Obiekt

Tytuł: Malachitowa antologia : refleksje edytorskie o antologii poezji XVI–XVIII wieku Wielkiego Księstwa Litewskiego na tle zbiorów polskojęzycznej poezji dawnej

Twórca:

Chemperek, Dariusz (1965- )

Data wydania/powstania:

2012

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Odrodzenie i Reformacja w Polsce T. 56 (2012)

Współtwórca:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Wydawca:

Wydawnictwo Naukowe "Semper"

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

s. 203-242 ; Dotyczy książki: Slavânamounaâ paèzìâ Vâlìkaga Knâstva Lìtoŭskaga XVI-XVIII stst. / [ukladanne, pradmova i kamentaryi A.U. Brazhunova ; rėd. kal. V.A. Chami︠a︡rytski et al.]. - Minsk : Belaruskai︠a︡ navuka, 2011

Bibliografia:

Antałohija dauniaj biełaruskaj litaratury, XI-pieršaja pałova XVIII st., red. V. Čamiarycki, Minsk 2003, Biełaruskaja nawuka.
Augustyniak Urszula, Historia Polski 1572–1795, Warszawa 2008, PWN.
Baczewski Sławomir, Szlachectwo. Studium z dziejów idei w piśmiennictwie polskim. Druga połowa XVI wieku – XVII wiek, Lublin 2009, UMCS.
Biełaruskaja litaratura. Chrestamatyja, ukł. U. Adamyk, M. Adamyk, Minsk 2004, Suasnaja litaratura.
Buchwald-Pelcowa Paulina, Dawne wydania dzieł Jana Kochanowskiego, Warszawa 1993, PWN.
Chemperek Dariusz, „Encyklopedyczne” poematy Daniela Naborowskiego, „Barok” 2009, 32, s. 87–97.
Chemperek Dariusz, Pol’skaja poema o wielikoliepii Smolenska, „Studi Slavistichi” 2009, 6, s. 229–249, http://ejour–fup.unifi.it/index.php/ss/issue/current.
Ciccarini Marina, Żart, inność, zbawienie. Studia z literatury i kultury polskiej, przeł. Monika Woźniak, Warszawa 2008, Neriton.
Dąbkowska Justyna, Problem erudycji w „Rozmowach Artaksesa i Ewandra” Stanisława Herakliusza Lubomirskiego, PL, 2000, t. 41, z. 3, s. 83–94. Dąbkowska Justyna, Problem erudycji w „Rozmowach Artaksesa i Ewandra” Stanisława Herakliusza Lubomirskiego, PL, 2000, t. 41, z. 3, s. 83–94.
Daugirdas Kęstutis, Andreas Volanus und die Reformation im Großfürstentum Litauen, Mainz 2008, Philip von Zabern.
Dziedzictwo kulturowe Wielkiego Księstwa Litewskiego. W 440 rocznicę Unii Lubelskiej, red. Siarhiej Kavalou, Marcin Kojder, Lublin 2010, UMCS.
Florczak Zofia, Udział regionów w kształtowaniu się piśmiennictwa polskiego XVI wieku. Studium z zakresu socjologii pisarstwa, Wrocław 1967, Ossolineum.
Gędek Marek, Atlas historyczny wojen polskich, Warszawa 2009, Bellona.
Iškilmės ir kasdienybė Lietuvos Dzidžiojoje Kunigaikštystėje ir Jos kontekstuose. Celebrations and Everyday Life in the Grand Duchy of Lithuania and its Contexts, ed. by A. Paliušytė, T. Račiūnaitė, Vilniaus diales akademijos leidykla, Vilnius 2009.
Hernas Czesław, Hanusiewicz Mirosława, Słowo wstępne, w: Religijność literatury polskiego baroku, red. Czesław Hernas, Mirosława Hanusiewicz, Lublin 1995, KUL, s. 6.
Kavalou Siergiej, Literatura Wielkiego Księstwa Litewskiego XIII–XVII wieku w najnowszych badaniach białoruskich, „Studia Interkulturowe Europy Środkowo-Wschodniej”, 2009, 3, s. 84-92.
Kavalou Siarhiej, Litaratura Vialikaha Kniastva Litouskaha u epochu Renesansa try płyni, w: Fienomien pamiežža. Słavianskija movy, litaratury i kultury: etnas u sviatle historyi i suasnasci: zbornik navukovych prac, Hrodna 2009, HrDU, s. 31–38.
Kavalou Siarhiej, Litaratura Vialikaha Kniastva Litouskaha XVI–paatku XVII st.: fienomien kulturnaha pamiežža, Minsk 2011, Knihazbor.
Kavalou Siergiej, Šmatmounaja paezija Kniastva Litouskaha Vialikaha epochi Reniesansu, Minsk 2010, Knihazbor.
Kochanowski Jan, Pieśni, oprac. L. Szczerbicka-Ślęk, Wrocław 1997, Ossolineum.
Kochanowski Jan, Psałterz Dawidów, wstęp i oprac. Katarzyna Meller, Kraków 1997, Universitas.
Lenart Mirosław, Miles pius et iustus. Żołnierz chrześcijański katolickiej wiary w kulturze i piśmiennictwie dawnej Rzeczypospolitej (XVI–XVIII w.), Warszawa 2009, IBL.
Łabyncau Jury, Paataje Skarynam: Biełaruskaja drukavanaja litaratura epochi Reniesansu, Minsk 1990, Mastackaja litaratura.
Mazurkiewicz Roman, Wstęp, w: A. Wolan, De libertate politica sive civili. O wolności Rzeczypospolitej albo ślacheckiej, przeł. Stanisław Dubingowicz, wyd. i oprac. Maciej Eder, Roman Mazurkiewicz, red. nauk. Wacław Uruszczak, Warszawa 2001, Neriton, s. 9-54.
Okopień Jan, współpr. Czarkowska Joanna, Pionierzy czarnej sztuki 1573–1600, Warszawa 2002, Inicjał.
Polish Literature from the Middle Ages to the End of the Eighteen Century. A Bilingula Anthology, selected and translated by M. J. Mikoś/ Literatura polska od średniowiecza do końca XVIII wieku. Antologia w języku polskim i angielskim, Warszawa 1999, Constans.
Puchowski Kazimierz, Jezuickie kolegia szlacheckie Rzeczypospolitej Obojga Narodów, Gdańsk 2007, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
Savieranka I. V., Aurea mediocritas. Knižna-piśmovaja kultura Biełarusi: Adradžennie i ranniaje baroka, Technałohija, Minsk 1998; Antałohija dauniaj biełaruskaj litaratury, XI-pieršaja pałova XVIII st., red. V. Čamiarycki, Minsk 2003, Biełaruskaja nawuka.
Savieranka I. V., Staražytnaja paezija Biełarusi: XVI-pieršaja pałova XVII st., Minsk 1992, Navuka i technika.
Środowiska kulturotwórcze i kontakty kulturalne Wielkiego Księstwa Litewskiego od XV do XIX wieku, red. U. Augustyniak, Warszawa 2009, Neriton.
Tradycja — metody przekazywania i formy upamiętniania w państwie polsko-litewskim XV-pierwsza połowa XIX wieku, red. U. Augustyniak, IH PAN, Warszawa 2011.
The College Anthology of English Literature. Revised Edition, ed. by T. Bela, Z. Mazur, Universitas, Kraków 2008.
Wisner Henryk, Rzeczpospolita Wazów. Tom III. Sławne Państwo Wielkie Księstwo Litewskie, Neriton — IH PAN, Warszawa 2008.
„Wszystko tu najdzie, co wy macie w głowie”. Świat prozy staropolskiej, red. E. Lasocińska, A. Czechowicz, IBL, Warszawa 2008.

Czasopismo/Seria/cykl:

Odrodzenie i Reformacja w Polsce

Tom:

56

Strona pocz.:

227

Strona końc.:

242

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł recenzyjny (recenzja naukowa)

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:55337 ; 0029-8514

Źródło:

IH PAN, sygn. A.512/56 Podr. ; IH PAN, sygn. A.513/56 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Historii PAN

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Dostęp:

Otwarty

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji