Object

Title: Rzeczpospolita — pojęcie i idea w dyskursie politycznym Rzeczypospolitej Obojga Narodów : rekonesans

Creator:

Grześkowiak-Krwawicz, Anna

Date issued/created:

2012

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Odrodzenie i Reformacja w Polsce T. 56 (2012)

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Wydawnictwo Naukowe "Semper"

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Summary in English. ; p. 5-35

References:

Arystoteles, Dzieła wszystkie, tłum. Ludwik Piotrowicz, t. 1, Warszawa 2003, PWN. ; Augustyniak Urszula, Granice wolności obywatela Rzeczypospolitej w XVI–XVII w. Jednostka wobec władzy, prawa i społeczeństwa, w: Wolność i jej granice. Polskie dylematy, red. Jacek Kłoczkowski, Kraków 2007, Ośrodek Myśli Politycznej, s. 13–37. ; Augustyniak Urszula, Polska i łacińska terminologia ustrojowa w publicystyce politycznej epoki Wazów, w: Łacina jako język elit, red. J. Axer, OBTA, DiG, Warszawa 2004. ; Axer Jerzy, Kultura polska z punktu widzenia mechanizmów recepcji tradycji antycznej. Prolegomena do syntezy, w: Humanistyczne modele kultury nowożytnej wobec dziedzictwa starożytnego, red. M. Prejs, Neriton, Warszawa 2010, s. 15–81. ; Axer Jerzy, „Latinitas” jako składnik polskiej tożsamości kulturowej, w: Tradycje antyczne w kulturze europejskiej — perspektywa polska, red. J. Axer, OBTA, Warszawa 1995, s. 71-81. ; Backvis Claude, Jak XVI-wieczni Polacy widzieli Włochy i Włochów, w: Szkice o kulturze staropolskiej, PIW, Warszawa 1975. ; Backvis Claude, Szkice o kulturze staropolskiej, PIW, Warszawa 1975. ; Bem-Wiśniewska Ewa, Funkcjonowanie nazwy Polska w języku czasów nowożytnych, DiG, Warszawa 1998. ; Bem-Wiśniewska Ewa, Wizja Rzeczpospolitej w epoce staropolskiej. Od historii języka do historii kultury, w: Rzeczpospolita w XVI–XVIII wieku. Państwo czy wspólnota?, red. B. Dybaś, P. Hanczewski, T. Kempa, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2007. ; Ekes Janusz, Trójpodział władzy i zgoda wszystkich. Naczelne zasady „ustroju mieszanego” w staropolskiej myśli politycznej, Siedlce 2001, Instytut Historii Akademii Podlaskiej. ; Filozofia i myśl społeczna XVII wieku, wyd. Zbigniew Ogonowski, t. 1, Warszawa 1979, PWN. ; Górnicki Łukasz, Pisma, wyd. Roman Polak, t. 2, Warszawa 1961, PIW. ; Górska Magdalena, Polonia — Respublica — Patria. Personifikacja Polski w sztuce XVI–XVIII wieku, Wrocław 2005, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. ; Gromelski Tomasz W., The commonwealth and monarchia mixta in Polish and English political thought in the later sixteenth century, w: Britain and Poland–Lithuania Contacts and Comparison from the Middle Ages to 1795, ed. by Richard Unger with the assistance of Jakub Basista, Brill, Leiden 2008, s. 167-181. ; Grodziski Stanisław, Obywatelstwo w szlacheckiej Rzeczypospolitej, PWN, Kraków 1963. ; Grześkowiak-Krwawicz Anna, Admirabilis ordo. Polacy wobec mitu Wenecji w XVI–XVIII wieku, w: Literatura — historia — dziedzictwo. Prace ofiarowane Teresie Kostkiewiczowej, red. Tomasz Chachulski, Anna Grześkowiak-Krwawicz, Warszawa 2007, IBL PAN, s. 67–77. ; Grześkowiak-Krwawicz Anna, Rara avis czy wolni wśród wolnych? Obraz krajów wolnych w polskiej literaturze politycznej XVIII wieku, w: Trudne stulecia, studia z dziejów XVII i XVIII wieku ofiarowane profesorowi Jerzemu Michalskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, Warszawa 1994, Wydawnictwo Naukowe Semper, s. 167–183. ; Grześkowiak-Krwawicz Anna, Regina libertas. Wolność w polskiej myśli politycznej XVIII wieku, Gdańsk 2006, Wydawnictwo Słowo/Obraz Terytoria. ; Grześkowiak-Krwawicz Anna, Republika i monarchia. Z dziejów terminologii politycznej czasów stanisławowskich, „Teki Historyczne”, 1994–1995, 21. ; Herman Stefan, Żywa postać Rzeczypospolitej. Studium z literatury staropolskiej XVI i pierwszej połowy XVII wieku, Zielona Góra 1985, WSP. ; Karwicki Stanisław Dunin, Dzieła polityczne z początku XVIII wieku, przeł. i oprac. A. Przyboś, K. Przyboś, Kraków 1992, Ossolineum. ; Kołłątaj Hugo, Listy Anonima i Prawo polityczne, wyd. Bogusław Leśnodorski, Helena Wereszycka, t. 1-2, Warszawa 1954, PWN. ; Kołłątaj i inni, wyd. Łukasz Kądziela, Warszawa 1991, WSiP. ; Konarski Stanisław, Wybór pism politycznych, Kraków 1921, Krakowska Sp. Wydawnicza. ; Koranyi Karol, La costituzione di Venezia nel pensiero politica della Polonia (Eta del Rinascimento), w: Italia, Venezia e Polonia tra umanesimo e rinascimento, a cura di Mieczysław Brahmer, Ossolineum, Wrocław 1967, s. 206–214. ; Kot Stanisław, Venezia vista dai polacchi nel corso dei secoli, Venezia 1947, F. Montuoro. ; Litwin Henryk, Narody Pierwszej Rzeczypospolitej, w: Tradycje polityczne dawnej Polski, red. Anna Sucheni-Grabowska, Anna Dybkowska, Warszawa 2000, Editions Spotkania, s. 168–218. ; Maleszyński Dariusz C., Corpus politicum. Śródziemnomorskie i staropolskie konteksty topiki organicznej, „Pamiętnik Literacki”, 1985, t. 76, z. 1, s. 3–46. ; Michalski Jerzy, Z problematyki republikańskiego nurtu w polskiej reformatorskiej myśli politycznej w XVIII wieku, „Kwartalnik Historyczny”, 1983, 2, s. 327-338. ; Obirek Stanisław, Koncepcja państwa w kazaniach Piotra Skargi SJ, w: Jezuici a kultura polska, red. L. Grzebień, S. Obirek, Księża Jezuici, Kraków 1993, WAM, s. 209-225. ; Ochmann Stefania, Rzeczpospolita jako „monarchia mixta” — dylematy władzy i wolności, w: Kultura — polityka — dyplomacja, red. Andrzej Bartnicki i in., Warszawa 1990, PWN. ; Ogonowski Zbigniew, Filozofia polityczna w Polsce XVII wieku i tradycje demokracji europejskiej, Warszawa 1999, PAN IFiS. ; Olszewski Henryk, Sejm konny. Rzecz o funkcjonowaniu ideologii szlacheckiej w dawnej Polsce, „Czasopismo Prawno-Historyczne”, 1985, t. 37, z. 2, s. 225-242. ; Olszewski Henryk, Sejm w dawnej Rzeczypospolitej. Ustrój i idee, t. 2, Printer, Poznań 2002. ; Opaliński Edward, Kultura polityczna szlachty polskiej w latach 1587–1652, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 1995. ; Opaliński Edward, Sejm srebrnego wieku, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2001. ; Opaliński Łukasz, Pisma polskie, wyd. Ludwik Kamykowski, Warszawa 1938, Wydawnictwo Kasy im. Mianowskiego — Instytutu Popierania Nauki. ; Orzechowski Stanisław, Wybór pism, wyd. Jerzy Starnawski, Ossolineum, Wrocław 1972. ; Pietrzyk-Reeves Dorota, Ład rzeczypospolitej. Polska myśl polityczna XVI wieku a klasyczna tradycja republikańska, Kraków 2012, Księgarnia Akademicka. ; Pietrzyk-Reeves Dorota, O pojęciu Rzeczpospolita (res-publica) w polskiej myśli politycznej XVI w., „Czasopismo Prawno-Historyczne”, 2010, 62, z. 1, s. 37-64. ; Pisma polityczne z czasów panowania Jana Kazimierza Wazy 1648–1668. Publicystyka, eksorbitancje, projekty, memoriały, wyd. S. Ochmann-Staniszewska, t. 3: 1665–1668, Wrocław – Warszawa – Kraków 1991, Volumen. ; Pisma polityczne z czasów pierwszego bezkrólewia, wyd. Jan Czubek, AU, Kraków 1906. ; Pisma polityczne z czasów rokoszu Zebrzydowskiego 1606–1608, wyd. Jan Czubek, t. 2, AU, Kraków 1918. ; Rostworowski Emanuel, Republikanizm polski i anglosaski w XVIII w., „Miesięcznik Literacki”, 1976, 8, s. 94-103. ; Rzeczpospolita Wazów. Czasy Zygmunta III i Władysława 37 Zdanie względem wyboru króla, w: Pisma polityczne z czasów pierwszego bezkrólewia…, s. 434. ; Sześć broszur politycznych z XVI i początku XVII stulecia, wyd. B. Ulanowski, S. Kutrzeba, Kraków 1921, PAU. ; Staszic Stanisław, Uwagi nad życiem Jana Zamoyskiego, wyd. Stefan Czarnowski, Kraków 1926, Krakowska Sp. Wydawnicza. ; Sulima-Kamiński A., Głos w dyskusji na konferencji zorganizowanej przez Muzeum Historii Polski 23–24 października 2006 r., w: Polska na tle Europy XVI–XVII wieku, Warszawa 2007, MHP, s. 29-31. ; Viroli Maurizio, For Love of Country. An Essay on Patriotism and Nationalism, Clarendon Press, Oxford 1995. ; Wisner Henryk, Najjaśniejsza Rzeczpospolita. Szkice z dziejów Polski szlacheckiej XVI–XVII wieku, PIW, Warszawa 1978. ; Wolan Andrzej, De libertate politica seu civili. O wolności Rzeczypospolitej albo ślacheckiej [1606], wyd. M. Eder, R. Mazurkiewicz, Neriton, Warszawa 2010. ; Wybicki Józef, Myśli polityczne o wolności cywilnej, wyd. Z. Nowak, Ossolineum, Gdańsk 1984. ; Za czy przeciw Ustawie Rządowej. Walka publicystyczna o Konstytucję 3 Maja, wyd. A. Grześkowiak-Krwawicz, Warszawa 1992, IBL PAN.

Relation:

Odrodzenie i Reformacja w Polsce

Volume:

56

Start page:

5

End page:

35

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:55326 ; oai:rcin.org.pl:55326 ; 0029-8514

Source:

IH PAN, sygn. A.512/56 Podr. ; IH PAN, sygn. A.513/56 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information