Obiekt

Tytuł: Ceremonia pogrzebowa w drukach żałobnych XVII i XVIII wieku : (wybrane elementy) = The burial ceremony as presented in funeral prints from the 17th and 18th c. : (selected aspects)

Twórca:

Kicińska, Urszula (1983- )

Data wydania/powstania:

2014

Typ zasobu:

Artykuł

Inny tytuł:

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej R. 62. Nr 3 (2014)

Wydawca:

Instytut Archeolgoii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

24 cm

Bibliografia:

Arendy klasztoru starosądeckiego w XVI–XVII wieku, wyd. J. Sygański, Lwów 1904, 127–133: Wydatki miesięczne klasztoru starosądeckiego 1740–1741 ; Baczewski S. 2001. Propagandowa rola szlacheckiego pogrzebu z XVII wieku w świetle kazań pogrzebowych. InH. Suchojad (ed.), Wesela, chrzciny i pogrzeby w XVI–XVIII wieku. Kultura życia i śmierci. Warszawa, 203–210 ; Baczewski S. 2002. Obraz śmierci w XVII-wiecznych polskich kazaniach pogrzebowych, „Roczniki Humanistyczne”, t. 50, z. 1, 201–229 ; Baczewski S. 2004. Ideologiczne funkcje herbu w XVII wieku. Przykład kazań pogrzebowych. In S. Baczewski and D. Chemperek (eds.), Literatura i pamięć kultury. Studia ofiarowane profesorowi Stefanowi Nieznanowskiemu w pięćdziesięciolecie pracy naukowej. Lublin, 161–189 ; Baczewski S. 2006. Kazanie pogrzebowe z pierwszej połowy XVII wieku jako spektakl władzy, „Napis”, Seria 12,279 ; Barański J. 1999. Udział zmysłów w doznaniu śmierci. Wzrok, dotyk i węch 1493 do 1823, „Problemy Współczesnej Tanatologii”, t. 3, 119–130 ; Bogucka M. 1981. Gest w kulturze szlacheckiej, „Odrodzenie i Reformacja w Polsce”, R. 26, 5–18 ; Borkowska M. 1992. Źródła do badań nad stanem majątkowym klasztorów żeńskich w Polsce w XVII–XVIII w.,„Kw.HKM”, R. XL, nr 1, 33–39 ; Borkowska M. 2000. Klasztory żeńskie Krakowa w epoce potrydenckiej: rekrutacja i obediencja. In M. Derwichand A. Pobóg-Lenartowicz (eds.), Klasztor w mieście średniowiecznym i nowożytnym. Wrocław–Opole, 603 ; Borkowska M. 2005. Leksykon zakonnic polskich epoki przedtrydenckiej, t. II: Polska centralna i południowa. Warszawa, 482 ; Borkowska M. OSB 2006. Rachunki benedyktynek kowieńskich, „Nasza Przeszłość”, t. 106, 261–278 ; Brencz A. 1987. Polska obrzędowość pogrzebowa jako obrzęd przejścia, „Lud”, t. 71, 215–229 ; Chróścicki J. A. 1974. Pompa funebris. Z dziejów kultury staropolskiej. Warszawa ; Chróścicki J. A. 2004. Oswajanie śmierci pięknem, „Barok”, R. 11, nr 1, 17–30 ; Chróścicki J. A. 2005. Pompa funebris. In Antropologia widowisk. Zagadnienia i wybór tekstów, oprac.A. Chałupnik, W. Dudzik, M. Kanabrodzki, L. Kolankiewicz, red. L. Kolankiewicz. Warszawa, 212–216 ; Cygler F. 2011. Bibliografia komentowana wybranych zagranicznych studiów nt. średniowiecznych mendykantów w perspektywie zagadnień ekonomicznych. In Inter oeconomiam…, 17–32 ; Derwich M. 1998. Stan i potrzeby badań nad wspólnotami monastycznymi w Polsce średniowiecznej, „NaszaPrzeszłość”, t. 89, 5–65 ; Dmitruk K. 1989. Galaktyki kultury. In H. Dziechcińska (ed.), Kultura żywego słowa w dawnej Polsce.Warszawa, 24–25, 29–30, 34–35 ; Drążkowska A. 2008. Odzież grobowa w Rzeczypospolitej w XVII i XVIII wieku. Toruń ; Dziechcińska H. 1989. Gest w staropolskim systemie komunikacji. In Kultura żywego słowa…, 48–52 ; Estreicher K. 1896. Bibliografia polska, t. 14. Kraków, 503 ; Estreicher K. 1901. Bibliografia polska, t. 18. Kraków, 315 ; Gąsiorowska P. 2011. Rola ksień klarysek krakowskich w zarządzie majątkiem ziemskim do końca XVIII w.. In Inter oeconomiam…, 537–557 ; Gronowski T.M. OSB 2007. Zwyczajny klasztor, zwyczajni mnisi. Wspólnota tyniecka w średniowieczu. Kraków ; Jelonek-Litewka K., W. Kolak, Cz. Pirożyński, Z. Wojas (wyd.) 2002–2004. Dochody i wydatki konwentu braci eremitów św. Augustyna przy kościele św. Katarzyny w Kazimierzu, t. 1–2. Kraków ; Kadulska I. 1989. Między sztuką wymowy a sztuką aktorską (O podręczniku Franciszka Langa SI). In Kultura żywego słowa…, 244, 251 ; Katalog archiwum OO. Augustianów w Krakowie 1299–1950, oprac. W. Kolak, K. Jelonek-Litewka, Kraków1996, sygn. Aug. 589–686, 172–187 ; Kętrzyński W. (wyd.) 1888. Rationes Zbignei a Nasięchowice archidiaconi Cracoviensis In Monumenta Poloniae Historica, t. V. Lwów, 917–926 ; Kicińska U. 2013. Wzorzec szlachcianki w polskich drukowanych oracjach pogrzebowych XVII wieku.Warszawa, 62–63 ; Kizik E. 1997. Naenia Funebris. Pogrzeby w Gdańsku wczesnonowożytnym (XVI–XVIII wiek). InS. Salmonowicz (ed.), Mieszczaństwo gdańskie. Sesja naukowa 21–23.11.1996. Gdańsk, 287–315 ; Kizik E. 1998. Śmierć w mieście hanzeatyckim w XVI–XVIII wieku. Studium z nowożytnej kultury funeralnej.Gdańsk, 71, 99, 142, 208 ; Koch W. 2005. Style w architekturze. Arcydzieła budownictwa europejskiego od antyku po czasy współczesne. Warszawa, 15, 20 ; Koczerska M. 2010. Rachunki kapituły krakowskiej z początku XVI wieku — analiza zawartości pierwszej zachowanej księgi. In A. Bartoszewicz, G. Myśliwski, J. Pysiak, P. Żmudzki (eds.), Świat średniowiecza. Studia ofiarowane Profesorowi Henrykowi Samsonowiczowi. Warszawa, 258–275 ; Kolak W. 2001. Dary królewskie dla kościoła i klasztoru Augustianów w Krakowie, „Krakowski Rocznik Archiwalny”, t. 7, 133–143 ; Kolak W. 2002. Rachunki klasztoru augustianów z Krakowa z okresu okupacji szwedzkiej 1655–1657,„Krakowski Rocznik Archiwalny”, t. 8, 105–131 ; Korolko M. 1989. O kunszcie oratorskim staropolskiego kaznodziejstwa. In Kultura żywego słowa…, 56–57, 86 ; Kościelny R. 2002. Kazania barokowe jako źródło do badań nad mechanizmami kształtowania postaw mieszkańców Rzeczypospolitej, „Nasza Przeszłość”, t. 97, 97 ; Kowalska A. 2001. Wydatki kapituły łęczyckiej na rzecz kolegiaty w świetle not prokuratorów (1406–1419),„Acta Universitatis Lodziensis. Folia historica”, t. LXXII, 49–62 ; Kowecka E. 1992. Oprawa i ceremonia pogrzebu Jana Klemensa Branickiego w 1777 r., „Kw.HKM”, R. XL, nr4, 493–510 ; Kramarska-Anyszek K. 1977. Dzieje klasztoru PP. Norbertanek w Krakowie na Zwierzyńcu do roku 1840,„Nasza Przeszłość”, t. 47, 5–169 ; Kramarska-Anyszek K., Dzieje klasztoru PP. Norbertanek, 146–158 ; Labudda A. 1983. Liturgia pogrzebu w Polsce do wydania Rytuału Piotrkowskiego (1631). Studium historyczno- liturgiczne. Warszawa ; Melis F. 1972. Documenti per la storia economica dei secoli XIII–XVI. Firenze ; Najstarsze księgi rachunkowe szpitali gdańskich. Księga rachunkowa szpitala Bożego Ciała (l. 1580–1581), księga rachunkowa zjednoczonych szpitali św. Ducha i św. Elżbiety (l. 1585–1593), oprac. i wyd. A. Szarszewski, Toruń 2005 ; Niklewska J. 1998. Nowy nabytek Muzeum Historycznego m. st. Warszawy — księga rachunkowa warszawskiego klasztoru OO. Augustianów (połowa XV–lata sześćdziesiąte XVII w), „Rocznik Warszawski”, t. XXVIII,323–331 ; Niklewska J. 1999. „Tabula censuum” warszawskiego klaszto- ru augustianów św. Marcina jako źródło do poznania siedemnastowiecznych dochodów klasztoru, „Almanach Muzealny”, t. 2, 85–99 ; Nowicka-Jeżowa A. 1989. Pieśń refleksyjno-żałobna XVI–XVIII wieku. In Kultura żywego słowa…, 185–217 ; Nowicka-Struska A. 2008. Ex fumo in lucem. Barokowe kaznodziejstwo Andrzeja Kochanowskiego. Lublin, 49-52 ; Panuś K. 2001. Terminy stosowane w dziejach Kościoła na oznaczenie przepowiadania, „Analecta Cracoviensia”, t. 33, 532–536 ; Platt D. 1987. Ze studiów nad kaznodziejstwem barokowym (Sztuka nagany w kazaniach pogrzebowych ks. Adama Fabiana Birkowskiego), „Acta Universitatis Wratislaviensis”, nr 985, Prace Literackie, z. 27, 4–5 ; Rok B. 1991. Zagadnienie śmierci w kulturze Rzeczypospolitej czasów saskich. Wrocław ; Rok B. 1995. Człowiek wobec śmierci w kulturze staropolskiej, Wrocław ; Rok B. 2001. Druki żałobne w dawnej Polsce XVI–XVIII w.. In Wesela, chrzciny i pogrzeby…, 188, 191, 193,197–198 ; Turnau I. 1999. Słownik ubiorów. Tkaniny, wyroby pozatkackie, skóry, broń i klejnoty oraz barwy znane w Polsce od średniowiecza do początku XIX w.. Warszawa, 60 ; Zieliński T. 2004. Kazania pogrzebowe w konwencji sarmackiej pompae funebre. In I. Kadulska and R. Grześkowiak (eds.), Od liryki do retoryki. W kręgu słowa, literatury i kultury. Prace ofiarowane Profesorom Jadwidze i Edmundowi Kotarskim. Gdańsk, 189–190 ; Złotkowski D. 2001. Barokowa oprawa pogrzebu Konstancji Słuszczanki Denhoffowej i jej syna StanisławaErnesta Denhoffa. In Wesela, chrzciny i pogrzeby…, 261–271

Czasopismo/Seria/cykl:

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej

Tom:

62

Zeszyt:

3

Strona pocz.:

421

Strona końc.:

429

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:54975 ; 0023-5881

Źródło:

IAiE PAN, sygn. P 329 ; IAiE PAN, sygn. P 330 ; IAiE PAN, sygn. P 331 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol ; fre ; eng

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Archeologii i Etnologii PAN

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji