Projekty RCIN i OZwRCIN

Obiekt

Tytuł: "Pomieszany świat" jako kategoria opisu etnologicznego/antropologicznego. Zarys problemu

Twórca:

Kabzińska, Iwona

Data wydania/powstania:

2009

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Etnografia Polska 53 Z. 1-2 (2009)

Wydawca:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

24 cm

Typ obiektu:

Czasopismo/Artykuł

Bibliografia:

Anepaio Terje 2002, Reception of the topic of repressions in the Estonia society, Pro ethnologia, vol. 14, s. 47-65
Bart 2009, Berlin nie bȩdzie blokować przyjęcia Turcji do Unii, Gazeta Wyborcza, 16 października, s. 11
Bela-Krümina Baiba 2003, Relationship between personal and social: strategies of everyday life in the process of radical social changes, Pro ethnologia, vol. 16, s. 9-19
Bosshard-Młynarczyk Magdalena 1993, Imigracje do Szwajcarii a kwestia społeczeństwa wielokulturowego, Etnografia Polska, t. 38, z. 1, s. 59-80
Budz’ko Iryna 2007, Lingwistyćny i sacyjalingwistyćny charaktar belaruskaga pameżża. Da pastanouki prablemy, [w:] Pogranicza Białorusi w perspektywie interdyscyplinarnej, red. E. Smułkowa, A. Engelking, Wydawnictwo DiG, Warszawa, s. 259-280
Byrska Agata 2008, Polskie eldorado, Metro, 1.3 sierpnia, s. 5
Davies Norman 1998, Europa. Rozprawa historyka z historią, tłum. E. Tabakowska, Wydawnictwo Znak, Kraków
Davies Norman 2006, Granice Europy może nie sięgną Chin, ale już Kaukazu - czemu nie?, Dziennik, 8 czerwca, s. 14
Engelking Anna 1996, Każda nacja swoju wieru ma, Polska Sztuka Ludowa. Konteksty, nr 3-4, s. 177-183
Fejös Zoltán 1994, Ethnicity through regaining collective memory, Studia Fennica Ethnologica,vol. 3, s. 79-95
Filipiak Marian 1993, Biblijna koncepcja człowieka, [w:] Człowiek. Drogi poszukiwañ. Studia z zakresu antropologii i etyki, red. M. Filipiak, M. Szulakiewicz, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie, Rzeszów, s. 55-66
Gauss Karl Marcus 2005, Psożercy ze Swini, tłum. A. Buras, Czarne, Wołowiec
Getka Joanna 2007, ”Po naszemu” charakterystyka świadomości językowej mieszkańców pogranicza białorusko-rosyjskiego, [w:] Pogranicza Białorusi w perspektywie interdyscyplinarnej, red. E. Smu³kowa, A. Engelking, Wydawnictwo DiG, Warszawa, s. 281-292
Goldberg-Mulkiewicz Olga 1989, Kontakty polsko-żydowskie w kulturze ludowej Podlasia, Studia Podlaskie, t. 2, s. 148-165
Goldberg-Mulkiewicz Olga 1991, Księga Pamięci a mit żydowskiego miasteczka, Etnografia Polska, t. 35, z. 2, s. 187-200
Goldberg-Mulkiewicz Olga 1992, Itineraria miasteczek żydowskich, [w:] The Jews in Poland, vol. I, red. A. K. Paluch, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, s. 387-396
Goldberg-Mulkiewicz Olga 1995, Świat, który przestał istnieć. Refleksje nad badaniem kultury Żydów polskich, Lud, t. 78, s. 331-340
Goldberg-Mulkiewicz Olga 1998, Stara ojczyzna w nowej ojczyźnie. Pojęcie ojczystego miejsca w tradycji polskich Żydów, Lud, t. 81, s. 75-86
Goldberg-Mulkiewicz Olga 2002, Miejsce i dom w zbiorowej pamięci Żydów polskich, [w:] Budownictwo i budowniczowie w przeszłości, red. A. Abramowicz, J. Maik, Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Łódź., s. 515-521
Goldberg-Mulkiewicz Olga 2003, Stara i nowa ojczyzna. ślady kultury Żydów polskich, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Łódź
Grek-Pabisowa Iryda, Maryniakowa Irena 1999, Współczesne gwary polskie na dawnych kresach północno-wschodnich, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa
Grigor’eva Regina A., Martynova Marina Ju. 1996, Etnokul’turnaja situacija v Belarusi: istorija, jazyk i politika, Issledovanija po prikladnoj i neotlożnoj etnologii, nr 60, Institut Antropologii i Etnologii Rossijskoj Akademii Nauk, Moskva
Grynia Alina 2007, Międzynarodowa migracja mieszkańców Litwy: Stan obecny i prognozy na przyszłość, Rocznik Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy, t. 6, s. 29-44
GRZ 2009, Fala uchodźców płynie na Polskę, Polityka, 19 września, s. 7
History... 2003, History, culture and society through life stories. A selected collection of Latvian life stories, opr. M. Zirnite, M. Hinkle, Institute of Philosophy and Sociology, University of Latvia, Ryga
Ivanova Taccjana 2007, .Mjašanaja mova. . .mjašany svet., [w:] Pogranicza Białorusi w perspektywie interdyscyplinarnej, red. E. Smułkowa, A. Engelking, Wydawnictwo DiG, Warszawa, s. 225-229
Jakimowicz Marcin 2009, Bomba tyka, Gość niedzielny, 17 maja, s. 16-19
Jankowiak Mirosław 2007, Zakres funkcjonowania języka białoruskiego i stan zachowania gwary na przykładzie wybranych miejscowości w okolicach Horek w obwodzie mohylewskim, [w:] Pogranicza Białorusi w perspektywie interdyscyplinarnej, red. E. Smułkowa, A. Engelking, Wydawnictwo DiG, Warszawa, s. 293-315
Januszewska Edyta 2007, Problemy uchodźców z Czeczenii w ośrodkach dla imigrantów w Polsce, [w:] Migracja. Uchodźstwo. Wielokulturowość. Zderzenie kultur we współczesnym świecie, red. D. Lalak, Wydawnictwo Akademickie. Żak., Warszawa, s. 269-287
Jendroszczyk Piotr 2010, Stupa kością niezgody, Rzeczpospolita, 2 stycznia, s. 10
Kabzińska Iwona 1983, Noworoczne gry mongolskie, ich symbolika i związki z magią. Część I, Etnografia Polska, t. 27, z. 1, s. 253-295
Kabzińska Iwona 1984, Noworoczne gry mongolskie, ich symbolika i związki z magią. Część II, Etnografia Polska, t. 28, z. 2, s. 189-230
Kabzińska Iwona 1999, „Wśród kościelnych Polaków” Wyznaczniki tożsamości etnicznej (narodowej) Polaków na Białorusi, Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Warszawa
Kabzińska Iwona 2000, Przestrzeń – pamięć - tożsamość. Elementy przestrzeni (miejsca) we wspomnieniach ekspatriantów z byłych Kresów Wschodnich, Literatura Ludowa, nr 2, s. 3-23
Kabzińska Iwona 2009, Między pragnieniem ideału a rzeczywistością. Polacy na Litwie, Białorusi i Ukrainie w okresie transformacji systemowej przełomu XX i XXI stulecia, Letter Quality, Warszawa
Kamusella Tomasz 2003, Polska państwem imigracyjnym?, [w:] Migracja - Europa - Polska, red. W. Burszta, J. Serwański, Zakład Badań Narodowościowych PAN, Poznań, s. 31-54
Kościński Piotr 2010, Turcja do UE za 20 miliardów?, Rzeczpospolita, 4 stycznia, s. 13
Krisań Maria 2008, Chłopi wobec zmian cywilizacyjnych w Królestwie Polskim w drugiej połowie XIX . początku XX wieku, Wydawnictwo Neriton, Warszawa
Kwaśniewski Krzysztof 2000, Marginalność etniczna i narodowa, Sprawy Narodowościowe, z. 16-17, s. 7-28
Lichtarowicz Karolina 2007, Swojskość i lokalność w świadomości mieszkańców wiejskich terenów pograniczy Białorusi, [w:] Pogranicza Białorusi w perspektywie interdyscyplinarnej, red. E. Smułkowa, A. Engelking, Wydawnictwo DiG, Warszawa, s. 169-178
Łodziński Sławomir 1999, Polskie regulacje prawne dotyczące mniejszości narodowych i cudzoziemców na tle zasad polityki wielokulturowości, Sprawy Narodowościowe, t. 14-15, s. 81-100
Łodziński Sławomir 2000, National minorities and the .conservative. politics of multiculturalism in Poland after 1989, [w:] From homogenity to multiculturalism. Minorities old and new in Poland, red. F.E.I. Hamilton, K. Iglicka, School of Slavonic and East European Studies, Edinburg, s. 34-66
Łodziński Sławomir 2001, The shaping of the policy of multiculturalism in Poland in the 1990s: legal solutions and social perceptions, [w:] Challenges of cultural diversity in Europe, red. J. W. Dacyl, Stockholm University, Stockholm, s. 110-147
Łodziński Sławomir 2004, Prawo do różnicy. Problemy ochrony mniejszości narodowych w Polsce w latach dziewięćdziesiątych, [w:] Kultura grup mniejszościowych i marginalnych, red. L. Dyczewski, Wydawnictwo KUL, Lublin
Madera Andrzej 2007/2008, Karta Polaka w Parlamencie RP, Rocznik Wschodni, nr 13, s. 7-45
Mamzer Hanna 2001, Wielokulturowość - czy wyzwolenie z więzów etnocentryzmu?, Przegląd Bydgoski. Humanistyczne Czasopismo Naukowe, R. XII, Bydgoszcz, s. 33-42
Miluski Tadeusz 2002, Warunki życia mieszkańców Rosji w okresie transformacji społeczno-gospodarczej w latach 1991.2000, [w:] Cywilizacja Rosji imperialnej, red. P. Kraszewski, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań, s. 361-380
Mróz Lech 1993, Syndrom pogranicza. Uwagi na temat badań .wiadomości etnicznej, Konteksty. Polska Sztuka Ludowa, R. 47, nr 3-4, s. 51-57
Mróz Lech 2004, Swoi wśród innych, [w:] Polacy na Podolu, red. H. Stroński, Stowarzyszenie Uczonych Polskich Ukrainy, Kijów, s. 250-284
Nie chcemy minartów... 2009, Nie chcemy minaretów. Rozmowa z Marcinem Libickim, historykiem sztuki, posłem I, III , IV kadencji, przewodniczącym Komisji Petycji Parlamentu Europejskiego poprzedniej kadencji [rozmawiał Krzysztof Różycki], Angora, nr 50, 13 grudnia, s. 13-15
Nostalgia... 2002, Nostalgia. Eseje o tęsknocie za komunizmem, red. F. Modrzejewski, M. Sznajderman, Czarne, Wołowiec
Novyj social’nyj oblik... 2002, Novyj social’nyj oblik Vostoènoj Evropy, red. L. S. Lykošina, Institut Naučnoj Informacii po Obščestvennym Naukam, Moskva
Pismo Święte... 1988, Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Biblia Tysiąclecia, opr. Zespół biblistów polskich z inicjatywy benedyktynów tynieckich, red. ks. K. Dynarski, Wydawnictwo Pallotinum, Poznań, Warszawa
Poczobut Andrzej 2009, Tygodnik Łukaszenki: Polska ma swoich volksdeutschów, Gazeta Wyborcza, 28 grudnia, s. 9
Połeć Wojciech 2003, Romowie na Słowacji. Marginalizacja i postęp, [w:] Romowie o sobie i dla siebie, red. E. Nowicka, Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 129-150
Porębski Andrzej 2009, Wielokulturowość Szwajcarii na rozdrożu, Pętla czasu.pl, Kraków
Różalski Jacek 2009, Litwin w Polsce kupuje i coraz chętniej pracuje, Metro, 16-18 października, s. 5
Schlögel Karl 2005, Środek leży na Wschodzie, tłum. A. Kopacki, Oficyna Naukowa, Warszawa
Smułkowa Elżbieta 2002, Białoruś i pogranicza. Studia o języku i społeczeństwie, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa
Smułkowa Elżbieta 2007, Wokół pojęcia pogranicza. Wschodnie i zachodnie pogranicze Białorusi w ujęciu porównawczym, [w:] Pogranicza Białorusi w perspektywie interdyscyplinarnej, red. E. Smułkowa, A. Engelking, Wydawnictwo DiG, Warszawa, s. 5-14
Szabó Piroska 2003, Image of Jews in the memory of residents of Makó, Acta Ethnographica Hungarica, vol. 48, nr 1-2, s. 63-86
Sztompka Piotr 2000, Trauma wielkiej zmiany. Społeczne skutki transformacji, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa
Tiškov Valerij A. 2005, Etnologija i politika, Nauka, Moskva
Tomicki Ryszard 1980, Ludowe mity o stworzeniu człowieka, Etnografia Polska, t. 24, z. 2, s. 49-119
Walaszek Adam 2007, Migracje Europejczyków 1650-1914, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków
Weinerová Renata 1994, Romanies . in search of lost security? An ethnological probe in Prague 5, Prague Occasional Papers in Ethnology, vol. 3, Praha
Wieliński Bartosz T. 2009, Minarety nie dla szwajcarskich Alp, Gazeta Wyborcza, 16 października, s. 13
Wojakowski Dariusz 2005, Oswajanie obcości kulturowej . zarys koncepcji badań jakościowych imigrantów na przykładzie obywateli Ukrainy w Polsce, [w:] Wartości Wschodu i wartości Zachodu. Spotkania cywilizacji, red. J. Danecki, A. Flis, Universitas, Kraków, s. 195-222
Zielińska Anna 1993, Prestiż i funkcje języka polskiego w okolicach Baranowicz na Białorusi, Etnografia Polska, t. 37, z. 2, s. 19-28
Zielińska Anna 1997, Sytuacja socjolingwistyczna polskich rodzin w Sopoćkiniach i okolicznych wsiach w świetle relacji ich mieszkańców, Etnografia Polska, t. 41, z. 1-2, s. 169-181
Zowczak Magdalena 2000, Biblia ludowa. Interpretacje wątków biblijnych w kulturze ludowej, Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej, Warszawa
Życzyńska - Ciołek Danuta 1996, Pomieszany świat, Polska Sztuka Ludowa. Konteksty, nr 3-4, s. 203-208

Czasopismo/Seria/cykl:

Etnografia Polska

Tom:

53

Zeszyt:

1-2

Strona pocz.:

21

Strona końc.:

45

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:61561 ; 0071-1861

Źródło:

IAiE PAN, sygn. P 325 ; IAiE PAN, sygn. P 326 ; IAiE PAN, sygn. P 327 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Archeologii i Etnologii PAN

Dostęp:

Otwarty

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji