Obiekt

Tytuł: W stronę teorii i historii kultury. Spojrzenie na teorię stylów myślowych Ludwika Flecka

Twórca:

Rydlewski, Michał

Data wydania/powstania:

2009

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Etnografia Polska 53 Z. 1-2 (2009)

Wydawca:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

24 cm

Typ obiektu:

Książka/Rozdział

Bibliografia:

Abriszewski Krzysztof 2006, „Budowanie sieci. zamiast .wiedzy”. Krótkie wprowadzenie do ANT-ologii, [w:] Teoretyczne podstawy socjologii wiedzy, t. 1, red. P. Bytniewski, M. Chałubiński, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, s. 271-287
Abriszewski Krzysztof 2008, Poznanie, zbiorowość, polityka. Analiza teorii aktora . sieci Bruno Latoura, Wydawnictwo Universitas, Kraków
Abriszewski Krzysztof 2009, Trzecia fala. Ludwik Fleck i antropologia laboratorium, (tekst dostępny na stronie internetowej: www.fleck.umcs.lublin.pl/teksty.htm)
Amsterdamska Olga 1992, Odmiany konstruktywizmu w socjologii nauki, [w:] Pogranicza epistemologii, red. J. Niżnik, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa, s. 136-156
Berger Peter L., Luckmann Thomas 1983, Społeczne tworzenie rzeczywistości, Biblioteka Myśli Współczesnej, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa
Bilikiewicz Tadeusz 2007, Uwagi nad artykułem Ludwika Flecka. Nauka a środowisko., [w:] Style myślowe i fakty. Artykuły i świadectwa, red. S. Werner, C. Zittel, F. Schmaltz, Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa, s. 271-281
Bilikiewicz Tadeusz 2007, Odpowiedź na replikę Ludwika Flecka, [w:] Style myślowe i fakty. Artykuły i świadectwa, red. S. Werner, C. Zittel, F. Schmaltz , Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa, s. 287-289
Bińczyk Ewa 2006, Program badawczy Brunona Latoura i jego zalety w kontekście badań nad światem współczesnym, [w:] Teoretyczne podstawy socjologii wiedzy, t. 1, red. P. Bytniewski, M. Chałubiński, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, s. 303-317
Bińczyk Ewa 2007, Obraz, który nas zniewala. Współczesne ujęcia języka wobec esencjalizmu i problemu referencji, Wydawnictwo Universitas, Kraków
Cackowski Zdzisław 1986, Wstęp do wydania polskiego, [w:] L. Fleck, Powstanie i rozwój faktu naukowego. Wprowadzenie do nauki o stylu myślowym i kolektywie myślowym, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin, s. 10-24
Courtine Jean - Jacques, Haroche Claudine 2007, Historia twarzy. Wyrażanie i ukrywanie emocji od XVI do początku XIX wieku, Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Gdańsk
Dąbska Izydora 2007, Czy intersubiektywne podobieństwo wrażeń zmysłowych jest niezbędnym założeniem nauk przyrodniczych?, [w:] Style myślowe i fakty. Artykuły i świadectwa, red. S. Werner, C. Zittel, F. Schmaltz, Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa, s. 251-258
Derra Aleksandra 2010, Kobiety jako czynnik przemilczany. Epistemologiczne uwikłanie medycznego zjawiska anoreksji. Tekst przygotowany do druku, obecnie znajduje się na stronie internetowej: www.fleck.umcs.lublin.pl/teksty.htm
Dziobkowski Bogdan 2006, Realizm wewnętrzny a relatywizm, Przegląd Filozoficzny . Nowa Seria, nr 3, s. 27-46
Fish Stanley 2002, Interpretacja, retoryka, polityka. Zbiór esejów, red. A. Szahaj, Wydawnictwo Universitas, Kraków
Fleck Ludwik 1986, Powstanie i rozwój faktu naukowego. Wprowadzenie do nauki o stylu myślowym i kolektywie myślowym, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin
Fleck Ludwik 2007, Nauka a środowisko, [w:] Style myślowe i fakty. Artykuły i świadectwa, red. S. Werner, C. Zittel, F. Schmaltz, Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa, s. 264-271
Fleck Ludwik 2007, Odpowiedź na uwagi Tadeusza Bilikiewicza, [w:] Style myślowe i fakty. Artykuły i świadectwa, red. S. Werner, C. Zittel, F. Schmaltz, Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa, s. 281-287
Fleck Ludwik 2007, Zagadnienie teorii poznawania, [w:] Style myślowe i fakty. Artykuły i świadectwa, red. S. Werner, C. Zittel, F. Schmaltz, Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa, s. 215-251
Fleck Ludwik 2007, W sprawie artykułu p. Izydory Dąbskiej w Przeglądzie Filozoficznym, [w:] Style myślowe i fakty. Artykuły i świadectwa, red. S. Werner, C. Zittel, F. Schmaltz, Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa, s. 258-264
Fleck Ludwik 2007, Problemy naukoznawstwa, [w:] Style myślowe i fakty. Artykuły i świadectwa, red. S. Werner, C. Zittel, F. Schmaltz, Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa, s. 148-163
Fleck Ludwik 2007, O kryzysie .rzeczywistości., [w:] Style myślowe i fakty. Artykuły i świadectwa, red. S. Werner, C. Zittel, F. Schmaltz, Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa, s. 55-67
Fleck Ludwik 2007, Patrzeć, widzieć, wiedzieć, [w:] Style myślowe i fakty. Artykuły i świadectwa, red. S. Werner, C. Zittel, F. Schmaltz, Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa, s. 163-185
Guriewicz Aron 2002, Jednostka w dziejach Europy (średniowiecze), Wydawnictwo Marabut, Oficyna Wydawnicza Volumen, Gdańsk. Warszawa
Hanuszewicz Stanisław 2006, Popper a socjologia wiedzy, [w:] Teoretyczne podstawy socjologii wiedzy, t. 1, red. P. Bytniewski, M. Chałubiński, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, s. 198-211
Kuhn Thomas S. 1985, Raz jeszcze o paradygmatach, [w:] Dwa bieguny. Tradycja i nowatorstwo w badaniach naukowych, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa, s. 406-440
Kuhn Thomas S. 2001, Struktura rewolucji naukowych, Fundacja Aletheia, Warszawa
Lenk Hans 1995, Filozofia pragmatycznego interpretacjonizmu. Filozofia pomiędzy naukąa praktyką, Terminus, t. 4, Oficyna Naukowa, Warszawa
Kmita Jerzy 2007, Nauka jako dziedzina kultury symbolicznej, [w:] J. Kmita, Późny wnuk filozofii. Wstęp do kulturoznawstwa, Studia Kulturoznawcze, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 111-142
Mannheim Karl 2008, Ideologia i utopia, Wydawnictwo Aletheia, Warszawa
Mitterer Josef 1996, Tamta strona filozofii. Przeciwko dualistycznej zasadzie poznania, Terminus, t. 9, Oficyna Naukowa, Warszawa
Mitterer Josef 2004, Ucieczka z dowolności, Terminus, t. 34, Oficyna Naukowa, Warszawa
Niżnik Józef 1983, Słowo wstępne, [w:] P. Berger, T. Luckmann, Społeczne tworzenie rzeczywistości, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa, s. 5-22
Quine Willard Van Orman 2000, Z punktu widzenia logiki: dziewięć esejów logiczno-filozoficznych, Fundacja Aletheia, Warszawa
Regeńczuk Wojciech 1998, Prawda w koncepcji stylów myślowych Ludwika Flecka, Kwartalnik Filozoficzny, t. 26, z. 2, s. 153-172
Rorty Richard 1994, Filozofia a zwierciadło natury, Wydawnictwo SPACJA . Fundacja Aletheia, Warszawa
Sady Wojciech 2000, Fleck. O społecznej naturze poznania, Filozofia Polska XX wieku, Wydawnictwo Prószyński i S-ka, Warszawa
Scheler Max 1990, Problemy socjologii wiedzy, Biblioteka Klasyków Filozofii, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa
Shapin Stephen 1993, Pompa i okoliczności: literacka technika Roberta Boyle’a, [w:] Mocny program socjologii wiedzy, red. B. Barnes, D. Bloor, Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa, s. 320-371
Shapin Stephen 2000, Rewolucja naukowa, Wydawnictwo Prószyński i S-ka, Warszawa
Sikora Marek 2007, Problem reprezentacji poznawczej w nowożytnej i współczesnej refleksji filozoficznej, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań
Sojak Radosław 2001, [recenzja] Wojciech Sady, Fleck. O społecznej naturze poznania, Seria: Filozofia polska XX wieku, Wydawnictwo Prószyński i S-ka, Warszawa, 2000, Przegląd Filozoficzny, Nowa Seria, nr 3, s. 365-373
Sojak Radosław 2004, Paradoks antropologiczny. Socjologia wiedzy jako perspektywa ogólnej teorii społeczeństwa, Monografie FNP . Seria Humanistyczna, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław
Sojak Radosław 2006, Czy spór o relatywizm można rozwiązać empirycznie?, [w:] Teoretyczne podstawy socjologii wiedzy, t. 1, red. P. Bytniewski, M. Chałubiński, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, s. 287-302
Symotiuk Stefan 1983, Dwie socjologie wiedzy. Polemika Flecka z Bilikiewiczem [w:] Studia Filozoficzne, nr 10, s. 127-143
Szahaj Andrzej 2006, Filozofia kultury jako filozofia pierwsza (uwagi wstępne), [w:] Co to jest filozofia kultury?, red. Z. Rosińska, J. Michalik, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 153-159
Szahaj Andrzej 2007, Zwrot antypozytywistyczny dokonany (zamiast wstępu), [w:] Filozofia i etyka interpretacji, red. A. Szahaj, A. Kola, Wydawnictwo Universitas, Kraków, s. 7-17
Woroniecka Grażyna 2006, Socjologia interpretatywna a socjologia wiedzy, [w:] Teoretyczne podstawy socjologii wiedzy, t. 1, red. P. Bytniewski, M. Chałubiński, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, s. 231-239
Woźniak Tomasz 2000, Propaganda scjentystyczna. Funkcje społeczne przekazów popularnonaukowych, Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa
Znaniecki Florian 1988, Wstęp do socjologii, Biblioteka Socjologiczna, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa
Zittel Claus, Schmalt z Florian 2007, Wstęp, [w:] Style myślowe i fakty. Artykuły i świadectwa, red. S. Werner C. Zittel, F. Schmaltz, Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa, s. 9-35
Zuber Marcelina 2006, Współczesna nieklasyczna socjologia wiedzy, [w:] Teoretyczne podstawy socjologii wiedzy, t. 1, red. P. Bytniewski, M. Chałubiński, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, s. 240-246
Zybertowicz Andrzej 1995, Przemoc i poznanie. Studium z nie-klasycznej socjologii wiedzy, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń

Czasopismo/Seria/cykl:

Etnografia Polska

Tom:

53

Zeszyt:

1-2

Strona pocz.:

113

Strona końc.:

132

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:61565 ; 0071-1861

Źródło:

IAiE PAN, sygn. P 325 ; IAiE PAN, sygn. P 326 ; IAiE PAN, sygn. P 327 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Archeologii i Etnologii PAN

Dostęp:

Otwarty

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji