1919/1920, s. 332–334.
Sroka S.A., Wokół kontaktów dawnych ziem węgierskich z Polską w średniowieczu. Szkice, Bydgoszcz 2002.
Swieżawski E., Zarysy badań krytycznych nad dziejami historyjografiją i mitologiją do wieku XV, Warszawa 1871.
Tóth P., A lengyel-magyar vegyes krónika, “Publicationes Universitatis Miskolciensis. Sectio philosophica”, 9/4, 2004, s. 223.
Veszprémy L., Chronicon Hungaro-Polonicum (Magyar-lengyel Krónika), w: Scriptores rerum Hungaricarum tempore ducum regumque stirpis Arpadianae gestarum, wyd. E. Szentpétery, t. 2, Budapest 1999.
Veszprémy L., Magyar-lengyel krónika, w: Magyar művelődéstörténeti lexikon. Középkor és kora újkor, t. 7: Lethenyei-műgyűjtemény, red. P. Kőszeghy, Budapest 2007, s. 170.
Vita Sanctorum Stephani regis et Emerici ducis. Ad fidem codicum saeculi XII, XIII, et XIV, wyd. M. Florianus, Lipsiae 1881, Historiae Hungaricae fontes domestici. Seria 1: Scriptores 1.
Wiesiołowski J., Kolekcje historyczne w Polsce średniowiecznej XIV-XV wieku, Wrocław-Warszawa-Kraków 1967.
Wiszniewski M., Historya literatury polskiéj, Kraków 1840.
Wojciechowski T., O rocznikach polskich X-XV wieku, w: Pamiętnik Akademii Umiejętności w Krakowie. Wydziały: Filologiczny i Historyczno-Filozoficzny, t. 4, 1880, s. 151.
Zbiory rękopisów w bibliotekach i muzeach w Polsce, oprac. D. Kamolowa, K. Muszyńska (zbiory kościelne), Warszawa 1988.
Zbiory rękopisów w bibliotekach i muzeach w Polsce, oprac. D. Kamolowa, T. Sieniatecka, Warszawa 2003, Zbiory rękopisów w Polsce 1.
Żywot św. Stefana króla Węgier czyli Kronika węgiersko-polska, przeł., wstępem i komentarz R. Grzesik, Warszawa 2003.

Czasopismo/Seria/cykl:

Studia Źródłoznawcze

Tom:

52

Strona pocz.:

103

Strona końc.:

111

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:50702 ; 0081-7147

Źródło:

IH PAN, sygn. B.88/52 Podr. ; IH PAN, sygn. B.89/52 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Historii PAN

Dofinansowane ze środków:

Obiekty

Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji