RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Z badań nad kolonizacją rosyjską we wsi mazowieckiej XIX i początku XX wieku

Creator:

Woźniak, Andrzej

Date issued/created:

2010

Resource type:

Text

Subtitle:

Etnografia Polska 54 Z. 1-2 (2010)

Publisher:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm

Type of object:

Journal/Article

References:

Bazylow Ludwik 1970, Dzieje Rosji 1801–1917, PWN, Warszawa
Bujak Franciszek 1920, Historia osadnictwa ziem polskich w krótkim zarysie, Wydawnictwo Głównego Urzędu Ziemskiego, Warszawa
Chrześcijaństwo w Polsce... 1981, Chrześcijaństwo w Polsce. Zarys przemian 966–1945, red. J. Kłoczowski, Wydawnictwo KUL, Lublin
Gieysztorowa Irena, Zahorski Andrzej, Łukasiewicz Juliusz 1968, Cztery wieki Mazowsza, Nasza Księgarnia, Warszawa
Grek-Pabisowa Iryda 1999, Staroobrzędowcy. Szkice z historii, języka, obyczajów. Wybór prac z okazji 45-lecia pracy naukowej, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa
Grzybowski Michał 1981, Struktura wyznaniowa ludności diecezji płockiej według spisu Adama Michała Prażmowskiego z 1817 r., Notatki Płockie, nr 1(106), s. 15–19
Historia chłopów... 1972, Historia chłopów polskich, t. II, red. S. Inglot, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa
Herz Lechosław 2001, Wędrówka mazowiecka pierwsza, Oficyna Wydawnicza „Rewasz”, Pruszków
Ilustrowany Przewodnik... 1893, Ilustrowany przewodnik po Warszawie wraz z treściwym opisem okolic miasta, Nakład Redakcji Wędrowca, Warszawa
Iwaniec Eugeniusz 1977, Z dziejów staroobrzędowców na ziemiach polskich XVII–XX w., PWN, Warszawa
Jakubiak Marian 1991, Cmentarze regionu węgrowskiego, [w:] Węgrów. Dzieje miasta i okolic w latach 1141–1944, red. A. Kołodziejczyk, T. Swat, Towarzystwo Miłośników Ziemi Węgrowskiej, Węgrów, s. 447–472
Janicki Stanisław 1918, Stosunki rolnicze Królestwa Kongresowego, Ministerstwo Rolnictwa i Dóbr Koronnych, Warszawa
Kieniewicz Stefan 1970, Historia Polski 1795–1918, PWN, Warszawa
Kołodziejczyk Arkadiusz 1991, Między powstaniami, [w:] Węgrów. Dzieje miasta i okolic w latach 1141–1944, red. A. Kołodziejczyk, T. Swat, Towarzystwo Miłośników Ziemi Węgrowskiej, Węgrów, s. 126–148
Korženevskij Ioann 1878, Kratkaâ istoriâ Holmsko-varšavskoj eparhii, Holmsko-varšavskij eparhâlnyj vestnik, R. 2, Nr 15, Nr 22
Korženevskij Ioann 1879, Kratkaâ istoriâ Holmsko-varšavskoj eparhii, Holmsko-varšavskij eparhâlnyj vestnik, R. 3, Nr 11
Kozłowski Rościsław 1971, Warszawska diecezja prawosławna (szkic historyczny), Wiadomości Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, Nr 3, s. 23–37
Kozlovskij Rostislav 1971, Pravoslavnyj prihod v Stanislavove, Cerkovnyj Vestnik, R. 18, Nr 4, maj–czerwiec, s. 22–24
Konarska-Pabiniak Barbara 2004, Gostynin. Szkice z przeszłości, Gostynińska Agencja Wydawnicza, Gostynin
Lotockij Afanasij 1863, Cerkevno-istoričeskoe i statističeskoe opisanie Varšavskoj Pravoslavnoj eparhii, Tipografiâ Počaevskoj Lavry, Počaev
z Łubieńskich Górska Maria 1996, Gdybym mniej kochała. Dziennik z lat 1889–1895, t. I, Wydawnictwo Twój Styl, Warszawa
Mironowicz Antoni 2004, Społeczność prawosławna w Królestwie Polskim w latach 1815–1830, [w:] Cała historia to dzieje ludzi... Studia z historii społecznej ofiarowane prof. Andrzejowi Wyczań¬skiemu w 80-tą rocznicę urodzin i 55-lecie pracy naukowej, red. C. Kukla, Wydawnictwo Uniwer¬sytetu w Białymstoku, Białystok, s. 331–337
Modzelewska Bożena, Paprocki Henryk 1997, Jednowiercy, [w:] Encyklopedia katolicka, t. VII, Wydawnictwo KUL, Lublin
Narrans [Stanisław Krzemiński] 1901, Listy z zaboru rosyjskiego napisał Narrans, [bw.], Kraków
Newerly Igor 1985, Za Opiwardą, za siódmą rzeką, Czytelnik, Warszawa
Oksytiuk Dariusz 2005, Cerkwie i kaplice prawosławne w Warszawie po 1915 roku, Journalof Urban Ethnology, R. 7, s. 79–92
Orion [Mieczysław Offmański] 1895, Charakterystyka rządów Aleksandra III w ziemiach polskich (1881–1894), nakładem autora, Lwów
Prawo Cywilne... 1836, Prawo Cywilne obowiązujące na obszarze Kongresowego Królestwa Polskiego cz. I, Kodeks Cywilny Królestwa Polskiego, [bw.], Warszawa
Prus Bolesław 1960, Kroniki, t. X, PIW, Warszawa
Pruss Witold 1977, Społeczeństwo Królestwa Polskiego w XIX i początkach XX wieku, część I, Przegląd Historyczny, t. LXVIII, z. 2, s. 259–288
Pruss Witold Społeczeństwo Królestwa Polskiego w XIX i początkach XX wieku, część II, Przegląd Historyczny, t. LXVIII, z. 3, s. 487–511
Rocznik statystyczny... 1915, Rocznik statystyczny Królestwa Polskiego z uwzględnieniem innych ziem Polski, red. E. Strassburger, Kasa Józefa Mianowskiego, Warszawa
Słownik Geograficzny… 1880, Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego, t. I, red. B. Chlebowski,W. Walewski, nakładem F. Sulimierskiego i W. Walewskiego, Warszawa
Słownik Geograficzny… 1881, Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego, t. II, red. F. Sulimierski, B. Chlebowski, W. Walewski, nakładem F. Sulimierskiego i W. Walewskiego, Warszawa
Słownik Geograficzny… 1887, Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego, t. VIII, red. F. Sulimierski, B. Chlebowski, W. Walewski, nakładem F. Sulimierskiego i W. Walewskiego, Warszawa
Słownik Geograficzny… 1890, Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego, t. XI, red. B. Chlebowski, W. Walewski, nakładem W. Walewskiego, Warszawa
Sobieski Wacław 1938, Dzieje Polski, t. II, Wydawnictwo Zorza, Warszawa
Spisok cerkvej... 1886, Spisok cerkvej i duhovenstva holmsko-varšavskoj eparhii, Tipografiâ Varšavskogo Učebnogo Okruga, Warszawa
Spisok cerkvej... 1877, Spisok cerkvej, prihodov... holmsko-varšavskoj eparhii, Holmsko-varšavskij eparhâlnyj vestnik, R. I, Nr 6
Stawarz Andrzej 1996, Wprowadzenie do badań etniki Mazowsza i zachodniego Podlasia XIX – początków XX w., Kultura ludowa Mazowsza i Podlasia. Studia i Materiały, t. I, s. 5–29
Szeląg Zdzisław 2002, Słownik wiedzy o grójeckiem, Z. 11, Towarzystwo Literackie im. A. Mickie-wicza, Grójec
Szczekowscy Helena i Andrzej 1996, Dzieje parafii Drwalew od jej powstania w XIV wieku do 1939 roku, Andrzej Szczekowski i Agnecja Wydawnictw Informacyjnych, Warszawa
Szczerbatow Aleksej 1900, Rządy księcia Paskiewicza w Królestwie Polskim (1832–1847), [bw.], Warszawa
Torskij Vasilij 1896, Aleksandrinskij pravoslavnyj prihod i hram v russkih koloniâh varšavskoj gubernii, Holmsko-varšavskij eparhâlnyj vestnik, R. 20, Nr 15, s. 277–279
Torskij Vasilij 1896, Aleksandrinskij pravoslavnyj prihod i hram v russkih koloniâh varšavskoj gubernii, Holmsko-varšavskij eparhâlnyj vestnik, R. 20, Nr 16, s. 286–288
Trudy Varšavskogo... 1910/1912, Trudy Varšavskogo Statističeskogo Komiteta dlâ diesâti guberni Carstwa Polskago, vyp. XXXIX, t. I., [bw.], Varšava
Tuszyńska Agata 1992, Rosjanie w Warszawie, Interim, Warszawa
Tynurist Igor 1994, Estoncy, [w:] Narody Rossii. Ènciklopediâ, Naučnoe Izdatelstvo Bolšaâ Rossijskaâ Ènciklopediâ, Moskva, s. 423–427
Wielka Encyklopedia… 1912, Wielka Encyklopedia Powszechna Ilustrowana, seria I, t. 47–48, Wydawnictwo S. Sikorski, Warszawa
Woźniak Andrzej 2001, Kartki z dziejów prawosławnej parafii św. Aleksandry w Stanisławowie koło Modlina, Etnografia Polska, t. XLV, z. 1–2, s. 183–194
Zarys historii... 1970, Zarys historii gospodarstwa wiejskiego w Polsce, t. III, red. J. Leskiewiczowa, Pań¬stwowe Wydawnictwa Rolnicze i Leśne, Warszawa
Zgórniak Marian 2001, Polska w czasach walk o niepodległość (1815–1864), FOGRA, Kraków

Relation:

Etnografia Polska

Volume:

54

Issue:

1-2

Start page:

171

End page:

192

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:61590 ; 0071-1861

Source:

IAiE PAN, call no. P 326 ; IAiE PAN, call no. P 327 ; IAiE PAN, call no. P 325 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Access:

Open

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information